Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 8. februar 2017

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
8. februar 2017 kl. 13:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

203. Orientering: Ny husdyrregulering gældende fra 1. august 2017
Sagsnr.: 2017-000668
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Miljø- og fødevareministeren har fremsat forslag om ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven). Hovedpunkterne er, at godkendelse af husdyranlæg ændres fra at være en godkendelse af antal producerede dyr til at være en godkendelse af et produktionsareal, samt at arealer til udbringning af husdyrgødning ikke skal være omfattet af godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Som en del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke (december 2015) blev det besluttet, at husdyrreguleringen skulle gøres mere fleksibel. Det blev desuden i tråd med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger (2013) besluttet, at godkendelse af husdyranlæg (stalde, opbevaringsanlæg mv.) og udbringningsarealer skulle adskilles, og at tiltag på udbringningsarealerne skulle overgå til den generelle arealregulering.

Godkendelse af husdyranlæg vil fremover ske på grundlag af en såkaldt "stiplads-model", hvor kommunen godkender, at der kan produceres dyr på et givet areal. Det betyder f.eks., at kan en svineproducent producere slagtesvin på kortere tid og dermed producere flere svin, kræver det ikke fornyet godkendelse.

Landbrugsbedrifter med arealer, der modtager husdyrgødning og anden organisk gødning, og som ligger i oplande til vandområder, der er følsomme overfor tilførsel af kvælstof, vil blive pålagt at begrænse kvælstofudvaskningen. Der vil desuden blive lagt et loft over, hvor meget fosfor, der må udbringes med husdyrgødning og anden organisk gødning. Kravet vil være skærpet i oplande til fosforfølsomme vandområder. Fosforloftet vil blive skærpet over en årrække. Kravene vil gælde for al udbringning af husdyrgødning (og altså ikke kun husdyrgødning udbragt på bedrifter omfattet af en godkendelse). Kravene vil indgå i den generelle regulering og vil blive administreret og kontrolleret af NaturErhvervstyrelsen.

Loven forventes at træde i kraft 1. august 2017. Fra 1. marts 2017 skal kommunerne ikke godkende arealer til udbringning af husdyrgødning. Arealvilkår i eksisterende miljøgodkendelser bortfalder 1. august 2017.

Der orienteres yderligere på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
204. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-000048
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

Da den lokale beredskabskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
Skoleudvalget den 10. januar 2017
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Miljø- og Energiudvalget den 8. februar 2017
Byrådet den 6. marts 2017

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået

Skoleudvalget den 10. januar 2017
Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.
Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Udvalget har drøftet status på de politiske mål.
Der har været arbejdet med de politiske mål, som generelt må konkluderes at være nået.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Drøftet
Økonomiudvalget er kommet rigtig langt med målene.

Beslutning:

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål, der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået.

Bilag:

205. Orientering om Badevandsresultater 2016
Sagsnr.: 2016-000460
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Badesæsonen 2016 har haft et tilfredsstillende forløb til trods for generelt megen nedbør i juli og august måned.

Alle strande lever op til Badevandsbekendtgørelsens klassifikationskrav om, at kvaliteten skal være mindst "tilfredsstillende".

Der er blevet taget i alt 16 prøver ved Teglgårdsparkens Strand i 2015 og 2016 og kvaliteten er udmærket.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen om badevandskvaliteten 2016 og Teglgårdsparkens strand tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Den ordinære prøvetagning af badevandet gik i gang i slutningen af maj. Der blev udtaget prøver ved de fem blå flag strande, de øvrige 10 offentlige strande, ved Teglgårdsparken strand samt omkring å-udløbene ved Aulby Mølleå og Storåen.

Klassifikationen af badevandet ved de respektive strande sker på baggrund af fire års resultater og har fire niveauer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Med baggrund i perioden 2013-2016 er resultatet efter badesæsonen 2016 følgende. 13 stationer er udmærkede, 1 station (Båring Ege) er god og 1 station Varbjerg Ø er tilfredsstillende. Alle strande lever dermed op til klassifikationskravet om mindst "tilfredsstillende".

De to stationer, der ikke klassificeres som udmærket, påvirkes negativt af spildevand fra sommerhusområdet Båring Ege og Storåens udløb.

Systemet til varsling af dårlig badevandskvalitet bygger på nedbørsmålinger på hhv. Brenderup Renseanlæg og Harndrup Pumpestation og dækker strandene øst og vest for Storåens udløb i Båring Vig. Ved en vis nedbørsintensitet, hvor der er risiko for overløb af spildevand, varsles der med skilte på strandene. Der har ikke været varslet i 2016 på grund af nedbørsintensiteten. Der har derimod været skiltet på stranden ved Båring Ege 1 gang og på Varbjerg Strand V og Ø 2 gange pga. dårlige analyseresultater efter regn.
 
Det er således ikke lykkedes varslingssystemet at "fange" de situationer, hvor der burde have været varslet "på forhånd". En forklaring kan være, at store regnskyl kan falde helt lokalt og dermed ikke nødvendigvis registreres af regnmålerne placeret på pumpestationen og renseanlægget. Der er basis for at udvikle varslingssystemet, så det fanger de situationer.

Badevandsbekendtgørelsen giver mulighed for, hvis en enkelt prøve viser en overskridelse, som kan påvirke klassifikationen, at udskifte resultatet af en planlagt prøve med resultatet af erstatningsprøve. Forvaltningen har benyttet sig af denne mulighed på Båring Strand og Varbjerg Strand Ø i 2016. I løbet af en 4-årig periode må der maksimalt erstattes 15 % af udtagne prøver på den enkelte strand.

Der er udtaget prøver på stranden ved Teglgårdsparken i 2015 og 2016. Resultaterne af prøverne har været udmærkede. Forvaltningen ønsker fortsat at følge badevandkvaliteten, da mange benytter badebroen og vandet. 
Forvaltningen foreslår, at beslutningen, om hvorvidt stranden ved Teglgårdsparken genoprettes som offentlig badevandsstation, afventer gennemførelsen af Marinaprojektet. Prøvetagningen fortsættes i den kommende sæson.

Efter uheldet på havnen i Fredericia blev strandene i Middelfart ramt af palmeolie, der lagde sig som store og små ildelugtende klumper på strandene. I april blev der ekstraordinært udtaget vandprøver på alle stationer i Middelfart Kommune. Prøverne blev analyseret for de gængse parametre i henhold til badevandsbekendtgørelsen plus total-kvælstof. Der var ingen overskridelser af bekendtgørelsens krav og totalkvælstof lå på et lavt niveau. Af hensyn til badegæsterne blev der desuden i begyndelse af juni foretaget en ekstraordinær oprensning af de blå flag strande for bl.a. at fjerne rester af palmeolie.

Økonomi:

Udgifter til analyser holdes inden for driftsbudgettet.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
206. Tilladelse til etablering af fiske- og faunapassage ved Harndrup Mølle
Sagsnr.: 2015-007906
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Det er pålagt kommunerne at gennemføre indsatserne i vandområdeplanen. Med henblik på at sikre fri passage i Harndrup-Fjellerup Å-systemet har Middelfart Kommune udarbejdet et projekt for etablering af et omløb ved stemmeværket ved Harndrup Mølle.

Forvaltningen foreslår:

- at udvalget meddeler tilladelse til projektet for fri passage ved Harndrup Mølle i overensstemmelse med vedlagte udkast til tilladelse.

Sagsbeskrivelse:

Opstemningen ved Harndrup Mølle har en faldhøjde på ca. 3 m og er beliggende 2,4 km fra Harndrup-Fjellerup Ås udløb i Storå. Nedstrøms for Harndrup-Fjellerup er et igangværende passageprojekt ved Fyllested Mølle i Storå (ODE-1217). Med fri passage ved Fyllested Mølle vil der også være fri passage op i Harndrup-Fjellerup Å. 

Staten har opdelt vandløbene i afgrænsede vandløbsstrækninger, som er benævnt ”vandløbsforekomster”. Ifølge NaturErhvervstyrelsens retningslinjer for finansiering af vandplansprojekter, så skal kommunerne søge finansiering til samtlige indsatser indenfor en vandløbsforekomst på én gang. I samme vandløbsforekomst som Harndrup Mølle er der krav om restaurering af vandløbet nedstrøms møllen, hvilket vil sige udlægning af groft materiale til forbedring af de fysiske forhold. Forvaltningen arbejder derfor på at gennemføre denne indsats sideløbende med faunapassageprojektet ved møllen.

Projekterne vil bidrage væsentligt til opfyldelse af målsætningen for Harndrup-Fjellerup Å, idet en opfyldelse af målsætningen blandt andet forudsætter fri og uhindret fiskepassage. Projekterne indgår også i en større sammenhæng med erhvervsfremmeprojektet med styrkelse af fiskebestandene i de fynske vande – Havørred Fyn.

På en strækning af ca. 370 m fra ca. 60 m opstrøms tilløbet fra Fjellerup Bæk (st. 2134 m) og til ca. 110 m nedstrøms bagslusen (st. 2484 m) etableres et nyt omløbsstryg øst om den eksisterende mølledam. Omløbsstryget anlægges med et bundlinjefald på 8 0/00, en bundbredde på 1,5 – 2,0 m og med anlæg på 1:2. Omløbsstryget sikres mod erosion ved udlægning af sten på bund og 0,8 m op ad anlægget. 

Under og opstrøms for adgangsvejen til møllen forløber omløbsstryget i et 45 m langt tunnelrør. Tunnelrøret fungerer dels som bro for afgangsvejen til møllen, dels sikrer tunnelrøret, at vandet fra mølledammen ikke siver ud i omløbet. Tunnelrøret sikrer således at arealet mellem mølledammen og omløbsstryget forbliver stabilt. Samtidig bevirket tunnelrøret, at mølleanlægget fysisk og visuelt berøres mindst muligt af det nye omløbsstryg.
 

Umiddelbart nedstrøms omløbsstryget udlægges på en strækning af 20 m i det eksisterende vandløb gydegrus, hvorved der skabes en ny gydestrækning. 

Til sikring af vandføring til mølledammen, så vandstanden i denne kan opstemmes til flodemål, og fugtighedsforholdene under møllebygningerne kan holdes uændrede, etableres et nyt regulerbart indløb til Mølledammen. Dette indløb udformes så nedtrækkende smolt ledes til omløbsstryget og ikke ind i mølledammen. 

Det nye indløb etableres ved, at der laves en dæmning over det nuværende indløb til mølledammen. Gennem denne dæmning lægges et Ø 200 mm rør med en brønd med regulering af tilstrømningen til mølledammen.  

Tilstrømningen til Mølledammen skal tilpasses, således at denne modsvarer fordampning og udsivning fra mølledammen, hvorved vandspejlsniveauet kan opretholdes. 

Omløbsstryget vil ved tilløbet fra Fjellerup Bæk få et bundlinjeniveau, der ligger 0,4-0,5 m lavere end det nuværende niveau. Det medfører, at den nedstrøms strækning af Fjellerup Bæk, der i dag har et lille fald - reguleres til et større fald og tilføres et groft bundsubstrat. 

Passageprojektet vil ikke ændre på den eksisterende mølledam eller på fugtighedsforholdene under møllebygningerne.

Vandhastigheden og vanddybden i det nye omløbsstryg vil tillade den frie passage, også for ”svage” svømmere. 

Vandspejlsniveauerne opstrøms for omløbsstryget vil blive marginalt lavere end i dag ved en given vandføring. Omløbsstryget vil således ikke have negativ indflydelse på afvandingsinteresseren opstrøms for stryget.

Økonomi:

Udgifterne til projektets realisering afholdes af midler fra NaturErhvervsstyrelsen. Udgift til erstatning til lodsejeren afholdes af Styrelsen for Vand og Natur - SVANA. Der er indgået aftale med lodsejeren om erstatning for projektets gennemførelse.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER