Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 8. september 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. september 2016 kl. 13:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

137. 3. budgetopfølgning/halvårsregnskab for Skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2016-004623
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling præsenterer resultatet af 3. budgetopfølgning / halvårsregnskabet for Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager 3. budgetopfølgning / halvårsregnskabet til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet 3. budgetopfølgning / halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 på Skoleudvalgets område.

Skoleudvalget har i alt forbrugt 194,4 mio. kr. pr. 30. juni 2016 ud af et samlet korrigeret budget på 382,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 50,8%.

Ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet forventer Skoleudvalget et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 1,4 mio. kr. på de decentrale budgetter og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de centrale budgetter.

Det forventede resultat er marginalt forbedret i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger, og resultatforventningen indikerer, at de iværksatte tiltag og den stramme fokus på økonomisk styring, såvel centralt, som på decentralt niveau, nu har en effekt.

På det decentrale område tegner STU sig fortsat for et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens tandplejen forventer at realisere et merforbrug i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud på 0,4 mio. kr. Merforbruget opvejes i nogen grad af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i folkeskolerne.

STU-området er fortsat udfordret på overgangen til rammestyringen, herunder at rammebudgettet er fastlåst på 2014-niveauet tillagt pris- og lønregulering. STU arbejder med en række tiltag og initiativer, som skal skabe et solidt grundlag for, at udgiftsniveauet kan holdes indenfor rammen i 2017.

Tandplejens merforbrug har engangskarakter og skyldes, at man på personalefronten er helt ekstraordinært udfordret af 5 sammenfaldende barsler og fratrædelser i 2016. Hertil kommer, at bidraget til Klinik for Tandregulering opreguleres med 0,150 mio. kr. Bidragsstigningen udløses af lederskiftet og er en del aftalegrundlaget i etableringsaftalen. Reguleringen indgår i den tekniske budgetlægning for 2017.

Folkeskolerne er generelt godt på vej i bestræbelserne på at tilpasse udgiftsniveauet til den økonomiske ramme, hvilket også understøttes af det forhold, at forbrugsprocenten på decentralt niveau ved halvårets afslutning udgør 52% af budgettet mod 56% på samme tidspunkt sidste år.

For at løse den samlede udfordring på Skoleområdet er alle skoler blevet bedt om at bidrage med løsninger ind i Skoleafdelingens samlede budgetoverholdelse. Der har været afholdt individuelle møder med alle skoler, og med de iværksatte tiltag og aftaler forventes det, at flertallet af skoler vil komme ud af 2016 med enten budgetoverholdelse eller overskud.  Enkelte skoler er dog fortsat er udfordrede af langtidssygefravær, afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelser og lange personalebindinger i tilpasningssituationer. 

På det centrale budgetområde forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på linje med forventningen ved 2. budgetopfølgning. De statsbidragspligtige uddannelser er nu afregnet, hvilket har givet anledning til merudgifter på produktionsskoler og efterskoler, som i al væsentlighed modsvares af mindreudgifter til privatskoler.

Økonomien på det centrale område udfordres fortsat af merudgifter til PPR på 0,7 mio. kr. i 2016, merudgifter til kørsel på 0,9 mio. kr. i 2016, merudgifter til tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr. samt af merudgifter til specialundervisning på 0,3 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag for på kort sigt at inddække merforbruget i 2016 og på mellemlang sigt at opnå mere permanent budgetbalance i 2017 og fremad. Tiltagende omfatter reduktion i de centrale lønudgifter gennem udskudt genbesættelse af 2 vakante stillinger, stop for afholdelse af nye udviklingsudgifter fra udviklingspuljen samt stop for yderligere indkøb af IT i 2016. Derudover arbejdes med mere strukturelle tiltag i forhold til reduktion af kørselsudgifter og optimering af incitamentsstrukturerne i forhold til eksklusion til specialtilbud.

Økonomi:

Der søges bevilling for ændrede udgifter ifølge lov og cirkulæreprogrammet til dækning af de kommunale bidrag til staten for elever i de frie grundskoler. Bevillingen er indarbejdet i resultatforventningen.

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhodl til det korrigerede budget uden overførte midler. Afvigelserne mellem korrigeret budget og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes i hovedtræk:

 1. Mindreforbrug på fællesstedet på 2,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører elevtalsreguleringer netto, 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på løn til centralt personale, og 1,9 mio. kr. vedrører stop for IT-indkøb.
 2. Merforbrug på PPR på 0,7 mio. kr. som følge af færre indtægter fra mellemkommunal afregning og merudgifter til flygtningerettede indsatser.
 3. Merudgifter til kørsel på 1,3 mio. kr., som primært vedrører ikke budgetlagte udgifter til kørsel til forlagt undervisning. Forvaltningen arbejder med at finde løsninger og reducere kørselsudgiften.
 4. På SFO-området forventes merudgifter på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til økonomisk friplads.
 5. Merforbrug på specialskoler på 0,1 mio. kr.
 6. Merforbrug på den decentrale ramme på 1,3 mio. kr. som vedrører STU og tandplejen. Merforbruget opvejes i nogen grad af mindreforbrug på folkeskolerne.

På anlæg forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. til skolerenoveringer i 2016 målt i forhold til det korrigerede budget uden overførte anlægsmidler. Herunder realiseres et merforbrug på 3,8 mio. kr. på Nr. Aaby skole, et merforbrug på 1,9 mio. kr. på Anna Trolles Skole og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Båring Skole. Merforbruget opvejes i nogen grad af et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på Ejby Skole. Mer- og mindreforbrugene er alene udtryk for periodeforskydninger mellem årene, og forventningen er således, at der set over hele anlægsperioden vil være budgetoverholdelse på alle anlægsprojekter.


Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. september 2016.
(Ingen videre behandling, da den samlede budgetopfølgning for hele kommunen behandles på næstkommende Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde)

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

138. Revideret Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'erne i Middelfart Kommune - Høringssag
Sagsnr.: 2016-019851
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Arbejdet med folkeskolereformen på skolerne udvikler sig kontinierligt i den rigtige retning, og fokus har ligget på kerneydelsen omkring elevernes læring og trivsel.

Med reformen er skoledagen blevet længere og tiden i SFO kortere, og der har således været et behov for en redifinering af SFO'erne i Middelfart Kommune, både for den enkelte SFO men også for kommuens SFO'er som helhed.

Gennem det sidste halve år er der arbejdet med dette fokus, hvilket har resulteret i en ny Mål- og indholdsbeskrivelse samt plan for udvikling af området.

Den reviderede Mål- og indholdsbeskrivelse har været sendt i høring i skolernes bestyrelser og MED-udvalg i perioden 8. juni til den 24. august 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender den reviderede Mål- og indholdbeskrivelse for SFO'er i Middelfart Kommune.
 • Sagsbeskrivelse:

  Mål- og indholdsbeskrivelse er udarbejdet for at understøtte sammenhæng mellem undervisningsdel og fritidsdel, sammenhæng mellem de kommunale SFO’er generelt og for at understøtte det lokale råderum og løsninger og dermed udmønte Byrådets vision samt Børn- og Ungepolitik.

  Arbejdet med Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune konkretiseres ude i den enkelte SFO og indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og skole samt de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet – dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og de andre SFO’er i kommunen.

  Hvert andet år evalueres den skrevne Mål- og indholdsbeskrivelse i den enkelte SFO, med henblik på evaluering af aktuelle mål og praksis i et udviklingsorienteret perspektiv. Der fastsættes relevante fokusområder til fremadrettet udvikling.

  Høringssvar:
  Tilbagemeldingen på den reviderede Mål- og indholdsbeskrivelse er, at det er positivt og relevant at redefinere SFO'ens identitet, rolle og indhold.

  Derudover er der bl.a. givet følgende forslag og kommentarer:
  • Behov for at arbejde med fælles projeker skoler og SFO imellem, for at styrke sammenhængen.
  • Det er vigtigt at sikre uddannet personale, hvis kvaliteten skal opretholdes.
  • Det er vigtigt, at der arbejdes med en fælles forståelse af SFO'ens rolle.
  • At der skal være plads til lokale prioriteringer.
  • At der bør formuleres progressionsmål for området.
  • Det kan være svært at nå målsætninger ift. nomering af personale samt begrænset åbningstid.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Den reviderede Mål- og indholdsbeskrivelse har været i høring i skolerne bestyrelser og MED-udvalg.

  Øringsperioden varede fra 8. juni til den 24. august 2016.
   

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 7. juni 2016.
  Skoleudvalget den 8. september 2016.


  Beslutning:
  Skoleudvalget den 7. juni 2016:
  Skoleudvalget sender målene i høring i perioden 8. juni til den 24. august 2016 i skolebestyrelser og MED udvalg.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  2016-019851-1Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Middelfart Kommune 2016.DOCX
  2016-019851-2Vestre Skoles skolebestyrelse
  2016-019851-3Vestre Skoles MED-udvalg
  2016-019851-5Nørre Aaby MED
  2016-019851-6Høringssvar til Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune 2016 Hyllehøjskolens MED-udvalg.docx
  2016-019851-7Høringssvar til Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune 2016 Hyllehøjskolens skolebestyrelse.docx
  2016-019851-8MED - Østre Skole
  2016-019851-9Østre Skole - Skolebestyrelsen
  2016-019851-10Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune 2016 høringssvar fra MED-udvalg ved Strib Skole.pdf
  2016-019851-11Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune 2016 - høringssvar fra skolebestyrelsen ved Strib Skole.pdf
  2016-019851-12Høring til Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune 2016 fra Fjelsted Harndrup Børneunivers.docx
  2016-019851-13Høringssvar til Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune 2016 Anna Trolle Skole og SFO.docx
  2016-019851-14Skrillingeskolens MED udvalg og Skolebestyrelse
  2016-019851-15Høringssvar Gelsted Børneunivers - bestyrelse og MED - Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.docx
  2016-019851-16Høring vedr Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i MFK 2016-Båring.docx
  2016-019851-19Nørre Aaby SKB
  2016-019851-202015-012261-14 Lillebæltskolen SKB høringssvar mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.pdf
  2016-019851-212015-012261-15 Lillebæltskolen MED - høringssvar - Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.pdf
  139. Progressionsmål for Skoleudvalgets indsatsområder - høringssag
  Sagsnr.: 2016-018115
  Sagsbehandler: Heidi Junker

  Præsentation:

  For at understøtte fokus og udvikling på Skoleudvalgets indsatsområder, har Forvaltningen udarbejdet progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden.

  Progressionsmålene har været sendt i høring i perioden 8. juni til 24. august 2016.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget godkender fastholdelse og fokus på de opstillede progressionsmål.

  Sagsbeskrivelse:

  For at understøtte og imødekomme Middelfart Kommunes overordnede politiske visioner og mål, har skoleudvalget peget på tre indsatser de kommende år:
  • Den åbne skole
  • Entreprenørskab og innovation
  • Den internationale dimension

  De politiske indsatser samler et ønske om et afsæt, der formulerer retning og rammer, og samtidig giver den enkelte skole mulighed for at virke og udvikle i overensstemmelse med skolens kultur, tradition og lokale forhold.

  Skolerne har arbejdet intensivt og er nået lang vej, men for at understøtte fastholdelse, fokus og udvikling udarbejdes der progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden.

  Progressionsmålene skal præcisere retning og rammer for indsatserne og samtidig støtte ledelse af en lokalt forankret udvikling.

  Høringssvar:
  For at få inddraget Middelfart Kommunes skoler i en drøftelse af progressionsmålene har disse været sendt i høring.

  Generelt set stiller skolerne sig positivt ift. de opstillede mål:

  • Positivt med en tydelig rammesætning af indsatsområder.
  • Det giver skolerne ro til at arbejde kontinuerligt med målene over længere tid

  Derudover tilkendegives det også:

  • At det er bedre med færre progressionsmål, som gennemføres med højere kvalitet.
  • At det tidsmæssige aspekt i enkelte progressionsmål kan være uhensigtsmæssig.
  • At der skulle være differentieringsgrad ift. mål og skolestørrelse.
  • Mulighed for at opstille egne mål.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Skoleudvalget har sendt forslaget til høring i:

  • Skolebestyrelser
  • Skolernes MED-udvalg

  Høringsperioden løb fra 8. juni til og med 24. august 2016.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 7. juni 2016.
  Skoleudvalget den 8. september 2016.
  Økonomiudvalget den 26. september 2016.
  Byrådet den 3. oktober 2016.


  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  Skoleudvalget får en afrapportering om status ved hvert skoleårs afslutning og midtvejs i skoleåret.

  Bilag:

  140. Skolernes ferieplan for 2018/2019 - høringssag
  Sagsnr.: 2016-019834
  Sagsbehandler: Heidi Junker

  Præsentation:

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for skoleåret 2018/2019.

  Disse har været sendt i høring ved skolebestyrelser og Med-udvalg.

  Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag i sagsfremstilling.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget godkender den forslået ferieplan.

  Sagsbeskrivelse:

  Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne.

  Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan.

  Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning.

  Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.

  Skoleåret starter 13. august 2018 og slutter 28. juni 2019.

  Den detaljeret ferieplan for skoleåret 2018/2019 er vedhæftet sagsfremstilling.

  Høringssvar:
  Ferieplan blev sendt til udtalelse hos skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne. Der er indkommet følgende høringssvar:

  Generelt set, er der ingen kommentarer eller bemærkninger til ferieplanen.

  Dog har enkelte skoler spørgsmål til afsættelse af 1. maj som feriedag og om den evt. kunne flyttes. Hertil kan svares, at det forvaltningsmæssigt er blevet besluttet, at 1. maj er en lukkedag, når året falder således, at der er to hverdage ml. jul og nytår.

  Derudover spørges der til, sommerferiens start og harmoniseringen med lærernes 4 ugers sommerferie. Hertil kan forvaltningen svare, at dato for sommerferiens start er fastsat af folkeskoleloven.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ferieplanen sendes i høring hos:
  • Skolebestyrelserne
  • Skolernes MED-udvalg

  Høringsperioden varede fra 8. juni til og med 24. august 2016.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 7. juni 2016.
  Skoleudvalget den 8. september 2016.


  Beslutning:
  Skoleudvalget den 7. juni 2016:
  Godkendt som indstillet:

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  142. Skoleanlæg - revideret plan 2016 - Høringssag
  Sagsnr.: 2016-017858
  Sagsbehandler: Heidi Junker

  Præsentation:

  I forbindelse med igangværende bygningsopdatering af kommunens skoler har der været foretaget en midtvejsrevidering af anlægsplanen på skoleområdet. Tidligere var ikke alle skolers behov afdækket. Det er de nu og derfor foreligges en revideret anlægsplan.

  Anlægsplanen har været sendt høring og de indkomne svar er behandlet og fremgår af nedenstående.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget godkender den reviderede skoleanlægsplan 2016.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune arbejder for en folkeskole med fokus på faglighed, læring, udvikling og trivsel. Værdier, der er afgørende for at elever gennemfører en ungdomsuddannelse og ruster dem til aktiv deltagelse i samfundet. Dette opnås ikke kun ved dygtige og engagerede medarbejdere, men også ved at se på og nytænke skolens indretning og funktioner, for derved at give både elever og medarbejdere optimale læringsrum.

  Lokaler og læremidler skal stimulere og udfordre det faglige, pædagogiske og sociale læringsmiljø og læringsfællesskaber. Skolerne udvikler og støtter elevernes sociale og relationelle kompetencer, således at alle elevers trivsel sikres og styrkes.

  Middelfart Kommunes vision og politiske mål er fokuspunkter for indsatsen omkring skolerenoveringsplanen. Både børne- og ungefællesskaber, 'Danmarks Grønne Vækstkommune' og 'Et godt sted at bo og leve' danner rammerne for renoveringen.

  Anlægsplanen løber fra 2014-2022 og der er afsat 24,5 mio. kr. til skoleanlæg samt 1,5 mio. kr. til digitale lærermidler, dvs. 26,0 mio. kr. i alt. Når Skrillingeskolen og Ungdomsskolens behov var fuldt afdækket, skulle den gældende plan revideres.

  Skrillingeskolen og Ungdomsskolens behov er nu afdækket og revidering af planen viser, at der kan skabes rigtig gode resultater ift. visioner og målsætninger ved at ændre en lille del af den oprindelig plan.

  Skoleafdelingens anlægsramme i den revideret plan nedsættes med 300.000 kr. som led i kommunens samlede prioritering på anlægsområdet.

  I den reviderede anlægsplan på skoleområdet foreslås det, at der i perioden 2016-2019 programsættes anlægsarbejde på Skrillingeskolen. Anlægsarbejdet indebærer, at Skrillingeskolens aktiviteter på Skrillingeskolen og Bøgelundskolen samles på en adresse. Ud over, at der vil være en række faglige/undervisningsmæssige synergier ved at samle aktiverne på et sted, vil byggeriet indebære, at den allerede budgetlagte besparelse på kørslen til forlagt undervisning på Bøgelundskolen vil kunne realiseres.

  Anlægsarbejdet på Vestre Skole indebærer samtidig, at der på sigt skabes et samlet ungemiljø og fleksibilitet for ungdomsskoleelever, samtidig med at der reduceres i kommunaler m2 som led i effektiviseringsforslagene.

  Vedhæftede bilag viser gældende plan fra 2014 samt den reviderede anlægsplan fra juni 2016.

  Ændringerne forlænger den oprindelig plan med 1 år og vil derfor betyde følgende for renoverinsgplanen af Middelfart Kommunens skoler:

  • Ejby Skole færdiggøres 1 år senere.
  • Vestre Skole opstartes 1 år senere, men anlægsperioden afkortes ligeledes med 1 år. Budgettet er reduceret som følge af faldende børnetal.
  • Ungdomsskolen flyttes til Vestre Skole.
  • Lillebæltskolen skubbes 1 år.
  • Østre Skole komprimeres. Starter 1 år senere, men afsluttes samme tid som oprindelig planlagt.
  • Fjelsted Harndrup Skole rykkes 1 år.
  • Skrillingeskolen er indarbejdet i den nye plan og har opstart i efteråret 2016.

  Høringssvar:
  Den reviderede skoleanlægsplan har været sendt i høring, og de indkomne høringssvar viser en generel positiv modtagelse af anlægsplanen blandt skolerne.

  Der er dog skuffelser over at planen skubber renoveringen af skolerne, men samtidig også en forståelse af hvorfor. 

  Derudover bemærkes der fra enkelte skoler, at afsatte midler til digitale lærermidler er for lavt sat. 

  Vestre Skole ytrer utilfredshed med reduktionen af deres anlægsbudget. Dog kan forvaltningen hertil svare, at kommunens prognoser viser et kraftigt fald i elevtallet, hvilket gør at anlægsbudgettet for Vestre Skole korrelerer med det forventede elevtal. 

  Lillebæltskolen er bekymret pga. planens indflydelse på deres behov for faglokler. Til dette svarer forvaltningen, at der ved udarbejdelse af helhedsplanen blev kigget efter akutte behov, og det blev vuderet at dette ikke var gældende for Lillebæltskolen. Derover skal det også bemærkes, at den endelige og detaljerede renoveringsplan for skolen endnu ikke er udfærdiget. Dette kunne betyde, at evt. fremrykkede invisteringer risikerer at være spildt, da endelige planer og behov kunne være anderledes og/eller placeret anderledes, end det lige nu viser sig.  

  Økonomi:

  Tallene angivet i ovenstående tabeller opgjort i 2016-priser, men pris- og lønfremskrives i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

  De bevillingsmæssige konsekvenser af godkendelsen af den revidere skolerenoveringsplan håndteres, for så vidt angår 2016, i en særskilt sagsfremstilling, mens den reviderede anlægsplan samtidig indarbejdes i budgetlægningen for perioden 2017-2020.

  Høring:

  Skoleudvalget sendte forslaget til høring, efter endt 2. behandling i:
  • Skolebestyrelser
  • Skolernes MED-udvalg

  Høringsperioden løb fra 16. august til og med 2. september kl. 12.00.

  Handicaprådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 9. august 2016 (1. behandling).
  Skoleudvalget den 15. august 2016 (2. behandling).
  Økonomiudvalget den 19. august 2016. 
  Skoleudvalget den 8. september 2016.
  Økonomiudvalget den 12. september 2016 (1. behandling).
  Byrådet den 19. september 2016 (1. behandling).
  Økonomiudvalget den 3. oktober 2016 (2. behandling).
  Byrådet den 10. oktober 2016 (2. behandling).


  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Udvidelsesønsker til anlægsplanen vedr. ungeområdet overgår til budgetforhandlingerne.

  Bilag:

  143. Godkendelse af Rammeaftale 2017
  Sagsnr.: 2016-003622
  Sagsbehandler: Lasse Roslind

  Præsentation:

  De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2017 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen gælder for 2017 og genforhandles årligt.
   
  Udviklingen på det specialiserede socialområde - et paradigmeskift
  Gennem de seneste år er der sket et paradigmeskift på socialområdet. Den rehabiliterende tilgang er kommet i fokus, og danner i stigende grad grundlag for arbejdet på området. Fokus på velfærd er ændret fra at være noget, der leveres til borgerne, til at velfærd er noget der skabes sammen med borgerne. Borgerne skal inddrages aktivt, og selv være med til at definere det gode liv, og den kommunale opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelser til at leve et så almindeligt liv som muligt.

   
  For at skabe grundlaget for hurtigt og fleksibelt samarbejde mellem aktørerne på området ønsker Socialdirektørforum i Syddanmark, at der i de kommende år fokuseres på følgende temaer;

  • Effekt - metoder der virker
  • Vidensdeling
  • Tværsektorielt fokus
  • Specialiseringen ud til borgerne - matrikelløse indsatser
  • Velfærdsteknologi
  • Samarbejde med civilsamfundet
  • Forebyggelse

  I Syddanmark arbejdes der løbende med en lang række fokusområder og visioner, som en del af det kommunale/regionale samarbejde. Ud over dette vil der, gennem Rammeaftale 2017, være fokus på følgende indsatser;

  Metoder i Botilbud
  Siden offentliggørelsen af en undersøgelse om metoder i botilbud udarbejdet af Socialforskningsinstituttet(SFI), har der været fokus på at arbejde mere struktureret med metoder. Dette styrkes ved, at der i efteråret 2016 igangsættes et kursusforløb, som skal skabe fundamentet for en mere vidensbaseret indsats på området.

  Sammen om velfærd - tværsektorielt kompetenceprojekt
  På baggrund af et tværsektorielt kompetenceprojekt blev der i januar 2015 afholdt Round table møde med deltagelse af kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Mødet fokuserede på, hvordan aktørerne kan medvirke til at understøtte et paradigmeskift, hvor velfærd ikke længere skal ses som noget der leveres til borgerne, men som noget der skabes sammen med borgerne og mange andre. Indsatserne skal være mere vidensbaseret og orienteret mod effekt, kvalitet og progression. Dette medfører nye krav medarbejderne og dermed til udannelserne på området. 

  På den baggrund er der udarbejdet et fælles strategisk grundlag for samarbejdet mellem kommuner, regionen og uddannelsesinstitutionerne samt en handleplan for de første indsatser. Indsatserne fokuser på udvikling af grunduddannelser og praktikforløb samt efteruddannelser/videreuddannelser. De første konkrete aktiviteter er igangsat i 2016 og projektet løber til 2018.

  Videndeling om relevante temaer
  Videndeling giver god mening, men er ikke altid lige til. Udvikling af vidensdeling vil i 2017 være i fokus, og der vil blive afholdt 1-2 tværkommunale/regionale workshops om gode projekter eller erfaringer, som andre med fordel kan lære af.

  Samarbejde med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark omkring spiseforstyrrelser
  I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

  Styring af udgifterne
  Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der vil i 2017 være fokus på, at de samlede udgifter skal falde, eller minimum fastholdes på niveau med 2016 i alle kommuner og regionen.

  I 2017 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Med henblik på at følge og styre udgifterne udarbejdes en beskrivelse af udgiftsudviklingen med mulige årsagsforklaringer til udviklingen. Endvidere udarbejdes en beskrivelse af antal sager og særligt dyre sager.

  Rammeaftalen omtaler endvidere områderne tendenser og behov, opfølgning på belægning på tilbud indenfor området, belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark, sikring af effektiv drift, fælles fokus på sikrede institutioner, Koordinering af land- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Endvidere er der et afsnit om særlige forhold i Styringsaftalen. Med hensyn til uddybning af disse områder og afsnit henvises til Rammeaftalen, som vedlægges som bilag.

  Økonomi:

  Godkendelse af Rammeaftalen for 2017 medfører i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

  Høring:

  Høring af Handicaprådet;
  Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen.

  Høring af Ældrerådet;
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan
  - Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
  - Skoleudvalget den 8. september 2016
  - Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
  - Økonomiudvalget 26. september 2016
  - Byrådet 3. oktober 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  144. Afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser - Syddanmark
  Sagsnr.: 2016-003622
  Sagsbehandler: Lasse Roslind

  Præsentation:

  Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2.
  Lovgrundlaget giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde fokus på målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne. Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

  Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om fokus på borgere med svære spiseforstyrrelser.  Der er udarbejdet en afrapportering i henhold til ovenstående, som skal godkendes i kommunalvestyrelsen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser i Syddanmark godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

  Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

  Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

  • At en eller flere kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
  • At kommunalbestyrelsen eller regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
  • At det undtagelsesvis kan pålægges en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
  • At der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
  • At der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

  Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftale sekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

  Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

  Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

   

  Afrapportering

  Kommunerne har indmeldt hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelse, de havde i 2014 og 2015.

  Antal borgere med svære spiseforstyrrelser

  2014

  2015

  Børn (0-17 år)

  50

  53

  Voksne (18 år og derover)

  129

  149

   

  Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellig tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

  Kommunerne i Syddanmark melder ikke om problemer med at kunne tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

  I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

  Tidsplan

   11. maj 2016 Godkendt i Socialdirektørforum 
   23. maj 2016Godkendt i Kommunaldirektørkredsen
   13. juni 2016 Godkendt i KKR
   29. juni – 15. oktober 2016Til godkendelse i kommunerneTil godkendelse i kommunerne
   15. oktober 2016 Fælleskommunalt Socialsekretariat indsender rapporten til Socialstyrelsen

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Høring af Handicaprådet:
  Rådet er orienteret om afrapporteringen. Skulle rådet afgive høringssvar vil dette foreligge ved behandling af afrapporteringen.

  Høring af Ældrerådet:
  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan
  - Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
  - Skoleudvalget den 8. september 2016
  - Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
  - Økonomiudvalget 26. september 2016
  - Byrådet 3. oktober 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER