Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 8. november 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. november 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

154. Vejledende procedure for to-sprogsområdet på skoler i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-015891
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering om at skoleafdelingen har udarbejdet en vejledende procedure for modtagelse og opstart af flygtninge- og tosprogede børn på skoleområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn og deres forældre kommer hertil med vidt forskellige baggrunde og oplevelser i baggagen. Nogle børn har 'blot' den udfordring at skulle tilegne sig et nyt sprog og kultur, mens andre er traumatiserede, hvilket stiller helt anderledes krav til den pædagogiske praksis.

Begge dele kan have store konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling, hvis der ikke sættes ind med en målrettet indsats.

Den vejldende procedure er tænkt som en guide i oprettelse af skoletilbud, samt til håndtering af flygtningebørn i modtagerklasser, 'sent-ankomne unge' samt andre børn og unge hvor modersmålet er andet end dansk. 

Som navnet angiver indholder den vejledning og procedure ift. modtagelse, udslusning og generel håndtering, således at børn, unge og deres forældre oplever et sammenhængende skoleforløb.

Formålet er at ruste pædagoger i deres arbejde med denne gruppe børn, for derved at bidrage til at skabe et socialt miljø, som kan skabe grobund for et godt liv i Danmark.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

155. Ændring af elevbetaling for særlig SFO tilbud til elever i 4.-6. klasse
Sagsnr.: 2016-023328
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Ændring af elevbetaling for særlig SFO tilbud til elever i 4.-6. klasse

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget beslutter, at elever på 4.-6. klassetrin, som benytter SFO-tilbud, betaler almindelig SFO-takst. 

Sagsbeskrivelse:

Almindeligvis kan man ikke modtage pasningstilbud i SFO efter 3. klasse. Dog blev det på Byrådsmødet i juni 2015 besluttet, at skulle det skønnes nødvendig, kunne elever på 4.-6. klassetrin, i ganske særlige tilfælde fortsætte i egen SFO, til fritidsklubbetaling.

At elever på 4.-6. klassetrin fortsætter i almindelig SFO til fritidsklubbetaling og ikke almindelig SFO takst har dog vist sig at være uhensigstmæssigt at følgende årsager:
 • Differentiret opkrævning på SFO takst giver administrative udfodrninger.
 • Elever på 4.-6. klassetrin som stadig har behov for pasning i almindelig SFO, har et pasningsbehov som mindst er på niveau med  elever i indskolingen, og derfor vil det være naturligt, at skolerne modtageer samme forældrebetaling for pasning af de ældre elever.

Økonomi:

Forslaget vil have begrænset effekt på økonomien i SFO tilbuddet, i det kun få børn benytter tilbuddet ud over 3. klasse.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Sagen udskydes til der foreligger en afklaring på den fremtidige klubstruktur.

Bilag:

156. 4. Budgetopfølgning pr. 30.9.2016 på Skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2016-004623
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på merforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf den centrale ramme tegner sig for et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens der på den decentrale ramme forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Merforbruget på den decentrale ramme kan i al væsentlighed tilskrives STU-området, som forventer at realisere et merforbrug på 0,9 mio. kr.  

Ved seneste budgetopfølgning var forventningen, at tandplejen ville realisere et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af en fremrykket ansættelse af ny tandlæge i lyset af flere sammenfaldende barsler. Imidlertid er det endnu ikke lykkedes at besætte stillingen.

For folkeskolerne er billedet ikke væsentligt ændret i forhold til seneste opfølgning. Skolerne er så godt som i mål med at skabe balance mellem udgifterne og budgetrammen.

Under et forventer folkeskolerne, Ungdomsskolen og Skrillingeskolen således at opnå budgetoverholdelse i 2016, mens STU fortsat er udfordret af overgangen til rammestyringen, som indebærer en fastlåsning af budgettet til 2014-niveauet (tillagt PL-fremskrivning) og stop for direkte mængderegulering af budgettet. STU arbejder med en række tiltag og initiativer, som samlet set skal skabe budgetoverholdelse i 2017. 

Skoleafdelingen har et stærkt fokus på, at skolerne, efter to år med merforbrug, skal opnå balance i indeværende budgetår. Der har på den baggrund været afholdt møder mellem forvaltningen og hver enkelt skole, hvor status, budgetforudsætninger, udfordringer og handlingsinitiativer, er blevet drøftet.

Konklusionen er, at de iværksatte tiltag og aftaler har effekt. Flertallet af skoler vil komme ud af 2016 med enten budgetoverholdelse eller overskud.  Enkelte skoler er dog fortsat  udfordrede af langtidssygefravær, afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelser og lange personalebindinger i tilpasningssituationer, men ingen skoler har omfattende balanceproblemer, der trækker lange spor ind i 2017. 

På det centrale budgetområde forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på linje med forventningen i halvårsregnskabet.

Økonomien på det centrale område udfordres fortsat af merudgifter til PPR på 0,7 mio. kr., merudgifter til kørsel på 0,9 mio. kr., merudgifter til økonomisk friplads i SFO på 0,8 mio. kr., merudgifter til tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr., samt af merudgifter til specialundervisning på 0,5 mio. kr.

Der er iværksat en række tiltag for på kort sigt at inddække merforbruget i 2016 og for på længere sigt at opnå mere permanent budgetbalance. Tiltagende omfatter reduktion i de centrale lønudgifter gennem udskudt genbesættelse af 2 vakante skolekonsulentstillinger, stop for afholdelse af nye udviklingsudgifter fra udviklingspuljen, samt stop for yderligere indkøb af IT i årets resterende måneder.

Et mindre træk på budgettet til elevtalsregulering er tillige en medvirkende faktor til budgetoverholdelse i 2016. Reguleringen benyttes dog til at dække underfinansieringen i den nuværende budgetmodel i relation til støttetimeafregning og afregning af eksklusions/inklusionstakst med skolerne. Dvs. at pengene føres tilbage til skolerne.

For 2017 arbejdes med mere strukturelle tiltag for skabe budgetmæssig balance. Tiltagene omfatter bl.a. reduktion af udgifterne til kørsel til forlagt undervisning på Bøgelundskolen ved samling af undervisningsaktiviteterne på Skrillingeskolens matrikel. Derudover arbejdes med en ny budgetmodel, der strømliner eksklusionsafregningssystemet og samtidig skaber en bedre incitamentsstrukturer i forhold segregering. 

Skoleafdelingen har i samarbejde med Plan og Byg foretaget en særlig tæt vurdering af anlægsområdet og herunder foretaget en nøje vurdering af den forventede restafregning på anlægsprojekter i indeværende år. Konsekvensen af gennemgangen er, at forbruget på skoleanlæg nedrevideres fra et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. i halvårsregnskabet til et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved 4. budgetopfølgning.

Økonomi:

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Hovedforklaringen på afvigelserne er: 

 • At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt stop for IT-indkøb i 2016, tilbageholdenhed i udviklingspuljen, lønsumsreduktioner i 2. halvår grundet to vakante skolestillinger, samt det forhold, at færre elever i folkeskolerne resulterer i en negativ efterårsregulering af skolernes budgetter. Det bør derudover nævnes, at mankoen på skolelederlønningerne er nedbragt fra 0,5 til 0,1 mio. kr. som følge af to vakancer i efteråret.
 • At der i Udvikling og Rådgivning, som varetager PPR-opgaverne, forventes merudgifter på 0,700 mio. kr. Merforbruget skyldes en kombination af merudgifter til flygtningerettede indsatser og faldende indtægter fra salg af PPR-ydelser til andre kommuner.
 • At der på det centrale budget til SFO forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest en markant vækst i udgifterne til økonomisk friplads. Derudover presses SFO-området af stigende mellemkommunale afregninger for SFO i andre kommuner.
 • At befordringsudgifterne ligger 0,9 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Merudgiften skyldes for størstedelen, at der, ud fra en forventning om at undervisningsaktiviteterne samles på Skrillingeskolen, forsat ikke er budgetteret med kørsel til forlagt undervisning på Bøgelundskolen.
 • At specialundervisningsudgifterne også i 2016 forventes at ligge over budgetrammen. Merforbruget forventes dog at kunne begrænses til et niveau omkring 0,5 mio. kr. under forudsætning af, at visitationspraksis skærpes og der ikke er yderligere elevtilgang til Skrillingeskolen, Helhedsskolen Billesbølle og andre eksterne specialundervisningstilbud i indeværende finansår.
 • At statsbidraget til privatskoler, som nu er endeligt afregnet, under et udviser en mindreudgift på 0,9 mio. kr.
 • At statsbidraget til produktionsskolerne, som nu er endeligt afregnet, udviser en merudgift på 0,8 mio. kr.
 • At det decentrale område samlet realiserer et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget henfører sig i al væsentlighed til STU-området, mens folkeskolerne og ungdomsskolen under et overholder budgettet.

Anlæg

Det korrigerede budget til anlæg udgør 28,5 mio. kr. ekskl. overførte over-/underskud fra tidligere år.

Ved 4. budgetopfølgning forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. uden overførte anlægsmidler. Heraf kan 1,3 mio. kr. henføres til periodeforskydninger mellem budgetlagt og faktisk forbrug indenfor projekternes samlede anlægsramme, mens 0,2 mio. kr. skyldes et blivende mindreforbrug på skolerenoveringsprojektet på Anna Trolles Skole.

I indeværende finansår forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Nr. Aaby skole, et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Anna Trolles Skole og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Båring Skole, samt et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på Ejby Skole i forhold til det korrigerede budget uden overførte midler.

Det planlagte mindreforbrug på Ejby Skole skal ses i sammenhæng med beslutningen om at udskyde dele af anlægsarbejdet på Ejby Skole fra 2016 til 2017 for derigennem at løfte finansieringen af de nye elementer i den reviderede skoleanlægsplan, som iværksættes allerede i 2016.

I overensstemmelse med den reviderede skoleanlægsplan, som blev behandlet og godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 19. august 2016, søges der ved denne budgetopfølgning bevilling på 2,0 mio. kr. til opstarten af til- og ombygning af Skrillingeskolen samt 1,3 mio. kr. til køb af pavillonerne på Skrillingeskolen.

Høring:

Inge høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

157. Revision af vedtægter for Middelfart Ungsdomsråd
Sagsnr.: 2016-022295
Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

Præsentation:

Efter sammenlægning af Musikskolen, 10 éren og Ungdomsskolen er der behov for at revidere Ungdomsrådets vedtægter.

Efter sammenlægning af Musikskolen, 10 éren og Ungdomsskolen er der behov for at revidere Ungdomsrådets vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

 • At Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes.


 • At Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Musikskolen, 10éren og Ungdomsskolen er blevet sammenlagt under fælles ledelse og bestyrelse.

Den nye bestyrelse er sammensat således at Ungdomsrådet har et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen og ikke " to repræsentanter med taleret og uden stemmeret" som tilfældet var før sammenlægningen. Det er derfor nødvendigt at revidere Ungdomsrådets vedtægter i overensstemmelse hermed. Ungdomsrådet har derfor taget initiativ til at vedtægterne revideres. Ifølge vedtægterne skal ændringsforslag fra Ungdomsrådet forelægges Byrådet til godkendelse

Herudover ønskes en revision af bestemmelsen i  vedtægternes § 8 om dialog, således at det fremgår, at Ungdomsrådet  fremover ikke skal forelægge en årsrapport for udvalget, men alene en status.
 
Konkret er der tale om følgende ændringsforslag:

§6
Ungdomsrådet

Hidtidige vedtægter:
To repræsentanter fra Ungdomsrådet deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder med taleret og uden stemme ret.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet vælger, af og blandt sine medlemmer, et medlem til Middelfart Musik- og Ungdomsskoles bestyrelse.

§ 8
Dialog

Hidtidige vedtægter:
Ungdomsrådet refererer til Børn-, Unge- og Fritidsudvalget og udarbejder en årsrapport, der forelægges udvalget.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet refererer til Skoleudvalget og forelægger en status for udvalget en gang om året.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.

Musikskolen, 10éren og Ungdomsskolen er blevet sammenlagt under fælles ledelse og bestyrelse.

Den nye bestyrelse er sammensat således at Ungdomsrådet har et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen og ikke " to repræsentanter med taleret og uden stemmeret" som tilfældet var før sammenlægningen. Det er derfor nødvendigt at revidere Ungdomsrådets vedtægter i overensstemmelse hermed. Ungdomsrådet har derfor taget initiativ til at vedtægterne revideres. Ifølge vedtægterne skal ændringsforslag fra Ungdomsrådet forelægges Byrådet til godkendelse

Herudover ønskes en revision af bestemmelsen i  vedtægternes § 8 om dialog, således at det fremgår, at Ungdomsrådet  fremover ikke skal forelægge en årsrapport for udvalget, men alene en status.
 
Konkret er der tale om følgende ændringsforslag:

§6
Ungdomsrådet

Hidtidige vedtægter:
To repræsentanter fra Ungdomsrådet deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder med taleret og uden stemme ret.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet vælger, af og blandt sine medlemmer, et medlem til Middelfart Musik- og Ungdomsskoles bestyrelse.

§ 8
Dialog

Hidtidige vedtægter:
Ungdomsrådet refererer til Børn-, Unge- og Fritidsudvalget og udarbejder en årsrapport, der forelægges udvalget.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet refererer til Skoleudvalget og forelægger en status for udvalget en gang om året.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.Økonomi:

Ingen bemeærkninger

Ingen bemeærkninger

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.
Skoleudvalget den 8. november 2016.
Økonomiudvalget 28. november 2016.
Byrådet 5. december 2016.Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016:
Godkendt som indstillet.
Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Skoleudvalget den 8. november 2016:
Godkendt som indstillet.

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.
Skoleudvalget den 8. november 2016.
Økonomiudvalget 28. november 2016.
Byrådet 5. december 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2016-022295-4201610260925.pdf
158. Resultater af trivselsmålinger 2016
Sagsnr.: 2016-023317
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Resultater af Handleguidens trivselsmålinger 2016

Resultater af Handleguidens trivselsmålinger 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager resultaterne til efterretning.


 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager resultaterne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. De er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet.

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

For st sikre børnenes trivsel bedst muligt har Middelfart Kommune udviklet en tværgående Handleguide til brug for personalet, så der så tidligt som muligt tages fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, således at problemerne ikke optrappes. Forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og  fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen. 

Forvaltningen har som en del af Handleguidens procedure i 2016 foretaget 3 trivselsmålinger i alle dagtilbud og skoler. Målingerne er foretaget ud fra 3 kategorier med en række indikatorer indenfor hver kategori :
 • Børn i grøn position: Barnet udvikles og trives.
 • Børn i gul position:  Der er områder i forhold til barnets trivsel, som  skal undersøges nærmere. Forældrene vil altid blive inforneret, og inddraget, når der ses begyndende tegn på, at barnet ikke trives.
 • Børn i rød position: Der er bekymring for barnets trivsel og handling skal iværksættes med det samme. Forældrene vil altid informeret og vil blive indkaldt til et tværfagligt møde for at få afdækket vanskelighederne i sin helhed med udarbejdelse af en fælles handleplan.
Resultaterne fra trivselsmålingerne er fra perioden oktober 2015 frem til oktober 2016 for folkeskoler uden specialtilbud og daginstitutioner. Forvaltningen er i samarbejde med skolerne med specialtilbuddene ved at finde en model, så de kommer med i målingerne for 2017. Samlet set vurderes data ud fra målet om, at minimum 85 % af børnene er i grøn position, max 10 % af børnene er i gul position og max 5 % af børnene er i rød position.

Eftersom de enkelte dagtilbud og skoler ikke opfatter indikatorerne helt ens er det ikke ud fra datamaterialet muligt at lave en samlet konklusion, men tallene viser en klar tendens til, at flere børn i både dagtilbud og skole i Middelfart Kommune  trives bedre i september 2016 end for et år siden. På skoleområdet ses en stigning af børn i gørn position fra 81 % til 84 % og for daginstitutionerne ses stigningen fra 74 % til 83 %. Målet om at nå 85 %, 10 % og 5 %  i de tre forskellige positioner er endnu ikke nået. Forventningen er, at det kan nås i løbet af 2017 med den fine progression, der er set i det første år. Det helt essentielle er, at dagtilbud og skole ud fra trivselsmålingerne arbejder målrettet på at forbedre børn og unges trivsel. 
 Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. De er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet.

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

For st sikre børnenes trivsel bedst muligt har Middelfart Kommune udviklet en tværgående Handleguide til brug for personalet, så der så tidligt som muligt tages fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, således at problemerne ikke optrappes. Forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og  fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen. 

Forvaltningen har som en del af Handleguidens procedure i 2016 foretaget 3 trivselsmålinger i alle dagtilbud og skoler. Målingerne er foretaget ud fra 3 kategorier med en række indikatorer indenfor hver kategori :
 • Børn i grøn position: Barnet udvikles og trives.
 • Børn i gul position:  Der er områder i forhold til barnets trivsel, som  skal undersøges nærmere. Forældrene vil altid blive inforneret, og inddraget, når der ses begyndende tegn på, at barnet ikke trives.
 • Børn i rød position: Der er bekymring for barnets trivsel og handling skal iværksættes med det samme. Forældrene vil altid informeret og vil blive indkaldt til et tværfagligt møde for at få afdækket vanskelighederne i sin helhed med udarbejdelse af en fælles handleplan.
Resultaterne fra trivselsmålingerne er fra perioden oktober 2015 frem til oktober 2016 for folkeskoler uden specialtilbud og daginstitutioner. Forvaltningen er i samarbejde med skolerne med specialtilbuddene ved at finde en model, så de kommer med i målingerne for 2017. Samlet set vurderes data ud fra målet om, at minimum 85 % af børnene er i grøn position, max 10 % af børnene er i gul position og max 5 % af børnene er i rød position.

Eftersom de enkelte dagtilbud og skoler ikke opfatter indikatorerne helt ens er det ikke ud fra datamaterialet muligt at lave en samlet konklusion, men tallene viser en klar tendens til, at flere børn i både dagtilbud og skole i Middelfart Kommune  trives bedre i september 2016 end for et år siden. På skoleområdet ses en stigning af børn i gørn position fra 81 % til 84 % og for daginstitutionerne ses stigningen fra 74 % til 83 %. Målet om at nå 85 %, 10 % og 5 %  i de tre forskellige positioner er endnu ikke nået. Forventningen er, at det kan nås i løbet af 2017 med den fine progression, der er set i det første år. Det helt essentielle er, at dagtilbud og skole ud fra trivselsmålingerne arbejder målrettet på at forbedre børn og unges trivsel. 
 

Økonomi:

Ingen

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.
Skoleudvalget den 8. november 2016.

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.
Skoleudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER