Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 1. juli 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
1. juli 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:
Agnete Damkjær

ÅBNE SAGER

479. Vedr. ansøgning om særtilskud og adgang til lånepuljer
Sagsnr.: 2016-005117
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt materiale for kommunernes budgetlægning for 2017 – herunder ansøgningsfrister for særtilskud og lånepuljer.

Forvaltningen foreslår:

  • At der ikke søges særtilskud for budget 2017
  • At der søges om låneadgang fra alle relevante puljer

Sagsbeskrivelse:

Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt materiale for kommunernes budgetlægning for 2017 – herunder ansøgningsfrister for særtilskud og lånepuljer.

Der er for budget 2017 afsat 300 mio. kr. til særtilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Middelfart Kommune har i en årrække ansøgt puljen, men ikke fået del i den siden budget 2011, hvor kommunen blev tildelt 8 mio. kr.

For budget 2016 blev puljen ansøgt af 54 kommuner, hvoraf 30 fik særtilskud.

En rimelig rettesnor for, om man kan komme i betragtning til særtilskud er fordelingen af finansieringstilskud. Her er Middelfart Kommune den eneste kommune i Region Syddanmark, som kun får del i den bloktilskudsfordelte andel. Dermed ligger vi over grænseværdien på beskatningsgrundlaget samt under grænseværdien for strukturelt underskud pr. indbygger. Begge parametre peger i retningen af, at Middelfart Kommune også i budget 2017 vil få svært ved at opnå andel af særtilskuddet.

Med en historik på 5 år uden særtilskud samt lavest mulige finansieringstilskudsandel indstilles det, at Middelfart Kommune ikke søger om særtilskud for budget 2017.

Men hensyn til lånepuljer er der for budget 2017 tre lånepuljer, der kan ansøges:

  • 650 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale
  • 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde
  • 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner

Det vil i særligt grad være de to første puljer Middelfart Kommune vil kunne få låneadgang gennem, og de vil derfor blive ansøgt. Det er ikke et krav at evt. låneadgang udnyttes.

Evt. ansøgning om særtilskud skal være ministeriet i hænde senest d. 4. august, og ansøgninger om låneadgang skal være indsendt senest d. 8. august.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelse.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 1. juli 2016

Beslutning:

Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær
480. Øget garantistillelse ifm. godkendelse af skema B
Sagsnr.: 2016-017423
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Middelfart Kommune skal godkende at garantirammen ved godkendelse af Skema B - ombygning af Afd. 127 Civica 'Østre Hougvej Kollegiet', udvides med ca. kr. 750.000.

Forvaltningen foreslår:

  • At den udvidede garantiramme med ca. kr. 750.000 godkendes
  • At Borgmesteren, grundet sagens hastende karakter, træffer beslutning herom på vegne af byrådet

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har den 5. januar 2015 godkendt skema A vedr. ombygning af Østre Hougvej Kollegiet. Det er godkendt, at Middelfart Kommune stiller garanti på kr. 16,366 mio. 

Middelfart Kommune har i juni 2016 måned modtaget Civicas redegørelse i forbindelse med skema B, hvoraf det fremgår, at der er sket en udvidelse af garantirammen for Middelfart Kommune med kr. ca. 750.000. Det er forvaltningens vurdering, at der herved er tale om en væsentlig overskridelse i forhold til Skema A, hvilket kræver Byrådets formelle godkendelse.  

Det er planlagt, at renoveringsarbejderne skal påbegyndes pr. 4. juli 2016. Det er en forudsætning for arbejdets påbegyndelse, at Middelfart Kommune formelt godkender en udvidelse af garantirammen. Såfremt påbegyndelse af arbejderne forrykkes til efter 4. juli 2016 vil hele byggeperioden blive forrykket, hvilket kan blive en belastning for udlejningen. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at beslutningen om godkendelse af den udvidede garantiramme træffes af Borgmesteren på vegne af Byrådet.
 

Økonomi:

Skema A er godkendt pr. 5. januar 2015. Med skema B sker der en udvidelse af garantirammen med ca. kr. 750.000.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 1. juli 2016

Beslutning:

Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

LUKKEDE SAGER