Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 15. august 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
15. august 2016 kl. 18:00
Tilstede:
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

135. Skoleanlæg - revideret plan 2016 2. behandling
Sagsnr.: 2016-017858
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I forbindelse med igangværende bygningsopdatering af kommunens skoler har der været foretaget en midtvejsrevidering af anlægsplanen på skoleområdet. Tidligere var ikke alle skolers behov afdækket. Det er de nu og derfor foreligges en revideret anlægsplan, som forvaltningen indstiller til høring og efterfølgende godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget at skoleanlægsplanen går i høringefter 2. behandling i Skoleudvalget med forventning om en beslutningsproces ifm. budgetforhandling for 2017. Det betyder, at den reviderede anlægsplan vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2017.
 • At høringsperioden løber fra 16. august 2016 til 2. september 2016 kl. 12.00.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune arbejder for en folkeskole med fokus på faglighed, læring, udvikling og trivsel. Værdier, der er afgørende for at elever gennemfører en ungdomsuddannelse og ruster dem til aktiv deltagelse i samfundet. Dette opnås ikke kun ved dygtige og engagerede medarbejdere, men også ved at se på og nytænke skolens indretning og funktioner, for derved at give både elever og medarbejdere optimale læringsrum. 

Lokaler og læremidler skal stimulere og udfordre det faglige, pædagogiske og sociale læringsmiljø og læringsfællesskaber. Skolerne udvikler og støtter elevernes sociale og relationelle kompetencer, således at alle elevers trivsel sikres og styrkes.

Middelfart Kommunes vision og politiske mål er fokuspunkter for indsatsen omkring skolerenoveringsplanen. Både børne- og ungefællesskaber, 'Danmarks Grønne Vækstkommune' og 'Et godt sted at bo og leve' danner rammerne for renoveringen således at:
 • Skolerne fremstår som som velholdte og moderne læringsmiljøer, der opfylder tidens krav til undervisning.
 • Det faglige niveau i folkeskolen forbedres gennem understøttelse af læringsmiljøerne.
 • Lokaler og lærermidler stimulerer og udfordrer det faglige, pædagogiske og sociale læringsmiljø og læringsfællesskaber.
 • Det fysiske arbejdsmiljø er inspirerende og tidssvarende for elever og medarbejdere bl.a. ved etablering af inde- og udemiljøer til kreative undervisningstiltag og rekreative aktiviteter.
 • Der etableres sammenhæng og relevans mellem skolernes undervisningstiltag og Middelfart Kommunes målsætning på energiområdet og som grøn vækst kommune.

Formålet med renoveringsplanen er således at få en skolebygningsmasse, der understøtter Middelfart Kommunes ønske om et skoleområde, der bygger på stabilitet og inovation, og samtidig tager højde for bedst mulig brug af ressourcer, fremtidige elevprognoser og kapacitetstilpasning.

Anlægsplanen løber fra 2014-2022 og der er afsat 24,5 mio. kr. til skoleanlæg samt 1,5 mio. kr. til digitale lærermidler, dvs. 26,0 mio. kr. i alt. Når Skrillingeskolen og Ungdomsskolens behov var fuldt afdækket, skulle den gældende plan revideres.

Skrillingeskolen og Ungdomsskolens behov er nu afdækket og revidering af planen viser, at der kan skabes rigtig gode resultater ift. visioner og målsætninger ved at ændre en lille del af den oprindelig plan.

Skoleafdelingens anlægsramme i den revideret plan nedsættes med 300.000 kr. som led i kommunens samlede prioritering på anlægsområdet.

I den reviderede anlægsplan på skoleområdet foreslås det, at der i perioden 2016-2019 programsættes anlægsarbejde på Skrillingeskolen. Anlægsarbejdet indebærer, at Skrillingeskolens aktiviteter på Skrillingeskolen og Bøgelundskolen samles på en adresse. Ud over, at der vil være en række faglige/undervisningsmæssige synergier ved at samle aktiverne på et sted, vil byggeriet indebære, at den allerede budgetlagte besparelse på kørslen til forlagt undervisning på Bøgelundskolen vil kunne realiseres. 

Anlægsarbejdet på Vestre Skole indebærer samtidig, at der på sigt skabes et samlet ungemiljø og fleksibilitet for ungdomsskoleelever, samtidig med at der reduceres i kommunaler m2 som led i effektiviseringsforslagene.

Vedhæftede bilag 1 viser gældende plan fra 2014 samt den reviderede anlægsplan fra juni 2016.

Ændringerne forlænger den oprindelig plan med 1 år og vil derfor betyde følgende for renoverinsgplanen af Middelfart Kommunens skoler:

 • Ejby Skole færdiggøres 1 år senere.
 • Vestre Skole opstartes 1 år senere, men anlægsperioden afkortes ligeledes med 1 år. Budgettet er reduceret som følge af faldende børnetal.
 • Ungdomsskolen flyttes til Vestre Skole.
 • Lillebæltskolen skubbes 1 år.
 • Østre Skole komprimeres. Starter 1 år senere, men afsluttes samme tid som oprindelig planlagt.
 • Fjelsted Harndrup Skole rykkes 1 år.
 • Skrillingeskolen er indarbejdet i den nye plan og har opstart i efteråret 2016. 

Økonomi:

Tallene angivet i ovenstående tabeller opgjort i 2016-priser, men pris- og lønfremskrives i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

De bevillingsmæssige konsekvenser af godkendelsen af den revidere skolerenoveringsplan håndteres, for så vidt angår 2016, i en særskilt sagsfremstilling, mens den reviderede anlægsplan samtidig indarbejdes i budgetlægningen for perioden 2017-2020.


 

Høring:

Høring:
Skoleudvalget sender forslaget til høring, efter endt 2. behandling i:
 • Skolebestyrelser
 • Skolernes MED-udvalg 

Høringsperioden løber fra 16. august til og med 2. september kl. 12.00.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. august 2016 (1. behandling).
Skoleudvalget den 15. august 2016 (2. behandling).
Økonomiudvalget den 12. september 2016 (1. behandling).
Byrådet den 19. september 2016 (1. behandling).
Økonomiudvalget den 3. oktober 2016 (2. behandling).
Byrådet den 10. oktober 2016 (2. behandling).

Beslutning:
Skoleudvalget den 9. august 2016.
Skoleudvalget sender anlægsplanen til 2. behandling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

136. Lånegaranti i forbindelse med ombygning på produktionsskolen
Sagsnr.: 2016-017455
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Middelfart Produktionsskole i forbindelse med et A. P. Møller fondsstøttet byggeprojekt.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti således at Middelfart Produktionsskole kan optage et annuitetslån med 25 års løbetid hos Kommunekredit på 5,0 mio. kr. til det i ansøgningen beskrevne byggeprojekt.
 • At garantien med henblik på at reducere renterisikoen stilles under forudsætning af, at der optages et lån med fast rente i hele løbetiden. Et KKbasislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en ansøgning fra Middelfart Produktionsskole om kommunal garantistillelse for et lån på 5,0 mio. kr. i forbindelse med et A.P. Møller fondsstøttet projekt. Den samlede entreprisesum for projektet udgør 15,2 mio. kr., hvoraf fondsstøtten bidrager med 10,0 mio. kr., mens skolens egenfinansiering udgør 5,2 mio. kr.

Baggrunden for om- og tilbygningen er, at Middelfart Produktionsskole siden 2008 har oplevet en øget elevtilgang. Skolen har i et vist omfang øget skolens fysiske rammer i takt med, at elevtallet er steget fra de daværende 35 årselever til 92 årselever i 2015.

Tilbuddene er udvidet til nu at omfatte:
 • Produktionsskoleforløb
 • Forløb for psykisk sårbare unge
 • Afklaringsforløb fra unge, der har afsluttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
 • EGU forløb for Middelfart Kommune
 • Hjemstedsskole for den ny Kombineret Ungdomsuddannelse (KKU)
 • Udbyder af Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE)
Skolen har til dato overvejende finansieret forøgelsen af bygningsmassen over driften i form af nybygning og renovering af de eksisterende rammer.

Det er dog en vedvarende udfordring, at der ikke er den fornødne plads til aktiviteterne, og skolen har ikke kunne opnå den nødvendige kapital til realisering af yderligere ombygning via realkreditinstutterne.

Skolen har på den bagggrund ansøgt Den A. P. Møllerske Støttefond og er i maj blevet bevilliget 10,0 mio. kr. til byggeprojektet under forudsætning af skolen tilvejebringer en egenfinansiering. Dermed bliver kommunal garantstillelse en forudsætning for at projektet kan gennemføres.

Mere konkret i forhold til indholdet af byggeprojektet skal det bemærkes, at Middelfart Produktionsskole er indrettet i en tidligere trelænget landbrugsbygning, der er moderniseret og tilbygget i forskellige tidsetaper. Ombygningerne har fulgt skolens udvikling med øget elevtilgang og produktionsskolen er således præget af knopskydninger og har mistet en overordnet infrastruktur, som tilgodeser ligeværdig tilgængelighed til alle undervisningsrum og værksteder.

Med ombygningen vil der blive skabt bedre sammenhæng på skolen og bedre rammer for undervisningen, som kan motivere, udvikle og klargøre de unge til uddannelse og et fremtidig arbejdsliv.

Økonomi:

Forvaltningen har i forbindelse med behandlingen af nærværende garantiansøgning fået tilsendt årsregnskaberne for de seneste 3 regnskabsår samt et budget.

Årsregnskaberne for 2013, 2014 og 2015 udviser positive resultater på henholdsvis 0,154 mio. kr., 0,763 mio. kr., 1,128 mio. kr., og budgettet vurderes endvidere at være udarbejdet på et forsvarligt grundlag. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at Middelfart Produktionsskole kan forrente og afdrage et lån på 5,0 mio. kr.

Det bemærkes, at låneydelsen på et fastforrentet 2% lån med 25 års løbetid hos Kommunekredit for nærværende udgør 0,275 mio. kr.

Det bemærkes videre:
 • At det er tilladt for en kommune at stille garantier for lån i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsformål.
 • At der ikke skal opkræves garantiprovision, idet Middelfart Produktionsskole agerer indenfor undervisningsområdet og ikke har et erhvervsøkonomisk sigte.
 • At garantistillelsen belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse opgjort lånerammen og kan konstatere, at der er plads til at stille garanti for de nævnte anlægsprojekter.
 • At der ikke er foretaget nogen byggesagsbehandling i forbindelse med garantisagen. Det påhviler Middelfart Produktionsskole at indhente de fornødne byggetilladelser og myndighedsgodkendelser. 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget: 15. august 2016
Økonomiudvalget: 29. august 2016
Byrådet 5. september

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER