Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 2. februar 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
2. februar 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

106. Ressourcetildeling til 0. klasser i skoleåret 2016/2017
Sagsnr.: 2015-009386
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ressourcetildeling på baggrund af de kommende elever i 0.klasse i skoleåret 2016/2017.

Forvaltningen foreslår:

At ressourcetildeling for kommende 0. klasser i skoleåret 2016/2017 godkendes. Der tildeles til 18 0. klasser.

Sagsbeskrivelse:

Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Middelfart Kommune angiver, hvordan ressourcerne til 0.klasser skal fordeles på elevantal, klasser og skoler. Der er maksimalt 28 elever pr. klasse. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen, hvilket betyder, at plads nummer 27 og 28 kun gives til distriktets elever. Der gives ikke en plads til en elev fra et andet skoledistrikt, hvis der er 26 eller flere elever i en klasse.

Skoleafdelingen har udsendt indskrivningsmateriale til alle elever født i 2010, samt til de elever der er født i 2009, som fik skoleudsættelse ved sidste års skoleindskrivning. 
Der er desuden udsendt indskrivningsmateriale til elever fra andre kommuner ved henvendelse fra deres forældre.

428 elever fordeler sig som vist i tabellen:
298 elever ønsker deres egen distriktskole.
40 elever ønsker en anden distriktskole.
Kun 6 elever er visiteret til kommunal distriktskole.
Kun 9 elever er bevilget udsat skolestart. Sidste skoleår fik 23 elever bevilget udsat skolestart.

Der arbejdes målrettet på, at flest muligt elever får et godt skoletilbud i eget skoledistrikt og er en del af de lokale fællesskaber.
De få udsættelser og få elever  i specialtilbud betyder at der gøres et stort og succesfuldt arbejde med at inkludere flest muligt elever i de almene folkeskolers fællesskaber.


Anbefalet elevfordeling

Der arbejdes på at optimere klassestørrelserne, så ressourcerne anvendes på at drive færre klasser med flere elever og opnå bedst mulig kvalitet for flest muligt elever i folkeskolerne i Middelfart Kommune. 

Forvaltningen anbefaler 18 klasser i stedet for de forventede 20 klasser. Dermed anvendes skolevæsenets ressourcer hensigtsmæssigt. Den gennemsnitlige klassekvotient ved 18 klasser, er 19 elever pr. klasse. 
Det faldende børnetal er årsag til de to færre klasser og den lavere klassekvotient. Dette fald er en generel udvikling over hele landet.

Den anbefalede fordeling medfører, at 8 skoleønsker afvises. Alle forældre har fået at vide ved skoleindskrivning, at der ikke er garanti for at der er plads på en anden skole end distriktskolen. Dermed er familierne klar over, at man kan komme ud for, at der ikke er plads. Alle forældre, der bliver afvist vil få besked, hvis der bliver plads på den ønskede skole.

Ejby Skole:
3 elever fra Ejby Skoles distrikt afvises. De 3 elever har søskende på Ejby Skole. Der oprettes 2 klasser på Gelsted Skole, på baggrund af Gelsted Skoledistrikts elever. Der er plads i de 2 klasser til de afviste elever fra Ejby Skole.

Lillebæltskolen:
5 elever fra Lillebæltskolen afvises. De 5 elever har ikke søskende på Lillebæltskolen. Eleverne får alle pladser på deres distriktskoler: 1 elev på Nørre Aaby Skole, 2 elever på Vestre Skole, 2 elever på Hyllehøjskolen.

Middelfart Kommune forventer et uvist antal flygtninge det kommende år, hvilket vil give flere elever på skolerne og i klasserne. Der arbejdes henimod den bedste fordeling af nye flygtningebørn i Middelfart Kommune, så der er plads i klasserne til gavn for flygtninge børnene, skolerne og en vellykket integration. 

Ressourcetildeling for 0.klasse indgår i den samlede ressourcetildeling for skoleåret 2016/2017.
Ressourcetildeling for 1.-10 årgang fastsættes ud fra de indmeldte elever til skoleåret 2016/2017 pr. 1.marts 2016.

Økonomi:

Ved at danne 2 klasser mindre end forventet, tildeles der ressource til 2 færre klasser.
I modellen for tildeling af ressourcer tildeles der 550.000 kr. pr. klasse. Dermed tildeles i alt 1.100.000 kr. mindre til oprettelse af 0. klasser for skoleåret 2016/17.

Høring:

Høring af Handicaprådet:
Ingen høring da kommunen ikke er forpligtetHøring af Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 2. februar 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

107. Kvalitetsrapport for skoler 2014/15
Sagsnr.: 2015-010782
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

På baggrund af resultater fra de nationale test og trivselsmålinger, har forvaltningen har udarbejdet den samlede kvalitetsrapport 2014/15 for det samlede skolevæsen i Middelfart Kommune.  

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget sender den samlede kvalitetsrapport i høring i perioden 3. februar til 1. marts 2016.

Sagsbeskrivelse:

Kvalitetsrapporten har hovedfokus på de centrale resultater for elevernes læring og trivsel. Rapporten er bestemt ved UVM og den enkelte kommune har ikke indflydelse på hvad der skrives om og måles på.

Kvalitetsrapport skal bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen, da fokus ligger på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal derfor, på en enkel og overskuelig måde, angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

Kvalitetsrapporten 2014/15 for Middelfart Kommune godkendes af Byrådet den 4. april 2016. Derefter udfærdiges rapporten igen i 2018 for skoleåret 2016/2017.

Rapportens resultater:

Andel af elever med 'gode' resultater (gennemsnit af klassetrin)
Læsning
 • Middelfart Kommune 72%
 • Landsgennemsnit 73%
Matematik
 • Middelfart Kommune 70%
 • Landsgennemsnit 66%
Andel af de 'allerdygtigste' elever (gennemsnit af klassetrin)
Læsning
 • Middelfart Kommune 6%
 • Landsgennemsnit 8%
Matematik
 • Middelfart Kommune 5%
 • Landsgennemsnit 5%
Andel af elever med dårlige resultater (gennemsnit af klassetrin)
Læsning
 • Middelfart Kommune 10%
 • Landsgennemsnit 10 %
Matematik
 • Middelfart Kommune 13%
 • Landsgennemsnit 16%
Karaktergennemsnit ved udgangen af 9. klasse (gennemsnit) 
 • Middelfart Kommune 7,0
 • Landstal 7,0
Andel af 9. klasseelever med 02 eller derover
 • Middelfart Komune 97%
 • Landstal 93%
Andel af elever i 9. kl. der har søgt 10. kl. eller ungdomsuddannelse
Middelfart Kommune
 • 10. klasse 56%
 • Ungdomsuddannelse 40%
Landstal
 • 10. klasse 48%
 • Ungdomsuddannelse 48%
Sprogvurderinger og normfordeling
 • Generel indsats skal ligge på 85%
 • Middelfart Kommune ligger på 79
 • Fokuseret indsats højest 10%
 • Middelfart Kommune ligger på 12%
 • Særlig indsat skal ligge på højest 5%
 • Middefart Kommune ligger 9%
Trivsel for 0.-3. klasse
Middelfart Kommune
 • Positive svar 80%
 • Negative svar 20% 
Landstal
 • Positive svar 80%
 • Negative svar 20%
Trivsel for 4.-9. klasse 
Middelfart Kommune
 • Positive svar 80%
 • Negative svar 20%
Landstal
 • Positive svar 80%
 • Negative svar 20% 
Fravær 
Middelfart Kommune
 • Sygdom 3%
 • Lovligt fravær 1,4%
 • Ulovligt fravær 0,4% 
Landstal
 • Sygdom 3%
 • Lovligt fravær 1,4%
 • Ulovligt fravær 1%
Inklusion 
Inklusionsgrad Middelfart Kommune 94% 
Kompetencedækning  
Middelfart Kommune 83% Landstal 80% 

Overordnet set ligger Middelfart Kommune ganske pænt og der er sket progessioner på rigtig mange områder. Men det er vigtig at fastholde fokus på progression ude på den enkelte skoler og på de områder med plads til forbedringer.

I det videre arbejde med at forbedre resultaterne kommunalt og på den enkelte skole vil der i løbet af året være opfølgningmøder mellem skolechef og skoleleder, hvor konkrete handleplaner og indsatser gennemgås og iværksættes. Som for eksempel "Fra sprog til læsning 0-18%" hvor løbende evalueringer udmunder i konkrete pædagogiske indsatser for det enkelte barn. 

Fra sidste kvalitetsrapport blev der igang sat en række indsatsområder, herunder en gennemgribende indsats i førskoleområdet omkring sproglig opmærksomhed. Dette projekt er i fuld gang og de positive resultater vil vise sig i sprogvurderingerne for 2016 og 2017. Derudover er der iværksat flere tiltag som entreprenørskab og innovation, uddannelsesparathed, tidlig indsats, internationalt udviklingsarbejde og ikke mindst på inklusionsområdet, hvor effekten af disse indsatser synliggøres i løbet af de næste 3 år. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kvalitetsrapporten sendes i høring ved skolebestyrelserne, MED-udvalgene og på høringsportalen i perioden 3. februar 1. marts 2016.


Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 2. februar 2016. 
Skoleudvalget den 8. marts 2016.
Økonomiudvalget den 29. marts 2016.
Byrådet den 4. april 2016
 

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

108. Orientering om udtrædelse af Fællesbestyrelsen ved Fjelsted-Harndrup Børneunivers
Sagsnr.: 2016-001303
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orientering om udtrædelse af Fællesbestyrelsen ved Fjelsted-Harndrup Børneunivers.

Forvaltningen foreslår:

 • At Marianne Fuglsang-Storm fratræder hvervet som Fællesbestyrelsesmedlem ved Fjelsted-Harndrup Børneunivers pr. 1. februar 2016.
 • At Rasmus Damkjær overtager hvervet pr. 1. februar 2016.

Sagsbeskrivelse:

Marianne Fuglsang-Storm orienterer om, at hun fratræder hvervet som forældrerepræsentant i Fællesbestyrelsesmedlem ved Fjelsted-Harndrup Børneunivers.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 2. februar 2016..

Beslutning:

Godkendt som indstillet
109. Bevilling af kommunalt tilskud til førskolebørn på frie og private skoler
Sagsnr.: 2015-005794
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

De frie og private grundskoler i Middelfart Kommune og forvaltningen ønsker at indgå aftale om tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.

Forvaltningen foreslår:

 • At de frie og private grundskoler i Middelfart Kommune fra 2016 får tilskud til Tidlig SFO, svarende til 80% af det beløb kommunens folkeskoler modtager pr. elev til Tidlig SFO. 
 • At der gives en tillægsbevilling til skoleområdet på 0,655 mio. kr.
 • At der gives en negativ tillægsbevilling på dagtilbudsområdet på 0,655 mio. kr.
 • At ovenstående bevillinger gives med virkning for såvel budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene.

Sagsbeskrivelse:

Der er et økonimisk incitiment for de frie og private grundskoler og daginstitutioner at beholde de kommende skolebørn i daginstitution frem til skolestart i august.

Vælger de frie og private grundskoler og daginstitutioner at beholde de kommende skolebørn i daginstitution frem til skolestart i august, vil det have en samlet omkostning for Dagtilbudsafdelingen på 1,800 mio. kr. på årsbasis.

Tilbyder de frie og private grundskoler derimod Tidlig SFO, på linje med kommunens folkeskoler, vil dette medføre en samlet merudgift til tilskud på 0,655 mio. kr. for Skoleafdelingen. På den baggrundes forslåes det, at Middelfart Kommune indgår aftale, med de frie og private grundskoler i kommunen, omkring tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.

Dette vil give en mindrebelastning på op til 1,145 mio. kr. at yde tilskud til privatskolers tidlige SFO set i forhold til alternativet, hvor børnene fortsætter i private daginstitutioner helt frem til skolestart i august.

Økonomi:

Det bemærkes, at budgettet til tilskud til private daginstitutioner indgår som en del af dagtilbudsområdets samlede ramme.

Da dagtilbuds- og skoleområdet er underlagt demografikorrigeret rammestyring, skal udgifterne til udbetaling af til privatinstitutioner afholdes indenfor områdets samlede budgetramme. 

Da besparelsen ved at lade børnene benytte Tidlig SFO på privatskoler frem for at benytte private pasningstilbud findes på dagtilbudsområdet, indstilles det, at der flyttes 0,655 mio. kr. fra Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område til Skoleudvalgets område med virkning for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene.

Det er lagt til grund for beregningen, at 78 børn vil benytte en tidlig SFO ordning i privat regi i 2016.

Tilskuddet til privatskolernes tidlige SFO ordning forslås fastsat til 80 % af nettodriftsudgiften ved den kommunale ordning. Alt i alt forventes det, at tilskuddet til de private skolers tidlige SFO ordning udgør 655.000 kr. i 2016.

Tilskuddet finansieres permanent fra dagtilbudsområdets budgetramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. ferbruar 2016.
Skoleudvalget den 2. februar 2016 
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016 


Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. ferbruar 2016:
Indstilles til godkendelse.

Beslutning:

For indstillingen stemte:
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma


Imod indstillingen stemte:
Mikkel Dragmose-Hansen


Paw Nielsen undlod at stemme

LUKKEDE SAGER