Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. november 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. november 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

534. Flytning af bevillinger mellem udvalg (4. nul.sag 2016)
Sagsnr.: 2016-021289
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til budgetopfølgningen pr. 30.9.2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger mellem politikområderne, jævnfør skemaet under punktet Økonomi, og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder
 • Sagsbeskrivelse:

  Flytningerne omhandler følgende:
  • Oprettelse af kørselskontor og flådestyring - punktet vedrører effektiviseringsforslag til budget 2016 og til budget 2017. Ved denne nul-sag er det kun bevillingerne vedrørende 2016, som bringes på plads. De afledte effektiviseringer i overslagsårene er endnu ikke bevillingsmæssigt placeret.
  • Rengøringskorpset har overtaget rengøring på Ældrecentret Fænøsund og Kongshøjcentret, hvorfor der flyttes budget fra Senior og Velfærd til Rengøringsenheden.
  • På Gelsted skole er sket en beregningsfejl vedrørende energibesparelsespotentialet - dette rettes.
  • Budgettet til kompressionsbehandling tilpasses mellem politikområder under Social- og sundhedsudvalget.
  • Budgettet til ressourceforløb tilpasses mellem politikområder under Social- og sundhedsudvalget.

  Økonomi:

   Udvalg/politikområde2016201720182019
   ØU581 844 844 844
  1015Administration316 0 0 0
  1020Erhverv og Turisme25 25 25 25
  1030Fælles funktioner240 819 819 819
   BAU0 0 0 0
  1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
   SU224 300 300 300
  2010Undervisning224 300 300 300
   BUF-138 0 0 0
  2510Kultur og Fritid0 0 0 0
  2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-138 0 0 0
   SSU-742 -819 -819 -819
  3035Ældre-1.112 -1.189 -1.189 -1.189
  3030Sundhedsudgifter45 45 45 45
  3020Handicap- og Psykiatri325 325 325 325
  3060Forsørgelse0 0 0 0
   Teknisk udvalg75 -325 -325 -325
  4010Vej og Trafik375 -25 -25 -25
  4015Rekreative områder0 0 0 0
  4020Bygningsvedligehold-300 -300 -300 -300
  4025Jordforsyning0 0 0 0
   Beredskabskommissionen0 0 0 0
  4510Redningsberedskab0 0 0 0
   Miljø- og Energiudvalget0 0 0 0
  5010Natur og Miljø0 0 0 0
  5015Klima og energi0 0 0 0
   I alt0 0 0 0

  Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016

  Beslutning:

  Godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling
  535. Ansøgning om kommunegaranti ved låneomlægning
  Sagsnr.: 2016-018805
  Sagsbehandler: Lone Damgaard

  Præsentation:

  Andelsboligforeningerne Skovlunden og Brændeskovhaven i Strib har ansøgt Middelfart Kommune om fortsat at afgive kommunegaranti i forbindelse med omlægning af deres lån i deres foreninger. Omlægningerne indebærer bl.a. en løbetidsforlængelse.

  Sagen var fremsendt til Økonomiudvalgets behandling den 31. oktober 2016, hvor sagen blev udsat til behandling i Økonomiudvalget den 28. november 2016.

  I mellemtiden har Andelsboligforeningen Skovlunden meddelt administrationen, at man frafalder ønsket om løbetidsforlængelse ifm låneomlægning, og derfor foretager låneomlægningen indenfor de rammer, der administrativ er hjemmel til at godkende. Sagen omfatter derfor nu udelukkende A/B Brændeskovhaven.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der gives afslag til andelsboligforeningen Brændeskovhavens ønske om, at den kommunale garanti forlænges for deres realkreditlån
  • At der fremadrettet gives administrativt afslag i lignende sager

  Sagsbeskrivelse:

  Andelsboligforeningen A/B Brændeskovhaven har gennem deres realkreditforening ansøgt om fornyet kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån.

  Ved tilblivelsen af andelsprojektet blev kreditforeningen i projektfasen givet en kommunegaranti til belåningen af den del af restgælden på lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Garantien kræves ikke lovmæssigt. Finansieringen i de forskellige andelsboligforeninger bliver typisk sammensat af forskellige lån med forskelige vilkår for afdrag og forskellige terminer for rentetilpasning.

  A/B Brændeskovhavens oprindelige finansiering er baseret på 30% med afdrag og 70% afdragsfrihed. I forbindelse med udløb af den afdragsfrie periode valgte foreningen i 2013 at påbegynde at afdrage en større del af gælden med et fastforrentet lån. Foreningens nuværende finansiering er således baseret på ca. 50% med afdrag og 50% med afdragsfrihed. Foreningen ønsker at omlægge det oprindelige 30% annuitetslån sammen med deres 3,5% fastforrentet kontantlån til et nyt samlet fastforrentet kontantlån med samtidig løbetidsforlængelse til nye 30 års løbetid.

  A/B Brændeskovhavens økonomi er stram, men det vurderes ikke administrativt, at foreningen er nødlidende eller har en særlig risiko i deres låntagning, som kan retfærdiggøre en løbetidsforlængelse. I Middelfart Kommune er retningslinierne i den finansielle strategi beskrevet således, at der administrativt kan gives tilladelse til omlægning af lån, såfremt løbetiden ikke forlænges og hovedstolen på lånet ikke forøges. Derudover er det en forudsætning, at der skal være afdragspligt på minimum 50% af låneoptaget. Retningslinierne er udarbejdet således, for ikke at øge Middelfart Kommunes økonomiske risiko. Se endvidere notat udarbejdet som bilag til sagen. Regnskabet for 2015 er ligeledes vedhæftet som bilag.

  Da henvendelsen fra A/B Brændeskovshaven vedrører løbetidsforlængelse på ca. 7 år, er den umiddelbare administrative vurdering, at der skal gives afslag for omlægning af lånene.

  Vurderingen fra Middelfart Kommunes revision er dog, at mens godkendelser til omlægninger kan ske administrativt indenfor rammerne af den finansielle strategi, skal afslag ske igennem Byrådet, med mindre Byrådet træffer en principiel beslutning om andet.

  Derfor ønsker administrationen, at der politisk tages stilling til behandlingen af den konkrete sag og tilsvarende fremadrettede sager, da den konkrete sag formodes at blive repræsentativ for en række andre private andelsboligforeninger, og samtidigt give administrationen kompetence til at give afslag i lignende sager.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 31. oktober 2016
  Økonomiudvalget den 28. november 2016

  Økonomiudvalget den 31. oktober 2016
  Udsat
  Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

  Beslutning:

  Godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  536. Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen
  Sagsnr.: 2016-017014
  Sagsbehandler: Hanne Thouber

  Præsentation:

  Trekantområdets Brandvæsen blev dannet pr. 1. januar 2016 af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Det indstilles, at der igangsættes en ny proces med at udarbejde en dimensioneringsplan for beredskabet i Trekantsområdet.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der igangsættes en ny proces med at udarbejde en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Processen forventes tilendebragt i 2018
  • At der gives tillægsbevillinger i årene 2016-2018 jf. sagsfremstillingen
  • At tillægsbevillingerne finansieres således:
   - Beløbet på 1,01 mio. kr. i 2016 finansieres via merindtæger på kommuens rentekonto
   - Beløbet på 0,84 mio. kr. i 2017 findes der finansiering til i forbindelse med en budgetopfølgning i 2017
   - Beløbet på 0,66 mio. kr. i 2018 medtages i de tekniske tilretninger i forbindelse med budget 2018

  Sagsbeskrivelse:

  Beredskabskommissionen har på deres møde den 14. oktober tilsluttet sig en indstilling om (bilag 1), at der i perioden 2017 og 2018 gennemføres en proces med at fastlægge den fremtidige struktur og serviceniveau for det fælles beredskab. Dette arbejde skal resultere i en ny dimensioneringsplan som erstatning for den plan, der tidligere er blevet fremlagt i 2016.

  Indstillingen indebærer, at der samlet set ikke ændres på den overordnede operationelle struktur i Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2016 til 2018. Det har som konsekvens, at en del af de budgetterede årlige effektiviseringer i selskabet på 11,63 mio. kr. (2016-niveau) ikke kan opnås i disse år.

  Med udgangspunkt i beredskabets støttefunktioner forventes det dog fortsat muligt at anvise et mindreforbrug i 2016 på 2,0 mio. kr. der, som følge af yderligere effektiviseringer af ikke-operationelle strukturer, stiger til 3,90 mio. kr. i 2017 og 5,87 mio. kr. i 2018.

  Dette efterlader en budgetteret, men ikke-realiseret effektivisering i årene 2016 til 2018 på:

  2016

  2017

  2018

  9,63

  7,98

  6,26

  Alle tal i mio. kr.

  Denne ikke-realiserede effektivisering fordeles mellem de seks deltagende kommuner i henhold til indbyggertallet, jf. de oprindelige aftaler for selskabets økonomiske etablering. Dette giver følgende merudgift til beredskabet i Middelfart Kommune på:

  2016

  2017

  2018

  1,01

  0,84

  0,66

  Alle tal i mio. kr.

  Trekantområdets Brandvæsen indhenter i tillæg til ovenstående Beredskabsstyrelsens accept af, at det fælles selskab indtil videre fortsættes på stort set uændrede vilkår, og forelægger efterfølgende Beredskabsstyrelsens udtalelse for Beredskabskommissionen. Derudover igangsætter Trekantområdets Brandvæsen et arbejde med det formål at sikre kontraktforlængelse med Falck samt de Frivillige Sønderjyske Brandværn.

  Fra 2019 kan den nye dimensioneringsplan eventuelt medføre, at effektiviseringsopgaven for Beredskabet justeres. Det kan derfor blive nødvendig at tage fordelingen af effektiviseringen fra 2019 og frem op til fornyet drøftelse blandt ejerkommunerne.

  Økonomi:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  Såfremt tillægsbevillingerne ikke finansieres indenfor servicerammen, kan tillægsbevillingerne medføre en overskridelse af servicerammen og derved indebære en risiko for sanktion. 

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  537. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016
  Sagsnr.: 2016-022573
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016. Budgetopfølgningen oversendes nu til godkendelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der gives følgende bevillinger vedrørende kommunens drift:
   • At der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. som følge af mindreudgifter på integrationsområdet.
   • At der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. som følge af mindreudgifter til kontantydelse.
   • At der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 2,400 mio. kr. som følge af mindreudgifter på fleksjobområdet.
   • At der på Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 0,453 mio. kr. til dækning af merudgifter til administration på det specialiserde børn og ungeområde.
   • At der på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 0,453 mio. kr. som følge af mindreudgifter til anbringelser.
  • At der til kommunens anlæg gives følgende bevillinger:
   • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. til finansiering af til- og ombygning af Skrillingeskolen, samt at rådighedsbeløbet frigives. Bevillingen fragår kassen.
   • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1,300 mio. kr. til køb af pavillonerne på Skrillingeskolen, samt at rådighedsbeløbet frigives. Bevillingen fragår kassen. 
   • At der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,117 mio. kr. vedrørende renovering af Anna Trolles Skole. Bevillingen tilgår kassen.
   • At der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,183 mio. kr. til renovering af Ejby skole. Bevillingen tilgår kassen.
   • At der gives et tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 0,170 mio. kr. til Pulje til Klima- og energiprojekter i 2015, samt at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet fragår kassen.
   • At der gives en negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 0,170 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til Naturprojekter 2014. Beløbet tilgår kassen.
   • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. til Pulje til foranalyse og indledende investeringer i affaldsområdet, samt at rådighedsbeløbet frigives. (Rådighedsbeløbet finansieres fra det afsatte beløb på investeringsoversigten).

  Sagsbeskrivelse:

  Årets 4. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. september 2016.

  Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et mindreforbrug på det skattefinansierede drift på 13,9 mio. kr.

  Heraf tegner det budgetgaranterede område sig for et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., mens der på serviceområdet forventes et mindeforbrug på 6,2 mio. kr.

  Opbrudt på forvaltningsområder forventer Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Miljø- og Energiudvalget merforbrug på service, mens Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børn-, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknisk udvalg forventer et mindreforbrug på service.

  Afvigelserne på driften fordeler sig således på udvalgsområderne:

  Driftsområdet
  (afvigelser i t. kr.)

  Forventet afvigelse
  (total)

   

  Forventet
  afvigelse
  (service)

  Forventet
  afvigelse(budgetgar.  
  omr. samt overførsler)

  Økonomiudvalget

  -2.350

  -2.350

  0

  Beskæftigelsesudvalget

  -4.400

  -2.400

  -2.000

  Skoleudvalget

  925

  925

  0

  Børn-, unge-, og fritidsudvalget

  -2.084

  -2.084

  0

  Social- og sundhedsudvalget

  -4.379

  1.293

  -5.672

  Teknisk udvalg

  -2.180

  -2.180

  0

  Miljø- og Energiudvalget

  618

  618

  0

  Total

  -13.850

  -6.178

  -7.672

  Finansbudgettet har i årets første tre kvartaler været begunstiget af ekstraordinært gode afkast på værdipapirporteføljen. Det betyder, at finansindtægterne netto forventes at være 5,1 mio. kr. højere end budgetforudsat. 

  På anlægssiden er forvaltningerne, i forbindelse med budgetopfølgningen, blevet bedt om at lave en særlig tæt gennemgang af det forventede forbrug på anlæg. Som konsekvens af budgetopfølgningen nedjusteres prognosen for det forventende merforbrug på anlæg med hele 25,3 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning. Merforbruget på anlæg forventes nu at beløbe sig til 28,5 mio. kr. i 2016 i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud.

  Det er væsentligt at anføre, at merforbruget på anlæg alene skyldes periodeforskydninger og ikke udtryk for, at den samlede anlægsramme overskrides. Merforbruget på anlæg i 2016 trækkes af rådhusbyggeriet, som i alt tegner sig for et merforbrug på 33,2 mio. kr., mens anlægsudgifterne på andre områder, herunder skoleanlæg, ligger på et lavere niveau end budgetforudsat.

  Samlet set forventes resultatet af den skattefinansierede drift (nettofinansieringen fratrukket resultatet af skattefinansieret drift og anlæg) at beløbe sig til et merforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget på skattefinansierede drift og øvrigt anlæg kan således langt hen ad vejen opveje likviditetstrækket fra rådhusbyggeriet.

  Økonomi:

  Den økonomiske virkning af de indstillede bevillingsforslag i forhold til sanktionslovgivningen er følgende: 

  • Bevillingerne på driften: 2,4 mio. kr. af den negative tillægsbevilling på driften vedrører skattefinansieret service, mens 2,0 mio. kr. vedrører det budgetgaranterede område. En negativ tillægsbevilling til service øger som udgangspunkt kommunens sikkerhedsmargin i forhold til en mulig regnskabssanktion.
  • Bevillingerne på anlæg: Bevillingerne løfter ikke anlægsniveauet i forhold til det planlagte. Anlægsbevillingerne er alene udtryk for omprioriteringer indenfor det samlede driftsområde, samt frigivelse af budgetlagte anlægskroner fra investeringsrammen. Der er ikke regnskabssanktion på anlæg i 2016.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  538. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 1. behandling
  Sagsnr.: 2016-023577
  Sagsbehandler: Hanne Thouber

  Præsentation:

  Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt, og vedtægten - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det udarbejdede forslag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet

  Sagsbeskrivelse:

  Som følge af mindre tilpasninger af den administrative organisation skal der samtidig ske en tilpasning af den politiske organisation - og dermed styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune.

  Forslaget indebærer følgende ændringer:

  • Ad § 14, stk. 3: Tilføjet følgende opgave under Beskæftigelses- og Arbejdsmarketsudvalgets opgaveportefølje: "produktionsskoler".
  • Ad § 15, stk. 2: PPR slettes fra Skoleudvalgets opgaveportefølje og overflyttes til Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets opgaveportefølje.
  • Ad § 15, stk. 2: Tilføjet følgende opgave under Skoleudvalgets opgaveportefølje: "statsbidragspligtige uddannelser (privatskoler og efterskoler)".
  • Ad § 16, stk. 2: Tilføjet følgende opgaver under Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets opgaveportefølje: "Tandplejen (almen tandpleje og specialtandpleje)" og "PPR".
  • Ad § 19, stk. 2: Tilføjet følgende opgave under Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje: "særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU)".

  Forslaget træder i kraft pr. 2. januar 2017.

  Forslaget til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

  Byrådet skal underrette Tilsynsmyndigheden om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet - 1. behandling den 5. december 2016
  Byrådet - 2. behandling den 2. januar 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  539. Godkendelse af byggeregnskab for Teglværket Seniorbo
  Sagsnr.: 2016-023684
  Sagsbehandler: Lone Damgaard

  Præsentation:

  Boligforeningen Civica har opført seniorbofællesskabet Teglværket Seniorbo afd. 130 i Middelfart. Civica har derfor fremsendt et byggeregnskab (skema C) med tilhørende revisorerklæring til godkendelse. I forbindelse med det færdige byggeri skal Byrådet godkende skema C herunder endelig husleje samt garantistillelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At skema C (byggeregnskabet) for afdeling 130 Teglværket Seniorbo godkendes
  • At den endelige husleje på 965 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter godkendes
  • At den endelige anskaffelsessum på 35.597.000 kr. godkendes
  • At økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der stilles en endelig kommunegaranti på 62,54% for det støttede lån  på 32.111.000 kr. i Teglværket Seniorbo

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Byråd godkendte i september 2014 opførelsen af 18 almene ældreboliger på Teglværksgade. Boliger, som skulle skabe rammen for et nyt seniorbofællesskab i Middelfart by.
  I april 2016 var den sidste bolig klar til indflytning, og alle boliger i det nye seniorbofællesskab er pt. udlejet.

  Den endelige anskaffelssesum blev på knap 35,6 mio. kr., hvilket er knapt 900 tkr. mindre end planlagt i skema B. Dette indebærer, at den endelige husleje også falder fra 1.084 kr. pr m2 til 965 kr. pr m2 ekskl. diverse forbrugsafgifter.

  Økonomi:

  Opførelsen af de 18 almene ældreboliger kræver en kommunegaranti på de støttede lån svarende til ca. 20 mio. kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

  Høring:

  Ingen høring er foretaget, da der er tale om godkendelse af et byggeregnskab.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling
  540. Tilsagn til opførelse af boliger på Skrillingevej i Middelfart
  Sagsnr.: 2016-017437
  Sagsbehandler: Julie Rousing

  Præsentation:

  Boligforeningen Lillebælt søger tilsagn til at opføre 27 familieboliger og 20 familieboliger med tilskud på Skrillingevej i Middelfart.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der gives tilsagn til Boligforeningen Lillebælt til at opføre 27 familieboliger og 20 familieboliger med tilskud på Skrillingevej (matr.nr. 67 og 68, Skrillinge By, Kauslunde).
  • Anskaffelsessum på kr. 72.645.500 godkendes.
  • At der godkendes en maksimal kommunal garantistillelse på kr. 65.380.900
  • At foreløbig husleje på kr. 860 pr. m2 eks. forbrug godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet har på møde i august 2016 godkendt salg af jordstykke matr.nr. 67 og 68 ved Skrillingevej i Middelfart til Boligforeningen Lillebælt til opførelse af almene boliger. Overtagelsen er fastsat til 1/8 2017.

  Boligforeningen Lillebælt har efterfølgende fremsendt Skema A til godkendelse. Der er tale om et byggeprojekt i 2 etaper på i alt 47 almennyttige boliger. 1. etape består i opførelsen af 27 almennyttige familieboliger og 2. etape består i opførelsen af 20 familieboliger med tilskud ("flygtningeboliger").

  Der kan maksimalt godkendes kr. 72.645.500 i anskaffelsessum. Anskaffelsessummen finansieres som følger:
  Realkreditlån 88 %: kr. 63.927.900
  Kommunal grundkapitallån 10 %: kr.7.264.600
  Beboerindskud 2%: kr. 1.453.000   

  Ud over det kommunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

  Af Skema A fremgår, at huslejen foreløbig er beregnet til kr. 860 pr. m2. Økonomien for projektet, jf. Skema A er som følger:

  Grundudgifter: kr. 13.157.500.
  Entrepriseudgifter: kr. 50.454.000.
  Omkostninger: kr. 7.796.000
  Gebyr: 1.238.000
  Anskaffelsessum: 72.645.500             

  Økonomi:

  Finansieringen af grundkapitalen på kr. 7.264.600 sker primært ved salgsindtægt på kr. 7.050.00 for jordstykke. Derudover har Byrådet afsat et årligt beløb på 3 mio kr. til indskud i nyt alment boligbyggeri, som finansierer retsbeløbet.  

  For den del af byggeriet, der vedrører etablering af billigboliger med tilskud (flygtningeboliger) vil Middelfart Kommune, jf. bekendtgørelse 403 af 21. april 2016 om tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge, få en del af udgiften til grundkapital refunderet. Tilskuddet opgøres endeligt og ydes efter kommunens godkendelse af Skema B.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling
  541. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2017 for Middelfart Spildevand A/S
  Sagsnr.: 2016-024597
  Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

  Præsentation:

  Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidraget for 2017. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune. Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder det udkast til økonomisk ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2017. Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

  Forvaltningen foreslår:

  At vandafledningsbidraget som Middelfart Spildevand A/S har fastsat godkendes. Bidraget for 2017 er på:
  • 44,52 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3 
  • 37,40 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
  • 23,15 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

  Sagsbeskrivelse:

  Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2017 til:

  • 44,52 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  • 37,40 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
  • 23,15 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

  I forhold til taksten for vandafledningsbidraget for 2016 er det:
   
      • en stigning på 1,45 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3 
      • et fald på 0,51 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
      • et fald på 4,42 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3
   
  Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014, og som indfases gradvist i perioden fra 2014-2018. Trappemodellen indebærer, at der gives rabat til ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. I 2017 betyder det, at disse ejendomme får 16 % rabat for den del af forbruget, der ligger fra 501 m3 til 20.000 m3, og 48 % i rabat for den del af forbruget, der ligger over 20.000 m3. Kun ca. 1% af kunderne har tilmeldt sig ordningen.

  Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter som Middelfart Spildevand må opkræve i 2017.

  Forsyningssekretariatet har den 15. november 2016 udsendt et udkast til afgørelse om den økonomiske ramme for 2017. Udkastet er sendt i høring med to ugers høringsfrist. Forvaltningen forventer ikke, at Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om den økonomiske ramme afviger fra udkastet.

  I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand, en gang årligt godkende de kubikmetertakster og faste bidrag som spildevandsforsyningsselskabet fastsætter. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

  Forvaltningen vurderer, at taksten for vandafledningsbidraget for 2017 for Middelfart Spildevand A/S overholder Forsyningssekretariatets udkast til den økonomiske ramme. Hvis vandafledningsbidraget for 2017 for Middelfart Spildevand A/S, mod forventning, ikke overholder Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om den økonmiske ramme, vil sagen blive fremlagt igen.  

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling
  542. Nedsættelse af Lokaludvalg for Kauslunde, Gamborg og Svenstrup
  Sagsnr.: 2016-020704
  Sagsbehandler: Sabine Christensen

  Præsentation:

  Borgerne i Kauslunde, Gamborg og Svenstrup holdt stiftende generalforsamling for et lokaludvalg for området.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Lokaludvalget for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og nærmeste Omegn godkendes som nyt lokaludvalg i Middelfart Kommune
  • At vedtægterne for lokaludvalget godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Borgerne i Kauslunde, Gamborg og Svenstrup nedsatte et lokaludvalg for området på den stiftende generalforsamling den 25. oktober 2016. Lokaludvalget blev nedsat i overensstemmelse med "Rammer for lokaludvalg 2014-2017", og lokaludvalget indstilles derfor til godkendelse.
  De valgte medlemmer har konstitueret sig som følgende:
  • Formand Maria Nielsen, Mølleløkken 43, 5500 Middelfart
  • Næstformand John Brochstedt, Svinøvej 70, 5500 Middelfart
  • Kasserer Jørgen D. Knudsen, Gamborgvej 30, 5500 Middelfart
  • Sekretær Thomas Flach, Koesmosevej 64, 5500 Middelfart
  • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen, Svenstrup Strand 1, 5500 Middelfart
  • 1. suppleant Morten Rode, Kauslundevej 15, 5500 Middelfart
  • 2. suppleant Lone Flak, Kauslundevej 23, 5500 Middelfart

  Lokaludvalgets vedtægter er i overenstemmelse med "Rammer for lokaludvalg 2014-2017" og indstilles derfor til godkendelse.

  Økonomi:

  Hvert lokaludvalg modtager hvert  år 3.000 kr. til udvalgets drift. Beløbet betales fra Stabens pulje til lokaludvalgene og ligger inden for den økonomiske ramme.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  543. Landdistriktspulje 2017
  Sagsnr.: 2016-024774
  Sagsbehandler: Sabine Christensen

  Præsentation:

  Tilskudskriterier, betingelser og procedure for landdistriktspuljen 2017 skal godkendes.

  Forvaltningen foreslår:

  • At tilskudskriterier, betingelser og procedure godkendes
  • At der maks uddeles 750.000 kr., som er afsat på anlægsbudgettet 2017
  • At de uforbrugte midler til mellemfinansiering på 50.000 kr. fra puljen 2016 bliver overført til 2017 og reserveret til samme formål

  Sagsbeskrivelse:

  Landdistriktspuljen 2017 har til formål at støtte lokaludvalg, LAG MANK, foreninger, klubber, organisationer og lignende i at gennemføre projekter, der gavner landområderne i Middelfart Kommune.

  Foreslåede TILSKUDSKRITERER:
  Der kan støttes projekter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/unge-aktiviteter, integration, bosætning, generel erhvervsfremme. Der prioriteres projekter, som dækker over flere støtteområder.

  Der foreslås følgende BETINGELSER for puljen:

  • Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
  • Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
  • Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv.
  • Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.
  • Der kan bevilliges maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
  • Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.  

  Det foreslås derudover:

  • At der uddeles tilskud til: anlægsudgifter, inventar, redskaber, materialer, konsulenthonorar til fagspecifikke, essentielle opgaver.
  • At der IKKE uddeles tilskud til: udgifter, som ikke er projektrelateret,udgifter som vurderes til at være for høje og løn/honorar til projektleder/projektkoordinator.
  • At ansøgere også kan søge om tilskud på 5.000 kr. til gebyret for byggesagsbehandling.

  PROCEDURE
  Annocering af puljen sker, så snart godkendelsen foreligger. Ansøgningsfristen bliver den 3. maj 2017, og ansøgningsmaterialet offentliggøres senest 6 uger før fristen. Ansøgningerne behandles i ØU den 22.5.2017 og i Byrådet den 29.5.2017. Umiddelbart efter afgørelsen får ansøgerne begrundet svar på ansøgningerne.
  Vedr. udbetaling indstilles, at tilskuddet kan komme til udbetaling, så snart projektet er fuldfinansieret og under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser er indhentet. Tilskuddet betales tilbage, hvis projektet skulle være overfinansieret.
  Ved projektafslutning sender ansøgerne projektregnskab inkl. bilag til kommunen, og eventuelle uforbrugte midler betales tilbage. Udførlig procedure i bilaget.

  Økonomi:

  Der er i alt 750.000 kr. til uddeling.

  Der er 50.000 kr. fra 2016-puljen, som var reserveret til mellemfinansiering af projekter og som ikke blev uddelt. Det foreslås, at pengene overføres til 2017-puljen og bruges til samme formål.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Der skrives deleøkonomi ind i kriterierne.
  Indstilles til godkendelse.
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  544. Vækst-, innovations- og initiativpulje 2017
  Sagsnr.: 2016-021829
  Sagsbehandler: Sabine Christensen

  Præsentation:

  Tilskudskriterier, betingelser og procedure for vækst-, innovations- og initiativpuljen skal godkendes.

  Forvaltningen foreslår:

  • At tilskudskriterier, betingelser og prodecure godkendes
  • At der uddeles maks. 250.000 kr., som er afsat i budget 2017 

  Sagsbeskrivelse:

  Puljen har til formål at støtte innovative initiativer, der fremmer erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse i Middelfart Kommune. Puljen henvender sig til klynger af private virksomheder, brancheorganisationer, brancheforeninger, erhvervsdrivende foreninger og lign.

  Foreslåede kriterier
  Middelfart Kommune kan ifølge kommunefuldmagten fremme initiativer, som kan betragtes som generel erhvervsudvikling, dvs. initiativer, der kommer flere virksomheder til gode. Der kan således ikke gives støtte til enkeltvirksomhedernes individuelle økonomiske interesser. 
  Middelfart Kommune kan fremme initiativer/projekter/tiltag, som:

  • skaber arbejdspladser
  • bidrager til vækst og produktivitet
  • sikrer et alsidigt og højere uddannelsesniveau
  • udvikler virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning
  • fokuserer på netværk og samarbejde
  • understøtter produktionsvirksomheder
  • tiltrækker produktionsvirksomheder
  • forebygger og reducerer klimakrisen

  Der prioriteres de projekter, som dækker over flest støtteområder, som har flest partnere, som vurderes at have den største effekt på beskæftigelsesfremme, som vurderes at have det største potentiale for vækst og som vurderes til at være mest innovative.

  Foreslåede betingelser
  - Projektet skal ligge inden for støtteområderne.
  - Der kan tildeles maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
  - Der skal aflægges særskilt regnskab for projektet.

  Særlige forhold
  Ansøgerne må gerne indgå samarbejde med offentlige partnere, dog vil disse ikke kunne få del i tilskuddet.

  Procedure
  Det foreslås at følge proceduren for landdistriktspuljen 2017. (Udførlig procedure også i vedhæftede bilag.)

  Økonomi:

  Der er afsat 250.000 kr. i budget 2017.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning:

  Der skrives deleøkonomi ind i kriterierne.
  Indstilles til godkendelse.
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  545. Godkendelse af takster for 2017 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
  Sagsnr.: 2016-023367
  Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

  Præsentation:

  Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), har fremsendt budget og takster for 2017. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2017 vedlægges til orientering.

  Forvaltningen foreslår:

  •  At Motas takster for 2017 godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 24. maj 2016 vedtaget at fremsende Motas' takster for 2017 til behandling i interessentkommunerne. Oversigt over takster for 2017 er vedlagt som bilag.

  Motas' udgifter skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordningen). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt.

  Udgangspunktet for budget 2017 har været, at tidligere års overskud skal reduceres til stort set 0 eller et mindre underskud. Derfor reduceres administrationsgebyret, som interessentkommunerne opkræver hos virksomhederne i interessentkommunerne, med ca. 550.000 kr. Beløbet fordeles som tidligere år i forhold til antal virksomheder, der kan opkræves hos i de enkelte kommuner. Middelfart Kommmune indregner denne udgift i det generelle administrationsgebyr, som opkræves pr. virksomhed en gang årligt. Derudover budgetteres med et underskud på administrationsgebyrordningen på 122.000 kr., som modvirkes ved tilbageførsel af tidligere års for meget opkrævede gebyrer på samme beløb.

  Taksterne/priserne i forhold til kunderne for 2017 er uændrede i forhold til 2016, idet der ikke forventes at ske større ændringer i antal afhentninger, antal tømninger, affaldsmængder m.v. inden for nogen af de 4 driftsordninger.

  Den nye takst for "Afhentning og håndtering af røde kasser", som blev indført i 2016, er ikke blevet aktuel, hvorfor den udgår indtil videre.

  Totalt budgeteres der ekskl. afskrivninger med et overskud på driften på 144.000 kr. før afskrivninger og efter afskrivninger med et underskud på 91.000 kr.

  Økonomi:

  Motas' udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

  Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
  Udvalget indstiller forvaltningens forslag.
  Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  546. Ændring af vedtægter i Vestfyns Affalds Deponi - VAD
  Sagsnr.: 2016-001440
  Sagsbehandler: Monica Nielsen

  Præsentation:

  Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) er et fælleskommunalt selskab, som primært varetager nedlukning af deponiet i Vejlby, Middelfart. Der er en bestyrelse med repræsentanter for de 2 ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Der har været et ønske fra VAD's bestyrelse om at gøre antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre, for at give mulighed for at opkræve et årligt grundgebyr til dækning af nedlukning og efterbehandling af det tidligere deponi. Det kræver en ændring af vedtægterne.

  Der er udarbejdet et forslag til vedtægter, som vil kunne træde i kraft 1. januar 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det vedlagte forslag til reviderede vedtægter vedtages
  • At Byrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen

  Sagsbeskrivelse:

  VAD er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. VAD er organiseret som et interessentskab med 2 interessenter – Middelfart Kommune og Assens Kommune. Interessenterne hæfter ud fra leveringsretten for deponeringsegnet affald i henhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2006 i de gamle ejerkommuner, således at Assens hæfter for 31 % og Middelfart for 69 %. Interessenterne ejer i fællesskab matriklen, der har været anvendt til deponi.
   
  VAD ejer Vejlby Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Vejlby Deponi er beliggende i Middelfart Kommune. Driftsopgaverne varetages af Middelfart Kommunes affaldsområde. VAD har ingen ansatte.
  VAD varetager derudover i dag behandling, sortering og oparbejdning af haveaffald for interessenterne.

  Det foreslås, at nye tiltag – behandling, sortering og oparbejdning af affald herunder haveaffald ændres til et sekundært formål for VAD i de nye vedtægter. Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan igangsætte nye tiltag indenfor behandling, sortering og oparbejdning af affald. I praksis er der dog pt. ingen opgaver fra interessenterne til nye tiltag. 

  De gældende vedtægter indeholder også muligheder for udvidelse af deponiet og optagelse af nye samarbejdskommuner om deponiet. Deponiet fik den 30. marts 2009 en nedluknings- og efterbehandlingsplan, hvorfor disse muligheder ikke er relevante mere. Mulighederne er derfor ikke medtaget i forslag til nye vedtægter.
   
  Imens deponiet var aktivt, blev der ikke sat midler til side til perioden for nedlukning og efterbehandling. I de nuværende vedtægter er der ikke taget højde for dækningen af udgifterne til især perkolatbehandlingen. Tidshorisonten for fortsat perkolatbehandling er 30-50 år. Til dækning af udgifterne til perkolatbehandlingen foreslås det, at der indføres et årligt grundgebyr for ejerkommuner med fordelingsnøglen 31/69 (Assens/Middelfart). Dette svarer til modellen i vedtægter for FAKS, hvor Middelfart Kommune er medejer af deponiet i Sandholt Lyndelse.
   
  VAD ledes i dag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 2 ejerkommuner, således at hver kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger en af sine repræsentanter til formand for VAD's bestyrelse. Med hensyn til organiseringen foreslås VAD fremover ledet af en bestyrelse med 2 politiske repræsentanter fra hver af de 2 kommuner. Formanden for bestyrelsen vælges fortsat af Middelfart Kommunes kommunalbestyrelse. I bestyrelsesmøderne deltager også en embedsmand uden stemmeret fra hver kommune. Embedsmændenes rolle er at rådgive bestyrelsen.

  Deltagelse i VAD's bestyrelse udløser ikke honorar. Middelfart kommunes nuværende repræsentanter er Agnete Damkjær, Kaj Piilgaard Nielsen og Paw Nielsen.
   
  Vedtægterne har været forelagt statsforvaltningen til en forhåndsgodkendelse i oktober 2016. Statsforvaltningen har pr. 14. oktober 2016 forhåndsgodkendt de foreslåede vedtægter.
   
  Forslaget til vedtægter er godkendt af VAD's bestyrelse.

  Økonomi:

  Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal ”hvile i sig selv".

  Høring:

  Der er ikke foretaget høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
  Udvalget indstiller at vedtægterne godkendes.
  Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  547. Revision af vedtægter for Middelfart Ungsdomsråd
  Sagsnr.: 2016-022295
  Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

  Præsentation:

  Efter sammenlægning af Musikskolen, 10 éren og Ungdomsskolen er der behov for at revidere Ungdomsrådets vedtægter.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Musikskolen, 10éren og Ungdomsskolen er blevet sammenlagt under fælles ledelse og bestyrelse.

  Den nye bestyrelse er sammensat således at Ungdomsrådet har et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen og ikke " to repræsentanter med taleret og uden stemmeret" som tilfældet var før sammenlægningen. Det er derfor nødvendigt at revidere Ungdomsrådets vedtægter i overensstemmelse hermed. Ungdomsrådet har derfor taget initiativ til at vedtægterne revideres. Ifølge vedtægterne skal ændringsforslag fra Ungdomsrådet forelægges Byrådet til godkendelse.

  Herudover ønskes en revision af bestemmelsen i  vedtægternes § 8 om dialog, således at det fremgår, at Ungdomsrådet fremover ikke skal forelægge en årsrapport for udvalget, men alene en status.
   
  Konkret er der tale om følgende ændringsforslag:

  §6
  Ungdomsrådet

  Hidtidige vedtægter:
  To repræsentanter fra Ungdomsrådet deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder med taleret og uden stemme ret.

  Ændringsforslag:
  Ungdomsrådet vælger, af og blandt sine medlemmer, et medlem til Middelfart Musik- og Ungdomsskoles bestyrelse.

  § 8
  Dialog

  Hidtidige vedtægter:
  Ungdomsrådet refererer til Børn-, Unge- og Fritidsudvalget og udarbejder en årsrapport, der forelægges udvalget.

  Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.

  Ændringsforslag:
  Ungdomsrådet refererer til Skoleudvalget og forelægger en status for udvalget en gang om året.

  Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.  Økonomi:

  Ingen bemeærkninger

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016
  Skoleudvalget den 8. november 2016
  Økonomiudvalget 28. november 2016
  Byrådet 5. december 2016

  Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016
  Godkendt som indstillet.
  Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Skoleudvalget den 8. november 2016
  Godkendt som indstillet.

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  2016-022295-4201610260925.pdf
  548. Anlæg Kastanieborgen og Naturhaven
  Sagsnr.: 2016-023318
  Sagsbehandler: Heidi Junker

  Præsentation:

  Udvidelse af anlægsbudget for Kastanieborgen og Naturhaven

  Forvaltningen foreslår:

  • At anlægsopgaven igangsættes på Kastanieborgen og Naturhaven med en samlet anlægssum på 6,6 mio. kr.
  • At merbevillingen finansieres ved omprioriteringer indenfor den samlede anlægsramme i 2017/2018
  • At merudgiften på 1,7 mio. kr. bevillingsmæssigt håndteres ved første budgetopfølgning 2017

  Sagsbeskrivelse:

  Anlægsopgaven i Kastanieborgen og Naturhaven væsentlig dyrere end forventet på grund af stigende priser på håndværkerydelser og afledte udgifter til arkitekt.

  Der er afsat 4,9 mio. kr. til de to projekter.

  Der har været licitation, og prisen for projekter i den kvalitet, som Byrådet har fastlagt er 6,6 mio. kr. – altså en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til de vedtagne budgetter.

  Børnene er flyttet ud af de nuværende rammer, så arbejderne kan komme hurtigt i gang.

  Der er derfor behov for at tage stilling til, om arbejderne skal  igangsættes nu eller processen sættes på hold.

  Der udestår en økonomisk udfordring på de nævnte 1,7 mio. kr.

  Efter aftale med Økonomiudvalget kan der fremskaffes finansiering med på følgende måde:

  Overførsel af en del af anlægsbudgettet til skolerenoveringer i 2017 til børnehaveprojekter mod en tilsvarende forhøjelse af skoleanlægsbudgettet i 2018 finansieret af den uforbrugte anlægslægspulje i 2018.

  Dette vil ikke have konsekvenser for fremdrift eller kvalitet i skoleprojekterne, idet det alene er en finansieringsmæssig forskydning.

  Økonomi:

  De bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsarbejdet håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017.

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2016
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2016
  Godkendt som indstillet. 

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling
  549. Udkast til Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017
  Sagsnr.: 2016-021316
  Sagsbehandler: Kinne Kaysen

  Præsentation:

  Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
  Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget indstiller Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2017 til godkendelse i Byrådet

  Sagsbeskrivelse:

  I Middelfart Kommues beskæftigelsesplan for 2017 er der lokalt fokus på:

  • Virksomhedsservice
  • Udsatte ledige - kontanthjælpsmodtagere
  • Flygtninge
  • Unge forsikrede ledige
  • Unge på uddannelseshjælp
  • Sygemeldte borgere
  • Ressourceforløb - særlig tilrettelagt virksomhedsindsats (STV)

  Samtidig tager beskæftigelsesplanen for 2017 højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:
  1) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2) Flere unge skal have en uddannelse
  3) Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
  4) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2016
  Økonomiudvalget den 28. november 2016
  Byrådet den 5. december 2016

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2016
  Godkendt med kommentarer, der indarbejdes i planen.
  Sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

  Beslutning:

  Anbefales godkendt
  John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  550. Revision
  551. Salg af ejendom
  552. Køb af ejendom
  553. Nature Energy