Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 6. september 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
6. september 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Lars Vigsø
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

159. Børn, Kultur og Fritidsudvalgets halvårsregnskab 2016
Sagsnr.: 2015-006045
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 30.06.2016 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At halvårsregnskabet tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har i alt forbrugt 134,8 mio. kr. pr. 30. juni 2016 ud af et samlet korrigeret budget på 256,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 52,5 %. Ved halvårsregnskabet er forvaltningens resultatforventning, at driften vil udvise et samlet mindreforbrug på 0,515 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud).
 
Resultatet fordelder sig således på områderne:

På Kultur og Fritidsområdet tegner der sig et samlet merforbrug på 0,251 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en forventning om færre indtægter fra leje af kommunale haller på grund af et lavere aktivitetsniveau end budgetforudsat.

Dagtilbudsområdet forventes samlet at realisere et mindreforbrug på 0,299 mio. kr. Herunder forventes det:

 • At Sundhedstjenesten realiserer et merforbrug på 0,264 mio. kr. som primært skyldes højere løn-og kørselsudgifter end budgetteret.
 • At Dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 1,797 mio. kr. som primært henfører sig til det faldende børnetal samt færre udgifter vedrørende PAU/GVU elever.
 • At de kommunale pasningstilbud udviser et merforbrug på 0,354 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet manglende forældrebetaling i både dagplejen og daginstitutionerne pga. af et lavere børnetal, og en stigning i udgifterne til       mellemkommunal afregning. Derudover ses en markant stigning i udgifterne til fripladstilskud i forbindelse med stigningen i antallet af flygtningebørn i daginstitutionerne.
 • At private pasningstilbud udviser et merforbrug på 1,342 mio. kr. primært på baggrund i en stigning af forældre der modtager tilskud for pasning af egne børn, og at der samlet set bliver passet flere børn i private pasningstilbud end budgetforudsat.
 • At specialpædagogisk indsats udviser et mindreforbrug på 0,462 mio. kr. som hovedsageligt skyldes færre udgifter til mellemkommunal afregning og færre lønudgifter end budgetforudsat.
Børn og Familieafdelingen forventes samet at realisere et mindreforbrug på 0,467 mio. kr. Herunder forventes det:

 • At anbringelsesområdet udviser et mindreforbrug på 1,699 mio. kr. som primært henfører sig til færre anbringelsessager end forventet, der dog i nogen grad opvejes af øget udgifter til ophold på sikrede døgninstitutioner.
 • At forbyggelsesområdet udviser et merforbrug på 2,128 mio. kr. som hovedsageligt skyldes ansættelsen af to familieguider og øget udgifter til døgnophold for barn og forældre.
 • At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,835 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, reducerede udgifter til merudgiftsydelse vedrørende handicapsager.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 2,412 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende udbygningen af børnehaven Kompasset forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,101 mio. kr. Den resterende afvigelse skyldes alene periodeforskydninger.

Budgetforventningen og afvigelser er nærmere begrundet i det til dagspunktet vedhæftede bilag. 

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016
Ingen videre behandling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

160. Læringsmiljøvurdering 2016
Sagsnr.: 2015-010396
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Orientering om afvikling af læringsmiljøvurderinger i efteråret 2016 i alle kommunale og private dagtilbud i Middelfart Kommune

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har stor fokus på kvalitet i dagtilbud. Det er lovbestemt, at kommunen skal føre tilsyn med kommunale og private dagtilbud. Tilsynet opdeles i et pædagogisk tilsyn og et tilsyn med sundhed, sikkerhed og hygiejne. Tilsyn med hygiejne foretages i 2016, og tilsynet med sikkerhed og sundhed foretages i 2017.

Det er politisk besluttet, at det pædagogiske tilsyn skal indeholde en vurdering af dagtilbuddenes læringsmiljøer for at vurdere, fastholde og videreudvikle læringsmiljøerne i alle dagtilbud. Den sidste læringsmiljøvurdering blev foretaget i 2014. Læringsmiljøvurderingen er en metode til at vurdere den faglige kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, som vurderes fra et børne-, forældre-, medarbejder- og lederperspektiv. Metoden er en blanding af observationer, selvvurdering, børne- og forældrevurdering. Materialet giver et konkret afsæt, der kan bruges som:

• Ledelsesredskab til dynamisk udvikling af den pædagogiske praksis.
• Grundlag for pædagogiske tilsyn.
• Dokumentation for pædagogisk kvalitet i alle dagtilbud.

Læringsmiljøvurderingen afvikles i perioden 22. august frem til 31. december 2016.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet
161. Evaluering af tilskud til pasning af egne børn
Sagsnr.: 2016-019902
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Byrådet besluttede i september 2015 at oprette en forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn.

Denne forsøgsordning skal nu evalueres.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at ordningen fortsætter endnu et år, hvorefter det igen evalueres.

Sagsbeskrivelse:

I henhold § 86 i Dagtilbudsloven kan et Byråd beslutte at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet kan, ifølge § 86, gives til forældre med børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart. Dog har byrådet mulighed for at beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med
børn i en bestemt aldersgruppe indenfor den givne ramme.

I Middelfart Kommune har Byrådet i 2015 besluttet at lave en forsøgsordning i et år med tilskud til pasning af eget barn i aldersgruppen fra 24 uger til 2 år og 10 måneder.

Begrundelsen for den valgte aldersgruppe er, at Byrådet ønsker at anvende ressourcerne på gode normeringer og en stabil og veluddannet personalegruppe i en bred vifte af dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver og private passere) samt at prioritere, at alle børn i børnehavealderen oplever et målrettet og kvalitetsbevidst arbejde med læring knyttet op på de 6 læreplanstemaer.

Forsøgsordningen har nu kørt i et år og der har været svingende efterspørgsel efter ordningen som kan ses ud fra nedenstående tabel:

2015

Antal børn:

2016

Antal børn:

2017

Antal børn:

September

1

Januar

14

Januar

5

Oktober

6

Februar

12

Februar

4

November

11

Marts

12

Marts

4

December

13

April

13

April

2

 

 

Maj

15

Maj

2

 

 

Juni

15

Juni

2

 

 

Juli

15

Juli

2

 

 

August

15

August

1

 

 

September

12

 

 

 

 

Oktober

10

 

 

 

 

November

6

 

 

 

 

December

5

 

 


Forvaltningen vurderer at tallene er tegn på at efterspørgslen har stabiliseret sig, og dermed fundet et acceptabelt lege.

Forventningen til 2016 og især 2017 er meget usikker, da der kan komme nye forældre til der benytter ordningen fra måned til måned.
Forventningen er alene baseret på de start og stopdatoer vi har inde i systemet på nuværende tidspunkt og ikke hvad der måtte komme af tilgang fremadrettet.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget lader forsøgsordningen fortsætte et år mere, og herefter foretager en endelig evaluering.

Økonomi:

Nedenstående er en opgørelse over, hvad der er brugt i 2015 samt forventet udgift til tilskud til ordningen i 2016 og 2017. 
 • 2015: 185.930 kr.
 • 2016: 836.320 kr. (estimeret)
 • 2017: 141.471 kr. (estimeret) 

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016.
Økonomiudvalget den 26. september 2016.
Byrådet den 3. oktober 2016.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
162. Vuggestueplader i Børneuniverset Fjelsted Harndrup
Sagsnr.: 2016-017852
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at komme med idéer til, hvordan den lokale opbakning til Børneuniverset Fjelsted Harndrup kan optimeres.

Fra denne arbejdsgruppe er fremsendt et ønske om oprettelse af vuggestuepladser i universet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der pr. 1. marts 2017 oprettes 4 vuggestueplader i Børneuniverset Fjelsted Harndrup
 • At der anvendes 0,1 mio. kr. fra Dagtilbudsafdelingens budgetramme til etablering af tilbuddet

Sagsbeskrivelse:

En arbejdsgruppe bestående af fællesbestyrelsen for, udvalgsformændene for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget samt repræsentanter fra skoleforvaltningen, de lokale foreninger og dagplejen har arbejdet med muligheder for optimering af den lokale opbakning til Børneuniverset Fjelsted Harndrup.

Én af de fremkomne muligheder er at oprette en vuggestuegruppe til 4 børn.

For at vuggestuegruppen kan etableres skal der indkøbes diverse baby-/børneudstyr i form af bl.a. barnevogne, hæve/sænke puslebord, børnetoilet, højstole m.m. Desuden skal der foretages mindre bygningsændringer samt indhegning af legeplads og overdækning af udendørs sovepladser.

Økonomi:

Forslaget indebærer en engangsudgift på 0,1 mio. kr. til diverse inventar og udstyr som finansieres inden for dagtilbudsområdets egen budgetramme.

Budget til den daglige drift at vuggestuepladserne er indeholdt i demografireguleringsmodellens samlede budgettildeling til dagtilbudsområdet for 2017.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016.
Økonomiudvalget den 26. september 2016.
Byrådet den 3. oktober 2016.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse
163. Afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser - Syddanmark
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2.
Lovgrundlaget giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde fokus på målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne. Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om fokus på borgere med svære spiseforstyrrelser.  Der er udarbejdet en afrapportering i henhold til ovenstående, som skal godkendes i kommunalvestyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser i Syddanmark godkendes

Sagsbeskrivelse:

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

 • At en eller flere kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
 • At kommunalbestyrelsen eller regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
 • At det undtagelsesvis kan pålægges en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
 • At der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
 • At der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftale sekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Afrapportering

Kommunerne har indmeldt hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelse, de havde i 2014 og 2015.

Antal borgere med svære spiseforstyrrelser

2014

2015

Børn (0-17 år)

50

53

Voksne (18 år og derover)

129

149

 

Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellig tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

Kommunerne i Syddanmark melder ikke om problemer med at kunne tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

Tidsplan

 11. maj 2016 Godkendt i Socialdirektørforum 
 23. maj 2016Godkendt i Kommunaldirektørkredsen
 13. juni 2016 Godkendt i KKR
 29. juni – 15. oktober 2016Til godkendelse i kommunerneTil godkendelse i kommunerne
 15. oktober 2016 Fælleskommunalt Socialsekretariat indsender rapporten til Socialstyrelsen

Økonomi:

Ingen

Høring:

Høring af Handicaprådet:
Rådet er orienteret om afrapporteringen. Skulle rådet afgive høringssvar vil dette foreligge ved behandling af afrapporteringen.

Høring af Ældrerådet:
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
- Skoleudvalget den 8. september 2016
- Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
- Økonomiudvalget 26. september 2016
- Byrådet 3. oktober 2016

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

164. Godkendelse af Rammeaftale 2017
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2017 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen gælder for 2017 og genforhandles årligt.
 
Udviklingen på det specialiserede socialområde - et paradigmeskift
Gennem de seneste år er der sket et paradigmeskift på socialområdet. Den rehabiliterende tilgang er kommet i fokus, og danner i stigende grad grundlag for arbejdet på området. Fokus på velfærd er ændret fra at være noget, der leveres til borgerne, til at velfærd er noget der skabes sammen med borgerne. Borgerne skal inddrages aktivt, og selv være med til at definere det gode liv, og den kommunale opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelser til at leve et så almindeligt liv som muligt.

 
For at skabe grundlaget for hurtigt og fleksibelt samarbejde mellem aktørerne på området ønsker Socialdirektørforum i Syddanmark, at der i de kommende år fokuseres på følgende temaer;

 • Effekt - metoder der virker
 • Vidensdeling
 • Tværsektorielt fokus
 • Specialiseringen ud til borgerne - matrikelløse indsatser
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Forebyggelse

I Syddanmark arbejdes der løbende med en lang række fokusområder og visioner, som en del af det kommunale/regionale samarbejde. Ud over dette vil der, gennem Rammeaftale 2017, være fokus på følgende indsatser;

Metoder i Botilbud
Siden offentliggørelsen af en undersøgelse om metoder i botilbud udarbejdet af Socialforskningsinstituttet(SFI), har der været fokus på at arbejde mere struktureret med metoder. Dette styrkes ved, at der i efteråret 2016 igangsættes et kursusforløb, som skal skabe fundamentet for en mere vidensbaseret indsats på området.

Sammen om velfærd - tværsektorielt kompetenceprojekt
På baggrund af et tværsektorielt kompetenceprojekt blev der i januar 2015 afholdt Round table møde med deltagelse af kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Mødet fokuserede på, hvordan aktørerne kan medvirke til at understøtte et paradigmeskift, hvor velfærd ikke længere skal ses som noget der leveres til borgerne, men som noget der skabes sammen med borgerne og mange andre. Indsatserne skal være mere vidensbaseret og orienteret mod effekt, kvalitet og progression. Dette medfører nye krav medarbejderne og dermed til udannelserne på området. 

På den baggrund er der udarbejdet et fælles strategisk grundlag for samarbejdet mellem kommuner, regionen og uddannelsesinstitutionerne samt en handleplan for de første indsatser. Indsatserne fokuser på udvikling af grunduddannelser og praktikforløb samt efteruddannelser/videreuddannelser. De første konkrete aktiviteter er igangsat i 2016 og projektet løber til 2018.

Videndeling om relevante temaer
Videndeling giver god mening, men er ikke altid lige til. Udvikling af vidensdeling vil i 2017 være i fokus, og der vil blive afholdt 1-2 tværkommunale/regionale workshops om gode projekter eller erfaringer, som andre med fordel kan lære af.

Samarbejde med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark omkring spiseforstyrrelser
I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

Styring af udgifterne
Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der vil i 2017 være fokus på, at de samlede udgifter skal falde, eller minimum fastholdes på niveau med 2016 i alle kommuner og regionen.

I 2017 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Med henblik på at følge og styre udgifterne udarbejdes en beskrivelse af udgiftsudviklingen med mulige årsagsforklaringer til udviklingen. Endvidere udarbejdes en beskrivelse af antal sager og særligt dyre sager.

Rammeaftalen omtaler endvidere områderne tendenser og behov, opfølgning på belægning på tilbud indenfor området, belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark, sikring af effektiv drift, fælles fokus på sikrede institutioner, Koordinering af land- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Endvidere er der et afsnit om særlige forhold i Styringsaftalen. Med hensyn til uddybning af disse områder og afsnit henvises til Rammeaftalen, som vedlægges som bilag.

Økonomi:

Godkendelse af Rammeaftalen for 2017 medfører i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Høring af Handicaprådet;
Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen.

Høring af Ældrerådet;
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
- Skoleudvalget den 6. september 2016
- Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
- Økonomiudvalget 26. september 2016
- Byrådet 3. oktober 2016

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

LUKKEDE SAGER