Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 16. august 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
16. august 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

33. Rehabiliteringsrapport 1. halvår 2017
Sagsnr.: 2016-015839
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.

Der bliver ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelse om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes.
 • Sagsbeskrivelse:

  Formålet med at føre statistikken er at følge reformen tæt, både i forhold til hvordan reformen bliver udmøntet i praksis, men også for at dokumentere Rehabiliteringsteamets indstillinger.

  Sammenfatning

  • Der har været 74 sager forelagt Rehabiliteringsteamet i 1. halvår 2017. Af de 74 sager, har de 41 været kvinder og de resterende 33 har været mænd.
  • Ud af 74 sager er der 26, der er blevet indstillet til et fleksjob, 22 blev indstillet til et ressourceforløb, 5 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 20 blev indstillet til førtidspension.
  • Ud af de 74 sager er der 31 sager, der er blevet revurderet.
  • 4 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§17 sager) og 4 borger har søgt om seniorførtidspension (§ 17, stk. 3).
  • Der er 7 borgere, der har fået tilkendt førtidspension uden at deres sag har været forelagt rehabiliteringsteamet.
  • 39 % af de borgere der har fået deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet kommer fra kontanthjælp, 22 % kommer fra ressourceforløbsydelse og 16 % kommer fra sygedagpenge.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017.

  Beslutning:

  Taget til efterretning.

  Bilag:

  34. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
  Sagsnr.: 2017-011414
  Sagsbehandler: Martin Albertsen

  Præsentation:

  De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

  Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
   
  Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

  De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

  De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

  Endvidere var der opbakning til, at de
  politiske udvalg i august 2017 drøfter, hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

  Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan:
  Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
  Økonomiudvalget den 19. juni 2017
  Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
  Teknisk Udvalg den 15. august 2017
  Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 15. august 2017
  Skoleudvalget den 15. august 2017
  Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
  Økonomiudvalget den 28. august
  Middelfart Spildevand
  Byrådet den 4. september 2017

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
  Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste Social- og Sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.
  Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

  Økonomiudvalget den 19. juni 2017
  Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

  • Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
  • Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
  • Udvikling af turismeerhvervet
  • Interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
  • Forsat solid økonomisk styring og effektivitet
  • Ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
  • Kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet

  Beslutning:

  Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at det nye byråd har fokus på følgende temaer:

  -      Fortsat kvalitetsudvikling af virksomhedsservicen, herunder at sikre virksomhederne den kompetente arbejdskraft de efterspørger via kompetenceudvikling af de ledige

  -      Ungeindsatsen ikke mindst for gruppen af udsatte unge

  -      Virksomhedsindsatsen for flygtninge

  -      Samarbejde på tværs både mellem forvaltninger, men også på tværs af kommunegrænser

  Bilag:

  35. Ansøgning om medfinansiering af Netværkslokomotivets aktiviteter i 2017
  Sagsnr.: 2017-013319
  Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

  Præsentation:

  Netværkslokomotivet ansøger om tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget afsætter midler til medfinansiering af aktiviteter i 2017.

  Sagsbeskrivelse:

  Netværkslokomotivet har i efteråret 2016 fået bevilget satspuljemidler frem til og med 2020 og dækker nu 16 kommuner. Senest er Århus Kommune kommet med i netværket, og der er oprettet en afdeling i København med to opsøgende medarbejdere.

  Via deres eget Ide- og Formidlingscenter har de også mulighed for at servicere virksomheder og organisationer i det ganske land på forespørgsel og i forbindelse med landsdækkende virksomheder (ikke opsøgende arbejde).

  Netværkslokomotivet besøger løbende mindre private og offentlige virksomheder og informerer om mulighederne inden for sprogundervisning, Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning i Middelfart Kommune. Senest har de konkret været med til at starte forløb på Catering Engros, og i juni deltager de i et åbent hus arrangement hos 3F Middelfart.

  Arbejdet fortsætter i den lille Middelfart arbejdsgruppe, hvor de lokale FVU udbydere og Lær Dansk deltager. I 2016 var der et samarbejde med Erhvervscentret om et arrangement. Dette blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte, men der er naturligvis fulgt op med kontakt til de virksomheder, som havde tilmeldt sig.

  Ovennævnte arbejdsgruppe er også med til at markere den internationale Ordblindeuge i uge 40. Der afholdes et åbent arrangement den 3. oktober, hvor skuespiller Thomas Bo Larsen skal være trækplasteret. Middelfart HF og VUC er værter.

  Der arbejdes lige nu også på højtryk med planlægningen af Ordblindemessen 2017. Her lægger HF og VUC Middelfart i samarbejde med Middelfart Gymnasium lokaliteter til. En bred skare af uddannelsesinstitutioner og organisationer samarbejder om at sætte et flot program sammen for dagen. Ordblindemessen holdes den 7. november 2017 fra kl. 13-19, og håbet er, at mange af de lokale politikere vil møde op. Borgmester Steen Dahlstrøm er inviteret til at åbne messen. Sidste år fik Netværkslokomotivet besøg af ca. 850 gæster i forbindelse en tilsvarende messe i Fredericia. Forventningerne er ikke mindre i år.

  Økonomi:

  Netværkslokomotivet ansøger om kr. 13.400,- til medfinansiering i 2017.

  Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2017 over kr. 595.200,-

  Der har været afholdt udgifter for kr. 130.000,-

  Der er således kr. 465.200,- til rådighed.

  Puljen er opgjort pr. 29.06.2017

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017.

  Beslutning:

  Godkendt.
  36. Nøgletal juli 2017
  Sagsnr.: 2017-001887
  Sagsbehandler: Sanne Junker

  Præsentation:

  Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.07.17.

  Forvaltningen foreslår:

  At orienteringen tages til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Nøgletal pr. 31.07.17:

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 36 sager siden maj måned. Det samlede antal udgjorde 330 pr. 31.07.17.

  Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 4 sager siden maj måned til i alt 169 pr. 31.07.17.

  Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 71 sager siden maj måned. Det samlede antal pr. 31.07.17 var således 344 sager.

  Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 11 sager siden maj måned til i alt 158 pr. 31.07.17.

  Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 6 sager siden maj måned til i alt 157 sager pr. 31.07.17.

  Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er steget med 9 sager siden maj måned, og udgjorde således 82 stk. pr. 31.07.17.

  Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 7 sager siden maj måned. Antallet udgjorde 154 pr. 31.07.17.

  Antallet af forsikrede ledige er steget med 71 sager siden maj måned. Det samlede antal pr. 31.07.17 var 484 stk.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017

  Beslutning:

  Taget til efterretning.

  Bilag:

  2017-001887-11Nøgletal integration 2017
  2017-001887-11Nøgletal 2017
  37. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (halvårsregnskab)
  Sagsnr.: 2017-005233
  Sagsbehandler: Vagn Hansen

  Præsentation:

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der søges negativ tillægsbevilling på i alt -7,0 mio. kr. 
  • At pengene tilgår i kassen.

  Sagsbeskrivelse:

  Budgetopfølgningen efter 1. halvår 2017 på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, viser en forventning om et samlet mindreforbrug på 7 mio. kroner vedrørende udlændingeområdet. Derudover er området for forsikrede ledige budgetlagt med 8 mio. kroner ekstra i beskæftigelsestilskud. Beløbet fremstår som afvigelse i forhold til det forventede resultat på området.

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget forventer herefter, at balancere for året som helhed.

  Hovedforklaringen på afvigelserne på udlændingeområdet er: 
  • Middelfart Kommune har modtaget færre flygtninge end budgetteret. Samtidig har det lykkedes kommunen, at få et stort antal flygtninge i job i det første halvår, hvilket medfører en reduktion i de samlede ydelser og flere resultattilskud fra staten til kommunen. De flygtninge, der har startet i job, har også i flere tilfælde forkortet eller udskudt sprogskoleforløbet, noget som medfører lavere udgifter til sprogskoler.
  • Kommunen modtager i juli måned en beskæftigelsesbonus fra staten på 1,1 mio. kroner. Beskæftigelsesbonussen modtages som følge af, at Middelfart Kommune har fået 44flere flygtninge og familiesammenførte til flygtning i arbejde i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal året før, dvs. 4. kvartal 2015. Bonussen er på 25.000 kroner pr. flygtning.

   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har i alt et nettoforbrug på 224,5 mio. kr. pr. 30. juni 2017 ud af et samlet korrigeret nettobudget på 469,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 47,8 pct.

   Forbrugsprocenten er lidt under det normale efter det første halve år. Årsagen kan dels henføres til udlændingeområdet og dels til området for de forsikrede ledige. Udlændingeområdet forventer et mindreforbrug på 7 mio. kroner for året som helhed, dvs. en reduktion på 44 pct. i forhold til nuværende budget på 15,9 mio. kroner. Samtidig er budgettet for forsikrede ledige tilført 8 mio. kr. i beskæftigelsestilskud, som har trukket ud af årets forventede resultat på området.

   Udover mindreforbrug på udlændingeområdet og beskæftigelsestilskuddet, er forbrugsprocenten påvirket af den måneds tidsforskydning, der er imellem afholdelse af ydelser og hjemtagelse af statslige refusioner samt kommunal medfinansiering på området for forsikrede ledige og førtidspension.

   Totalt forventer udvalget, efter ovennævnte reguleringer, at holde budgettet for året.

   Ændret Pris og lønskøn
   KL’ s pris- og lønskøn (p/l) for 2017 er blevet nedjusteret ved 1. halvår. Det betyder, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2017, er benyttet et højere p/l, end det faktisk har vist sig at være behov for. For Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område betyder dette en nedjustering af budgettet på 0,4 mio. kroner, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet for året.

   Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte temaer:

   Tilbud til udlændinge
   På udlændingeområdet forventes der et mindreforbrug på 7 mio. kroner for året som helhed, dvs. ca. 44 pct. reduktion i forhold til det nuværende budget. Middelfart Kommune har modtaget færre flygtninge end budgetteret, hvilket også afspejles i en lavere forbrugsprocent på udlændingeområdet efter juni måned. Samtidig har kommunen fået mange flygtninge i arbejde eller uddannelse. Af de flygtninge, som er ankommet til kommunen siden 1. januar 2013, var 25 pct. selvforsørgende, dvs. i job eller i uddannelse, ved udgangen af 2016 (68 ud af 277 flygtninge). Ultimo juni er tilsvarende andel af flygtninge i job eller uddannelse, steget til 42 pct. (121 ud af 288 flygtninge). Dette medfører en stor besparelse på konto for integrationsydelse. Samtidig viser tallene, at flere af flygtningene i arbejde eller uddannelse, vælger at udskyde eller forkorte sprogskoleforløbet. Dermed opnås der også en besparelse på danskuddannelsesområdet. 

   Udlændinge- og Integrationsministeriet udbetaler derudover en beskæftigelsesbonus på udlændingeområdet på 1,1 mio. kroner i 2017. Beløbet er 0,7 mio. højere end skønnet ved budgetlægningen. Bonussen er en udløber af regeringens topartsaftale om integration med KL. Aftalen betyder, at kommunerne i 2017 og 2018 får en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i job i 4. kvartal i forhold til 4. kvartal året før.  I 2015 var 10 flygtninge i arbejde i Middelfart Kommune, medens tallet var steget til 54 4 i 4. kvartal 2016., dvs. 44 flygtning flere flygtninge i arbejde.

   Førtidspension
   Fælles for førtidspensionsområdets fire hovedgrupper gælder, at budgettet er tilpasset det forventede antal førtidspensionister for året. Efter første halvår kan der ses et mindreforbrug på området. Mindreforbruget kan udelukkende henføres til en måneds efterslæb for medfinansieringsdelen til staten ifm.  førtidspensionsordningen under refusionstrappen, dvs. kommunens medfinansieringsdel på ca. 1,5 mio. kroner for juni, bogføres i juli.

   Budgettet på området, forventes at balancere for året som helhed.

   Sygedagpenge
   Antal sygedagpengemodtagere ligger højt efter det første halve år, hvilket også afspejles i de faktiske forbrugsprocenter. Samtidig kan der ses en faktisk stigning i antal sygedagpengemodtagere i forårsmånederne - dvs. i en periode som normalt viser en nedadgående kurve. I denne forbindelse skal der tilføjes, at antal og udbetaling af sygedagpenge, normalt er sæsonpræget. Udbetalingerne i det første halvår er sædvanligvis større end i det sidste halve år og der er en forventning om en reduktion i ydelserne i det andet halvår.

   Området følges derfor tæt, med mål om at budgettet balancerer for året som helhed.

   Jobafklaring
   Der har siden indførelsen af jobafklaringsforløb pr. 1. juli 2014 været en stigende tilgang til ordningen. Jobafklaringsforløb (sammen med ressourceforløb) har til formål at få syge eller andre, der er i risiko for at blive tildelt førtidspension, tilbage på arbejdsmarkedet. I december 2015 havde Middelfart kommune 120 personer i jobafklaringsforløb, mens antallet i december 2016 var steget til 130 personer. I juni 2017 tæller ordningen 150 personer, dvs. en stigning på 20 personer i det første halve år. Området forventer budgetoverholdelse for året som helhed.

   Kontanthjælp
   Antal af kontanthjælpsmodtagere har været stødt nedadgående i det første halvår - fra 358 personer i januar til 321 i juni måned, dvs. en reduktion på 10,3 pct.
   Indtil videre er der overensstemmelse mellem det faktiske antal og det budgetterede antal kontanthjælpsmodtagere, og området forventes at balancere for året. 

   Forsikrede ledige
   Området for forsikrede ledige følger budgettet som helhed og forventningen er budgetoverholdelse for året. Antal ydelsesmodtagere følger den normale sæsonkurve, med et højt antal i starten af året og med en kraftig reduktion i 2. kvartal. I starten af året var der 548 forsikrede ledige. Antallet er reduceret til 458 i juni måned, dvs. en reduktion på 90 ledige.

   Revalidering
   Det faktiske antal borgere på revalidering ligger lavere end budget efter 1. halvår.  Der er budgetteret med i gennemsnit 27 årspersoner på ordningen og det faktiske antal er i gennemsnit 23 årspersoner, dvs. fire årspersoner under budget. Det lavere antal borgere på ordningen, giver en lavere forbrugsprocent efter det første halve år.

   Løntilskud alle ordninger
   Kommunen har hidtil i år benyttet løntilskudsjobs i mindre grad en forventet, og antallet ligger 12 pct. under budget. Forventningen er dog stadig, at der i gennemsnit er 70 personer i løntilskud i 2017.  Efter første halvår har der i gennemsnit været 59 personer i løntilskud.  Det lavere antal borgere i løntilskud, fortsætter tendensen fra 2016, hvor der i mange tilfælde lykkedes, at få borgeren i job direkte efter visitationen og et eventuelt praktikforløb.

   Fleksjob og ledighedsydelse
   Området for fleksjob og ledighedsydelse viser et lille mindreforbrug efter 1. halvår, som udelukkende skyldes manglede periodiseringer. Mindreforbruget forventes at udlignes for året som helhed.

   Øvrige områder forventes at holdes inden for budgetrammen.

   Økonomi:

   Budgetopfølgningen efter 1. halvår 2017 på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, viser en forventning om et samlet mindreforbrug på 7 mio. kroner vedrørende udlændingeområdet.

   Høring:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017.

   Beslutning:

   Godkendt.

   Bilag:

   38. "Status på reformer og indsats RAR Sydjylland" og "Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland"
   Sagsnr.: 2017-002471
   Sagsbehandler: Kinne Kaysen

   Præsentation:

   RAR Sydjylland har fremsendt status på nøgletal og implementering af reformer for juni 2017.

   Forvaltningen foreslår:

   • At de to rapporter drøftes og tages til efterretning
   • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter fremtidig form for orientering af de to rapporter.
   • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om de to notater skal erstattes af notatet "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Middelfart", hver kvt.?

   Sagsbeskrivelse:

   Tallene i de to rapporter "Nøgletal for arbejdsmarkedet" og "Status for reformer og indsatser" giver et historisk billede af situationen på det syddanske arbejdsmarked.
   De nyeste tal i notaterne er fra 1. kvt. 2018, dog er hovedparten af tallene fra november og december 2016 og januar og februar 2017, hvilket gør at tallene er historiske og dermed ikke giver et billede af, hvordan situationen på det syddanske arbejdsmarked ser ud på nuværende tidspunkt.
   For at få afklaret, hvorfor de to rapporter er udarbejdet på baggrund af forælede tal har forvaltningen været i dialog med Arbejdsmarkedskontoret for Syddanmark. Begrundelsen for at de benytter så ”gamle” tal skyldes, at der er et efterslæb på at tallene slår korrekt igennem i de forskellige databaser, Arbejdsmarkedskontoret benytter til at udarbejde rapporterne ud fra. Så for at give det mest valide billede af situationen på arbejdsmarkedet benyttes tal som er ca. et ½ år gamle.

   Forvaltningen foreslår derfor at Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den fremtidige form for fremlæggelse af de to rapporter. Det foreslås at udvalget fremadrettet får en kort præsentation af rapporterne og rapporterne vedhæftes sagsfremstillingen, så udvalget kan orientere sig i dem.
   Desuden foreslås det at Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget i stedet får fremlagt "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Middelfart" hver kvt. "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Middelfart april" er vedhæftet sagsfremstillingen.

   Økonomi:

   Ingen

   Høring:

   Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017.

   Beslutning:

   Taget til efterretning.

   Bilag:

   39. Kompetenceudviklingsforløb for myndighedssagsbehandlere
   Sagsnr.: 2017-014829
   Sagsbehandler: Kinne Kaysen

   Præsentation:

   Som en konsekvens af de mange beskæftigelsesreformer, arbejder myndighedssagsbehandlerne i dag i et krydsfelt med en kompleks lovgivning, med krav til langstrakte virksomhedsrettede udviklingsforløb, der fordrer fokus på udvikling af selv den mindste ressource hos borgeren, kombineret med forventninger til resultater fra både ledelse, berørte borgere, partsrepræsentanter, læger og diverse interesseorganisationer.

   Forvaltningen foreslår:

   At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget bevilliger 150.000 kroner som supplement til et kompetenceudviklingsforløb for myndighedssagsbehandlere.

   Sagsbeskrivelse:

   Det er Job- og Vækstcentrets vurdering, at det vil være formålstjenligt at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb med fokus på den borgerrettede samtale.
   Kompetenceudviklingsforløbet vil være målrettet ca. 50 medarbejdere, som har myndighedssamtalen med borgeren som den væsentligste kerneopgave.

   Forudsætningen for et godt opfølgningsforløb for både borgere og medarbejdere er, at Job- og Vækstcentrets medarbejdere har de nødvendige samtaletekniske kompetencer til at gennemføre konstruktive samtaleforløb, også under svære forudsætninger, hvor forventningsafstemningen til forløbet og resultatet af dette, somme tider kan være overordentlig svær.

   Selve kompetenceforløbet vil have fokus på følgende elementer:

   • Den involverende samtale - empowerment
   • Den indledende, og løbende forventningsafstemningsproces med fokus på fælles mål og dagsorden
   • Hvordan modstand håndteres konstruktivt
   • Udarbejdelse af progressionsorienterede planer, der giver mening for den enkelte i respekt for lovgivningens rammer
   • Den optimale overdragelse til anden medarbejder under et forløb
   • Medarbejderens ansvar for at sikre et højt informationsniveau, så den berørte borger er i stand til at overskue forløbet og konsekvenserne af dette i en lovgivningsmæssig kontekst.

   Økonomi:

   Det vurderes at der er behov for et forløb over 4-5 dage for ca. 50 medarbejdere fordelt på 2 hold.

   De samlede udgifter til eksterne undervisere vurderes at udgøre ca. 300.000 kroner, hvor de 150.000 kroner finansieres over Job- og vækstcentrets uddannelsesbudget.

   Høring:

   Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017.

   Beslutning:

   Godkendt.
   40. Ansøgning om bevilling af midler til Fælles Fynsk Jobmesse
   Sagsnr.: 2017-003717
   Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

   Præsentation:

   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget ansøges om bevilling af midler fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket til afholdelse af Fælles Fynsk Jobmesse 2017.

   Forvaltningen foreslår:

   • At BAU beslutter, om der skal bevilliges midler fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket til Jobmesse 2017

   Sagsbeskrivelse:

   For femte år i træk er de fynske jobcentre gået sammen om at afholde en fælles jobmesse. Messens hovedfokus er job og uddannelse/kompetenceudvikling. På messen deltager både private og offentlige virksomheder samt en lang række uddannelsesinsitutioner. Messen henvender sig ikke kun til ledige, men også til uddannelsessøgende 10. klasser. Disse er inviteret til at deltage i messen om eftermiddagen.

   Messen afholdes torsdag d. 14. september 2017 fra kl. 10.00-15.00 på OCC.

   Udgiften til messen deles af de fynske jobcentre i fællesskab, fordelt efter antal ledige (procent). Budgettet er pt. ved at blive endeligt udarbejdet. Middelfarts andel forventes maks at blive på kr. 75.000,-. Den endelige udgift kan dog vise sig at blive højere, da den afhænger af antallet af deltagende virksomheder.

   Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i resten af 2017 over kr. 465.200.

   Økonomi:

   Der søges om et rammebeløb på kr. 75.000,-.

   Høring:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017.

   Beslutning:

   Godkendt.

   LUKKEDE SAGER