Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 14. marts 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
14. marts 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:
Jens Backer Mogensen

ÅBNE SAGER

13. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017
Sagsnr.: 2017-005233
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling
14. Årsrapport for 2016
Sagsnr.: 2017-005225
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet regnskabsberetning for 2016.

Forvaltningen foreslår:

  • At beretningen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

2016 i hovedtal:

Årets resultat (uden over- og underskud), er et mindreforbrug på 7 mio. kr. netto (svarende til 1,5 pct.) Resultatet dækker bl.a. over et mindreforbrug på flygtninge-/udlændingeområdet samt løntilskudsområdet.

Udvalget fik overført 19,2 mio. kr. i overskud fra 2015, heraf 17,2 mio. kr. vedr. de forsikrede ledige. Udvalget er i løbet af året blevet nedreguleret med tilsammen kr. 18,1 mio., som i hovedtræk kan henføres til flygtningeområdet (færre flygtninge end forventet), kontanthjælpsområdet (indførelse af kontanthjælpsloftet og 225 timers regelen) samt fleksjobområdet (lavere nettoydelse).    

Udvalget tilføres i 2017 et nettooverskud på 14,7 mio. kr., heraf de 16,0 mio. kr. fra de forsikrede ledige. Overskuddet for de forsikrede ledige fra 2015 er 0-stillet, og overført til kommunens kassebeholdning (17,2 mio. kr.), hvoraf de 7,9 mio. er tilbagebetalt til staten. 

Resultaterne fordelt på hovedområder, forklares nærmere i de følgende afsnit.


Indsatser og udvikling i 2016:

Kommunen har opnået en reduktion i antal ydelsesmodtagere fra 2015 til 2016 for de fleste ydelser. Særlig stor nedgang kan ses på området for sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp. I den anden retning har flygtningestrømmen givet en stigning i antal af borgere på integrationsydelse, dog ikke så stor en stigning som forventet ved årets start.

Resultaterne for 2016 skal ses i tæt sammenhæng med de gennemførte indsatser i Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan for 2016. Planen har haft særlig fokus på at forbedre integrationsindsatsen med det mål, at få flere flygtninge væk fra offentlig forsørgelse. I 2016 har det lykkedes kommunen at få 60 flygtning i job og uddannelse. Derudover har planen omfattet målrettede initiativer for borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Borgerne er efter en grundig matchproces blevet udplaceret i private virksomheder med mulighed for efterfølgende job (virksomhedspraktik og/eller løntilskud). Totalt har det lykkedes, at skaffe 100 borgere fra kontant- og uddannelseshjælpsområdet job i løbet af året. Sygedagpengeområdet er det tredje område, hvor der er gennemført særlige initiativer og opnået gode resultater i 2016. En tidlig indsats overfor sygdagpengemodtagere, tættere samarbejde på tværs af ydelses- og sygdagpengeteamet og mere fleksible ordninger ved overgangen fra syg til rask, har medført en reduktion i antal borgere på sygedagpenge på 46 årspersoner sammenlignet med 2015.

Ledigheden i Middelfart Kommune har gennem året ligget lavt i forhold til sammenlignelige kommuner, målt på ledighedsstatistikkerne fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd. I december 2016 var ledigheden 3,3 pct. i Middelfart Kommune i forhold til RAR Sydjyllands 3,7 pct.

Integrationsområdet:

Flygtninge- og integrationsområdet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i 2016 (26 pct.). Baggrunden er, at Middelfart Kommune har modtaget færre flygtninge end forventet.

Kommunekvoterne for 2016 blev, på baggrund af ændringerne i flygtningetilstrømningen, revideret to gange i løbet af året. Flygtningekvoten blev senest revideret i fjerde kvartal fra tidligere udmeldt 143 flygtninge til 54 flygtninge. Færre flygtninge har betydet et mindreforbrug på integrationsydelsen og sprogskolen. Samtidig har det lykkedes kommunen, at få et stort antal flygtninge i job i løbet af året, hvilket også medfører højere resultattilskud fra staten til kommunen og at flygtninge i flere tilfælde fravælger eller udskyder sprogskoleforløbet.

Kontant- og uddannelseshjælp:

På området for kontanthjælp er den samlede ydelse og antal borgere på ordningen reduceret kraftig igennem året. 427 borgere var på ordningen i januar mod 360 borgere i november, dvs. en reduktion på 16 pct. Budgettet er igennem året tilpasset, bl.a. som følge af indførelse af beskæftigelsesplanens effekter og kontanthjælpsloftet, og resultatet er i balance for 2016 som helhed. Kontanthjælpsmodtagerne har bl.a. ved virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordning, fået den nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job.

Sygedagpenge:

Resultatet for sygedagpenge giver, til trods for et stort fald i antal sygedagpengemodtagere gennem året, et merforbrug på 2,5 mio. kroner. I 2016 kom to ordninger, som tidligere blev fuldt ud dækket af staten, ind på den nye refusionstrappe på sygedagpengeområdet. Det to ordninger vedrører forsikringsordningen for sygdom blandt ansatte i mindre private virksomheder og sygedagpenge til kroniske syge. Ændringerne har betydet ekstra medfinansiering og lavere refusion for kommunen, hvilket ikke har været tilstrækkelig indarbejdet i budgettet for året.

Forsikrede ledige:

Antallet af årspersoner er reduceret med 24 pct. gennem året, fra 457 borgere i januar til 347 borgere i december. Resultatet for de forsikrede ledige, viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget opvejes af et mindreforbrug på det afsatte budgetbeløb for kommunale- og private løntilskud målrettet denne gruppe ydelsesmodtagere.

Løntilskudsordninger:

Løntilskudsordninger i private virksomheder har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. og vedrører alle tre målgrupper: både integrationsydelsesmodtagere, kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Målet med løntilskud, er at hjælpe borgeren i job ved at forbinde en succesfuld virksomhedsrettet indsats med det ordinære arbejdsmarked. I 2016 har det i mange tilfælde lykkedes, at få borgeren i job direkte efter visitation og eventuelt praktikforløb. Kommunen har derfor benyttet løntilskudsjobs i mindre grad end forventet.

Førtidspension:

Førtidspensionsområdet viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. (0,9 pct.). Antallet af nytilkendelser svarer til budget, ca. fem nye førtidspensionister pr. måned. Merforbruget skyldes udelukkende, en forskydning mellem ordningerne og en lidt lavere statslig refusion i forhold til budget.

Driftsudgifter:

Området kommer ud med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt dækker over lavere driftsudgifter på Job- og Kompetencehuset.

Særlige indsatsområder 2017:

Beskæftigelsesplanen for 2017 viderefører de igangsatte initiativer fra 2016. Der er særlig fokus på virksomhedsrettede indsatser målrettet flygtninge, udsatte kontanthjælpsmodtagere, unge ledige og sygedagpengeområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling
15. Nøgletal februar 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 28.02.17.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 28.02.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 11 sager i februar måned. Det samlede antal udgjorde 387 pr. 28.02.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 4 sager i februar måned til i alt 153 pr. 28.02.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 3 sager i februar måned. Det samlede antal pr. 28.02.17 var således 413 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 2 sager i februar måned til i alt 141 pr. 28.02.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 2 sager i februar måned til i alt 156 sager pr. 28.02.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er faldet med 3 sager i  februar måned, og udgjorde således 72 stk. pr. 28.02.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 2 sager i februar måned. Antallet udgjorde 175 pr. 28.02.17.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 8 sager i februar måned. Det samlede antal pr. 28.02.17 var 540 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

16. ”Strategi- og handleplan 2017” RAR Sydjylland fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2017
Sagsnr.: 2016-021316
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjylland har udarbejdet deres ”Strategi- og handleplan 2017” med Rådets fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • At strategien og handleplanen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

RAR Sydjylland har valgt at prioritere tre temaer med tilhørende handlinger.

De tre temaer er:

A: Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Det skal være let for virksomheder i Sydjylland at tiltrække kvalificeret dansk arbejdskraft.

B: Integration

Flygtninge/Indvandrere skal vi se som en ressource, hvor de jobparate og kvalificerede kan være med til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft.

C: Udsatte borgere

Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, som er indstillet på at yde en arbejdsindsats. Så mange som muligt skal ind i arbejdsstyrken.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

17. Orientering om IGU-forløb
Sagsnr.: 2017-000208
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Orientering om IGU-forløb med flygtninge bosiddende i Middelfart Kommune

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

IGU er en 3-årig forsøgsordning og et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. IGU varer 2 år og består af en midlertidig ansættelse i et lønnet praktikforløb på en virksomhed, hvoraf 20 uger er skoleundervisning. Job- og Vækstcenteret har dedikeret 1 virksomhedskonsulent til at koordinere IGU-forløb, også på tværs af kommunegrænser. I den forbindelse er der i Job7.dk samarbejdet nedsat en IGU-gruppe, der kan planlægge fælles IGU-forløb målrettet brancher med arbejdskraftmangel.
Job- og Vækstcenteret oprettede i 2016 8 IGU-forløb og er pr. 1. marts 2017 oppe på 24 forløb med flere planlagte. I den forbindelse samarbejdes med bla. a. 3F for at sikre, at et IGU-forløb får opbakning på den enkelte arbejdsplads.

De igangværende forløb er:

  • 12 Indenfor gartneri: PKM og Alfred og Katrine
  • 3 Indenfor hotel/restauration: Hindsgavl, Huset og Trinity
  • 5 indenfor transport og logistik: Godik og Keolis
  • 2 indenfor offentlig service: Vejdirektoratet
  • 2 Inenfor servicebranchen: Kvickly

Her ud over er der planlagt yderligere forløb indenfor industriel produktion og hotel/restauration, samt serviceområdet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. marts 2017

Beslutning:

Taget til efterretning
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

LUKKEDE SAGER