Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 7. juni 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
7. juni 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

129. Revideret Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'er i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-012261
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Arbejdet med folkeskolereformen på skolerne udvikler sig kontinierligt i den rigtige retning, og fokus har ligget på kerneydelsen omkring elevernes læring og trivsel. 

Med reformen er skoledagen blevet lænegere og tiden i SFO kortere, og der har således været et behov for en redifinering af SFO'en i Middelfart Kommune både for den enkelte SFO men også for kommuens SFO'er som helhed. 

Gennem det sidste halve år er der arbejdet med dette fokus, hvilket har resulteret i en ny Mål- og indholdsbeskrivelse samt plan for udvikling af området. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender den reviderede Mål- og indholdbeskrivelse for SFO'er i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Skolefritidsordningen (SFO) i Middelfart Kommune har, efter folkeskolereformen, brug for en redefinering af identitet, rolle og indhold.

Med den længere skoledag er SFO-tiden blevet kortere, men samtidig er der skabt større sammenhænge mellem skole og SFO. De er ikke længere to adskilte enheder under ’samme tag’ – SFO’en og dens medarbejdere varetager en væsentlig del af skolens samlede opgave. Helhed og sammenhæng i den fælles opgaveløsning omkring børnene sikrer, at det enkelte barn støttes bedst muligt både fagligt og socialt.

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i skolen, og for nogle efterfølgende deres fritid i SFO sammen med andre børn, unge og voksne. Derfor har SFO’ens målsætninger og indhold stor betydning for helheden omkring det enkelte barns udvikling.

Mål- og indholdsbeskrivelse er udarbejdet for at understøtte sammenhæng mellem undervisningsdel og fritidsdel, sammenhæng mellem de kommunale SFO’er generelt og for at understøtte det lokale råderum og løsninger og dermed udmønte Byrådets vision og Børn og Ungepolitik.

Arbejdet med Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Middelfart Kommune konkretiseres ude i den enkelte SFO og indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og skole samt de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet – dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og de andre SFO’er i kommunen.

Hvert andet år evalueres den skrevne Mål- og indholdsbeskrivelse i den enkelte SFO, med henblik på evaluering af aktuelle mål og praksis i et udviklingsorienteret perspektiv. Der fastsættes relevante fokusområder til fremadrettet udvikling.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. juni 2016.

Beslutning:

Skoleudvalget sender målene i høring i perioden 8. juni til den 24. august 2016 i skolebestyrelser og MED udvalg.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

130. Ferieplan for skoleåret 2018/19
Sagsnr.: 2016-005616
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2018/19 og Skoleudvalget skal træffe beslutning om at sende disse i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget beslutter at sende ferieplanen i høring i perioden 8. juni til den 24. august 2016.

Sagsbeskrivelse:

Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne.

Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan.

Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning.

Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.
 
Skoleåret starter 13. august 2018 og slutter 28. juni 2019.

Den detaljeret ferieplan for skoleåret 2018/2019 er vedhæftet sagsfremstilling.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ferieplanen sendes i høring hos:
 • Skolebestyrelserne
 • Skolernes MED-udvalg

Høringsperioden varer fra 8. juni til og med 24. august 2016.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. juni 2016.
Skoleudvalget den 5. september 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

131. Handlingsplan rusmiddelområdet
Sagsnr.: 2016-001399
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en uddybende beskrivelse og handlingsplan for rusmiddelområdet i Middelfart Kommune. Der er mange interessenter på rusmiddelområdet og mange, der har synspunkter på, hvordan midlerne bør prioriteres. Et af formålene med denne handlingsplan er netop at give de politiske udvalg mulighed for en politisk og strategisk prioritering af indsatserne på rusmiddelområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At handlingsplanen på rusmiddelområdet godkendes

Sagsbeskrivelse:

På foranledning af Social- og sundhedsudvalget er der blevet udarbejdet en tværgående kortlægning og handlingsplan for rusmiddelindsatsen i Middelfart Kommune.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante afdelinger. 

Enhver rusmiddelbehandling tager udgangspunkt i borgerens udfordringer, forudsætninger og egne mål med den overordnede målsætning, at borgeren opnår alkohol- og stoffrihed. Hvis det ikke er muligt tilstræbes højst mulig grad af rehabilitering og forbedret livskvalitet for borgeren, dennes pårørende og nære omgivelser.
Det er rusmiddelområdets opgave at planlægge behandling og indsatser, således at disse bygger på de tilgange og metoder, der har størst og mest forebyggende effekt. Borgere kan få hjælp til behandling ved overforbrug, regelmæssigt eller dagligt forbrug af rusmidler. Et overforbrug medfører typisk udvikling af afhængighed med abstinenser til følge og med fysiske, psykiske, sociale samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget. Et misbrug kan omfatte indtagelse af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, LSD, heroin og/eller benzodiazepiner.

Rusmiddelcenteret målretter sin behandling mod borgere med misbrug, når de er motiverede for at samarbejde med Rusmiddelcenteret. Det betyder, at borgeren skal kunne definere klare mål sammen med en medarbejder fra Rusmiddelcenteret inden for de 3 første samtaler. Samtalerne med borgeren danner grundlag for et visitationsmøde, hvor der laves en aftale med borgeren om den behandlingsindsats, der skal sættes i gang.  Det er en forudsætning for behandling, at borgerens forbrug af rusmidler kan karakteriseres som et misbrug.

Arbejdet med handlingsplanen har taget udgangspunkt i de fastsatte kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug i forhold til Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 og 142.

Handlingsplanen består af en kortlægning af de nuværende tilbud og samarbejde på rusmiddelområdet og munder ud i en række målrettede anbefalinger for forskellige grupper af borgere:

Borgere under 30 år
-          Arbejdsgruppen mener, at en opsøgende indsats på tilbud blandt ungeaktører vil kunne reducere antallet af misbrugere under 30 år. Såfremt Rusmiddelcenteret skal løse denne opgave, bør der tilføres midler svarende til en fuldtidsstilling. Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budget, uden at andre indsatser markant nedprioriteres. Det vurderes, at investeringen i en opnormering på området over tid vil tjene sig hjem gennem besparelser på indsatser, der ellers ville skulle leveres til borgere, som ikke kommer ud af deres misbrug. 
-          Arbejdsgruppen anbefaler at Rusmiddelcenteret inviteres med i SSP-koordinationen, når borgeren har et rusmiddelproblem, eller at Rusmiddelcenteret kan anmode om at forelægge en sag for SSP koordinationen. Indsatsen kan udføres inden for nuværende budgetramme.

Borgere over 30 år
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes et åbent rådgivningstilbud i Rusmiddelcenteret. Formålet hermed er at ”fange” de borgere, som kortvarigt er motiveret for behandling. I Rusmiddelcentrets nuværende tilbud vil denne type borgere først komme til en samtale efter et stykke tid, og så kan motivationen være forsvundet. Det vurderes, at der er behov for at tilføre Rusmiddelcentret 100.000 kr. årligt til åben rådgivning.  Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budgetramme, uden at andre indsatser skal nedprioriteres.
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at Jobcenter og Rusmiddelcenter primo 2016 udvikler en model for en fælles job- og handlingsplan, hvor flere aktører på voksenområdet eventuelt deltager. En model for en fælles job- og handlingsplan udvikles inden for nuværende økonomiske ramme. Det forventes at tiltaget optimerer borgerens forløb i Jobcenter og Rusmiddelcenter.

Borgere på Plejecentre, Dagcentre og i Hjemmeplejen
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at Rusmiddelcenteret to gange om året tilbyder information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen.
-          Halvårlig information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen udføres inden for nuværende budgetramme.


 

 

Økonomi:

Se bilag

Høring:

Handlingsplan sendt til høring i handicapråd og i ungdomsråd d. 19. april 2016.

Handicaprådet udtrykker i vedlagte bilag støtte til handlingsplanens anbefalinger.


Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget d. 11. maj
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni
Skoleudvalget d. 7. juni
Økonomiudvalget d. 13. juni
Byrådet d. 20. juni

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Anbefales godkendt.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2016
Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

132. Progressionsmål for Skoleudvalgets indsatsområder
Sagsnr.: 2016-000110
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

For at understøtte fokus og udvikling på Skoleudvalgets indsatsområder, har Forvaltningen udarbejdet progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender fastholdelse og fokus på de opstillede progressionsmål.
 • At Skoleudvalget sender progressionsmålene i høring i perioden 8. juni til 24. august 2016.

Sagsbeskrivelse:

For at understøtte og imødekomme Middelfart Kommunes overordnede politiske visioner og mål, har skoleudvalget peget på tre indsatser de kommende år:

 • Den åbne skole
 • Entreprenørskab og innovation
 • Den internationale dimension 

De politiske indsatser samler et ønske om et afsæt, der formulerer retning og rammer og samtidig giver den enkelte skole mulighed for at virke og udvikle i overensstemmelse med skolens kultur, tradition og lokale forhold.

Skolerne har arbejdet intensivt og er nået lang vej, men for at understøtte fastholdelse, fokus og udviklingudarbejdes der progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden. 

Progressionsmålene skal præcisere retning og rammer for indsatserne og samtidig støtte ledelse af en lokalt forankret udvikling.

Den åbne skole:
Intentionen med den åbne skole er at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, skal samarbejde om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige som de kan, og at de trives.

Den åbne skole giver eleverne mulighed for at lære i praksis og se sammenhænge mellem teori og praksis.

Samskabelse er en af nøglerne til at opnå at opnå de bedste muligheder for trivsel og læring blandt eleverne i Middelfart Kommune. Det kan f.eks. ske ved, at alle skoler indgår i tætte og givende samarbejder med forældre samt det omgivende samfund fx kulturlivet, idræts- og foreningslivet, musik- og kulturskoler, ungdomsskoler, folkeoplysning, aftensskoler og erhvervslivet.

Progressionsmål for Den åbne skole:

 • At hver skole i løbet af det næste halvandet år, etablerer mindst 3 samarbejder for-eningsliv, lokalområdet og/eller ungdomsuddannelser.
 • At der etableres mindst et årligt tværkommunalt forløb for skolerne fx ’Robattle’ eller Skoleskab.


Entreprenørskab og innovation:

Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle samt på proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde

Progressionsmål for Entreprenørskab og innovation:

 • At hver skole i løbet af det næste halvandet år, etablerer mindst 3 skole-virksomhedsforløb.
 • At mindst 4 skoler deltager i Entreprenørskabsmessen i uge 47
 • At alle skoler afholder det årlige Edison.
 • At forvaltningen laver en kommunal finale i Edison
 • At mindst 80 % af pladserne ved Naturfags Marathon bruges af skolerne
 • At Middelfart Kommune fortsat placerer sig over landsgennemsnittet i udbredelsen af entreprenørskabsundervisning på skolerne (ift. Fonden for Entreprenørskab).

Den internationale dimension:
Interkulturelle kompetencer er evnen til at agere i et globalt samfund. Disse kompetencer medfører, at eleverne er bevidste om eget perspektiv, og at deres tænkning blandt andet er kulturelt bestemt. Interkulturelle kompetencer kommer til udtryk i elevens evne til interaktion. Globalisering medfører en faglig og arbejdsmæssig udviskning af grænser, og det er afgørende for den danske konkurrenceevne, at eleverne er klædt på til denne verden.  

Progressionsmål for den internationale dimension:

 • At alle skoler årligt arbejder med internationale projekter og emner
 • At mindst én gang arbejdes med den nyeste teknologi i kommunikationen med andre lande.
 • At en koordinator fra hver skole samarbejder i et netværk på tværs af skolerne for at sikre erfaringsudveksling i kommunalt regi samt at være på forkant med nationale og internationale støtteordninger.

Skolerne forpligter sig på, i det omfang det kan lade sig gøre, at synliggøres skolernes arbejde med indsatserne via fx hjemmeside, Facebook og/eller pressen.

For at få inddraget Middelfart Kommunes skoler i drøftelse af progressionsmålene anbefaler forvaltningen, at udvalget sender målene i høring.

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Skoleudvalget sender forslaget til høring i:
 • Skolebestyrelser
 • Skolernes MED-udvalg 

Høringsperioden løber fra 8. juni til og med 24. august.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. juni 2016.
Skoleudvalget den 5. september 2016.
Økonomiudvalget den 26. september 2016.
Byrådet den 3. oktober 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet med følgende præciseringer

- at målene er gældende for hele skolen og skal forfølges på alle årgange som en del af skolens grundlæggende pædagogik.


Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

133. 2. budgetopfølgning pr. 30.4.2016 på skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2016-004623
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling præsenterer resultatet af 2. budgetopfølgning på skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 på Skoleudvalgets område. 

Selv om enkelte skoler oplever udfordringer i forhold til at opnå budgetmæssig balance, forventer folkeskolerne samlet set at overholde budgetterne. Udenfor folkeskoleområdet er STU er dog fortsat økonomisk udfordret. 

På det centrale område forventes et mindreforbrug på 0,059 mio. kr., mens den decentrale drift udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Begge tal er målt i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud.

På det centrale område udfordres økonomien især af en forventet merafregning til produktionsskoler, merforbrug på kørsel til forlagt undervisning på Skrillingeskolen, samt af merindsatser på flygtningeområdet i PPR-regi.  

Merforbruget opvejes i betydelig grad af tilbageholdenhed i forhold til udviklingsopgaver, IT-indkøb og stram lønsumsstyring. Derudover har årets elevtalsregulering medvirket positivt til at det centrale budget overholdes. 

Budgetopfølgningerne på decentralt niveau viser, at folkeskolerne generelt har opnået rimelig balance på driften. Det er dog værd at bemærke, at skolerne disponerer med meget snæver margin omkring 0 resultatet. Ingen skoler forventer nævneværdig underskudsafvikling i indeværende år.

Udenfor det almindelige folkeskoleområde, er De Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) tiltagende budgetmæssigt udfordret som følge af ekstraordinære og særdeles omfattende særforanstaltninger på en enkelt STU MH elev samt faldende indtjening fra pladssalg til andre kommuner. Indtil enkeltsagen ophører medio 2017, vil STU næppe kunne løse udfordringen indenfor egen ramme. Budgetudfordringerne på STU-området betyder samlet set, at de decentrale budgetområder forventes at komme ud med et underskud på 1,5 mio. kr. i 2016.

Økonomi:

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Hovedforklaringen på afvigelserne er: 
 • At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
 • Der er for det første konstateret et merforbrug på 0,4 mio. kr. på skolelederløn, som i al væsentlighed inddækkes af et mindreforbrug på personaleudgifter i skoleafdelingen. Hertil kommer, at udskudte udviklingsprojekter og mindreforbrug på IT bidrager til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Elevtalsreguleringen bibringer derudover netto en budgetforbedring på 0,4 mio. kr.   
 • At der i Udvikling og Rådgivning, som varetager PPR-opgaverne, forventes merudgifter på 0,600 mio. kr. Merforbruget er hovedsagelig en konsekvens merudgifter til flygtningerettede indsatser. Faldende indtægter fra salg af PPR-ydelser til andre kommuner er derudover en medvirkende faktor.
 • At der på det centrale budget til SFO forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det indgår som præmis i budgetopfølgningen, at Skoleafdelingen får tilført budget til udbetaling af søskenderabat fra dagtilbudsområdet i forbindelse med nulsagen til budgetopfølgningen.  
 • At befordringsudgifterne ligger 0,9 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Merudgiften skyldes i al væsentlighed, at der - i forventning om at undervisningsaktiviteterne samles på Skrillingeskolen – forsat ikke er budgetteret med kørsel til forlagt undervisning på Skrillingeskolen.
 • At specialundervisningsudgifterne også i 2016 forventes at ligge over budgetrammen. Merforbruget forventes dog at kunne begrænses til et niveau omkring 0,2 mio. kr. under forudsætning af, at visitationspraksis skærpes væsentligt med virkning for skoleåret 2016/2017. Det gælder i særdeleshed for visitationerne til eksterne specialundervisningstilbud. 
 • At tilskuddet til statsbidragspligtige uddannelser, med baggrund i de kendte indskrivninger på privatskoler og efterskoler, forventes at være 0,7 mio. kr. lavere end budgetforudsat. Forvaltningen afventer den endelige udmelding. 
 • At afregningen til produktionsskolerne skønnes at være 0,7 mio. kr. højere end budgetforudsat. Produktionsskolebidraget afregnes årligt bagud. Afregningen er skønnet ud fra ministeriets foreløbige kvartalsopgørelser. 
 • At det decentrale område samlet realiserer et merforbrug på 1,5 mio. kr. Som beskrevet ovenfor er merforbruget alene et resultat af, at STU-området realiserer et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 28,5 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år. Ved 2. budgetopfølgning forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. ekskl. forventet overførsel af anlægsmidler. Heraf skyldes 3,8 mio. kr. periodeforskydninger mellem budgetlagt og faktisk forbrug på anlægsprojekterne, mens 0,2 mio. kr. skyldes et blivende merforbrug på den samlede ramme til anlæg.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. juni 2016.
(Ingen videre behandling, da den samlede budgetopfølgning for hele kommunen behandles på næste Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde)

Beslutning:

Godkendt som indstillet


Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

LUKKEDE SAGER