Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 10. maj 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
10. maj 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:
Lars Vigsø

ÅBNE SAGER

22. Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. april 2017
Sagsnr.: 2017-005233
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling
23. Nøgletal april 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.04.17.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 30.04.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 1 sag i april måned. Det samlede antal udgjorde 371 pr. 30.04.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 3 sager i april måned til i alt 164 pr. 30.04.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 7 sager i april måned. Det samlede antal pr. 30.04.17 var således 388 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 4 sager i april måned til i alt 144 pr. 30.04.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er uændret i april måned og udgjorde i alt 160 sager pr. 30.04.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er steget med 1 sag i april måned, og udgjorde således 71 stk. pr. 30.04.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er uændret i april måned. Antallet udgjorde 166 pr. 30.04.17.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 22 sager i april måned. Det samlede antal pr. 30.04.17 var 468 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

24. "Status på reformer og indsats RAR Sydjylland" og "Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland"
Sagsnr.: 2017-002471
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjylland har fremsendt status på nøgletal og implementering af reformer for marts 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland marts 2017
Udviklingen i beskæftigelsen: Den syddanske beskæftigelse har haft en svag stigning det seneste år med 0,8 pct. svarende til 2250 fuldtidsbeskæftigede (1. kvt 2008-3. kvt. 2016).

Jobomsætning: Jobomsætningen i Sydjylland har stort set været uændret det seneste år. Jobomsætningen i Middelfart er faldet med 3,6 pct. sept. 2015 - okt. 2016, sammenlignet med 12 måneder forinden.
 
Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet: I Sydjylland var der i efteråret 2016 2.341 forgæves rekrutteringer ud af det samlede antal på landsplan på 19.800. Den forgæves rekruttering sker især inden for  "Bygge og anlæg", "Industri" og "Handel".

Udviklingen i ledigheden: Ledigheden har været faldende siden 2012. Sydjylland har med en ledighedsprocent på 3,7pct. en ledighed, der ligger under landsgennemsnittet, der er på 4,2 pct.

Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivning): Der er en forventning om, at der i 2017 vil ske en stigning i beskæftigelsen på 5490 beskæftigede. Stigningen forventes overvejende indenfor den private servicesektor men også i industri og bygge-/anlægssektoren forventes en fremgang.

Arbejdsstyrken: Grundet flere af de reformer, der er blevet implementeret over de sidste år forventes der ikke at komme generelle og alvorlige mangelproblemer de nærmeste år. Arbejdsstyrken i Sydjylland forventes at stige fra 350.100 i 2013 til 355.800 i 2017, svarende til 1,4 pct
. Bag ved denne udvikling ligger en stigning i beskæftigelsen og i befolkningen i sammen periode, begge ventes at stige med 1,4 pct.


Status på reformer og indsatser marts 2017
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været svagt faldende de seneste år. 18,6 pct. af befolkningen i Middelfart var på offentlig forsørgelse dec. 2016, og fra juni 2015 til dec. 2016 er udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse i Middelfart reduceret med 8 pct.

Status på førtidspension- og fleksjobreformen: Fra nov. 2015 til nov. 2016 er der sket et fald på 1 pct. i udviklingen i antal personer i Middelfart på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år.
Både centralt og lokalt er fokus rettet mod personer i ressourceforløb, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud. I nov. 2016 var der 18 pct. af borgere i et ressourceforløb i Middelfart, der deltog i et virksomhedsrettet tilbud.

Status på kontanthjælpsreformen: Andelen af borgere, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp var på 2,2 pct. i Middelfart (dec. 2016), hvilket ligger under landsgennemsnittet og RAR Sydjylland. Fra oktober 2015 til dec. 2016 er der sket et fald på 32,3 pct. I Middelfart modtager 23 pct. af de unge på uddannelseshjælp mentorstøtte, hvilket ligger over landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.
Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat elle offentligt løntilskud ligger på 7 pct. i Middelfart, hvilket er lavere end RAR Sydjylland og landsgennemsnittet. Andelen på 27,3 pct. (dec. 2016) af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Middelfart, der deltager virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud er højere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.

Status på sygedagpengereformen: 33,3 pct. af Middelfart Kommunes sygedagpengemodtagere har været delvis raskmeldte eller deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud inden udgangen af 13. ugers sygefravær, nov. 2016.

Status på beskæftigelsesreformen: 2 pct. af Middelfart Kommunes arbejdsstyrke modtog dagpenge dec. 2016. Siden oktober 2015 til dec. 2016 er der 5,5 pct. færre, der modtog dagpenge af arbejdsstyrken.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål:

 • Middelfart Kommune er en af de kommuner, i RAR Sydjylland, der har færrest langtidsledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtager med 14,8 pct. (dec. 2015-dec. 2016)
 • Ud fra RAR Sydjyllands opgørelse er andelen af virksomheder, som har et samarbejde med Job- og Vækstcenter Middelfart nov. 2016 28,7 pct., hvilket er på niveau med RAR Sydjylland og over landsgennemsnittet.
 • Flere unge skal have en uddannelse. I Middelfart har 3,2 pct. (sep. 2016) påbegyndt en uddannelse, hvilket ligger under landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.
 • Middelfart er den kommune i RAR Sydjylland, der har flest langtidsforsørgede i virksomhedspraktik med 43,7 pct., hvilket ligger højere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland. (okt. 2016)

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

25. Flygtningekvinder i fokus
Sagsnr.: 2017-005755
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart ønsker i 2017 at sætte fokus på integrationsindsatser for gruppen af flygtningekvinder. For at tilrettelægge de rette indsatser er analysen ”Flygtningekvinder i Fokus” udarbejdet. Denne giver os viden om objektive såvel som subjektive faktorer i forhold opgaven med at få inkluderet kvinderne med flygtningebaggrund på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf ønsker Job- og Vækstcenter at iværksætte beskæftigelsesindsatser, som fører til at flere kvinder med flygtningebaggrund opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og at invitere de frivillige organisationer på integrationsområdet til at gøre det samme.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om analysen tages til efterretning.
 • Desuden foreslås, at Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget bevilliger en ramme på hhv. kr. 50.000 til opkvalificering af medarbejdere på integrationsområdet i forhold til den beskæftigelsesrettede integration af flygtningekvinder samt
 • en ramme på kr. 80.000, som kan søges af de frivillige organisationer til relevante indsatser for målgruppen.

Sagsbeskrivelse:

I 2016 blev 60 personer med flygtningebaggrund selvforsørgende. Af de 60 personer kom de 47 i job, 10 startede uddannelse på SU og 3 blev ”selvforsørgede” ved at ægtefællen fik arbejde og blev forsørger for hele familien. Der gemmer sig dog en kønsmæssigt skævvridning bag disse tal. Kun 5 ud af de 47 borgere, der kom i job er kvinder og alle 3 selvforsørgede er kvinder. Der er således en tydelig tendens til, at vi lykkes med at hjælpe mænd med flygtningebaggrund i job, hvorimod vi ikke væsentlig grad er lykkes med samme opgave for kvindernes vedkommende.

Job- og Vækstcenter Middelfart ønsker derfor at sætte fokus på integrationsindsatser for gruppen af ledige kvinder med flygtningebaggrund. Der er udarbejdet en analyse af målgruppen, som giver os viden om objektive såvel som subjektive faktorer i forhold til kvinderne.

Analysen, som omfatter 91 kvinder, peger bl.a. på følgende forhold:

 • Der er en stor overvægt af yngre kvinder, heraf mange gravide/ barslende.
 • Der er generelt et lavt uddannelsesniveau i gruppne af kvinder.
 • 41 % af kvinderne har haft lønnet arbejde i deres hjemland.
 • 66 % er vurderet jobparate. Mod 84 % af mænd med flygtningebaggrund.
 • 37 % af kvinderne har ikke deltaget i praktik i løbet af de sidste 12 måneder.
 • Godt ¼ af kvinderne mener at have helbredsmæssige udfordringer i forhold til beskæftigelse.
 • Beskæftigelsessagsbehandlerne er udfordret i forhold til at identificere kvindernes ressourcer og barrierer.
 • Dog ses manglende arbejdsidentitet og manglende kendskab til arbejdsmarkedet som signifikante barrierer.

Vi ønsker at iværksætte særlige beskæftigelsesrettede indsatser for målgruppen herunder:

 • Kompetenceudviklingsforløb på virksomheder indenfor virksomheder, hvor der er beskæftigelsesmuligheder til målgruppen
 • Jobforberedende kursusforløb – også for de forsørgede kvinder

Desuden vil vi invitere frivillig-organisationerne på integrationsområdet (Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe samt Mentorforeningen) til et tæt samarbejde om særlige indsatser for gruppen af kvinder – indsatser med fokus på kvinde- og arbejdsliv i Danmark. Målet med indsatserne er at minimum 30 kvinder med flygtningebaggrund kommer i job i 2017.

Til ovenstående formål ansøges Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget om bevilling af rammebeløb på dels kr. 50.000 til opkvalificering af medarbejdere på integrationsområdet dels kr. 80.000 til indsatser som frivilligorganisationer kan iværksætte for målgruppen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2017

Beslutning:

Godkendt
Job- og vækstcentret godkender projektbeskrivelsen fra frivillig-organisationerne med krav om efterfølgende evaluering.
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

26. Orientering om styrkede muligheder for målrettet opkvalificering
Sagsnr.: 2016-021316
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Orientering fra RAR Sydjyland om styrket fokus på målrettet opkvalificering.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med trepartsforhandlingerne er der skabt nye muligheder for opkvalificering af ledige ved gennemgang og justering af en række af de opkvalificeringsmuligheder, der eksisterer i dag. RAR Sydjylland opfordrer på den baggrund kommunerne til fortsat at udvikle strategier og øger fokus på målrettet opkvalificering og uddannelse. Nogle af de ordninger, der er justeret er:

 • Uddannelsesløft: 
  •  For uddannelser, der er på positivlisten over mangleområder, vil forsørgelsen fremover være på 100% af dagpengesatsen. Job- og Vækstcenter Middelfart har pt. 2 uddannelsesløft i gang. Siden ordningen blev indført, er en del planlagte forløb blevet aflyst, da borgeren er gået i arbejde inden forløbet er blevet igangsat. I forhold til uddannelsesløft vil Job- og Vækstcenteret yderligere sætte fokus på ordningen ved tidlig screening samt i højere grad at italesætte uddannelsesløft til udfaglærte ledige, der bliver afskediget under en sygemelding.
 • 6 ugers jobrettet uddannelse:
  • Ordningen er blevet mere fleksibel, så ledige faglærte, ufaglærte og med korte videregående uddannelser nu i højere grad selv kan sammensætte deres uddannelse ud fra de mest relevante kurser. Det er A-kasserne, der træffer afgørelse om lediges ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
 • Voksenlærlingeordning:
  • Kravene om 12 måneders forudgående ledighed lempes til 6 månedersledighed, hvis erhvervsuddannelsen er indenfor mangelområder. Voksenlærlingeordningen er en del af Job- og Vækstcenterets virksomhedsretttede kampagner i foråret 2017. Vi har pt. 25 personer i voksenlære fra ledighed og 18 personer fra beskæftigelse. 
 • Opkvalificeringsjob:
  • Krav om kontraktansættelse lempes og erstattes af arbejdsgivererklæring, krav om forudgående ledighed lempes til 3 måneder indenfor stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

27. Ankestyrelsens praksisundersøgelse kommunernes anvendelse af sanktioner over for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Sagsnr.: 2016-017866
Sagsbehandler: Rune Berthelsen

Præsentation:

Orientering om "Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere" fra december 2016. Undersøgelsen omfatter 10 kommuner og er en generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner i forhold til nævnte målgrupper. Da Middelfart Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af Kommunalbestyrelsen jf. regler herom i retssikkerhedsloven § 79a.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om praksisundersøgelsen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Som følge af "Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job" blev det aftalt, at Ankestyrelsen over tre år skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne. I indeværende praksisundersøgelse belyses kommunernes anvendelse af sanktioner i forhold til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere.
Undersøgelsen omfatter 105 sager fra 10 kommuner, hvor der er truffet afgørelse om afgivelse af sanktion efter aktivlovens § 36, stk. 1 (udeblivelse fra tilbud) i perioden fra 1. januar - 4. maj 2016. Sagerne måtte ikke være anket og dermed behandlet af Ankestyrelsen allerede.

Undersøgelsen omhandler
- Om sanktionen for udeblivelse er givet på korrekt grundlag.
- Om vejledningspligten er overholdt.
- Om kommunen, før der gives en sanktion til en aktivitetsparat ydelsesmodtager, har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v. 
- Hvorledes kommunen får oplysninger fra tilbudsstederne om forhold, der har betydning for vurderingen om afgivelse af eventuel sanktion. 

Ankestyrelsens konklusion på baggrund af analysen er, at kommunerne ikke er gode nok til at undersøge om borgere har rimelig grund til at udeblive fra tilbud og at kommunerne kan blive bedre til at sikre, at sagerne er tilstrækkelig oplyste, når de vil foretage fradrag i borgeres uddannelses- eller kontanthjælp, fordi de er udeblevet fra tilbud. I 62 sager var betingelserne for at give en sanktion opfyldt. 21 af de 105 sager ville være blevet ændret, hvis borgeren klagede over afgørelsen, og Ankestyrelsen behandlede sagen. I 22 af de 105 sager manglede der oplysninger, og det var derfor ikke muligt at vurdere, om afgørelserne var rigtige eller ej. 

Middelfart Kommune har deltaget i undersøgelsen med 7 sager heraf 4 jobparate og 3 aktivitetsparate. Ankestyrelsen har opgjort (bilag 2), hvordan de deltagende kommuner fordeler sig på 3 forhold. Resultatet for Middelfart Kommune på disse forhold er:
·         Hvorvidt § 36 er anvendt korrekt – Middelfart: § 36 er anvendt korrekt i 7 af 7 sager
·         Hvorvidt vejledningen samlet set er fyldestgørende – Middelfart: vejledningen er samlet set fyldestgørende i 6 af 7 sager
·         Hvorvidt afgørelsen samlet set er rigtig – Middelfart: afgørelsen er samlet set rigtig i 3 af 7 sager.

Ud fra analysen anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at kommunerne
·         sikrer, at den enkelte sag er tilstrækkelig oplyst, før kommunen giver en sanktion. Kommunen skal altså sikre, at der er nok oplysninger til vurdere sagen.
·         undersøger, om borgeren har en rimelig grund til at udeblive fra tilbud efter aktivlovens § 13, stk. 7.
·         er opmærksomme på, at borgere ikke kan sanktioneres, hvis borgerne har en rimelig grund til udeblivelsen, jf. § 13, stk. 7.
·         sørger for tilstrækkelig vejledning om konsekvenserne for udeblivelse fra tilbud og dokumentation af vejledningen.
·         i en afgørelse om sanktion sørger for at begrunde, hvorfor borgerens angivne grund til udeblivelsen eller manglende svar på partshøring, ikke er en rimelig grund til at udeblive.
·         sørger for at være særlig opmærksom på særreglerne, som gælder for aktivitetsparate borgere.

Ankestyrelsen har i forlængelse af praksisundersøgelsen valgt at offentliggøre en principafgørelse (principafgørelse nr. 102-16) om kravene til en kommunes oplysning af en sag, før der kan gives sanktion. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lægger i et følgebrev til Ankestyrelsens praksisundersøgelse op til, at regeringen og KL vil indlede dialog om regelforenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet, så disse bedre understøtter en effektiv brug af sanktioner.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER