Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 5. april 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
5. april 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Jens Backer Mogensen
Svend-Aage Nielsen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

18. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
Sagsnr.: 2017-005233
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notatet vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling
19. Nøgletal marts 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.03.17.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 31.03.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 15 sager i marts måned. Det samlede antal udgjorde 372 pr. 31.03.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 8 sager i marts måned til i alt 161 pr. 31.03.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 18 sager i marts måned. Det samlede antal pr. 31.03.17 var således 395 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 1 sag i marts måned til i alt 140 pr. 31.03.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 4 sager i marts måned til i alt 160 sager pr. 31.03.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 sager i marts måned, og udgjorde således 70 stk. pr. 31.03.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 9 sager i marts måned. Antallet udgjorde 166 pr. 31.03.17.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 50 sager i marts måned. Det samlede antal pr. 31.03.17 var 490 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

20. Midlertidig jobpræmie til langtidsledige
Sagsnr.: 2017-006979
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Folketinget har vedtaget lovforslag om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige.  Loven træder i kraft den 1. april 2017 og kører i en to-årig periode.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Med vedtagelsen af loven indføres en midlertidig jobpræmie til langtidsledige i en 2-årig periode fra 1. april 2017 til 1. april 2019, som kommer helt eller delvist i ordinær beskæftigelse eller påbegynder selvstændig virksomhed.
Jobpræmien er målrettet ledige, der i uge 48 i 2016 har haft et langvarigt og sammenhængende forløb på offentlig forsørgelse:

  • For personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse eller er ansat med løntilskud, er kravet, at de har modtaget offentlig forsørgelse i et helt år – svarende til 47 uger ud af de seneste 52 uger.
  • For personer, der modtager dagpenge og feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse eller er ansat med løntilskud er kravet halvandet års sammenlagt ledighed – svarende til 71 uger ud af de seneste 78 uger.

Jobpræmien udgør 10 pct. af indkomsten fra ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. Ansættelse i støttet beskæftigelse, f.eks. med løntilskud berettiger ikke til jobpræmie.
Jobpræmie kan udbetales i op til 18 kalendermåneder, og jobpræmien kan højst udgøre 2.500 kr. pr. måned. En person kan i jobpræmie dermed højst modtage op til 45.000 kr. Jobpræmien er skattefri.
Administrationen af jobpræmieordningen varetages af Udbetaling Danmark.
Kommunen får i forhold til egne borgere oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) om personer, der er omfattet af ordningen.
Middelfart Kommune vil i forbindelse med kontaktforløbet med ledige borgere vejlede om ordningen, således at de borgere, der er omfattet af ordningen får et yderligere incitament til at få ordinær beskæftigelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling
21. Virksomhedsservice - Fokus foråret 2017
Sagsnr.: 2016-027324
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Forslag til fokusområder og kampagner for virksomhedsservice, foråret 2017

Forvaltningen foreslår:

  • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget

Sagsbeskrivelse:

Fokusområder:

Småjob/225-timers reglen:
Med indførelsen af rådighedskravet om at kontanthjælpsmodtagere skal have 225 timers ordinært arbejde inden for 12 måneder for at beholde deres kontanthjælpsydelse, samt at der blandt mange af Job- og Vækstcenteret målgrupper er en del, der på baggrund af ca. 20 timers ordinært arbejder (afhængigt af timeløn) vil kunne blive selvforsørgende, er der behov for at flere virksomheder opretter job/funktioner, der ikke nødvendigvis behøver at være på 37 timer pr. uge. De fleste virksomheder tænker udelukkende i 37 timers job når de har behov for at ansætte, og der er derfor behov for at arbejde systematisk og opsøgende med en holdningsændring hos virksomhederne i forhold til timetal. Samtidig vil ansættelse af medarbejdere med færre timer også kunne betyde at en virksomhed vil få lettere ved at dække kompetencebehov.

Voksenlærlinge:
Med begyndende arbejdskraftmangel hvor mange virksomheder oplever at det bliver sværere at få dækket kompetencebehovet, er voksenlærlingeordningen en metode til at få opkvalificeret ledige samtidig med at virksomhederne kan få dækket behovet for kvalificeret arbejdskraft. Samtidig vil ufaglærte ledige, der oftest har hyppige jobskift og ledighedsperioder sikres fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

VITAS:
Fra 1.7.2017 er det ikke mere muligt at benytte blanketter i papir til oprettelse og godkendelse af praktikker, løntilskud m.m. Job- og Vækstcenteret skal i stedet benytte elektroniske blanketter via it-systemet VITAS. VITAS henter oplysninger om bla. a. antal ansatte i virksomheden fra VIRK.dk og systemet sikrer dermed at forholdstal m.m. overholdes da VITAS ikke accepterer ansøgninger ud over forholdstal. Samtidig kan Job- og Vækstcenteret forhåndsudfylde blanketter/ansøgninger så virksomheder kun behøver at underskrive elektronisk. Pr. 1.7 2017 kan også ansøgninger/bevilliger om mentorstøtte, voksenlærling og IGU foregå gennem VITAS og virksomhederne vil dermed også elektronisk kunne anmode om bevilling. VITAS er dermed et redskab, der på længere sigt vil lette virksomhedernes arbejdsbyrde og bureaukratiet i forbindelse med mange af ordningerne i Job- og Vækstcenterets tilbudsvifte.

Kampagner:
På baggrund af overstående foreslås derfor at virksomhedsservice har fokus på Småjobs, voksenlærlinge og VITAS i foråret 2017 og igangsætter tre virksomhedsrettede kampagner.

Kampagnerne vil danne baggrund for de brede konsulenters opsøgende besøg samt indgå i de øvrige virksomhedskonsulenters daglige arbejde.

For småjobs betyder det at konsulenterne ved oprettelse af praktikker og løntilskud vil italesætte muligheden for job med færre end 20 timer og være opsøgende i forhold til funktioner i virksomheden der vil kunne løses ved hjælp af småjobs.

For VITAS vil konsulenterne understøtte virksomhederne ved direkte support i forbindelse med oprettelse/udfyldelse af blanketter og brug af de ordninger der indgår i VITAS – både i forhold til VITAS som redskab, til elektronisk fakturering og rådgivning omkring elektronisk underskrift.

Voksenlærlingeordningen vil blive italesat i forhold til kompetenceudvikling og dækning af kompetencebehov i forbindelse med praktikker og løntilskud, også i forbindelse med opkvalificering af allerede ansatte medarbejdere.

Til alle kampagner vil der blive udarbejdet ”postkort” i A3 format med de vigtigste informationer omkring de tre ordninger, samt kontaktoplysninger på nøglemedarbejdere indenfor områderne. Derudover vil virksomhedsservice udarbejde succeshistorier/cases til brug for oplysningsarbejdet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2017

Beslutning:

Godkendt.
Udvalget orienteres efter 2. kvartal.
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

LUKKEDE SAGER