Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 14. december 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
14. december 2016 kl. 12:30
Tilstede:
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

175. Orientering om fælles teknisk service for dagtilbud og skoler
Sagsnr.: 2016-019792
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

7. november 2016 godkendte Byrådet forvaltningens løsningsmodel for fælles teksnisk service for dagtilbud og skoler.

Den nye organisering på området træder i kraft 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter byrådets godkendelse af rammer for den nye organisering på det tekniske område, har der været arbejdet videre med at få strukturelle og indholdsmæssige detaljer på plads:

Anders Fæster-Nielsen, skoleleder på Gelsted Børneunivers, er af styregruppen udpeget til at være den  daglige referenceperson samt sparringspartner for den tekniske servicechef samt have budgetansvar og være regnskabsgodkender.

Rune Juul Kjeldsen, servicemedarbejder på Båring Børneunivers, blev af styregruppen ansat som teknisk servicechef.

Der har, grundet naturlig afgang og et par opsigelser, skulle ansættes 4 nye servicemedarbejdere. 3 fuldtidsstillinger og 1 på 20t. Der har været stor interesse for stillinger og pr. 15. januar vil mandskabet være fuldt normeret.

Til de mere indholdsmæssige detaljer, har deres været nedsat arbejdsgrupper bestående af teknisk servicemedarbejdere og tekniskserviceledere, som har arbejdet med forskellige udfordringer og givet styregruppen tilbagemeldinger på løsningsforslag. 

Det er blandt andet, på baggrund af en arbejdsgruppes anbefaling, besluttet at sende vinterbekæmpelser på samtlige matrikler i et fælles udbud. Midlerne hertil findes ved en reduktion fra 5 til 4 i nyansættelser.

Derudover har en gruppe arbejdet med riskovurdering, som løbende opdateres og der dermed sørges for fokus på medarbejdertrivslen generelt og i overgangsperioden.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016.
Skoleudvalget den 14. december 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstilliet

Christian Kromann deltog ikke i behandlingen af punktet
176. Småbørnsindsats 0-2 år
Sagsnr.: 2016-023793
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Småbørnsindsatsen 0-2 år indstilles til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Småbørnsindsatsen 0-2 år godkendes. 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i juni 2016, at Småbørnsindsatsen 0-2 år blev en del af kommunens indsatser. Byrådet ønsker at fastholde og udvikle fokus på småbørnsområdet 0-2 år med visionen om, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og kan klare sig godt ud i livet.  ”En god start på livet i Middelfart Kommune” er med til at understøtte målet om at Middelfart Kommunen er ”et godt sted at bo og leve”.

Processen med udarbejdelse af Småbørnsindsatsen 0-2 år er foregået i et tæt samspil med en tværfagligt sammensat styregruppe- og arbejdsgruppe. I hele forløbet har en række interessenter været inddraget:
 

 •     Bestyrelsesrepræsentanter i alle dagtilbud
 •  Ledere i kommunen på tværs af afdelinger og forvaltninger
 •  Sundhedsplejen
 •  Alle faggrupper i kommunen med viden om 0-2 års området
 •  Afdelingsjordemødre fra Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital
 •  Dagpleje og vuggestuepersonale
 •  Børn, Kultur og fritidsudvalget, Social og Sundhedsudvalget og Byrådet
 •  Sundhedsafdelingen
 •  Praktiserende læger
 •  Nybagte forældre

Småbørnsindsatsen 0-2 år har været i høring i december måned og er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringssvar.

Økonomi:

Byrådet har bevilget kr. 500.000,- i 2017 og 2018, som foreslås anvendt til:

Ansættelse af en sundhedsplejerske i årene 2017 og 2018 for at effektuere nedenstående nye tiltag pkt. 1-5 
Ressourcer til kompetenceudvikling pkt. 6-7 kombineret med ressourcer fra de involverede afdelingernes egne uddannelseskonti

1. Fødselsforberedelse med deltagelse af sundhedsplejerske
2. Graviditetsbesøg til førstegangsfødende
3. Mødregrupper for førstegangsfødende med deltagelse af sundhedsplejersken
4. Forældrecaféer med forskellige oplægsholdere fra Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
5. Sundhedsplejerskebesøg i 4-6 måneders alderen
6. Kompetenceudvikling i sundhedsplejen
7. Fælles tværfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere inden for 0-3 års området

Derudover er det besluttet at ansætte en ledende sundhedsplejerske pr. 1. januar 2017 til understøttelse af Småbørnsindsatsen 0-2 år.

Høring:

Småbørnsindsatsen har været i høring december 2016 og de indkomne høringssvar ligger på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016.
Social- og Sundhedsudvalget den 14. december 2016. 
Økonomiudvalget den 19. december 2016.
Byrådet den 2. januar 2017.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Christian Kromann deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag:

LUKKEDE SAGER