Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 19. december 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
19. december 2016 kl. 13:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Agnete Damkjær
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

554. Ny lokalplan for lystbådehavn og erhvervsbyggeri ved Middelfart Havnefront
Sagsnr.: 2016-004955
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft kontakt til de to parter, der arbejder med byggeri af lystbådehavn og erhvervsbyggeri på Havnegade 4. Alle parter kan se en bedre byplanmæsssig udnyttelse af grunden ved at ændre på grundes disponering i forhold til lystbådehavn og byggemulighed. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der på denne baggrund kan igangsættes ny lokalplanlægning for Havnegade 4.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes ny lokalplanlægning for Havnegade 4 for lystbådehavn og byggeri efter forvaltningens nedenstående bemærkninger.

Sagsbeskrivelse:

Havnegade 4 er omfattet af den eksisterende lokalplan 23.21 fra år 2000 for Middelfart Havnefront. Denne lokalplan giver mulighed for at grunden kan udnyttes til max. 8.500 m2 erhvervsbyggeri placeret dels på nuværende grund og opfyldt areal og dels kan der etableres lystbådehavn ved arealet.
Middelfart Kommune har været i kontaklt med de to parter, der arbejder med dels lystbådehavn og byggeri på grunden. Begge parter er enige om, at den byplanmæssige bedste disponering af grunden vil være at trække lystbådehavnen så tæt ind mod Havnegade som mulig. Dette kræver at byggeri med samme anvendelsesbestemmelser og antal m2 gives andre muligheder placeringsmæssigt og højdemæssigt. Desuden kunne det være hensigtsmæssigt at nytænke sammenhæng mellem ny lystbådehavn og Kulturøens areal. Dette vil kræve en ny lokalplan for området. 

Forvaltningen forslår derfor, at der igangsættes ny lokalplanlægning for Havnegade 4 og mindre areal ved Kulturøen efter følgende principper:
 • Området kan anvendes til rekreative og kulturelle formål, restaurenter, lystbådehavn, kanal, spejlbassin, detailhandel (udvalgsvarer - kiosk, men ikke dagligvarer), kontor samt parkering - samme bestemmelser som i lokalplan 23.21.
 • Der kan max. etableres 8.500 m2 erhversbyggeri på grunden.
 • Bygninger kan opføres op til 7 etager med en max. højde på 27 meter. Bygninger kan opføres med en bygningsdybde på 15 meter dog med mulighed for forskydning mellem de enkelte etager inden for defineret byggefelt i ny lokalplan.
 • Afgrænsning af opfyld skal defineres nærmere i ny lokalplan i forhold til tekniske og afløbsmæssige forhold.
 • Der skal sikres offentlig adgang langs hele forløbet ved vandet. 
 • Bestemmelser om parkering, tekninske anlæg m.m. i overensstemmelse med bestemmelser i lokalplan 23.21.
 • Ny lokalplan revideres i forhold til andre bestemmelser bl.a. naboforhold, trafik, støjbestemmelser m.m. så den afspejler 2017 forhold.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. december 2016

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

2016-004955-4201612090738.pdf
555. Finansiering af dykkerhus ved søbadet
Sagsnr.: 2016-025020
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Direktionen godkendte på sit møde d. 28.11.16 at Fritidsområdet kunne bruge 0,660 mio. kr til etablering af et dykkerhus ved søbadet.


Forvaltningen foreslår:

 • At der gives en anlægsbevilling på 0,660 mio. kr. til budget 2017.
 • At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 på 0,660 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.
 • At rådighedsbeløbet finansieres af tidligere opsparede midler med 0,400 mio. kr. i 2017 og de resterende 0,260 mio. kr. findes inden for budgettet i 2017.

Sagsbeskrivelse:

Børn-, Unge- og Fritidsforvalningen samt Teknisk forvaltning har siden 2012 arbejdet sammen om at få etableret et dykkerhus/skur ved søbadet. Alle tilladelser m.m er nu på plads.

I udbudsmaterialet har man valgt ikke at gå for meget på kompromis, da huset/skuret ligger et meget udsat sted for vind og vejr, samtidig med at det skulle kunne holde til meget vand og dykkernes hårde miljø.
Der er stræbt efter et højt kvalitetsniveau, der skal være bæredygtigt i mange år og et hus, som vi kan bruge til at profilere os som en kommune, der arbejder for det gode aktive liv i og med naturen og kysten.Økonomi:

Kultur og fritidsområdets driftsbudget nedsættes med 0,660 mio kr. i 2017 til en finansiering af dykkerhus ved søbadet. 0,400 mio. kr er opsparede midler og de resterne 0,260 mio. kr findes inden for budgettet i 2017

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. december
Byrådet 2. januar 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
Niels Bebe og John Kruse deltog ikke i sagens behandling
556. Middelfart Marinaplan
Sagsnr.: 2016-017887
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

Byrådet skal drøfte, om forslag til Middelfart Marinaplan skal sendes i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At Marinaplanen sendes i høring med frist for afgivelse af høringssvar den 28.02.2017
 • At princip om forslag til obligatorisk stativordning sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Marinaplan er næste skridt i byrådets vision - "Broerne begynder her". I arbejdet for at gøre Middelfart Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve i Danmarks grønne vækstkommune med fokus på konkrete resultater, blev Middelfart Marina udpeget til at være en signaturindsats. Byrådet ønsker at udvikle Middelfart Marina til at blive hele kommunens marina og gøre området mere attraktivt og alsidigt. Byrådet ønsker at området udvikles til et område, der bliver et stærkt aktiv for turisme, erhverv og events, samtidig med at marinaens brugere og kommunens borgere får en mere attraktiv marina. Gennem lokalplanlægning for området skal der gives nye muligheder for byggeri og aktiviter.
Samtidig er der i de senere år, 2014-2016, blevet indsamlet en række ønsker og forslag til ideer til hvordan og hvad denne udvikling kunne indeholde. Indsamlingen af forslag og ideer er bl.a. foretaget ved Nations Cup i 2014, hvor gæster og brugere af marinaen havde mulighed for at indsende forslag mv., over en foroffentlighedsfase fra 23. april til 18. maj 2015 om et kommende forslag til lokalplan for området, til kontakter med eventuelle erhvervsinvestorer. Samtidig har der været afholdt kvartalsvise møder med brugerrådet for Middelfart Marina.

Med baggrund i ovenstående besluttede byrådet i sommeren 2016 at indgå i et samarbjede med Rambøll om udarbejdelse af et forslag til Middelfart Marinaplan. Den indsamlede viden er blevet opsamlet og bearbejdet af en projektgruppe bestående af områdets interessenter og brugere, ligesom byrådet har drøftet processen på temamøder. Det er denne "Middelfart Marinaplan", der nu politisk behandles. Planen angiver hovedstrukturerne for arealerne, hvilke landskabelige træk, der er unikke og hvilke kvaliteter, der kan bygges videre på.  Planen fortæller også hvor der kan bygges, hvordan trafikken kan organiseres, og hvor der kan blive plads til nye aktiviteter i området.
Ud over hovedstrukturen gives der et bud på anlæg og aktiviteter, der kan etableres i de enkelte delområder. Planen lister endvidere det samlede idékatalog, der er fremkommet i processen med udarbejdelse af planen. I de kommende år vil ideerne blive prioriteret, udviklet og realiseret i samskabelse mellem byrådet, brugere og borgere, der har interesse i områdets udvikling. Marinaplanen skal afstikke rammerne for den mere specifikke og detaljerede planlægning, som kommer til at fremgå af det efterfølgende forslag til "Lokalplan for Middelfart Marina". Lokalplanen udarbejdes efterfølgende på baggrund af den godkendte marinaplan.

Middelfart Marinaplan er opdelt i fire temaer, som dækker byrådets ambition. Temaerne er:
 • Fritid og foreninger.
 • Erhvervsudvikling.
 • Formidling.
 • Områdefornyelse og arkitektur.
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til marinaplan, er der også vedlagt et udkast til en etapeplan. Det er en plan, der anviser i hvilken takt, byrådet har forestillet sig aktiviteterne udført. Det skal understreges, at det kun er en ramme. Der skal efterfølgende træffes konkret beslutning om igangsættelse af aktiviteterne. I etapeplanen er det forudsat, at der i 2017 igangsættes faciliteter, som trækker flere mennesker til Middelfart Marina - eks. vinterbadere mv. Derudover igangsættes sammen med borgerne en detaljeret planlægning af hvilke konkrete elementer, der skal projekteres i området. I 2018 påbegyndes forventeligt et større anlægsarbejde med at få de grundlæggende installationer i området etableret.

For at få plads til nye aktiviteter på området, betyder det, at der skal anvendes mindre areal til vinteropbevaring af både. Som kontrakterne om vinteropbevering er skruet sammen i dag, skal der være plads til en båd på land for hver båd i vand. Det vil sige ca. 550 pladser. I praksis er der i dag kun 330 både, der benytter muligheden om vinteropbevaring. Med det forslag der er udarbejdet til obligatorisk stativordning, er der fundet plads til ca. 410 vinterpladser. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at kunne rumme behovet. Men derudover skal vi også gå i dialog med bådejerne om selve konktrakterne. Når forslaget til obligatorisk stativordning nu sendes i høring, er det en principbeslutning. Efterfølgende skal der udarbejdes et konkret forslag sammen med bådejerne, som skal behandles politisk.


Økonomi:

Der er i årene 2016-2018 afsat i alt 15. mio kr. til Middelfart Marinaplan. Det forudsættes, at udmøntning af marinaplanen ikke kan holdes inden for rammen, hvorfor der skal findes ekstra - og evt. ekstern finansiering til udmøntning af planen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse med tidsplan 2, hvor Byrådet den 30.-31. marts drøfter de indkomne høringssvar forud for behandling af marinaplanen i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag:

557. KlimaByen - etape III, bykvarteret
Sagsnr.: 2016-026348
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

KlimaByen - løsning for Bykvarteret.

Forvaltningen foreslår:

 • At overordnet hovedgreb for KlimaByen for bykvarteret drøftes.
 • At Udvalget bedes tage stilling til materialevalg/belægning i Brogade.

Sagsbeskrivelse:

KlimaByen er et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania, som skal byforskønne og klimasikre en stor del af Middelfart by (Karensvej/Julievej i vest over A C Hansens Alle til den gamle bydel og Gl Havn). Princippet er at separere al vejvandet fra kloaknettet, så det eksisterende kloaksystem bliver mere robust (volumen) og fremtidssikret. Hovedgrebet er, at regnvand fra vejene skal løbe på overfladen via et trugforløb midt på vejen. Samtidig arbejdes der på at få så mange private ejendomme til at frakoble deres regnvand fra den offentlige kloak.

KlimaByen er inddelt i tre etaper: Skovkvarteret (fra Adlerhusporten til Karensvej). Dette delprojekt er næsten gennemført. Etape II er Allekvartereret omkring A C Hansens Alle (samt løsning over kirkegården til Sildemarken). Dette igangsættes i 1. halvdel af 2017. Sidste etape er Bykvarteret, som omfatter området fra Adlerhusporten over Skovgade, Brogade ned til Gl Havn.

I forbindelse med projekteringen for Bykvarteret betyder det også, at den nuværende løsning for Brogade ikke kan fastholdes. Der er skitseret forskellige løsninger for Brogade for at sikre gennemførelsen af KlimaByen. De skitserede løsninger blev gennemgået på borgermøde den 29. november og præsentationen er vedhæftet som bilag. Der er indkommet forskellige bemærkninger til KlimaByen og løsningen for Brogade, disse er tilsvarende vedhæftet som bilag. KlimaByen har udarbejdet notat vedrørende belægning og økonomi, som ligeledes er som bilag. 

Der er indkommet mange bemærkninger i forbindelse projektet, især om belægningen for Brogade.  Langt hovedparten er fortalere for en brostensløsning for Brogade.

Udvalget bedes derfor drøfte løsningen for Brogade.

Sideløbende med KlimaByen har kommunen tilkendegivet, at man ville afkoble regnvandet fra de kommunale ejendomme i området. Der er derfor sket afkobling af regnvand fra Ældrecenteret Skovgade, samt for kommunens boligejendom A C Hansens Alle 27. Adlerhusporten påtænkes også afkoblet. Som en del af KlimaByen arbejdes der ligeledes med Aktivitetsskoven, omdannelse af den gamle træningsbane ved Stadion til aktivitetsplads/legemuligheder. Den del af KlimaByen forventes færdiggjort i slutningen af KlimaByens periode.

Økonomi:

KlimaByen er finansieret i fællesskab mellem kommune, spildevand og Realdania. Den valgte løsning forventes at holdes indenfor dette budget. Prisoverslag vedlagt.

Høring:

Der blev afholdt borgermøde den 29. november 2016 omkring bykvarteret, hvor oplæg til belægning i Brogade blev forelagt.
Prisoverslag er under udarbejdelse, dagsorden opdateres torsdag hvor prisoverslaget vil fremgå.

Handicaprådet inddrages i forbindelse med detailprojekteringen.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 19. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016.

Beslutning:

Teknisk Udvalg

Udvalget godkendte hovedlinjerne i forslaget for bykvarteret i Klimabyen Middelfart. Brogade incl. det kommende ”brohoved” på havnen etableres med brosten svarende til forslag 2 i notat af 29. november 2016, dog således at vejbanen indsnævres. Fortovene i Brogade bliver også af granit.

Buggesgade og en mindre del af Algade vil blive inddraget i Klimabyen og få afkoblet regnvand.

Økonomiudvalget
Godkendt

Bilag:

558. Resultatkontrakt for Visitmiddelfart 2017
Sagsnr.: 2016-025759
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til resultatkontrakt for Visitmiddelfart for 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At resultatkontrakten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Én gang årligt skal Middelfart Kommune indgå en resultatkontrakt med Visitmiddelfart for at fastlægge de ydelser, foreningen skal præstere for det årlige tilskud.

Det er kategoriseret i hovedområderne:
Service og information
Online- og offline platforme
Samarbejde og netværk
Markedsføring/PR
Salg
Administration og drift
Generelt

Visitmiddelfart har igennem de seneste år sat meget skub i den turismemæssige udvikling blandt andet med oplevelsespakker til turisterne, fælles brand, en stor indsats på de digitale medier og en meget stor medlemsfremgang.

Denne indsats videreføres med indeværende resultatkontrakt. I indeværende kontrakt er det understreget, at vi i de kommende år skal styrke Lillebælt-brandet.

Økonomi:

Budgettet til Visitmiddelfart er fastsat til 1.529.000 kr. og finansieres af Stabens budget til Erhverv og Turisme. Det er 100.000 kr. mere end sidste år.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19 december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Niels Bebe og John Kruse deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

559. Aftale om fleksibel udlejning efter Almenboliglovens § 60
Sagsnr.: 2016-026548
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Forvaltningen ønsker at indgå aftale med Boligforeningen Lillebælt om fleksibel udlejning i form af pendlerordning jf. Almenboliglovens § 60.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune indgår fleksibel udlejningsaftale med Boligforeningen Lillebælt i form af pendlerordning, jf. vedhæftede bilag.
 • At kompetencen til at indgå aftaler med boligforeninger om fleksibel udlejning efter Almenboliglovens § 60 herefter delegeres til forvaltningen.

Sagsbeskrivelse:

Almenboliglovens § 60 giver mulighed for, at Byrådet og boligforeninger kan indgå aftaler om, at ledige boliger kan udlejes efter særligt fastsatte kriterier, også kaldet fleksibel udlejning.  En aftale indebærer, at boligsøgende med særlige karakteristika kan få fortrinsret til boliger.

En aftale kan bl.a. bestå i en pendlerordning, hvor personer, der er bosiddende uden for Middelfart Kommune kan få fortrinsstilling til en ledig bolig, hvis vedkommende samtidigt kan dokumentere at have beskæftigelse i Middelfart Kommune.

Byrådet har på møde den 1/12 2014 delegeret kompetencen til at indgå fleksible udlejningsaftaler i form af pendlerordninger til forvaltningen. Kompetencen er delegeret for en periode indtil 31/12 2015. I denne periode er der indgået aftale med Civica.

Boligforeningen Lillebælt, der i ovennævnte periode har været i en fusionsproces, har efterfølgende tilkendegivet over for Middelfart Kommune, at de ønsker at indgå aftale om tilsvarende pendlerordning med Middelfart Kommune. Beslutningen er godkendt i boligforeningens organisationsbestyrelse og udkast til en aftale er endvidere drøftet og godkendt på styringsdialogmøde med tilsynet (Staben) den 9. december 2016.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

560. Lillebæltsstien – godkendelse af første etape, herunder erhvervelse af rettigheder på private arealer
Sagsnr.: 2016-023426
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Stiplanen indeholder et projekt for en rekreativ kyststi – Lillebæltsstien. Planlægningen af 1. etape af stien (Strib – Føns) blev påbegyndt i slutningen af 2015.

Efter dialog med først en følgegruppe og siden med de enkelte lodsejere fremsendes projekt for delstrækningen mellem Skrillinge Strand og Gamborg nu til politisk godkendelse, herunder erhvervelse af rettigheder på private arealer.

Forvaltningen foreslår:

 • At etableringen af en vandrerute på strækningen mellem Skrillinge Strand og Gamborg godkendes som en del af Lillebæltsstien
 • At rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser, såfremt det ikke er muligt at indgå forlig, og
 • At proceduren med åstedsforretning m.m. indledes.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af Byrådet i april 2015, indeholder blandt andet et projekt for etablering af en kyststi – Lillebæltsstien. Stien er en vandresti mere eller mindre parallelt med kysten fra grænsen til Assens kommune til grænsen til Nordfyns Kommune. Det præcise forløb af stien er ikke fastlagt i stiplanen og skal findes efter dialog med lodsejerne.

Byrådet har vedtaget en prioriteringsrækkefølge for projekterne i stiplanen, og strækningen fra Strib – Føns er planlagt til etablering i 2016. Mellem Strib og Skrillinge Strand er der stort set alene tale om afmærkning af forløbet, hvor der for strækningen Skrillinge Strand til Føns er tale om at få fastlagt et nyt stiforløb.

Arbejde i følgegruppe
Der blev i slutningen af 2015 taget hul på planlægningen af første nye etape af stien – strækningen mellem Skrillinge Strand og Føns. Af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra lokaludvalg og interesseorganisationer, lodsejere og lokale borgere er der indsamlet idéer og forslag til, hvilke hensyn der bør vægtes når rutens forløb skal fastlægges.

Inden for rammerne af et attraktivt offentlig tilgængeligt stiforløb, der vil kunne certificeres i henhold til normerne for en ”Leading Quality Trail”, angav følgegruppen nogle hovedhensyn for stiforløbets placering, der skal søges tilgodeset:
 • Hensyn til følsomme områder
 • Ej genere lodsejere for meget
 • Tag gerne udgangspunkt i eksisterende stier/veje
 • Ej for tæt på huse og sommerhuse
 • Tag hensyn til nuværende turister
 • Hensyn til dyr i stalde

Følgegruppen har også påpeget nogle forhold, der bør være opmærksomhed på at undgå, når stien er etableret (løse hunde, affald, ulovlig overnatning m.m.).

Endelig har der for interesserede i følgegruppen været en besigtigelsestur til Øhavsstien, hvor kommune og lodsejere fortalte om erfaringer fra deres proces.

Dialog med lodsejere
I løbet af foråret og sommeren 2016 har medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen kontaktet eller besøgt alle lodsejerne på i første omgang delstrækningen Skrillinge Strand og Gamborg enkeltvis for at drøfte mulige forløb af Lillebæltsstien.

Der er fra nogle lodsejere en vis skepsis over for Lillebæltsstien, men der har generelt været åbenhed for at tage en dialog om forløbet, og forvaltningen er blevet godt modtaget.

På langt den overvejende del af strækningen mellem Skrillinge Strand og Gamborg er der sammen med den enkelte lodsejer fundet frem til et godt forløb for Lillebæltsstien. Det er sket gennem en afvejning af en række forhold herunder fremkommelighed, attraktivitet, minimering af forstyrrelsen ved lodsejernes boliger, hensynet til driften af arealerne mm.

I forbindelse med møderne med lodsejerne er vilkårene for etablering af Lillebæltsstien drøftet. Disse vilkår vil skulle tinglyses på ejendommen (deklaration vedlægges som bilag).

Det er ikke indgået i drøftelserne med lodsejerne, hvilken erstatning de enkelte lodsejere kunne få for at tillade en tinglyst færdselsret for offentligheden over deres ejendom.

Åstedsforretning for rådighedsindskrænkninger på privat ejendom
Vandrestien vil for de enkelte strækninger forløbe på privat ejendom, og det er for at gennemføre projektet nødvendigt at erhverve rettigheder i form af en tinglyst færdselsret for offentligheden over lodsejernes ejendom. Der er endnu ikke indgået aftaler med de private lodsejere.

Det er Byrådets ønske (jf. stiplanen), at Lillebæltsstien i så høj grad som muligt skal etableres på grundlag af frivillige aftaler med lodsejerne.

Forvaltningen foreslår, at der som næste skridt afholdes åstedsforretning efter reglerne i Vejloven. Ved at følge proceduren for ekspropriation med en åstedsforretning som første skridt sikres det, at alle lodsejere stilles lige i forhold til vilkårene for stiens etablering og i forhold til erstatningsstørrelsen for sammenlignelige arealer og ulemper. Desuden kan aftalerne, når der politisk træffes beslutning om ekspropriation, indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Sagen sendes derfor til politisk behandling med forslag om, at der gennemføres en åstedsforretning og således, at der kan indgås aftaler på ekspropriationslignende vilkår (med de bl.a. skattemæssige konsekvenser det har). På baggrund af dialogen med lodsejerne samt kriterier for stien foreslås det, at forløbet vist på kortet danner udgangspunkt for drøftelsen på åstedsforretningen.Udkast til indkaldelse til åstedsforretning vedlægges som bilag.

Økonomi:

Projektets økonomi forventes at holde sig indenfor rammen af Miljø- og Energiudvalgets anlægsbudget til rekreative stier, og midlerne er frigivet.

Økonomiudvalget har drøftet erstatningsstørrelse, og udgangspunktet er erstatninger på ca. 18 kr. pr. kvm. for arealer, der går i omdrift og 12 kr. for markveje og lign. hvor der allerede er mulighed for færdsel.

Høring:

Projektet har været drøftet med repræsentanter fra lokaludvalg og interesseorganisationer i en følgegruppe. Der har desuden været dialog med de enkelte lodsejere. Vejlovens procedure for ekspropriation, åstedsforretning m.m. sikrer høring af parterne.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
Udvalget indstiller, at der afsættes midler til den nødvendige drift, herunder til løbende tjek vedr. affald 1. sæson. Kaj Piilgaard Nielsen og Svend-Aage Nielsen ønsker konkret afsat 25.000 kr. eller tjek hver 14. dag.

Udvalget indstiller forvaltningens forslag og indstiller, at formanden for Miljø- og Energiudvalget deltager i åstedsforretningen sammen med det af Byrådet udpegede medlem Allan Buch.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning:

Anbefales

Bilag:

561. Supplerende kommunal garanti til renoveringsprojekt til Østre Hougvej Kollegiet
Sagsnr.: 2016-017423
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Undervejs i renoveringen af Østre Houvej kollegiet i Middelfart er bygherren, boligforeningen Civica. stødt på flere uforudsete ting. Dette har medført en anmodning til Middelfart Kommune fra bygherren om at udvide garantistillelsen for de udstøttede lån i projektet med 600.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune udvider garantirammen på de ustøttede lån med 600.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Boligforeningen Civica har i forbindelse med deres renovering af Østre Hougvej kollegiet oplevet, at "bygningskroppen" har været i meget dårligere stand end forudsat i hovedentreprisekontrakten med ekstra udgifter til følge. Civica har efterfølgende konstateret, at tegningsmaterialet på de oprindelige bygninger har været mangelfulde, de er stødt på et kloakrør samt olietank, som ikke fremgik af tegningerne, samtidig var bygningsfundamentet ikke udført, som det skulle være ved liften. Det gamle puds er faldet af i større mængder end beregnet etc.

Alt dette har betydet, at Civica har været inde og skære projektet til, men tilbage står de nu i den situation, at de helt eller delvist bliver nødsaget til at
undlade:
 • At etablere nedgravede affaldsstationer og bruge containere i terræn i stedet
 • Gulvvarme i badeværelser udgår og ændres til håndklædetørrere i 21 lejligheder
 • Cortenstål på skur og gelænder ændres til galvaniseret stål
 • Skure og ophold i terræn udgår
 • Gelænder på blok B i stueplan udgår

Ovenstående besparelser mener Civica bør undgåes, da besparelserne er et udtryk for både visuelle og komfortmæssige forringelser for beboerne derfor deres ansøgning om udvidelse af garantien.

Udvidelse af den kommunale garanti vil ikke påvirke Middelfart Kommunes låneramme, men det vil have indflydelse på og dermed betydning for de kommende beboers husleje. Som følge af en udvidelse af garantirammen vil beboernes gennemsithusleje ca. stige fra 865 kr. til 915 kr. pr år pr m2.

Landsbyggefondens sidste opgørelse af huslejeniveauer er fra 2015, hvor den gennemsnitlige husleje pr. m2 på ungdomsboliger i Region Syddanmark lå på 846 kr., på landsplan var det 916 kr. pr m2. Dette indebærer, at den kommende husleje matcher huslejeniveauet på landsplan for ungdomsboliger.


Økonomi:

Udvidelse af den kommunale garanti påvirker ikke kommunens lånegarantier.

De nuværende garantier, som tidligere er godkendt i projketet, er;
19,5 mio. kr i støttede lån med 50% regaranti for Landsbyggefonden samt ustøttede lån på 7,5 mio. kr med 100% kommunegaranti.
Det er de ustøttede lån, som ønskes udvidet med 600.000 kr.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling
562. Stiplanens pulje til lokalruter
Sagsnr.: 2015-005543
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog i Stiplanen at oprette en pulje for lokalruter. Puljen skal bruges til at støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter i og omkring det enkelte lokalsamfund, herunder rideruter. Indkomne ansøgninger fra Føns og Kauslunde samt forslag om forlængelse af riderute kan nu godkendes, herunder med beslutning om erhvervelse af rettigheder på private arealer.

Forvaltningen foreslår:

 • At projekterne tildeles midler fra puljen med 30.000 kr. til projekt i Føns og 20.000 kr. til afmærkningsprojekt i Kauslunde,
 • At projekt for etablering af en sti mellem Gl. Landevej og Koesmosevej i Kauslunde kan fortsættes og tildeles 100.000 kr. fra puljen i 2017,
 • At Forvaltningen bemyndiges til at forhandle om forlængelse af ridesporet langs Banestien, og
 • At rettigheder på private arealer i Føns, Kauslunde og fortsættelsen af ridesporet langs Banestien erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Puljens formål er beskrevet i Stiplanen:

Pulje til lokalruter omkring bysamfundene
Ved budgettering af området afsættes en pulje til afmærkninger mv. af lokalruter omkring bysamfundene. Disse ruter har primært til formål at supplere og forbedre eksisterende turforslag.
Det kan fx være en god løberute eller hundelufterrute, hvor en let krydsning af eksempelvis en grøft ville få ruten til at hænge bedre sammen. Eller det kan være en vandrerute, hvor skråningerne på en lille strækning er for stejle og dermed utrygge at gå ved i mørke.
Lokaludvalgene kan søge om midler fra puljen, hvis de har gode idéer til forbedringer. Det er en fordel, hvis mange i området går sammen om idéen og i fællesskab konkretiserer projektet.
Puljen vil desuden kunne søges af rideklubberne i samarbejde. Herved gives de mulighed for at søge af puljen til ridestier på de strækninger, hvor de mener, der fås ”mest for pengene”.

Der er i 2015 indkommet 3 ansøgninger fra henholdsvis Føns, Kauslunde og Fjelsted-Harndrup området og der er i arbejdet med Banestien fremsat ønske om ridespor langs stien.

Efter dialog med ansøgerne er flere projekter nu klar til godkendelse i Miljø- og Energiudvalget.

Føns
Der ønskes en trampesti fra fugletårnet ved Føns Vang til Springbakken - ca. 1,0 km. Der er en positiv indstilling fra lodsejerne, og lokaludvalget tilbyder at sørge for vedligeholdelse af stien.

Støttebeløbet fra puljen (30.000 kr.) vil gå til udgifter til rydning, skiltning og erstatning til lodsejere.

Kauslunde
Kauslunde Bylaug ønsker etableret en rundtur fra Kauslunde ad Gl. Landevej, Nørregårdsvej, Tørvegyden og Koesmosevej retur til Kauslunde. Hovedparten af strækningen er på asfalteret kommunevej. 2 kortere strækninger er på private fællesveje og en enkelt strækning er på privat markvej (ca. 500 m). Støttebeløbet fra puljen 20.000 kr. vil gå til skiltning og afmærkning.

Stiforløb mellem Gl. Landevej og Koesmosevej, Kauslunde.
Ejeren af matr. nre. 3c og 3d og ejerne af matr. nre.  3b og 3i har henvendt sig med ønske om at etablere en sti mellem Gl. Landevej og Koesmosevej. Stien vil give borgerne i Kauslunde mulighed for at gå en rundtur på ca. 3,7 km øst for byen. Ejerne af matr. nre. 3c, 3d, 3b og 3i vil uden erstatning lægge areal til stien, der skal forløbe i skellet mellem deres ejendomme. Ejerne har tilbudt selv at rydde arealet. Stiens etablering forudsætter erhvervelse af 465 m2 landbrugsjord, og ejeren har givet tilsagn om at ville sælge arealet. Matr. nr. 8br, Kauslunde By, Kauslunde ejes af Middelfart Kommune og har været forpagtet af Beredskabsstyrelsen. Forpagtningsaftalen er ikke fornyet, og det er usikkert, om Beredskabsstyrelsen ønsker at forlænge forpagtningsaftalen.

Stiforløbet har en længde på ca. 770 m. Anlægges stien med en bredde på 1,5 m vil stien kunne etableres for et beløb på ca. 100.000 kr.

Ridespor langs Banestien
I forbindelse med arbejdet med Banestiens første etape er der af ryttere foreslået et ridespor. Første del af ridesporet fra Staurby Skov til Fabriksvej i Røjle blev godkendt i Byrådet d. 5. september 2016 med en forventet udgift fra puljen på 100.000 kr.

På strækningen fra FDF-pladsen i Røjle og frem til Lerbjergvej er cykelstien lagt så langt mod syd på banestrækningen som muligt. Det giver mulighed for at ryttere kan passere strækningen langs med cykelstien frem til Lerbjergvej.

Der mangler således en forbindelse for rytterne fra Fabriksvej til FDF-pladsen, og der er desuden i forbindelse med anlægsarbejdet fremkommet ønske fra rytterne om en strækningsvis befæstelse med grus/knust beton af ridesporet. Det foreslås, at der med udgangspunkt i de mest ”bløde” strækninger søges udført befæstigelse indenfor en udgift, der kan indeholdes i den budgetmæssige ramme, og at spørgsmålet om videre befæstelse af ridesporet tages op i forbindelse med kommende udvidelser af ridesporet.

Økonomi:

Da Byrådet vedtog stiplanen, blev der samtidig vedtaget en prioritering af midlerne afsat til stier i budget 2015 - 2018. Heraf er 0,6 mio kr. over 4 år disponeret til lokalruter.

I forbindelse med den seneste budgetopfølgning er midlerne for 2015-2017 disponeret således:
2016: 200.000 kr.
2017: 250.000 kr.

Udgifterne til de nævnte projekter forventes at holde sig inden for rammen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 7. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Miljø- og Energiudvalget 7. december 2016
Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Beslutning:

Anbefales
563. Småbørnsindsats 0-2 år
Sagsnr.: 2016-023793
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Småbørnsindsatsen 0-2 år indstilles til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Småbørnsindsatsen 0-2 år godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i juni 2016, at Småbørnsindsatsen 0-2 år blev en del af kommunens indsatser. Byrådet ønsker at fastholde og udvikle fokus på småbørnsområdet 0-2 år med visionen om, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og kan klare sig godt ud i livet.  ”En god start på livet i Middelfart Kommune” er med til at understøtte målet om at Middelfart Kommunen er ”et godt sted at bo og leve”.

Processen med udarbejdelse af Småbørnsindsatsen 0-2 år er foregået i et tæt samspil med en tværfagligt sammensat styregruppe- og arbejdsgruppe. I hele forløbet har en række interessenter været inddraget:

 •     Bestyrelsesrepræsentanter i alle dagtilbud
 •  Ledere i kommunen på tværs af afdelinger og forvaltninger
 •  Sundhedsplejen
 •  Alle faggrupper i kommunen med viden om 0-2 års området
 •  Afdelingsjordemødre fra Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital
 •  Dagpleje og vuggestuepersonale
 •  Børn, Kultur og fritidsudvalget, Social og Sundhedsudvalget og Byrådet
 •  Sundhedsafdelingen
 •  Praktiserende læger
 •  Nybagte forældre

Småbørnsindsatsen 0-2 år har været i høring i december måned og er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringssvar.

Økonomi:

Byrådet har bevilget kr. 500.000,- i 2017 og 2018, som foreslås anvendt til:

Ansættelse af en sundhedsplejerske i årene 2017 og 2018 for at effektuere nedenstående nye tiltag pkt. 1-5 
Ressourcer til kompetenceudvikling pkt. 6-7 kombineret med ressourcer fra de involverede afdelingers egne uddannelseskonti

1. Fødselsforberedelse med deltagelse af sundhedsplejerske
2. Graviditetsbesøg til førstegangsfødende
3. Mødregrupper for førstegangsfødende med deltagelse af sundhedsplejersken
4. Forældrecaféer med forskellige oplægsholdere fra Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
5. Sundhedsplejerskebesøg i 4-6 måneders alderen
6. Kompetenceudvikling i sundhedsplejen
7. Fælles tværfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere inden for 0-3 års området

Derudover er det besluttet at ansætte en ledende sundhedsplejerske pr. 1. januar 2017 til understøttelse af Småbørnsindsatsen 0-2 år.

Høring:

Småbørnsindsatsen har været i høring december 2016 og de indkomne høringssvar ligger som bilag.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016
Social- og Sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016
Indstilles til godkendelse

Christian Kromann deltog ikke i behandlingen af punktet

Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Anbefales godkendt.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Anbefales
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

564. Samarbejdsaftale med Region Syd om borgere, som overvåges i eget hjem på grund af respirationsudstyr
Sagsnr.: 2014-003832
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedskoordinationsudvalget, som er det politiske samarbejdsorgan mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner, har godkendt en aftale om samarbejdet omkring borgere, som overvåges i eget hjem på grund af brug af respiratorisk udstyr.
Aftalen skal efterfølgende godkendes i de enkelte Byråd og Regionsrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsaftalen tiltrædes

Sagsbeskrivelse:

Der har i en del år været et samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne på respirationsområdet. 

Ministerierne har i 2016 fastsat en fordelingsnøgle til fordeling af udgifterne, således at regionen skal afholde 67% af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, mens kommunen skal afholde 33 %.

Den nye aftale indgåes som en del af sundhedsaftalen, og det er Regionsrådet og kommunalbestyrelserne, som indgår aftale om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respirationshjælpere efter § 79, stk. 1 i sundhedsloven og hjælpere efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service, jf. dog stk. 3.

En fælles hjælperordning defineres ved at hjælp til respirationsbehandling i hjemmet og hjælp i hjemmet efter serviceloven helt eller delvis kan varetages af de samme personer, og derfor kan tilrettelægges i én ordning til gavn for borgerne og af hensyn til den fælles ressourceudnyttelse.

Det drejer sig typisk om borgere, som har en BPA-ordning (Brugerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96), og som på grund af problemer med vejrtrækningen bruger respiratorisk udstyr, som skal overvåges.

I Middelfart kommune er 4 borgere omfattet af ordningen.

Økonomi:

Ændringen betyder en lille merindtægt i refusion for Middelfart kommune.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær og John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Anbefales
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

565. Kvalitetsstandarder i 2017
Sagsnr.: 2016-024929
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende i 2017 for Serviceloven § 79a Forebyggende hjemmebesøg, § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hverdagsrehabilitering og §§ 109,139 krisecentre, samt kvalitetsstandard inden for Sundhedslovens § 101 Rusmiddelbehandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarderne for 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.
Kvalitetsstandarden for krisecenter er ny, skyldes lovkrav og har ikke tidligere været politisk behandlet.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.
 
Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:
• Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
• Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
• Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
• Vi har fokus på forebyggelse

Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Alle kvalitetsstandarder har været i høring hos hhv. Ældreråd og Handicapråd.
Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar er vedlagt som bilag.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Anbefales godkendt.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Anbefales
Mikkel-Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

566. Fritvalgspriser for madservice 2017
Sagsnr.: 2016-003741
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At fritvalgspriser på madservice for 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2017. Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice. Elbokøkkenet har udmeldt de samme priser i 2017 som i 2016.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2017.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice. Derfor er der  beregnet 2 priser på leveringsomkostninger.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 63,78 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 77,62  kr

Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 55,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,22 kr.

Priser ved levering 2 gange om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 66,93 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 80,77  kr

Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 55,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,22 kr.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Anbefales
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

567. Takster for madservice 2017
Sagsnr.: 2016-005857
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Der er beregnet nye takster for 2017 til borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår:

 • At taksterne for madservice 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af budgetvedtagelsen skal taksterne for levering af madservice i eget hjem godkendes.

Prisen, der opkræves, må ikke overstige de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af ydelser. I 2016 er den fastsatte maksimumgrænse for borgerens egenbetaling for en leveret hovedret på 51 kr. Maksimumstaksten for 2017 forventes forhøjet ved lov i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 14. oktober 2016 vedtaget priser for Elbokøkkenet i 2017.

Forvaltningen anbefaler følgende madservicetakster i 2017:

Hovedret:  40,50 kr. 
Biret:  11,50 kr.  
Levering pris pr. uge 50,00 kr. 

I 2016 er taksterne følgende;

Hovedret: 39,85 kr.
Biret:  11,50 kr. 
Levering pris pr. uge 50,00 kr. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Ældrerådet mener, at det holder sig inden for de centralt fastsatte regler, hvorfor Ældrerådet kan tage madservicetaksterne for 2017 til efterretning.
 
Handicaprådet godkender taksterne, men opfordrer til at nuværende niveau for takster på madservice ikke stiger af hensyn til  borgere på førtidspension og alderspension.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Anbefales
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

2016-005857-39madtakster 2017.docx
568. Visitationskriterier 2017
Sagsnr.: 2016-026014
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Godkendelse af visitationskriterier for indkøb, plejebolig, ældrebolig samt tryghedsbolig.

Forvaltningen foreslår:

 • At visitationskriterierne godkendes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med visitationskriterier er at beskrive kriterier for at blive visiteret til indkøb, plejebolig, ældrebolig samt tryghedsbolig.

Visitationskriterierne for plejebolig, ældrebolig og tryghedsbolig er korrigeret, således at de tydeligere beskriver kriterier for visitering til en bolig.

I budgetaftalen for 2017-2020 indgik ændrede kriterier for visitation til indkøb og vareudbringning. Visitationskriterier for indkøb beskriver de nye kriterier for visitation til indkøb og vareudbringning.
Visitationskriterierne vil altid være suppleret af en konkret individuel vurdering af borgerens samlede situation.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Alle visitationskriterier har været i høring hos hhv. Ældreråd og Handicapråd.
Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar er vedlagt som bilag.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Anbefales godkendt.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Anbefales
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER

569. Afskrivning til regnskab 2016
570. Erhvervelse af jord