Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 4. januar 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
4. januar 2016 kl. 16:45
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

398. Kvalitetsstandarder 2016
Sagsnr.: 2015-011440
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder i 2016 for § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hjemmetræning, § 79a Forebyggende hjemmebesøg,  86 stk 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdende træning indenfor Servicelovens område. Derudover en kvalitetsstandard for § 101 Rusmiddelbehandling indenfor Sundhedslovens område.

Forvaltningen foreslår:

  • At kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes
  • At der fremadrettet alene laves  kvalitetsstandarder på lovpligtige områder.
  • At kvalitetsstandarderne revideres hvert år og forelægges samt godkendes politisk.

Sagsbeskrivelse:

Socialforvaltningen nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, der har arbejdet med at undersøge muligheder for fornyelse af de eksisterende kvalitetsstandarder indenfor Serviceloven, dog med undtagelse af Kvalitetsstandard for Rusmiddelbehandling, der er lovbestemt i Sundhedsloven. I undersøgelsen har Handicaprådet og Ældrerådet været inddraget. 

Gruppen nåede på den baggrund frem til at foreslå, at der fremover alene laves  kvalitetsstandarder på lovpligtige områder, der revideres årligt og forelægges politisk. Disse kvalitetsstandarder vedhæftes som bilag til sagen til politisk godkendelse. Dette betyder, at alle nuværende kvalitetsstandarder, der ikke er lovkrav om, udgår pr 31. december 2015.

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder, anvendes fremover lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.
 
Strategien for Fremtidens Velfærd følger 4 spor:

  • Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
  • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
  • Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
  • Vi har fokus på forebyggelse

Disse 4 konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.


Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Sag og kvalitetsstandarder har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes og finder generelt, at den nye udgave af standarderne er let tilgængelig og forståelige.

Handicaprådet påpeger generelt, at det er vigtigt at sikre en konkret, individuel vurdering af den enkelte borger, og at holde borgere i centrum. Handicaprådet har specifikke kommentarer til nogle af kvalitetsstandarderne.

Rådenes høringssvar i deres helhed vedhæftes sagen som bilag.

Behandling
- Social - og Sundhedsudvalget d. 16. december 2015
- Økonomiudvalget d. 4. januar 2016
- Byrådet d. 4. januar 2016

Beslutning:

Social - og Sundhedsudvalget d. 16. december 2015
Anbefales godkendt.
Det bemærkes, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet forholder sig til en tidligere udgave af kvalitetsstandarderne. De i sagen foreliggende kvalitetsstandarder er revideret på baggrund af netop høringssvarene fra de to råd. Der gives en tilbagemelding til Ældrerådet og Handicaprådet om hvilke ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som led i processen.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget den 4. januar 2016
Anbefales godkendt.
Parantes med henvisning til servicedeklaration fra hjemmeplejen udgår af begge kvalitetsstandarder.

Bilag:

LUKKEDE SAGER