Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 8. februar 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
8. februar 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen
Lars Vigsø

ÅBNE SAGER

8. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget politiske målsætninger status 2014 - 2017
Sagsnr.: 2014-005336
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

På baggrund af dagsordenspunkt den 11. januar 2017 omhandlende udvalgets politiske mål for 2014-2017, er der blevet udarbejdet en afrapportering af udvalgets arbejde i nævnte periode.

Forvaltningen foreslår:

 • At afrapporteringen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Rapporteringen gør staus over fire fokusområder i løbet af de sidste tre år.
 • Virksomhedsserivce
 • Ungeindsatsen
 • Kompetenceudvikling af de ledige
 • Integrationsindsatsen

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2017.

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

9. Nøgletal januar 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.01.17.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 31.01.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 7 sager i januar måned. Det samlede antal udgjorde 376 pr. 31.01.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 13 sager i januar måned til i alt 149 pr. 31.01.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 15 sager i januar måned. Det samlede antal pr. 31.01.17 var således 416 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 6 sager i januar måned til i alt 139 pr. 31.01.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 6 sager i januar måned til i alt 154 sager pr. 31.01.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er faldet med 5 sager i januar måned, og udgjorde således 75 stk. pr. 31.01.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 10 sager i januar måned. Antallet udgjorde 177 pr. 31.01.17.

Antallet af forsikrede ledige er steget med 59 sager i januar måned. Det samlede antal pr. 31.01.17 var 548 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen og Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

10. Rehabiliteringsrapport 2016
Sagsnr.: 2016-015839
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.

Der bliver ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelse om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med at føre statistikken er at følge reformen tæt, både i forhold til hvordan reformen bliver udmøntet i praksis, men også for at dokumentere Rehabiliteringsteamets indstillinger.

Sammenfatning:
 • Der har været 185 sager forelagt Rehabiliteringsteamet i 2016. Heraf 115 sager i første halvår 2016 og 70 sager i sidste halvår 2016. Af de 185 sager, har de 101 været kvinder og de resterende 84 har været mænd
 • Ud af 185 sager er der 51, der er blevet indstillet til et fleksjob, 64 blev indstillet til et ressourceforløb, 13 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 57 blev indstillet til førtidspension
 • Ud af de 185 sager er der 69 sager, der er blevet revurderet
 • 6 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§17 sager) og 3 borger har søgt om seniorførtidspension (§ 17, stk. 3)
 • 29 % af de borger,e der har fået deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet kommer fra kontanthjælp, 14 % kommer fra ressourceforløbsydelse fra jobafklaringsforløb og 15 % kommer fra sygedagpenge

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen og Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

11. "Status på reformer og indsats RAR Sydjylland" og "Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland"
Sagsnr.: 2017-002471
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjylland har fremsendt status på nøgletal og implementering af reformer for januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland januar 2017
Udviklingen i beskæftigelsen: Den syddanske beskæftigelse har haft en svag stigning det seneste år med 0,8 pct. svarende til 2250 fuldtidsbeskæftigede.

Jobomsætning:Jobomsætningen i Sydjylland har stort set været uændret det seneste år. Jobomsætningen i Middelfart er faldet med 2,6 pct. oktober 2015 - september 2016.
 
Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet: I Sydjylland var der i efteråret 2016 2.341 forgæves rekrutteringer ud af det samlede antal på landsplan på 19.800. Den forgæves rekruttering sker især inden for "Landbrug, skovbrug og fiskeri", "Bygge og anlæg", "Information og kommunikation" og "Handel og restauration".

Udvikling i ledigheden: Ledigheden har været faldende siden 2012. Sydjylland har med en ledighedsprocent på 3,87pct. en ledighed, der ligger under landsgennemsnittet, der er på 4,2 pct.

Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivning): Der er en forventning om, at der i 2017 vil ske en stigning i beskæftigelsen på 6.400 beskæftigede. Stigningen forventes overvejende indenfor den private servicesektor men også i industri og bygge-/anlægssektoren forventes en fremgang.

Arbejdsstyrken: Grundet flere af de reformer, der er blevet implementeret over de sidste år forventes der ikke at komme generelle og alvorlige mangelproblemer de nærmeste år. Arbejdsstyrken i Sydjylland forventes at stige fra 350.100 i 2013 til 355.800 i 2017, svarende til 1,4 pct
. Bag ved denne udvikling ligger en stigning i beskæftigelsen og i befolkningen i sammen periode, begge ventes at stige med 1,4 pct.


Status på reformer og indsatser januar 2017
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været svagt faldende de seneste år. 18,6 pct. af befolkningen i Middelfart var på offentlig forsørgelse oktober 2016, og fra juni 2015 til oktober 2016 er udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse i Middelfart reduceret med 7,8 pct.

Status på førtidspension- og fleksjobreformen: Fra september 2015 til september 2016 er der sket et fald på 0,5 pct. i udviklingen i antal personer i Middelfart på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år.

Både centralt og lokalt er fokus rettet mod personer i ressourceforløb, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud i september 2016 var der 17,2 pct. af borgere i et ressourceforløb i Middelfart, der deltog i et virksomhedsrettet tilbud.

Der er desuden færre på ledighedsydelse i Middelfart (14 pct.) end RAR-Syddanmark på ca. 15,8 pct. og hele landet på ca. 17 pct.

Status på kontanthjælpsreformen: Andelen af borgere, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp var på 2,2 pct. i Middelfart (oktober 2016), hvilket ligger under landsgennemsnittet og RAR Sydjylland. Fra oktober 2015 til oktober 2016 er der sket et fald på 33,6 pct. I Middelfart modtager 28,6 pct. af de unge på uddannelseshjælp mentorstøtte, hvilket ligger over landsgennemsnittet og RAR Sydjylland. Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat elle offentligt løntilskud ligger på 15,2 pct. i Middelfart, hvilket er lavere end RAR Sydjylland men højere end landsgennemsnittet. Andelen at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud langt højere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland på 30 pct. (oktober 2016) efterfulgt af Vejle med 21,6 pct.

Status på sygedagpengereformen: 
43,9 pct af Middelfart Kommunes sygedagpengemodtagere har været delvis raskmeldte eller deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud inden udgangen af 13. ugers sygefravære, september 2016.

Status på beskæftigelsesreformen: 2 pct. af Middelfart Kommunes arbejdsstyrke modtog dagpenge oktober 2016. Siden oktober 2015 til oktober 2016 er der 0,5 pct. færre, der modtager dagpenge af arbejdsstyrken.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål:

 • Middelfart kommune er en af de kommuner, i RAR Sydjylland, der har færrest langtidsledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtager med 14,3 pct.
 • Ud fra RAR Sydjyllands opgørelse er andelen af virksomheder, som har et samarbejde med Job- og Vækstcenter Middelfart juli 2016 29,8 pct., hvilket er på niveau med RAR Sydjylland og over landsgennemsnittet.
 • Flere uge skal have en uddannelse. I Middelfart har 1,9 pct. (juni 2016) påbegyndt en uddannelse, hvilket ligger over landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.
 • Middelfart er den kommune i RAR Sydjylland, der har flest langtidsforsørgede i virksomhedspraktik med 43,7 pct., hvilket ligger højere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen og Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

12. Beskæftigelsesplan 2016 - Resultater og effekter
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Orientering om effekter og resultater af Beskæftigelsesplan 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2016 blev det på grundlag af de ambitiøse målsætninger i planen besluttet at lave en budgetreduktion på 6 mio. kr. indeholdende en investering på 1 mio. kr.

Udvalget har derfor anmodet om en opgørelse af effekter og resultater af Beskæftigelsesplan 2016.

Job- og Vækstcentret har udarbejdet vedlagte notat om effekterne og resultaterne af Beskæftigelsesplanens indsatser inkl. de realiserede provenuer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning
Morten Weiss-Pedersen og Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER