Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 5. januar 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
5. januar 2016 kl. 15:45
Tilstede:
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:
Nicoline Damkjær

ÅBNE SAGER

102. Etablering af overgang mellem special- og almenområdet
Sagsnr.: 2015-003216
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Foranlediget af budgetforliget 2016 skal eleverne fra Heldagsklasserne knyttes tættere til almenområdet. Og som følge af de gode eksempler fra Dråben, iværksættes derfor tiltag for en gruppe af elever der vil have særligt gavn af en tættere tilknytning til almenområdet. Derfor foreslåes oprettelse af fleksible tilbud tilpasset de konkrete behov som elevgruppen har.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender oprettelse af undervisningstilbud til børn med særlige behov på Ejby Skole pr. 1. marts 2016.
 • At Skoleudvalget godkender oprettelse af undervisningstilbud til børn med særlige behov på Hyldehøjskolen pr. 1. august 2016. 
 • At tilbuddet nedlægges når den konkrete opgave er løst.
 • At der oprettes nye tilbud efter samme skabelon og proces andre steder i kommunen, hvis muligheden opstår.

Sagsbeskrivelse:

Der er i Middelfart Kommune igangsat en indsats omkring Børne- og Ungefællesskaber og en del af den indsats er at bringe Heldagsklasserne tættere på almenområdet.

I Middelfart Kommune arbejder vi på at sikre, at alle børn og unge oplever sig som deltagere i fællesskaber, der giver mulighed for at deres udvikling, trivsel, leg og læring optimeres, og at deres livsmuligheder styrkes. For at eleverne fra heldagsklasserne kan få mulighed for at deltage i fællesskaber i almenområdet er der behov for, at de får deres daglige gang tættere på almenområdet, for der igennem at opnå et fagligt og socialt udbytte på højde med børnene i almindelige folkeskoler.

En konkret faglig vurdering viser, at en særlig gruppeelever i Heldagsklasserne vil have fagligt og socialt udbytte af en fysisk tættere tilknytning til almenområdet.

For at opnå det bedst mulige resultat for denne elevgruppe, skal tilbuddet være fleksibelt. Her skal lærings- og sociale fællesskaber tilpasses den enkelte elevs behov - både i det store og lille fællesskab og med forskellige tidshorisonter - vurderet udfra hvert enkelt elevs behov. Derfor skal eleverne være tilknyttet en almenklasse, hvor den enkelte elev deltager i fællesskabet på lige fod med de øvrige elever, og samtidig have mulighed for at trække sig tilbage til egen base, såfremt det bliver for udfordrende at være i det store fællesskab. 

En oprettelse af et sådan tilbud stiller mange krav til både børn, unge, personale og rammerne. Men målet for alle er, at eleverne kan blive i stand til at udnytte deres kompetencer og opnå succes og fremskridt på såvel det faglige som det sociale område. Forældrene til de de pågældende elever spiller også en vigtitg rolle, og er således med gennem hele processen.

Middelfart Kommune har erfaringer med lignende fleksible løsninger. På Vestre Skole blev 'Dråben' oprettet, et tilbud til overbyningselever fra Heldagsklasserne. Her kan eleverne få den ekstra faglige og sociale støtte de har behov for, og samtidig være en del af det 'almindelige' fællesskab på Vestre Skole.  

Målsætningen med oprettelse af det fleksible tilbud er:

 • At eleverne udfordres i forhold til den enkeltes forudsætninger på såvel det faglige som det sociale område.
 • At der skabes en øget tilknytning mellem specialtilbud og almenskolen.

I forbindelse med etableringen har der været arbejdet med kriterier for placeringen af af tilbuddet og følgende egenskaber er udvalgt:

 • Et behov for én skole i den østlige del og én i den vestlige del af kommunen.
 • Der skal være den fornødne fleksibilitet ift. tilbudet. På den måde, vil der kunne laves tiltag tæt på distrikstskolen med eksempelvis nogle uger på distriksskolen og nogle med undervisning i tiltaget på modtagerskolen.
 • Der skal være en naturlig og øget tilknytning til lokalområdet.
 • Der er nem adgang til og fra offentlig transport i umiddelbar nærhed af skolerne.
 • Skolerne skal leve op til krav om fysiske rammer      

I relation til oprettelse af tilbuddet har der været flere placeringer under overvejelse. Østre Skole kunne have været en mulighed, netop grundet Heldagsklasserne tilhørsforhold til skolen. Men da Østre Skole i forvejen har en del elever fra både specialområdet og modtagerklasserne, og den pågældende gruppe af elever fra Heldagsklassen netop skulle have udbytte af at komme tættere på normalområdet, er der lavet en konkret faglig vurdering af, at tilbuddet bedst oprettes på andre skoler.

Det foreslås derfor, at tilbuddet oprettes på Ejby Skole og på Hyllehøjskolen.

Selve indhold og rammer for tilbuddet er under opbygning af en arbejdsgruppe. Dog er følgende konkrete retningslinjer tydeliggjort:

 • Medarbejdere fra Heldagsklasserne følgerne med eleverne over i modtagerskolerne. 
 • De pågældende medarbejderne fra Heldagsklasserne ansættes på modtagerskolen. Modtagerskolens ledelse har dermed det fulde personalemæssige ansvar.
 • Ledelsen fra Heldagsklasserne tilknyttes til faglig sparring.
 • Medarbejderne fra Heldagsklasserne som følger børnene over i modtagerskolen, skal bygge bro mellem specialtilbud og almenskolen og derved være med til at styrke læringsmiljøet generelt.
 • Der skal være mulighed for faglig sparring imellem de medarbejdere som tilknyttes modtagerskolerne, derfor oprettes derfor et specialnetværk for at tilgodese dette.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at stå i spidsen for oprettelsen af det fleksible tilbud. Gruppen er bestående af:

 • Skoleleder fra Østre Skole
 • Skoleleder fra Ejby Skole/Hyllehøjskolen
 • Afdelingsleder for Heldagsklasserne
 • En lærer fra Heldagsklasserne
 • En lærer fra Ejby Skole/Hyllehøjskolen
 • En pædagog fra Heldagsklasserne
 • En socialrådgiver fra Familieafdelingen
 • En skolekonsulent fra Skoleafdelingen

Arbejdsgruppen mødtes 1. gang i december 2015 og sat gang i løsningen af følgende opgaver:

 • Udarbejde rammesætning for det fysiske læringsmiljø på modtagerskolerne. 
 • Udarbejde konkret handleplan for overlevering mellem Heldagsklasserne og modtagerskolerne.
 • Udarbejde plan for arbejdsmæssig tilknytning af medarbejdere fra Heldagsklasserne til modtagerskolerne.
 • Udarbejde plan for samarbejde mellem Heldagsklasser og modtagerskolerne.

Det forventes at Ejby Skole står klar til at modtage de første elever 1. marts 2016 og Hyllehøjskolen 1. august 2016. Derudover vil der i fremtiden kunne oprettes ydeligere tiltag efter samme model, hvis det vurderes at der er et behov.

Økonomi:

Det faktuelle lønbudget følger med til opgaven på skolerne. Når opgaven er løst tilgår midlerne den centrale ramme. 

Høring:

Der er ikke foretaget høring i den konkrete sag, da forslaget var en del af budgethøringen for 2016. Skoleafdelingen har dog alligevel valgt at indhente udtalelselser fra de berørte bestyrelser og MED udvalg, samt handicaprådet.

Udtalelser er vedhæftet som bilag.
 
Handicaprådet:
Udtalelse vedhæftet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. januar 2016.
Økonomiudvalget 25. januar 2016.
Byråd den 1. februar 2016.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

103. Orientering om magtanvendelser og fastholdelser i folkeskolen 2015
Sagsnr.: 2015-014030
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Skoleafdelingen har modtaget indberetninger fra skolerne vedr. magtanvendelser og fastholdelser fra januar 2015 til og med december 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At skoleudvalget tager indberetningerne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen § 10 står der som følger:

Stk. 1. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen.

Stk. 3. For at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.

I forlængelse af denne bekendtgørelse er der i Middelfart Kommune, udarbejdet en magtanvendelsesvejledning, hvori skolerne forpligtes til at indberette alle magtanvendelsesepisoder til forvaltningen. I vejledningen forefindes et skema til indberetning af episoder. Disse tal skal i statistisk form forelægges skoleudvalget. 

Vedhæftede tabel viser antallet af magtanvendelser for hvert enkelt skole og samlet for kommunen for både 2014 og 2015.

Som det fremgår af tabellen har der været et signifikant fald af magtanvendelser på 22% fra 2014 til 2015. Det markante fald ses især ved Skrillingeskolen og ved Heldagsklasserne og skal ses som et resultat af pædagogiske tiltag og indsatsers gode effekt. Tiltagene har blandt andet været sparing og vejledning mellem de to specialpædagogiske enheder.  

Af de indkomne indberetninger fra specialområdet ses det, at magtanvendelserne ofte foregår i forbindelse med de samme børn og unge. Nogle episoder har omhandlet uoverensstemmelser imellem to elever eller med personalet, hvor det har været nødvendigt at bryde ind. Andre episoder opstår fordi eleverne har svært ved at indgå i det pædagogiske arbejde, grundet deres sociale og emotionelle baggrund.

Det højeste antal af magtanvendelser findes på Hyllehøjskolen og omhandler primært den samme elev. Eleven er forsøgt bibeholdt i normaltilbuddet, og har trods tildeling af mange ressourcer givet vanskeligheder. Der vurderes på andet skoletilbud til den pågældende elev.

På de almindelige folkeskoler har der mere sporadisk været anvendt fastholdelser og føren bort. Ved de elever, som det har været nødvendigt at anvende magtanvendelser på har skolerne søgt hjælp til at tackle pædagogisk.

Skoleafdelingen og skolerne arbejder kontinuerligt på at nedbringe antallet af magtanvendelser. Blandt andet har VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen) været involveret der, hvor der har været flest magtanvendelser. 

Målet for 2016 er, at tallet falder yderligere og maksimalt ender på 100 magtanvendelser. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. januar 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

104. Tilkøb af Legetek i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-014300
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som led i hjemtagelsen af specialiserede ydelser på børneområdet (CKV-funktion) har Middelfart Kommune behov for at tilkøbe enkelte højt specialiserede ydelser. Legeteket har været af de ydelser der hidtil har været tilkøbt og denne har kommunen fået mulighed for at fortsætte.
 

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender beslutning om at tilkøbe Legetek CKV Odense til Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

På Skoleudvalgsmødet 14. april 2015 godkendtes beslutningen om hjemtagelse af specialiserede ydelser på børneområdet (CKV). På samme møde blev det samtidig besluttet, at Middelfart Kommune skulle fortsætte tilbud af Legetek.

CKV Odense har tilbudt Middelfart Kommune at fortsætte tilkøbet af Legetek på samme årlige ydelse som hidtil.

Forvaltningen har kigget på andre løsninger som sikrer den ønskede besparelse, men oprettelse af alternativer ville ikke blive billigere men derimod dyrere.

Derfor anbefaler forvaltningen at tilbuddet om Legetek på CKV Odense fortsættes, da det både er en acceptabel pris og samtidig leverer en god service for kommunens borgere.

Økonomi:

Den årlige ydelse vil være kr. 58.000.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016.
Skoleudvalget den 5. januar 2016.
Økonomiudvalget 25. januar 2016.
Byråd den 1. februar 2016. 

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

105. Orientering om udtrædelse af skolebestyrelsen på Østre Skole
Sagsnr.: 2015-014292
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Orientering om udtrædelse af skolebestyrelsen på Østre Skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Marianne Thybo fratræder hvervet som skolebestyrelsesmedlem på Østre Skole pr. 1. januar 2016.
 • At Kim Paulsen overtager hvervet pr. 1. januar 2016.

Sagsbeskrivelse:

Marianne Thybo orienterer om, at hun fratræder hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Østre Skole.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

LUKKEDE SAGER