Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 15. august 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
15. august 2016 kl. 16:20
Tilstede:
Agnete Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

481. Prissætning af grunde i nye byggemodningsområder
Sagsnr.: 2016-018289
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Efter byggemodning af grunde på Falstersvej og Stiklingen i Middelfart og ved Fynsvej i Båring skal disse prisfastssættes inden et kommunalt udbud af grundene.
Der skal tages stilling til prisfastsættelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At foreslåede priser i sagsbeskrivelsen godkendes af Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har igangsat byggemodningsarbejder ved Falstersvej og Stiklingen i Middelfart og ved Fynsvej i Båring.
Der udbydes 32 parceller til salg ved Falstersvej samt 2 klyngebebyggelse af 26 - 28 huse og 78 boliger i etagebyggeri.

På Stiklingen bliver der 12 parcelhusgrunde til salg og endelig kommer der 19 parceller til salg ved Fynsvej i Båring.
De 31 af parcellerne ved Falstersvej varierer i størrelse fra 702 m2 til 784 m2 dog er der en enkelt grund på 889 m2.
På Stiklingen er grundstørrelserne mellem 760 til 990 m2.
På Fynsvej i Båring varierer de 17 grunde mellem 716 til 1026 m2 og de sidste 2 grunde er på 1138 m2 og 1157 m2. De to sidste grunde har en deklaration om kloakledning ind over grunde som begrænser byggemulighederne på disse grunde. For alle grundene laves der en dybdeboring til varmeforsyning, da der ikke er kollektiv varmeforsyning i området. Opvarmning af husene sker ved, at køberen etablerer en tilslutning af varmepumpe til denne dybdeboring. Dybdeboringen vil have en værdi af ca. 50.000 kr.
Prissætningen er diskuteret med Realmæglerne, som skal forestå det kommende udbud af parcelhusgrundene. Ved første budrunde vil grundene blive udbudt med den foreslåede mindstepris, men med mulighed for at give et overbud på grundene.

Der foreslås følgende priser:

 • På Falstersvej forslås en mindstepris på alle parcelhusgrunde til 1.000.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • De to klyngebebyggelser sælges med en mindstepris pr. boligenhed på 200.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • Etagebebyggelsen sælges med en mindstepris pr. boligenhed på 150.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • På Stiklingen foreslås en mindstepris på alle parcelhusgrunde til 500.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • På Fynsvej foreslås en mindstepris på parcelhusgrundene varierende mellem 400.000 - 600.000 kr inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter (se kortbilag over priserne)

Økonomi:

Prisfastsættelsen er vurderet til at ligge på markedspris og sikrer, at alle byggemodninger giver overskud.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
Byrådet den 15. august 2016

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

2016-018289-1201607211124.pdf
482. Revisionsberetning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v
Sagsnr.: 2016-016934
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

Revisionsberetning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion sendes til godkendelse, og svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • At socialforvaltningens notat vedr. beskrivelse og løsning af udfordringer tages til efterretning
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra vores revisor E&Y.

  Kommunens revision havde, i forbindelse med revisionen af de sociale udgifter for 2015, en bemærkning vedrørende området §§ 109 og 110 krisecentre og forsorgshjem.

  Revisorbemærkningen er formuleret således;

  ”Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til én bemærkning vedrørende §§ 109 og 110 Krisecentre og forsorgshjem.

  Revisionsbemærkningen kan henføres til følgende;

  Manglende journalføring, indledende rådgivning, efterfølgende opfølgning og opkrævning af egenbetaling i forbindelse med borgeres ophold på henholdsvis krisecentre og forsorgshjem. Herudover har området generelt manglet forretningsgange og ledelsestilsyn på samme områder.

  Fejlene skyldes, iflg. Kommunen, stor udskiftning og mangel på faglighed og struktur. Kommunen har indgået en aftale med Taskforce fra hhv. Socialstyrelsen og Ankestyrelsen i forhold til genopretning og udvikling på psykiatri- og handicapområdet.”

  På baggrund af revivisions bemærkning, har socialforvaltningen udarbejdet et notat, som imødekommer den kritik revisionen anfører. Dette notat er vedhæftet sagen som bilag, og indgår i svarbrevet til Statsforvaltningen.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
  Byrådet d. 15. august 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

  Bilag:

  483. Revisionsberetning nr. 24 - vedr. revision af årsregnskabet 2015
  Sagsnr.: 2016-016935
  Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

  Præsentation:

  Revisionsberetning nr. 24 - vedrørende revision af årsregnskabet 2015 sendes til godkendelse, og der skal ske en endelig godkendelse af regnskab 2015. Svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

  Forvaltningen foreslår:

 • At revisionsberetning nr. 24 - vedrørende revision af årsregnskabet 2015 godkendes
 • At Middelfart Kommunes årsregnskab for 2015 godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 24 - vedrørende revision af årsregnskabet 2015 fra vores revisor E&Y. Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 24, som er den afsluttende beretning for 2015, skal der også ske en endelig godkendelse af Middelfart Kommunes årsregnskab for 2015.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
  Byrådet den 15. august 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  484. Salg af ejendom
  485. Betingelser ved salg
  486. Salg af jord