Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 3. maj 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
3. maj 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma

ÅBNE SAGER

126. Orientering om udtrædelse af Skolebestyrelse på Anna Trolles Skole
Sagsnr.: 2016-005593
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering om udtrædelse af Skolebestyrelse på Anna Trolles Skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolebestyrelsesmedlem Sussi Kofod orienterer Skoleudvalget om sin beslutning om udtrædelse af Skolebestyrelsen på Anna Trolles Skole pr. 1. maj 2016.

Der findes en afløser til posten efterfølgende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. maj 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Fraværende:
Regitze Tilma og Nicoline Damkjær
127. Anmodning om udvidet åbningstid i for SFO'en i Gelsted Børneunivers
Sagsnr.: 2016-005597
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Fællesbestyrelsen i Gelsted Børneunivers har rettet henvendelse til Forvaltningen med anmodning og udvidet åbningstid for deres SFO.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget beslutter en forsøgsvis udvidet åbningstid der harmoniserer dagtilbud og SFO i Gelsted Børneunivers.
 • At Skoleudvalget beslutter at forsøget løber over en periode på et år.
 • At Skoleudvalget beslutter at forsøget med udvidet åbningstid efterfølgende evalueres med henblik på om ordningen skal gøres permanent. 

Sagsbeskrivelse:

For to år siden besluttede Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget at udvide åbningstiden for daginstitutioner yderområder med 1 time ugentligt af hensyn til pendlerne.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Fællesbestyrelsen i Gelsted Børneunivers. De har efter opstart af Tidlig SFO 1. marts fået flere henvendelser fra forældre vedr. det uhensigtsmæssige i, at den udvidet åbningstid kun gælder for daginstitutioner og ikke SFO'er. Derfor anmoder de om udvidelse af det ugentlige timetal hos deres SFO således, at åbningstiden for daginstitution og SFO harmoniseres.  

Forvaltningen foreslår derfor, at en udvidelse af åbningstiden for SFO'en i Gelsted Børneunivers forsøgsvis igangsættes. Og at der om et år sker en evaluering af forsøget med henblik på om ordningen skal gøres permanent.

Økonomi:

Ingen.

Evt. udgifter til ordningen findes indenfor Gelsted Børneunivers egen økonomiske ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. maj 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet


Fraværende:
Regitze Tilma og Nicoline Damkjær

Bilag:

128. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 6.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april behandet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestragien

 • Vi synes det er dejlig at hære, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan

Skoleudvalget d. 3. maj
Økonomiudvalget d. 30. maj
Byrådet d. 6. juni

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Fraværende:
Regitze Tilma og Nicoline Damkjær

Bilag:

2015-002461-93Effektiviseringsforslag
2015-002461-102Høringssvar

LUKKEDE SAGER