Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 4. oktober 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
4. oktober 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Jonathan Roed Kirkedal
Regitze Tilma
Anton C. Petersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

145. Orientering om udtrædelse af Skolebestyrelse på Strib Skole
Sagsnr.: 2016-021374
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering  til skoleudvalget om udtrædelse af Skolebestyrelse på Strib Skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolebestyrelsesmedlem Morten Juel Pedersen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen pr. 15. september 2016.

Pr. 1. august 2016, hvor Karlsvognen er ændret til at være et specialundervisningstilbud, er suppleant, Vikki Møller Lidegaard, indtrådt i skolebestyrelsen. Vikki Møller Lidegaard er forældrerepræsentant for specialundervisningstilbud.

I skolebestyrelsen vil der således fortsat være 7 forældrerepræsentanter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 4. oktober 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet
146. Orientering om udtrædelse af Skolebestyrelse på Vestre Skole
Sagsnr.: 2016-021378
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til skoleudvalget om udtrædelse af Skolebestyrelse på Vestre Skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolebestyrelsesmedlem Lone Sunesen orienterer Skoleudvalget om sin beslutning om udtrædelse af Skolebestyrelsen på Vestre Skole pr. 1. oktober 2016.

Der findes en afløser til posten efterfølgende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 4. oktober 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet
147. Etablering af fælles teknisk service for dagtilbud og skoler
Sagsnr.: 2016-019792
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I juni 2015 blev det af Byrådet besluttet at etablere tre teknisk servicecentre for skolerne og at dagtilbudsområdet skulle modtage pedelydelser fra disse servicecentre.

Der har været igangsat pilotprojekter for at erfaringsopsamle samt undersøge hvad der har været af lignende  modeller i andre kommuner.

Herefter har forvaltningen udarbejdet en model for fælles teknisk service på dagtilbuds- og skoleområdet. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender modellen. 
 • At Skoleudvalget indstiller modellen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Beslutningen i Byrådet i 2015 blev udmøntet på følgende måde:

Der blev nedsat en arbejdsgruppe som forsøgsvis skulle arbejde med servicecentertanken. Gruppen repræsenterer teknisk service og daginstitutions- og skoleledelse fra hhv. Båring, Strib, Brenderup og Fj-Harndrup samt forvaltningen. Fra januar 2016 skulle gruppen opsamle erfaringer og gode løsningsmuligheder til etableringen af det fælles service i praksis. Pilotprojektet er stadig kørende, dog med evaluering og erfaringsopsamling i september 2016.

Med erfaringer trukket fra denne arbejdsgruppe, har forvaltningen arbejdet på en løsningsmodel som skal gælde for daginstitutioner og skoler i hele kommunen fra 1. januar 2017. På sigt vil denne være en del af en større løsning på området.

Efter nærmere undersøgelse af området, erfaringer fra arbejdsgrppen og andre kommuner - fordele og ulemper, har forvaltningen udarbejdet en målsætning om, organisationsændringen skal bibringe dagtilbud og skoler:
 • En øget fleksibilitet og effektivitet via en mere robust organisering, der gør det nem-mere at prioritere og allokere ressourcer på tværs af institutionerne.
 • En fællesskabstankegang blandt medarbejderne, således at man ikke længere kun har fokus på egen institution, men ser området i sin helhed.
 • Mulighed for i opgaveløsning at skabe et ensartet vedligeholdelsesniveau for børnehuse og skoler.
 • Løsning af teknisk serviceopgaver tæt på brugerne og i tæt dialog med institutionerne.

Dette gøres ved:

 • At samle teknisk servicepersonale under en teknisk servicechef.
 • At servicechefen organiseres under én skoleleder som har det overodnede budgetansvar på pedelområdet. Dermed skal den tekniske servicechef betragtes som en afdelingsleder.
 • At servicepersonalet, som i dag, i høj grad vil være selvledende i det daglige arbejde.
 • Alle skoler og daginstitutioner har tilknyttet en teknisk serviceleder/medarbejder som hovedansvarlig og en anden serviceleder/medarbejder som reserve.
 • At den enkelte daginstitutions- og skoleleder har råderet over servicemedarbejderen i den tildelte tid.

Det oprindelige forslag om at etablere tre servicecentre er efter grundig vurdering og undersøgelse fravalgt. Baggrunden herfor er:

 • Teamledere til hver af de tre teams, som skulle bruge størstedelen af tiden at administrere og koordinere opgaver. Deres arbejdskraft ville derfor skulle trækkes ud af den samlede arbejdsstyrke. Og her er vurderingen, at området er for lille til en sådan struktur.
 • Serviceledere, medarbejdere og budget samles centralt, derfor ville daglig personaleledelse, MUS-samtaler, kontering samt opfølgning af budgetter skulle ligge hos en BUF chef og dermed tilføre denne en væsentlig mængde af arbejdsopgaver.
 • Derudover er der også det rent menneskelige perspektiv at tage med ind i vurderingen samt en risiko for, at de mister ’følingen’ med de enkelte institutioner. Derudover har de institutioner der modtager serviceydelsen, også en glæde og tryghed i genkendeligheden ved det er den samme servicemedarbejder. 

Den tekniske servicechef får ansvar for at optimere arbejdet blandt servicemedarbejderne og de overordnede opgaver som koordinering af større opgaver, allokere ressourcer i spidsbelastningsperiode samt indkøb af materiale mv. til det daglige vedligehold. Det forventes at servicechefen vil kunne indgå i det daglige tekniskservicearbejde med ca. 50% af sin arbejdstid.

Den enkelte teknisk servicemedarbejder har ansvar for en skole og daginstitution i det daglige, herunder varetagelse af almindelige vedligehold og ad hoc opgaver.

Skolerne stiller, som i dag, kontor og evt. lagerplads til rådighed for servicemedarbejderne. Det er kompenseret via ressourcetildelingen til skolerne.

Det anses som værende essentielt, for opgaveløsningen, at der skabes en fællesskabstankegang blandt servicemedarbejderne. Der vil derfor være et øget fokus i opstartsfasen på at skabe et team. Dette gøres eksempelvis gennem teambuilding forløb, løbende fællesmøder mv.

Det påregnes at servicechefen kan findes blandt den eksisterende gruppe af teknisk servicepersonale. Denne udpeges efter samtalerunde af styregruppen.

Da der er mange ubekendte faktorer omkring budget (naturlig afgang, materiale budget), mængden af arbejdsopgaver mv. foreslås det, at den fælles teknisk service for dagtilbud og skoler evalueres to gange i løbet af 2017:

 • Marts 2017 evaluering blandt medarbejdere, dagtilbuds- og skoleledere – ift. evt. mindre justeringer
 • Oktober 2017 evaluering blandt medarbejdere, dagtilbuds- og skoleledere – ift. evt. justeringer der skal behandles i de politiske udvalg.

For at løse opgaven bedst muligt, er det besluttet at nedsætte en styregruppe til at bistå processen omkring etablering af det fælles teknisk servicecenter. Styregruppen består af følgende:

 • Tove Vestergaard-Nielsen (Dagtilbudschef)
 • Grete Berggren (Skolechef)
 • Rune Kjeldsen (T. serviceleder Bårings Børneunivers)
 • Kim Lund (T. serviceleder Gelsted Børneunivers og TR)
 • Dorthe Birch (Daginstitutionsleder Kompasset)
 • Lone Bodekær (Skoleleder Anna Trolles Skole)
 • Heidi Junker (Konsulent)

Løsningsmodellen har været sendt til udtalelse hos daginstitutioner og skolers bestyrelser og MED-Udvalg og generelt set er der opbakning til modellen, især fra daginstitutionerne som ser frem til at få en fast servicemedarbejder tilknyttet deres institution. Derudover er der eksempelvis følgende positive tilbagemeldinger:

 • Stor tilfredshed med, at hver daginstitution/skole får tilknyttet fast servicemedarbejder (nærhedsprincippet)
 • Godt at fordeling ml. skole og daginstitutioner er geografisk planlagt
 • Positivt (og højt vægtet) det lokale råderum for den decentrale leder
 • Fordele overvejer ulemper – især ved fleksibilitet i opgaveløsninger
 • Bibeholdelse af nuværende løn og stillingsbetegnelse 

Som forventet gav udtalelserne også udtryk for bekymringer vedr. fælles teknisk service og der er en generel opfattelse af, at forslaget ikke er en effektivisering men en besparelse.  Derudover ytres der bekymring for:        

 • Snerydning/vinterbekæmpelse
 • At andre personalegrupper skal løse servicemedarbejderopgaver
 • Forringet kvalitet i serviceopgaven
 • At skolerenoveringerne vil have indflydelse/koste tekniskservice timer 

Økonomi:

Præmisserne for beregningen af budget for 2017 er i udgangspunktet taget fra faktiske lønudgifter i 2015 og PL fremskrevet til 2017. Herefter er besparelsen taget og resterende beregnet til lønudgifter, materiale, kørsel og ansættelse af en yderligere medarbejder.

Selve budgettet for teknisk service placeres centralt og særtildeling ift. pedeller udgår fra ressourcetildelingsmodellen.


Høring:

Løsningsmodellen blev sendt til udtalelse blandt daginstitutioner og skolers
 • Bestyrelser.
 • MED-udvalg

Perioden for udtalelse varede fra den 30. august til og med 16. september 2016.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 4. oktober 2016.
Skoleudvalget den 4. oktober 2016.
Økonomiudvalget den 31. oktober 2016.
Byrådet den 7. november 2016.Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 4. oktober 2016:
Godkendt som indstillet
Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Skoleudvalget den 4. oktober 2016.:
Godkendt som indstillet
Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

148. Orientering om evaluering af IT-strategi på skoleområdet 2016
Sagsnr.: 2016-021438
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Pædagogisk IT-Styregruppe på skoleområdet har fpretaget en evaluering af IT-strategien.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Den oprindelige evaluering/opsamling omkring IT-strategien 2012-2015 består af 15 udsagn fra teksten i Strategien.

Udsagnene beskriver hvilken IT-udvikling der ønskes for skolevæsenet:
 • 7 udsagn får vurderingen ”opfyldt”
 • 5 udsagn får vurderingen ”delvist opfyldt”
 • 3 udsagn får vurderingen ”ikke opfyldt”

De opfyldte udsagn kendetegnes ved ord som: Tilgang til skolens it-platform 24/7 og fra alle steder, hvor der er internetadgang – brug af digitale læringsplatforme samt interaktive tavler – filudveksling/fildeling og samarbejde via it-platformen – internationalt samarbejde via it-platformen – brug af læse/skrivehjælp via it-platformen – et velfungerende trådløst netværk.

De delvist opfyldte udsagn kendetegnes ved ord som: Forskelle i vægtningen af digitale/analoge læremidler på de forskellige skoler – digital kommunikation skole/hjem, lærer/lærer, lærer/elev. Det forventes, at indførelse af hhv. læringsplatform (senest udgangen af 2017) og kommunikationsplatform (senest udgangen af 2018) løser disse problemer.

De ikke opfyldte udsagn kendetegnes ved ord som: Bring your own device (BYOD) – rettighedsproblematik ved kopi fra nettet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 4. oktober 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

LUKKEDE SAGER