Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tillægsdagsorden for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. juni 2016 - Referat

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. juni 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

153. Kommunegaranti til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med halrenovering
Sagsnr.: 2016-015362
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med diverse halrenoveringsarbejder.

Forvaltningen foreslår:

  • At der stilles en kommunegarqanti således at Lillebælt Sport og Kultur kan optage et annuitetslån med 25 års løbetid hos Kommunekredit på op til 2,8 mio. kr. til det i ansøgningen beskrevne renoveringsarbejde i hallerne.
  • At garantistillelsen betinges af, at lånet optages med fast rente i hele løbetiden (Et KKbasislån anses i den forbindelse for at være et fastrentelån).
  • At Lillebælt Sport og Kultur selv bærer den fulde låneydelse, dvs. lånet indgår ikke i driftstilskudsberegningen.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen i Lillebælt Sport og Kultur om kommunal garantistillelse for et lån på 2,8 mio. kr. til renoveringsarbejder primært i Lillebæltshallen og Strib Svømme og Motionscenter.

Af ansøgningen fremgår det, at Lillebælt Sport og Kultur (LSOK) er udfordret på akutte renoveringsarbejder, der ikke kan udsættes.

Renoveringsarbejdet omfatter:
  1. Udskiftning af tromlefilter og eltavle i Strib Svømme og Motionscenter med henblik på at efterleve myndighedskrav.
  2. Drænprojekt, herunder udbedring af vand og fugtproblemer i kælderområderne i Lillebæltshallen. 
  3. Udskiftning af booking og låsesystem for hele LSOK 

Forvaltningen har modtaget et budgetoverslag / projektbeskrivelse for anlægsarbejdet, samt et bestyrelsesreferat, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen tiltræder optagelse af et lån med kommunegaranti til finansiering af anlægsarbejdet.

Ansøgning og budgetoverslag/projektbeskrivelse indgår som bilag til sagsfremstillingen.

Det er forvaltningens vurdering, at Lillebælt Sport og Kultur har vanskeligt ved at håndtere store vedligeholdelsesarbejder indenfor rammerne af den løbende drift, og derfor har behov for at optage et lån til formålet, som afvikles over længere periode. Det vurderes endvidere, at anlægsarbejdet, som skitseret ifølge ansøgningen og budgetoverslaget, samlet set vil medvirke til at opretholde en god vedligeholdelsesmæssig stand af bygningerne, og derigennem medvirke til at skabe gode rammer om idrætsudøvelsen i kommunen. 

Økonomi:

Middelfart Kommune har i forbindelse med denne låneansøgning modtaget et byggebudget og gennemgået de seneste 3 årsregnskaber for Lillebælt Sport og Kultur.

Årsregnskaberne for 2013, 2014 og 2015 udviser negative resultater finansielle poster på 0,630 mio. kr., 1,439 mio. kr., 0,424 mio. kr., hvilket umiddelbart indikerer, at foreningen kan have vanskeligt ved at bære yderligere låntagning. Det er dog væsentligt at fremhæve, at årsregnskaberne er belastet af ekstraordinære udgifter til fusionen mellem Lillebæltshallerne og Strib Svømmehal. 

Økonomiafdelingen har med henblik på at vurdere den økonomiske holdbarhed af yderligere kommunegaranteret låntagning haft et møde med Lillebælt Sport og Kultur, hvor likviditetsbudget og regnskabsforventning til 2016 er blevet forelagt.  Regnskabet for 1. kvartal 2016 udviser et overskud på 0,117 mio. kr. efter finansielle poster og Lillebælt Sport og Kulturs budgetopfølgning viser et forventet årsresultat for 2016 0,208 mio. kr. Resultaterne forventes at ligge i samme niveau i årene fremover. 

Lillebælt Sport og Kultur vurderer herudover, at de positive effekter af fusionen fremover vil gøre det muligt at afholde de løbende vedligeholdelsesopgaver via driften. 

Låneoptagelsen på 2,8 mio. kr. medfører isoleret set en mindre forøgelse af hallernes årlige låneydelse på ca. 0,160 kr., og den samlede kommuneale garantistillelse til Lillebælt sport og Kultur udgør herefter 37,6 mio. kr.

På baggrund af ovenstående og set i lyset af, at anlægsarbejdet har akut karakter, er det forvaltningens anbefaling, at der stilles garanti for låneoptagelsen. Samtidig anbefales det dog, at gældsætningen fremadrettet ikke forøges væsentligt ud over dette niveau. Det indebærer, at foreningen i højere grad via afdrag skal skabe råderum til låntagning til fremtidige projekter.

Det bemærkes:
  • At garantistillelsen belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse opgjort lånerammen og kan konstatere, at der er plads til at stille garanti for de nævnte anlægsprojekter.
  • At økonomisk støtte kan ydes indenfor rammerne af kommunalfuldmagten, da nødvendig vedligeholdelse af halfaciliteterne tjener almenvellets interesse.
  • At der ikke skal opkræves garantiprovision, idet Lillebælt Sport og Kultur agerer indenfor Kultur og Fritidsområdet og ikke har et erhvervsøkonomisk sigte.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 7. juni 2016
Økonomiudvalget d. 13. juni 2016
Byrådet d. 20. juni 2016.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

LUKKEDE SAGER