Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 15. maj 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
15. maj 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

218. Udvidelse af garantistillelse overfor Skrillinge Russelbæk vandværk
Sagsnr.: 2017-005720
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Skrillinge-Russelbæk vandværk søger om et tillæg på 0,8 mio. kr. til den allerede stillede kommunegaranti på 1,2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skrillinge-Russelbæk vandværks ansøgning imødekommes
  • At der i henhold til ansøgningen stilles en garanti på 0,8 mio. kr. som tillæg til den allerede stillede garanti, og at denne afvikles over 10 år.
  • At Middelfart Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden den 31/12.

Sagsbeskrivelse:

Skrillinge-Russelbæk vandværk arbejder på en tiltrængt renovering af værket. Byrådet bevilligede den 20. juni 2016, en garanti for et lån på 1,2 mio. kr. til finansiering af projektet. Det efterfølgende projekteringsarbejde har vist, at det oprindelige overslag ikke holder. Herudover opstod der i sensommeren 2016 forureningsproblemer med den eksisterende rentvandstank, hvilket har medført, at man ønsker at udskifte tanken fremfor at renovere den som oprindeligt planlagt.

Renoveringen vil fremtidssikre anlægget, da der anvendes den nyeste teknologi inden for området. Samtidig automatiseres anlægget, hvilket reducerer udgifterne til den fremtidige drift. Renoveringen sker i overensstemmelse med vandforsyningsplanen 2010-2022 for Middelfart kommune.

Økonomi:

Det oprindelige overslag var en samlet investering på 1,2 mio. kr. Der er indhentet tilbud på projektet, hvilket er accepteret under forudsætning af at der kan opnås tilsagn om kommunegaranti for lånet. De indkomne tilbud er på samlet 1,99 mio. kr. inklusiv 7% sikkerhedsmargin til uforudsete udgifter. Der ansøges således om, at der stilles garanti for et 10 årigt lån på yderligere 0,8 mio. kr. Det ekstra lån vil medføre ekstra finansieringsomkostninger for ca. 80.000 kr årligt. Omkostningerne kan afholdes inden for den eksisterende takst, og medfører således ikke øgede omkostninger for forbrugerne, der er tilknyttet vandværket.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan Middelfart Kommune stille garanti for vandværkers låneoptagelse, uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan
Miljø og energiudvalget den 15. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

219. Ansøgning om retablering og udvidelse af bade- og bådebro ud for Sixtus, Teglgårdsvej
Sagsnr.: 2017-001931
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Sinatur Hotel Sixtus har ansøgt om fornyelse af en badebro ved hotellet. Sixtus har i mange år haft en ca. 12 m lang badebro. Badebroen er nu i dårlig stand og ikke længere funktionsdygtig.

Sixtus ønsker at bygge en 2,5 m bred træbro med en længde af 20 m og med et brohoved på 7 x 3 m. Brodækket vil være 1 m over daglig vandstand. Badebroen vil være tilgængelig fra hotellets have.


Forvaltningen foreslår:

At Miljø- og Energiudvalget beslutter om der kan gives tilladelse til fornyelse af badebroen.

Såfremt udvalget giver tilladelse til det ansøgte, anbefales det, at udvalget tager stilling til badebroens længde, om badebroen kan forsynes med brohoved, det eventuelle brohoveds størrelse og om brohovedet er indeholdt i den samlede længde af broen.

Sagsbeskrivelse:

Sixtus ønsker at bygge en træbro med en længde af 20 m og med et brohoved på 7 x 3 m. Badebroen vil være tilgængelig fra hotellets have. I henhold til  §3 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer er ansøgningen sendt til høring ved naboejendommen mod vest. Mod øst ejes arealet af Middelfart Kommune.

Naboerne gør i deres svar gældende, at en bro med en bredde på 2,5 m og en længde på 20 m og med et brohoved på 3 x 7 m. virker meget voldsom og er en markant udvidelse i forhold til den eksisterende badebro. Det er naboernes opfattelse, at en tilladelse til den ansøgte bro vil øge støjen markant fra de aktiviteter, der vil foregå på broen, ligesom der vil være uhindret indblik på naboejendommen. Naboerne er således imod en tilladelse til udvidelsen af badebroen ved Sixtus.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Hotel Sixtus har efterfølgende kommenteret høringssvaret og i den forbindelse tilbudt at flytte badebroen længere mod øst for at mindske indbliksgenerne for nabogrunden. 

Henset til niveauet af påvirkning på den pågældende kyststrækning vurderes der ikke hverken i Udvalgets administrationsgrundlag (vedlagt) eller i de generelle hensyn til bevarelsen af kystområdet at være hindringer for at meddele tilladelse til det ansøgte.

Beslutningen om afslag eller tilladelse til det ansøgte må således alene basere sig på en afvejning af hensynene til Hotel Sixtus' kommercielle interesser mod hensynet til naboernes ulemper ved indblik og støj fra hotellets gæster på den ansøgte badebro.

Såfremt udvalget ikke giver tilladelse til det ansøgte, vil Sixtus kunne foretage vedligeholdelse af den eksisterende  badebro, men ikke udvide denne.

Behandlingen af sagen skal ske i henhold til Bekendtgørelse om bade- og bådebroer - og på baggrund af Miljø- og Energiudvalgets ønske om at sikre en hensigtsmæssig udvikling af kommunens kyster og samtidig sikre, at flest mulige interesser tilgodeses.

Miljø- og Energiudvalget har i den forbindelse på mødet den 22. september 2010 besluttet at vedlagte administrationsgrundlag om bade- og bådebroer skal danne retningslinjer for administrationen af området. Der vil altid være tale om en individuel vurdering af forholdene i hver enkelt sag.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da forvaltningen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte en fornyelse af den ansøgte badebro. Broen forsynes med gelænder og flyttes til øst for bålpladsen.  

Bilag:

220. Optagelse af Ejbyområdet som nyt affaldsopland for forbrændingsegnet affald i forbrændingssamarbejdet Energnist I/S.
Sagsnr.: 2016-020296
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

Forbrændingssamarbejdet Energnist I/S tilbyder interessentkommuner, der ikke deltager med fuldt affaldsopland for forbrændingsegnet affald, at indtræde med fuldt affaldsopland. Middelfart Kommune er interessent i Energnist I/S med forbrændingsaffald fra Middelfart- og Nørre Aaby-området.

Forvaltningen foreslår:

At Middelfart Kommune anmoder Energnist I/S om optagelse af Ejby-området som nyt affaldsopland pr. 1. januar 2018 under forudsætning af, at de angivne præmisser ikke ændres væsentligt.

Sagsbeskrivelse:

Inden kommunesammenlægningen havde Ejby Kommune en forbrændingsaftale med Odense kraftvarmeværk. Middelfart og Nørre Aaby kommuner var medejere af forbrændingsanlægget TAS I/S i Kolding. TAS fusionerede i 2014 med forbrændingssamarbejdet L90, til det nuværende Energnist I/S.

Ejerkommunerne har været i dialog med Energnist om at harmonisere kommunernes affalds-oplande. Energnist I/S tilbyder nu de ejerkommuner, der ikke deltager med fuldt affaldsopland, at indtræde med fuldt affaldsopland. Samme model blev benyttet i det tidligere L90-samarbejde, ved optagelse af nye delområder.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indtræde i Energnist I/S med hele Middelfart kommunes affaldsmængde til forbrænding, da Middelfart Kommune er medejer af Energnist I/S, og størstedelen af kommunens forbrændingsegnede affald leveres til Energnist og selskabets priser er konkurrencedygtige. 

Anmodningen om optagelse skal være Energnist I/S i hænde senest den 27. juni 2017. Herefter vil Energnists repræsentantskab behandle de nødvendige ændringer af Energnists vedtægter, der skal godkendes af repræsentantskabet, ejerkommunerne og Statsforvaltningen.

Beslutningen vil medføre, at affaldsregulativet skal ændres. Alternativet til at sende Ejby-affaldet til Energnist er, at den forholdvis lille affaldsmængde skal sendes i udbud.  

Økonomi:

Energnist oplyser, at præmissen for at Middelfart Kommune kan indtræde med fuld affaldsmængde er, at kommunen skal indbetale ca. 0,34 mio. kr. til udligning af Energnists reservepulje og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. dec. 2017. Udligningen er opgjort i forhold til indbyggertallet i det affaldsopland som optages. Energnist bemærker, at Energnists resultat for 2017 kan påvirke den endelige indbetaling.

Affald & Genbrug vurderer, at udgiften på ca. 0,34 mio. kr. for indtræden i Energnist I/S med fuld affaldsmængde kan rummes indenfor det nuværende affaldsbudget.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 15. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER