Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. november 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. november 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Lars Vigsø
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

167. Fremtidens idrætsfaciliteter - Middelfart Kommune deltager i fase 2
Sagsnr.: 2015-007536
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Middelfart Kommune er udtaget til at deltage i fase 2 i forskningsprojektet 'Fremtidens Idrætsfaciliteter'.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ er det mest ambitiøse forskningsprojekt om idrætsfaciliteter i Danmark. Middelfart Kommune har i samarbejde med kommunens haller meldt sig til dette projekt og deltaget i projektets 1. fase.  Projektet er inddelt i tre faser og løber fra 2015 -2018. Som kommune er man sikret deltagelse i minimum 1. fase, men kommunen har tilkendegivet, at den også ønsker at deltage i de 2 andre faser. Nu er det besluttet, hvilke kommuner, der deltager i projektets fase 2, og Middelfart Kommune er er udvalgt til at deltage i denne fase også. Invitationen har været forelagt halformændene i de selvejende haller og de indstiller, at kommunen deltager i fase 2 i projektet.

Ved deltagelse i fase 2 vil kommunen få en række ekstra målinger af idrætsanlæg i forhold til:
 

 • Økonomi og fysisk tilstand
 •  Tilfredshedsanalyse
 •  Kapacitetsbenyttelsesanalyse
Kommunen vil kunne bruge dette analysearbejde til dens egen videre udvikling og udnyttelse af haller og idrætsanlæg. Planlægning af det forestående analyse arbejde planlægges i forvaltningen i samarbejde med Job- og kompetencecentret.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn,kultur og Fritidsudvalget den 8. november 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.
168. Skabelon til kvalitesrapport for dagtilbud 2016
Sagsnr.: 2016-015914
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Skabelon for kvalitetsrapport i dagtilbud 2016 indstilles til godkendelse

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender den indstillede skabelon for kvalitetsrapport i dagtilbud 2016

Sagsbeskrivelse:

Hvert andet år dokumenterer Dagtilbudsafdelingen oplysninger om den faglige kvalitet i alle dagtilbud i form af en kvalitetsrapport.
Formålet med kvalitetsrapporten er:
 • At samle data om kvaliteten i dagtilbuddene
 • At anvende de indsamlede data som grundlag for det strategiske udviklingsarbejde på området
 • At kunne dokumentere en progression for dagtilbuddene og at kvaliteten øges

Skabelonen for kvalitetsrapporten er bygget op i følgende rækkefølge:

1. Sammendrag af de overordnede konklusioner – hvad er dagtilbuddene gode til og hvad skal der videreudvikles?
2. Dagtilbudsstrukturen - herunder Arbejdsgrundlag og Handleguide
3. Faglige kvalitetsvurderinger – resultater af forskellige faglige vurderinger
4. Faglige udviklingstiltag – beskrivelse og evaluering af udviklingsforløb i forhold til sprogindsats og flygtningebørn
5. NøgletalØkonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

169. Anlæg i Dagtilbudsafdelingen - Kastanieborgen
Sagsnr.: 2016-023318
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering om licitation over byggeprojekter i Børnehuset Kastanieborgen den 24. oktober 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Sagsbeskrivelse:

I Kastanieborgen indeholder byggeprojektet følgende elementer: 
 • Der etableres større, overskuelige og mere praktisk beliggende stuer – herunder en tilbygning på 44 kvadratmeter.
 • Etablering af nye trapper, som binder børnehuset mere sammen
 • Etablering af elevatorlift, som er en betingelse for at kunne indføre madordning, hvis det ønskes.
 • Tagetagen indrettes til personalefaciliteter.
 • Isolering af tagkonstruktionen
 • Det eksisterende udsugningsanlæg monteret i hele bygningen (dog ikke vuggestuen) udskiftes og erstattes med et ventilationsanlæg.
 • Alle overflader på gulve og vægge renoveres. Lofter udskiftes og der opsættes lydbisolering.
 • Der etableres ABA-anlæg i bygningen.

Anlægget igangsættes hurtigst muligt.

Økonomi:

Byrådet frigav anlægssum på Byrådsmødet den 6. juni 2016.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Det oprindelige budget til opgaven rækker ikke det endelige behov. Der arbejdes derfor på at finde finansiering til det fulde projekt.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.
170. Anlæg i Dagtilbudsafdelingen - Naturhaven
Sagsnr.: 2016-023318
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En oritentering om licitation over byggeprojekter i Børnehuset Naturhaven den 31. oktober 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Sagsbeskrivelse:

Der er konstateret råd i den bærende gulvkonstruktion i Naturhaven og derfor ønskes et nyt hus opført, hvor Naturhaven er beliggende i dag.

Anlægget igangsættes hurtigst muligt.

Økonomi:

Byrådet frigav anlægssummen på Byrådsmødet den 6. juni 2016.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.
171. Resultater af trivselsmålinger 2016
Sagsnr.: 2016-023317
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Resultater af Handleguidens trivselsmålinger 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager resultaterne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. De er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet.

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

For st sikre børnenes trivsel bedst muligt har Middelfart Kommune udviklet en tværgående Handleguide til brug for personalet, så der så tidligt som muligt tages fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, således at problemerne ikke optrappes. Forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og  fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen. 

Forvaltningen har som en del af Handleguidens procedure i 2016 foretaget 3 trivselsmålinger i alle dagtilbud og skoler. Målingerne er foretaget ud fra 3 kategorier med en række indikatorer indenfor hver kategori :
 • Børn i grøn position: Barnet udvikles og trives.
 • Børn i gul position:  Der er områder i forhold til barnets trivsel, som  skal undersøges nærmere. Forældrene vil altid blive inforneret, og inddraget, når der ses begyndende tegn på, at barnet ikke trives.
 • Børn i rød position: Der er bekymring for barnets trivsel og handling skal iværksættes med det samme. Forældrene vil altid informeret og vil blive indkaldt til et tværfagligt møde for at få afdækket vanskelighederne i sin helhed med udarbejdelse af en fælles handleplan.
Resultaterne fra trivselsmålingerne er fra perioden oktober 2015 frem til oktober 2016 for folkeskoler uden specialtilbud og daginstitutioner. Forvaltningen er i samarbejde med skolerne med specialtilbuddene ved at finde en model, så de kommer med i målingerne for 2017. Samlet set vurderes data ud fra målet om, at minimum 85 % af børnene er i grøn position, max 10 % af børnene er i gul position og max 5 % af børnene er i rød position.

Eftersom de enkelte dagtilbud og skoler ikke opfatter indikatorerne helt ens er det ikke ud fra datamaterialet muligt at lave en samlet konklusion, men tallene viser en klar tendens til, at flere børn i både dagtilbud og skole i Middelfart Kommune  trives bedre i september 2016 end for et år siden. På skoleområdet ses en stigning af børn i gørn position fra 81 % til 84 % og for daginstitutionerne ses stigningen fra 74 % til 83 %. Målet om at nå 85 %, 10 % og 5 %  i de tre forskellige positioner er endnu ikke nået. Forventningen er, at det kan nås i løbet af 2017 med den fine progression, der er set i det første år. Det helt essentielle er, at dagtilbud og skole ud fra trivselsmålingerne arbejder målrettet på at forbedre børn og unges trivsel. 
 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.
Skoleudvalget den 8. november 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

172. Revision af vedtægter for Middelfart Ungsdomsråd
Sagsnr.: 2016-022295
Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

Præsentation:

Efter sammenlægning af Musikskolen, 10 éren og Ungdomsskolen er der behov for at revidere Ungdomsrådets vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

 • At Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Musikskolen, 10éren og Ungdomsskolen er blevet sammenlagt under fælles ledelse og bestyrelse.

Den nye bestyrelse er sammensat således at Ungdomsrådet har et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen og ikke " to repræsentanter med taleret og uden stemmeret" som tilfældet var før sammenlægningen. Det er derfor nødvendigt at revidere Ungdomsrådets vedtægter i overensstemmelse hermed. Ungdomsrådet har derfor taget initiativ til at vedtægterne revideres. Ifølge vedtægterne skal ændringsforslag fra Ungdomsrådet forelægges Byrådet til godkendelse

Herudover ønskes en revision af bestemmelsen i  vedtægternes § 8 om dialog, således at det fremgår, at Ungdomsrådet  fremover ikke skal forelægge en årsrapport for udvalget, men alene en status.
 
Konkret er der tale om følgende ændringsforslag:

§6
Ungdomsrådet

Hidtidige vedtægter:
To repræsentanter fra Ungdomsrådet deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder med taleret og uden stemme ret.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet vælger, af og blandt sine medlemmer, et medlem til Middelfart Musik- og Ungdomsskoles bestyrelse.

§ 8
Dialog

Hidtidige vedtægter:
Ungdomsrådet refererer til Børn-, Unge- og Fritidsudvalget og udarbejder en årsrapport, der forelægges udvalget.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet refererer til Skoleudvalget og forelægger en status for udvalget en gang om året.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.Økonomi:

Ingen bemeærkninger

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016.
Skoleudvalget den 8. november 2016.
Økonomiudvalget 28. november 2016.
Byrådet 5. december 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

2016-022295-4201610260925.pdf
173. 4. Budgetopfølgning 2016 Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-006045
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge of Fritidsforvaltningen har udarbejdet 4. Budgetopfølgning pr. 30.9.2016 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Ved 4. Budgetopfølgning pr. 30.9.2016 forventes et mindreforbrug på driften på 2,084 mio. kr. på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet fordeler sig således på områderne:

Kultur og Fritidsområdet forventes at realisere et merforbrug på 0,708 mio. kr. Merforbruget henfører sig primært til en mindreindtægt fra leje af kommunale haller, stigende leasingudgifter vedrørende nyt inventar på biblioteket, samt ekstraordinære opstartsudgifter i forbindelse med etableringen og driften af nye dykkerfaciliteter ved Søbadet.

Dagtilbudsafdelingen forventes samlet at realisere et mindreforbrug på 0,686 mio. kr. herunder forventes det:

 • At dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 1,519 mio. kr. som primært henfører sig til det faldende børnetal.
 • At de kommunale pasningstilbud udviser et mindreforbrug på 0,582 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at daginstitutionerne har kapacitettilpasset ders forbrug i forhold til det faldende børnetal.
 • At private pasningstilbud udviser et merforbrug på 1,156 mio. kr. primært på baggrund i en stigning af forældre der modtager tilskud for pasning af egne børn, og at der bliver passet flere børn i private vuggestuer end budgetforudsat.
 • At specialpædagogisk indsats udviser et merforbrug på  0,105 mio. kr. som hovedsageligt skyldes udgifter til mellemkommunal afregning.
 • At sundhedstjenesten udviser et merforbrug på 0,155 mio. kr. som følge af en forventning om højere løn- og kørselsudgifter end budgetteret.

Børn og Familieafdelingen forventes samlet at realisere et mindreforbrug på 2,108 mio. kr. Herunder forventes det:

 • At anbringelsesområdet forventes at udvise et mindreforbrug på 2,129 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et fald i udgifterne på anbringelse i plejefamilie der dog modsvares af øget udgifter til anbringelse på døgninstitution og private opholdssteder.
 • At forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 0,804 mio. kr., som blandt andet henfører sig til et merforbrug i Familie- og Ungehuset. Derudover forventes der et merforbrug på familieafdelingens fællested som hovedsageligt skyldes intensiveret arbejde med integrationen af flygtningefamilier.
 • At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,720 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, reducerede udgifter til merudgiftsydelse vedrørende handicapsager.
På anlægsområdet forventes et merforbrug på 2,643 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Budgetforventningen og afvigelser er nærmere begrundet i det til dagsordenspunktet vedhæftede bilag.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Med den præcisering, at der ikke gives en negativ tillægsbevilling på anbringelsesområdet til dækning af merudgifter på det administrative område på kr. 0,453 mio.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.


Bilag:

LUKKEDE SAGER