Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 14. juni 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
14. juni 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

28. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017
Sagsnr.: 2017-005233
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2014

Beslutning:

Taget til efterretning
29. Nøgletal maj 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.05.17.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 31.05.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 15 sager i maj måned. Det samlede antal udgjorde 356 pr. 31.05.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 1 sag i maj måned til i alt 165 pr. 31.05.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 27 sager i maj måned. Det samlede antal pr. 31.05.17 var således 415 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 3 sager i maj måned til i alt 147 pr. 31.05.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 3 sager i maj måned til i alt 163 sager pr. 31.05.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er steget med 2 sager i maj måned, og udgjorde således 73 stk. pr. 31.05.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 5 sager i maj måned. Antallet udgjorde 161 pr. 31.05.17.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 55 sager i maj måned. Det samlede antal pr. 31.05.17 var 413 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2017

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

30. Analyse af uddannelseshjælpsmodtagere maj 2017
Sagsnr.: 2017-006733
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcentret har i perioden april-maj udarbejdet en analyse af målgruppen "uddannelseshjælpsmodtagere". 149 borgere er gennemgået i forhold til diverse parametre indeholdende såvel objektive som subjektive data.
Formålet med analysen er at få overblik over og indblik i ungemålgruppen med henblik på at kunne tilrettelægge de rigtige indsatser for gruppen, således at flest muligt unge starter og gennemfører uddannelse eller starter og fastholder job.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager analysen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Analysen omfatter 149 18-30 årige uddannelseshjælpsmodtagere. Analysen peger bl.a. på følgende forhold:

 • 71 % er under 25 år
 • 47 % er uddannelsesparate – 53 % er aktivitetsparate
 • 35 % har ikke gennemført folkeskolen, mens 51 % har folkeskolen som højeste uddannelsesniveau
 • 64 % har ikke været i gang med ungdoms-/erhvervsuddannelse; 24 % har afbrudt en uddannelse én gang, 12 % har to eller flere afbrudte uddannelser bag sig
 • 15 % af de unge har erhvervserfaring
 • 52 % vurderes af have psykiske udfordringer som primære barriere for at starte job/uddannelse

Overordnet set kendetegnes målgruppen ved at være unge, som kun har ganske lidt erfaring med uddannelse og/eller job. De oplever overgangen til voksenlivet vanskelig, der er en høj grad af mistrivsel og graden af hverdagsmestring er overraskende lav. 

Analysens resultater skal ses i lyset af, at Job- og Vækstcenter Middelfart generelt set lykkes rigtig godt med ungeindsatsen: aktuelt er der 167 unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp i Middelfart Kommune. Udtræk fra Jobindsats.dk viser, at Middelfart Kommune har det laveste antal unge på offentlig forsørgelse blandt 7-kommunerne. På landsplan placerer vi os på en delt 6. plads (efter kommuner som Egedal, Hørsholm, Gentofte og Rudersdal). Men analysen viser også, at de unge, der er på offentlig forsørgelse, er udfordret af komplekse problemstillinger i forhold til at komme videre med uddannelse eller job. Dette kræver særlige tilbud til de unge, tilbud som på den ene side er rummelige og fleksible, på den anden side målrettede i forhold til at skabe struktur omkring den unges progression i forhold til faglighed, motivation og hverdagsmestring.
Job- og Vækstcentret ønsker at bruge analysen til dels at tilrettelægge tilbud, der kan løfte denne opgave, dels at drøfte ungemålgruppen og mulige tiltag i forhold hertil på tværs af de relevante kommunale forvaltninger og afdelinger.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Udvalget ønsker et oplæg til septembermødet vedr. en ekstraordinær indsats for målgruppen

Bilag:

31. Satspuljeinitiativet "Flere skal med"
Sagsnr.: 2017-011874
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Satspuljepartierne har afsat 262,5 mio. kr. til initiativet ”Flere skal med”. Initiativet udmøntes som en pulje, som alle landets kommuner med borgere i målgruppen får mulighed for at få del i. Middelfart Kommune har søgt puljen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om satspuljeinitiativet samt ansøgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Mere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. På den baggrund afsatte satspuljepartierne 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”.

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har mindst 5 år i kontanthjælpssystemet (max. afbrydelse på 4 sammenhængende uger uden ydelse).

Projektet består i at implementere projektets indsatsmodel (se bilag) bestående af tre trin/faser herunder screening af alle borgersager i målgruppen, tilknytning af jobformidler samt virksomhedsrettet tilbud til borgeren.

Projektperioden er 2-årig og løber fra juni 2017-august 2019.

Puljemidlerne fordeles efter antallet af borgere i målgruppen i den enkelte kommune i en given uge (uge 52, 2016) (se bilag). Middelfart har 80 borgere i målgruppen, hvilket giver et forventet projekttilskud på 756.000 kr.

Job- og Vækstcenter Middelfart har søgt puljen og forventer svar i juni måned.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da forvaltningen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2017

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

32. Status på resultater på integrationsområdet
Sagsnr.: 2017-011888
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om status på måltal på integrationsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I 2016 indledtes ambitiøse måltal for antallet af borgere med flygtningebaggrund samt familiesammenførte til flygtninge som Job- og Vækstcentret målrettet skulle hjælpe i beskæftigelse. Måltallene består af mål for hvor stor en andel af målgruppen, der i løbet af og ved udgangen af den treårige integrationsperiode, er kommet i selvforsørgelse:
 • efter 1 år i Danmark skal 20 % være i selvforsørgelse
 • efter 2 år i Danmark skal 40 % være i selvforsørgelse 
 • efter 3 år i Danmark skal 60 % være i selvforsørgelse
Ved udgangen af maj måned 2017 er status følgende:
 • efter 1 år i Danmark er 29 % i selvforsørgelse
 • efter 2 år i Danmark er 43 % i selvforsørgelse
 • efter 3 år i Danmark er 60 % i selvforsørgelse

Disse tal er baseret på de flygtninge, som kom til Middefart i maj måned for hhv. 1, 2 og 3 år siden. Job- og Vækstcenter forventer, at andelen af borgere i selvforsørgelse vil stige fremadrettet grundet det fokuserede arbejde med opgaven siden 2016.

Dog skal nævnes, at der for tiden ikke kommer mange nye flygtninge eller familiesammenførte. Målgruppen af borgere, der arbejdes med nu, er derfor primært borgere, hvor vejen til job eller uddannelse af forskellige årsager er længere end for de mest jobparate, hvoraf mange er i job.

For 2017 specifikt er der lavet følgende resultater:
 • 31 borgere er kommet i job
 • 7 borgere er startet uddannelse
 • 15 borgere er startet på integrationsgrunduddannelsen (IGU)
 •  4 borgere er blevet selvforsørgende afledt af ægtefælles indtægt

Altså er i alt 57 borgere kommet positivt videre i forhold til Job- og Vækstcentrets integrationsindsatser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da forvaltningen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2017

Beslutning:

Taget til efterretning

LUKKEDE SAGER