Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 31. maj 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
31. maj 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

221. 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2017-009886
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Miljø- og Energiudvalget tager 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2017 til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for Miljø- og Energiudvalgets område.

På det skattefinansierede område forventes ingen afvigelse på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud.

På det selvfinansierede område forventes et mindreforbrug på driften på 4,4 mio. kr. vedr. indkøb af lastbiler i 2017, i forhold til det det korrigerede budget.

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 2,871 mio. kr. på anlægsbudgettet. Merforbruget finansieres af det overførte rådighedsbeløb fra 2016. Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at anlægsbudgettet overholdes.

På det selvfinansierede område forventes et mindreforbrug på 28,659 mio. kr. på anlægsbudgettet. Primært som følge af, at to store anlægsprojekter ikke forventes at komme i gang i 2017.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af 2. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat. I forbindelse med 2. budgetopfølgning foreslår forvaltningen:
  • At der bevilges 0,5 mio. kr. til en pulje til diverse klima- og energiprojekter under politikområdet Klima og Energi. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen til pulje til Natur- og Energiprojekter under politikområdet Natur og Miljø.
  • At budgettet på 0,519 mio. kr. til strategisk energiplanlægning under politikområdet Klima og Energi, flyttes til Økonomiudvalget under politikområdet Administration i forbindelse med, at der er ansat en Energiplanlægger

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

222. Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg Strand
Sagsnr.: 2016-020431
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Dele af sommerhusområderne ved Varbjerg Strand ligger mellem kote 1 og 2 m. Disse områder har flere gange været oversvømmet med skader på sommerhusene til følge.
Et stormflodsudvalg er nedsat med medlemmer fra de 5 grundejerforeninger i området, de har arbejdet med problemstillingen om beskytelse mod oversvømmelse.

Stormflodsudvalget har nu på vegne af grundejerforeningerne anmodet Middelfart Kommune om at rejse en sag i medfør af Kystbeskyttelselovens bestemmelser med henblik på at få etableret en højvandsbeskyttelse af sommerhusområderne.

Forvaltningen foreslår:

At der iværksættes en forundersøglese og skitseprojektering af en højvandsbeskyttelse af de lavtliggende dele af sommerhusområderne ved Varbjerg Strand.

Sagsbeskrivelse:

De centrale dele af sommerhusområderne ved Varbejrg Strand er beliggende på nogle gamle strandvoldsformationer ved Storå's udløb i Båring Vig.

Dele af husene i vandområderne både mod de lavtliggende engområder og mod Storåen er beliggende ned til 1,0 m over middelvandstanden i havet.

Den 1. november 2006 var der en højvandssituation, der medførte betydelige skader på flere af sommerhusene. Siden 2006 har der været højvandsstuationer i 2008, 2011 og 2015 med skader til  følge. Så sent som i januar 2017 var vandstanden ligeledes kritisk ved Varbjerg Strand, men der skete ikke skader.

Der har tidligere været en højvandsklap i broen for Bro Strandvej. Denne klap skulle hindre, at højvande fra havet løb op i Storåen og gav oversvømmelser. Da der var behov for vedligeholdelse af højvandsklappen mente ingen af lodsejerne at have nytte af klappen, hvorfor den blev fjernet.

Stormflodsudvalget har fået Rambøll til at skitseprojektere et ny højvandsklap ved Storåens udløb. Der er dog behov for en bredere analyse af forholdene ved Varbjerg Strand, idet området ikke kun skal sikres mod oversvømmelse med havvand, men også mod oversvømmelse med åvand fra Storåen og fra Pavebæk. I store afstrømningssituationer kan der ligeledes være risiko for opstuvning af åvand bag en lukket højvandsklap.

Samtidig er engene langs Storå og Pavebæk § 3 - beskyttede strandenge. For at sikre det nuværende plantesamfund har disse enge behov for tidvis oversvømmelse med saltvand.

Der er således behov for en grund analyse af mulighederne for højvandsbeskyttelse af sommerhusområderne.

Når udfordringerne er analyseret og der er et overblik over de mulige løsninger til sikring mod oversvømmelse af sommerhusområderne, vil der skulle afholdes et offentlig møde. På dette møde vil de mulige løsninger præsenteres for grundejerne sammen med et overslag over økonomien i projektet.

På baggrund af de mulige løsninger, den tilknyttede økonomi og forslag til fordelingen af denne samt drøftelserne på det offentlige møde, vil det være formålstjenligt at undersøge interessen for projektet blandt grundejerne. Der vil i den forbindelse kunne blive en bidragspligtig andel til projektet.

På baggrund af en sådan tilkendegivelse fra grundejerne kan der tages politisk stilling til, om projektet skal opgives eller gennemføres.

Lov om kystbeskyttetlse beskriver i §1a, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse.
Kommunalbestyrelsen kan selv iværksætte eller pålægge den eller de anmodende parter eller et lag at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Anmodningen fra sommerhusejerne ved Varbjerg Strand og de naturgivne forhold i området understreger, at der er problemer for værdierne i området ved Varbjerg Strand i forbindelse med højvande i Båring Vig.

Intentionen i kystbeskyttelsesloven er at give mulighed for at beskytte beboelse og infrastruktur mod kystrosion og oversvømmelse.

På den baggrund bør løsningsmulighederne for højvandsbeskyttelse af sommerhusområderne ved Varbjerg belyses nærmere.

Økonomi:

Udgangspunktet for finansiering af kystbeskyttelses- og højvandsbeskyttelsesanlæg er, at de grundejere, der opnår direkte beskyttelse eller iøvrigt har fordel af anlæggene skal afholde udgifterne til disse.

Udgifter, der forholdsvis er afholdt af Middelfart Kommune kan indgå i de udgifter, der skal fordeles blandt grundejerne i forbindelse med anlæggenes etablering. I denne forbindelse er Middelfart Kommune også grundejer, og skal som sådan behandles på lige fod med de øvrige grundejere.

Der foreligger ikke noget tilbud på skitseprojektering af en højvandsbeskyttelse ved Varbjerg Strand. Det vurderes, at en skitseprojektering vil beløbe sig til en omkostning på op til 250.000 kr.

Såfremt der blandt et stort flertal af grundejerne ikke er interesse for at gennemføre projektet, og Byrådet beslutter ikke at gennemføre dette, skal Middelfart Kommune afholde udgifterne til de gennemførte analyser og projekter.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Bilag:

223. Lillebæltsstien, Skrillinge - Gamborg. Beslutning om gennemførelse
Sagsnr.: 2017-008728
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Der har været afholdt åstedsforretning den 6. og 7. marts 2017 på Lillebæltstien på strækningen mellem Skrillinge og Gamborg. Der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af rådighedsindskrænkningerne til Lillebæltsstiens etablering.

Forvaltningen foreslår:

  • At protokollatet fra åstedsforretningen tages til efterretning.
  • At erstatningstilbuddene til de lodsejere, der har indgået frivillige aftaler bekræftes. Det drejer sig om ejerne af matr. nr. 13ø, 12c, 12i, 12a, Skrillinge By, Kauslunde og 2b, 12b, 5e, 9b, 6b, 8a, 2a, 1c Svenstrup By, Kauslunde samt 1k, 17b, 18d, 18a, 1z, 14d, 5bk, 3a Gamborg By, Gamborg.
  • At der træffes beslutning om ekspropriation af den rådighedsindskrænkning, der sker ved tinglysning af en deklaration om offentlighedens ret til færdsel på et 2 m bredt stiforløb over følgende ejendomme: Matr. nr. 13g og 13d Skrillinge By Kauslunde, matr. nr 5d Svenstup By, Kauslunde og matr. nr. 5o Svenstrup By, Kauslunde.

Sagsbeskrivelse:

Åstedforretningen er afholdt med de berørte lodsejere mellem Skrillinge og Gamborg, der har ejendom, hvor Lillebæltsstien forventes etableret. Der er 15 lodsejere på strækningen. Der er indgået frivilligt forlig om forløbet af Lillebæltsstien og om erstatningen for denne med 12 af de 15 lodsejere. De 12 lodsejere ejer 6060 m ud af den samlede strækning på 6500 m.

De 3 lodsejere, der ikke er indgået et frivilligt forlig med, har fremsendt bemærkninger til projektet. Bemærkningerne er vedlagt dagsordenspunktet.

Økonomi:

Erstatningstilbuddene til lodsejerne beløber sig samlet til 288.862 kr.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingplan:
Miljø- og Energiudvalget - 31. maj 2017
Økonomiudvalget - 19. juni 2017
Byrådet - 26. juni 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2017-008728-30Protokol_alle.
2017-008728-31Ekspropriationsplan 1
2017-008728-34Ekspropriationsplan 2
2017-008728-35Ekspropriationsplan 3
2017-008728-37Bilag - Bemærkninger
224. Vedtagelse af masterplan for Staurby Skov
Sagsnr.: 2017-010757
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Byrådet besluttede i 2016 at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg med 9 repræsentanter for bruger- og interesseorganisationer samt tre byrådsmedlemmer. Opgaven var at udvikle en sammenhængende masterplan for brugen og udviklingen af Staurby Skov sammen med borgerne. Udvalget har nu fremsendt sit forslag til masterplan til Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

At masterplanen for Staurby Skov godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Naturens mangfoldighed er afsættet for skovens benyttelse. Brugergrupperne skal tage hensyn til hinanden og til naturen.
Masterplanens vision er, at skoven skal være for alle - også
naturen.

Indenfor denne vision opstilles i masterplanen, de rammer, prioriteringer og forslag til konkrete ruter, faciliteter, naturforbedringer, som kan gøre skoven til et endnu bedre sted at være såvel for kommunens borgere som besøgende. Dette hjælpes på vej af et hovedgreb, som kan læses i masterplanens afsnit: Vision og Strategi.

Kort beskrivelse af masterplanens hovedgreb:
I Staurby Skov kan man finde særlige naturkvaliteter rundt om i hele skoven. Hovedparten af den mest værdifulde natur er koncentreret i den nordlige del omkring den urørte skov og bør forblive sådan. Samtidig er arealerne syd for Staurbyskovvej og langs Vandværksvejen særligt velegnede til oplevelser og friluftsliv. Det giver en naturlig balance i skoven, hvor der kan tages hensyn til de forskellige interesser. De mest støjende aktiviteter bør ligge mod syd nærmest motorvejen. Således gradueres aktivitetsniveauet fra højt og over i det mere rolige for til sidst at være rene naturværdier og stille naturoplevelser. Vandværksvejen er i dag skovens hovednerve og vigtigste færdselsåre. Det er her omkring, at kernen i hovedgrebet ligger. Langs denne vej foreslås det, at de rekreative aktiviteter hovedsageligt placeres, hvor de er let tilgængelige i hver sin lysning. Set fra oven danner det næsten et egeblad, indrammet og omfavnet af skoven. Der er udpeget en række fokusområder, hvor der for hver enkelt er lavet et forslag til anvendelsen.

I forhold til det forslag som er blevet offentliggjort og debatteret på borgermøde d. 5. april på Kulturøen, er der følgende ændringer i masterplanen:
- Ideen om klatreskoven/bropilleklatring under den ny Lillebæltsbro er ikke en del af planen. Især Ungdomsrådet har dog været positive overfor ideen, og byrådet kan tage den op igen senere.
- En sikker sti langs med Staurby Skovvej fra Gl. Strandvej til Jyllandsvej er nu indskrevet i planen. Dette kan være enten en asfalteret eller en grusbelagt sti. Staurby Skovudvalget anbefaler en grussti der kombinerer gående, cyklende, ryttere og gangbesværede.
- Forslaget om teltplads er ikke en del af planen. Shelters er stadig en del af planen, da skoleklasser, familier og andre kan få stor glæde af disse.

Derudover er der i masterplanen et forslag til fremadrettet borgerinddragelse. Staurby Skovudvalget bliver nu nedlagt jævnfør kommissoriet. Staurby Skovudvalget foreslår, at borgerne fortsat skal involveres i skovens udvikling, herunder igennem afholdelse af brugermøder. 

I masterplanen er følgende emner nævnt uden anbefaling, og beslutningen skal derfor træffes senere: Skovbegravelsesplads, jagt, pyntegrønthøst og boligen Staurbyskovvej 13.

Staurby Skovudvalget har fra begyndelsen haft et åbent forhold til offentligheden. En lang række medier har undervejs givet positivt medspil, således at borgerne har kunnet følge med i arbejdet og spille ind med mange ideer og kommentarer. Der har været afholdt to meget velbesøgte borgermøder i de nærmest liggende bysamfund Strib og Middelfart samt løbende været møder med naboer, råd og foreninger. Det er et samlet udvalg, som indstiller, at denne masterplan for Staurby Skov vedtages.

Økonomi:

Anlægsbudget til at etablere basistiltag og anlæg, som kan forbedre de rekreative muligheder i Staurby Skov bør indarbejdes i budget 2018. Se planens afsnit: Økonomi, fundraising og rækkefølge tabel 1) og 2).

I det eksisterende budget er afsat midler til drift af basis beskrevet i tabel 1) og 2).

Hvis Byrådet beslutter, at igangsætte projekterne beskrevet i tabel 3) og 4) skal der findes midler til driften af disse fremadrettet.

Høring:

Planerne for Staurby Skov har været fremlagt for offentligheden i april og maj 2017 samt debatteret på borgermøde 5. april på Kulturøen. Der har i denne periode også været møder med naboer, Grønt Råd, Handicaprådet, Ældrerådet og Ungdomsrådet.

Byrådet skal beslutte, om denne masterplan skal i yderligere høring.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26 juni 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

225. Ansøgning om ny svinestald og ændret dyrehold på Gremmeløkkevej 6
Sagsnr.: 2017-007970
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Gremmeløkkevej 6 ønsker at opføre en ny svinestald til afløsning af en række ældre stalde, samt at ændre produktionen fra slagtesvin 30-107 kg til smågrise/slagtesvin fra 15-107 kg. Produktionen på ejendommen udvides ikke.

Forvaltningen foreslår:

At forvaltningen kan arbejde videre med det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

De ældre stalde på Gremmeløkkevej 6 er udtjente. Ejeren af Gremmeløkkevej 6 ønsker at udskifte ældre stalde med ny stald. Produktionen på ejendommen udvides ikke som følge af opførelse af ny stald. Opførelse af en ny stald kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Som alternativ kan ejeren renovere de eksisterende stalde (udskiftning af tag, inventar mv.).  Renovering af stalde kræver ikke godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Ejeren af Gremmeløkkevej 6 ønsker desuden at ændre produktionen fra slagtesvin 30-107 kg til smågrise/slagtesvin fra 15-107 kg. Antallet af smågrise/slagtesvin i staldene og produceret pr. år afpasses, så produktionen (opgjort i dyreenheder), ammoniakfordampningen (beregnet) og lugtudledningen (beregnet) fra staldene ikke forøges.
 
De beregnede lugtgeneafstande er hhv. 744 meter for byzone og 278 meter for enkeltbolig i landzone. Der er 255 meter til nærmeste byzone, som er et indtil videre ubenyttet industriområde, og 230 meter til nærmeste enkeltbolig i landzone. Når der som i den konkrete sag er mindre end ”½ x geneafstanden” = 372 meter til nærmeste byzone, kan der som udgangspunkt ikke etableres nye produktionsbygninger. Forvaltningen vurderer dog, at udskiftning af ældre stalde med en ny stald er af begrænset betydning for naboejendommene. Ikke mindst set i lyset af, at ejeren som alternativ kan vælge at renovere de eksisterende stalde uden godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Den ansøgte opførelse af en ny stald vurderes ikke at ville medføre forøgede lugtgener, da produktionen ikke udvides. Udskiftning af ældre stalde med en ny stald vil muligvis reducere lugten fra produktionen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I forbindelse med godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven skal kommunen give ejere og beboere af naboejendomme indenfor en beregnet lugtgeneafstand fra produktionen adgang til at udtale sig. Kommunen har i perioden 4. til 18. maj 2017 sendt det ansøgte i høring hos ejere og beboere af naboejendomme indenfor de beregnede lugtgeneafstande. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

226. Ny indsamlingsordning for pap og godkendelse af nyt husholdsningsregulativ til offentlig høring
Sagsnr.: 2017-007138
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Det foreslås at igangsætte husstandsindsamling af blandet papir og pap i den nuværende papirspand.

Ved en ændring af indsamlingsordningerne for henholdsvis papir og pap skal kommunens regulativ for husholdningsaffald tilrettes og sendes i offentlig høring. Der er samtidig lavet mindre ændring vedr. kolonihaver. 

Forvaltningen foreslår:

  • At papir og pap husstandsindsamles som blandet papir/pap, i den eksisterende papirspand fra den 1. oktober 2017.
  • At Regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

I Ressourceplan 2018 for affaldsområdet er det fastlagt, at der i 2022 skal genanvendes 50 % af husholdningernes affald. Genanvendelsen forventes øget ved at sætte fokus på husstandsindsamling af emballageaffaldet papir, pap, glas/flasker og plast- og metal, samt det organiske affald (madaffald).

Pap og papir udgør i dag tilsammen ca. 16 % af målet for genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet. Der er flere og flere husstande, der ikke sætter papirspanden frem til tømning hver gang. Faldet i papirmængden er en landsdækkende tendens. Ved at indføre en samlet indsamling af pap og papir forventer forvaltningen at kunne øge indsamlingen af pap fra husstandene med ca. 32 %.

Indsamlingen af blandet papir og pap vil ikke være i vejen for senere beslutninger om, hvilke affaldstyper der skal husstandsindsamles, og hvor mange beholdere husstanden skal bruge til det. Der vil blive fremlagt en sag om ny husstandsindsamling primo 2018. Indsamling ved husstanden anses normalt som mest effektiv, med god kildesortering. Derfor vil den nuværende papirspand skulle indgå i den fremtidige vurdering af antal beholdere ved husstanden og hvilke affaldstyper der husstandsindsamles, uanset om der blandes pap i papiret eller ej.

I forhold til cirkulær økonomi betyder sammenblanding af papir og pap, at træfibrene i affaldet fortsat kan genanvendes ca. 7 gange i nye produkter, f.eks. til enten nyt papir (efter forudgående sortering) eller ny pap/karton emballage. I den sammenhæng er blandet papir og pap derfor en lige så god affaldsfraktion som rent papir (aviser og reklamer) eller rent bølgepap. I øjeblikket bliver blandet pap og papir fra boligforeninger afsat til genanvendelse til ny kartonemballage, der kan genanvendes op til ca. 7 gange. Det er muligt at få den blandede fraktion udsorteret i papir og pap, hvis det er hensigtsmæssigt.

Når der ændres i affaldsordningerne skal affaldsregulativet tilrettes. Der er rettet følgende i regulativet:
§10 Ordning for papir er pap tilføjet
§11 ordning for pap ændret sådan, at pap ikke længere kan afleveres som en del af sækkeordningen men indsamles sammen med papir.

§ 9.9 er der lavet en præcisering omkring kolonihaver, som beskriver at kolonihaver kan tilmelde sig dagrenovationsordningen som sommerhuse eller vælge at tage affaldsposen med hjem til deres beholder hjemme. Det er egentlig også sådan, det foregår, men det har ikke været tydeligt forklaret i regulativet, idet kolonihaver stod beskrevet som alm. husholdning.

Økonomi:

Det forventes som udgangspunkt ikke, at det ville ændre nævneværdigt på økonomien for ordningen at pap kommes i papirbeholderen.

Der vil på sigt være en besparelse på ca. 0,5 mio. kr., som stammer fra pappets andel af udgifterne i den eksisterende husstandsindsamling i plastsække. Besparelsen kan først realiseres, når det fremtidige affaldssystem besluttes, og indsamling i plastsække udgår.

Høring:

Der vil i forbindelse med den offentlige høring af regulativet også ske en høring af Ældre- og Handicaprådet.


Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 31. maj 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Byrådet den 26. juni 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER