Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. juni 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. juni 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

146. Afregning af undervisningstilskud 2015
Sagsnr.: 2016-005954
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultat af aftenskolernes regnskab for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At den resterende tilbagebetaling tilbageføres til kommunekassen

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolernes regnskabsaflæggelse er gennemgået. Beregningerne viser, at der sammenlagt skal tilbageføres 37.553,90 kr.
Der har i regnskabsåret reelt været yderligere udgifter på 57.673,60 kr.

Økonomi:

Der tilgår kommunekassen 37.553,90 kr.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2016
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016


Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2016:
Det indstilles til Børn, Kultur- og Fritidsudvalget, at overskydende midler omfordeles til de aftenskoler, der har haft merforbrug.

Beslutning:

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget beslutter at overskydende midler omfordeles til de aftenskoler, der har haft merforbrug.

Bilag:

147. 2. Budgetopfølgning 2016 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-006045
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge of Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2. Budgetopfølgning pr. 30.4.2016 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 2. Budgetopfølgning pr. 30.4.2016 forventes et mindreforbrug på driften på 0,551 mio. kr. på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet fordeler sig således på områderne:

Kultur og Fritidsområdet forventes at realisere et merforbrug på 0,420 mio. kr. Merforbruget henfører sig primært til en mindreindtægt fra leje af kommunale haller, samt ekstraordinære opstartsudgifter i forbindelse med etableringen og driften af nye dykkerfaciliteter ved Søbadet.

Dagtilbudsafdelingen forventes samlet at realisere et mindreforbrug på 0,639 mio. kr. herunder forventes det:

 • At dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 1,685 mio. kr. som primært henfører sig til det faldende børnetal.
 • At de kommunale pasningstilbud udviser et merforbrug på 0,220 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet manglende forældrebetaling i både dagplejen og daginstitutionerne pga. af et lavere børnetal, og en stigning i udgifterne til       mellemkommunal afregning. Derudover ses en markant stigning i udgifterne til fripladstilskud i forbindelse med stigningen i antallet af flygtningebørn i daginstitutionerne.
 • At private pasningstilbud udviser et merforbrug på 1,052 mio. kr. primært på baggrund i en stigning af forældre der modtager tilskud for pasning af egne børn, og at der bliver passet flere børn i private vuggestuer end budgetforudsat.
 • At specialpædagogisk indsats udviser et mindreforbrug på0,491 mio. kr. som hovedsageligt skyldes færre udgifter til mellemkommunal afregning og færre lønudgifter end budgetforudsat.
 • At sundhedstjenesten udviser et merforbrug på 0,252 mio. kr. som følge af en forventning om højere løn- og kørselsudgifter end budgetteret.

Børn og Familieafdelingen forventes samlet at realisere et mindreforbrug på 0,332 mio. kr. Herunder forventes det:

 • At anbringelsesområdet forventes at udvise et mindreforbrug på 1,407 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et fald i udgifterne på anbringelse i plejefamilie der dog modsvares af øget udgifter til anbringelse på døgninstitution og private opholdssteder.
 • At forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 2,072 mio. kr., som blandt andet henfører sig til et merforbrug i Familie- og Ungehuset. Derudover forventes der et merforbrug på familieafdelingens fællested som hovedsageligt skyldes intensiveret arbejde med integrationen af flygtningefamilier.
 • At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,922 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, reducerede udgifter til merudgiftsydelse vedrørende handicapsager.
På anlægsområdet forventes et merforbrug på 2,304 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Budgetforventningen og afvigelser er nærmere begrundet i det til dagsordenspunktet vedhæftede bilag.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016
Ingen videre behandling.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2015-006045-37BKF - 2-BO-2016.docx
148. Statistik over klager til Ankestyrelsen over Middelfart Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Sagsnr.: 2016-009016
Sagsbehandler: Sophie Westergaard

Præsentation:

Ankestyrelsen har offentliggjort ankestatistik 2015 for Middelfart Kommune. På baggrund af denne orienteres om udviklingen af ankesager i 2014 og 2015. 

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsen offentliggører hvert år statistik over antallet af afgørelser på social og beskæftigelsesområdet.  Der er udarbejdet en beskrivelse af udviklingen af klagesager fra 2014 til 2015 på baggrund af statistikken.

Ankestyrelsen kan ændre, ophæve eller hjemvise en sag til kommunen, hvis afgørelsen ikke er korrekt eller tilstrækkelig oplyst. Dette opgøres i en omgørelsesprocent.
Statistikken viser at Middelfart Kommunes omgørelsesprocent, på langt de fleste lovområder, ligger under landsgennemsnittet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. juni 2016
Social- og Sundhedsudvalget 8. juni 2016
Økonomiudvalget 13. juni 2016
Byrådet 20. juni 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

149. Fokusområder for Dagtilbudsområdet - 2. halvår 2016
Sagsnr.: 2016-001580
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over Dagtilbudsområdets fokuspunkter for 2. halvår 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

For at skabe overblik og fokus på sidste halvår af 2016, har Dagtilbudsafdelingen udarbejdet en oversigt over kommende sager og fokusområder. 

August 2016:

 • Anlæg Dagtilbud - Naturhaven og Kastanieborgen
 • Ansøgning om vuggestuepladser i Fjelsted/Harndrup Børneunivers
 • Orientering om børnehuse med madordning

September 2016:

 • Evaluering af pasning af eget barn
 • Småbørnsindsats 0-2 år temadrøftelse i BKU og Social- og Sundhedsudvalget
 • Koncept for læringsmiljøvurdering Dagtilbud

Oktober 2016

 • Specialpædagogernes effektmåling på handleguiden

November 2016:

 • Orientering om projekter i sundhedsplejen
 • Handleguiden evaluering og fremtidig drift
 • Mere kvalitet i ferietilbud
 • Skabelon for kvalitetsrapport

December 2016:

 • Evaluering af udvidet åbningstid i Nysgerrium
 • Evaluering af pedelsamarbejdet for skoler og dagtilbud
 • Orientering om pedeldækningen fremover for skoler og dagtilbud 

   

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016

Beslutning:

godkendt som indstillet
150. Handlingsplan rusmiddelområdet
Sagsnr.: 2016-001399
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en uddybende beskrivelse og handlingsplan for rusmiddelområdet i Middelfart Kommune. Der er mange interessenter på rusmiddelområdet og mange, der har synspunkter på, hvordan midlerne bør prioriteres. Et af formålene med denne handlingsplan er netop at give de politiske udvalg mulighed for en politisk og strategisk prioritering af indsatserne på rusmiddelområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At handlingsplanen på rusmiddelområdet godkendes

Sagsbeskrivelse:

På foranledning af Social- og sundhedsudvalget er der blevet udarbejdet en tværgående kortlægning og handlingsplan for rusmiddelindsatsen i Middelfart Kommune.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante afdelinger. 

Enhver rusmiddelbehandling tager udgangspunkt i borgerens udfordringer, forudsætninger og egne mål med den overordnede målsætning, at borgeren opnår alkohol- og stoffrihed. Hvis det ikke er muligt tilstræbes højst mulig grad af rehabilitering og forbedret livskvalitet for borgeren, dennes pårørende og nære omgivelser.
Det er rusmiddelområdets opgave at planlægge behandling og indsatser, således at disse bygger på de tilgange og metoder, der har størst og mest forebyggende effekt. Borgere kan få hjælp til behandling ved overforbrug, regelmæssigt eller dagligt forbrug af rusmidler. Et overforbrug medfører typisk udvikling af afhængighed med abstinenser til følge og med fysiske, psykiske, sociale samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget. Et misbrug kan omfatte indtagelse af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, LSD, heroin og/eller benzodiazepiner.

Rusmiddelcenteret målretter sin behandling mod borgere med misbrug, når de er motiverede for at samarbejde med Rusmiddelcenteret. Det betyder, at borgeren skal kunne definere klare mål sammen med en medarbejder fra Rusmiddelcenteret inden for de 3 første samtaler. Samtalerne med borgeren danner grundlag for et visitationsmøde, hvor der laves en aftale med borgeren om den behandlingsindsats, der skal sættes i gang.  Det er en forudsætning for behandling, at borgerens forbrug af rusmidler kan karakteriseres som et misbrug.

Arbejdet med handlingsplanen har taget udgangspunkt i de fastsatte kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug i forhold til Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 og 142.

Handlingsplanen består af en kortlægning af de nuværende tilbud og samarbejde på rusmiddelområdet og munder ud i en række målrettede anbefalinger for forskellige grupper af borgere:

Borgere under 30 år
-          Arbejdsgruppen mener, at en opsøgende indsats på tilbud blandt ungeaktører vil kunne reducere antallet af misbrugere under 30 år. Såfremt Rusmiddelcenteret skal løse denne opgave, bør der tilføres midler svarende til en fuldtidsstilling. Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budget, uden at andre indsatser markant nedprioriteres. Det vurderes, at investeringen i en opnormering på området over tid vil tjene sig hjem gennem besparelser på indsatser, der ellers ville skulle leveres til borgere, som ikke kommer ud af deres misbrug. 
-          Arbejdsgruppen anbefaler at Rusmiddelcenteret inviteres med i SSP-koordinationen, når borgeren har et rusmiddelproblem, eller at Rusmiddelcenteret kan anmode om at forelægge en sag for SSP koordinationen. Indsatsen kan udføres inden for nuværende budgetramme.

Borgere over 30 år
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes et åbent rådgivningstilbud i Rusmiddelcenteret. Formålet hermed er at ”fange” de borgere, som kortvarigt er motiveret for behandling. I Rusmiddelcentrets nuværende tilbud vil denne type borgere først komme til en samtale efter et stykke tid, og så kan motivationen være forsvundet. Det vurderes, at der er behov for at tilføre Rusmiddelcentret 100.000 kr. årligt til åben rådgivning.  Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budgetramme, uden at andre indsatser skal nedprioriteres.
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at Jobcenter og Rusmiddelcenter primo 2016 udvikler en model for en fælles job- og handlingsplan, hvor flere aktører på voksenområdet eventuelt deltager. En model for en fælles job- og handlingsplan udvikles inden for nuværende økonomiske ramme. Det forventes at tiltaget optimerer borgerens forløb i Jobcenter og Rusmiddelcenter.

Borgere på Plejecentre, Dagcentre og i Hjemmeplejen
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at Rusmiddelcenteret to gange om året tilbyder information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen.
-          Halvårlig information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen udføres inden for nuværende budgetramme.

Økonomi:

Se bilag.

Høring:

Handlingsplan sendt til høring i handicapråd og i ungdomsråd d. 19. april 2016.

Handicaprådet udtrykker i vedlagte bilag støtte til handlingsplanens anbefalinger.


Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget d. 11. maj
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni
Skoleudvalget d. 7. juni
Økonomiudvalget d. 13. juni
Byrådet d. 20. juni

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Anbefales godkendt.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2016
Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

151. Åbningstider i kulturhuset og bibliotekerne i Middelfart kommune pr. 10. august 2016
Sagsnr.: 2014-005342
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Det nye kulturhus og bibliotek på KulturØen er klar til ibrugtagning i starten af august 2016. 

Det betyder nye og udvidede åbningstider på Hovedbiblioteket på KulturØen og de tre biblioteksfilialer i Ejby, Nr. Aaby og Strib fra 10. august 2016.

Forslaget er dels resultat af budget 2016, hvor det blev besluttet at revurdere antallet af betjente timer i de åbne biblioteker og dels annoncering af tilgængeligheden til det nye åbne bibliotek og Kulturhus på KulturØen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Den levende KulturØ

KulturØen undergår en forandring og ombygning.
Parterne bag øen, og KulturØens mange interessenter (borgere, foreninger, arrangører m.fl.) har ønsket, at der bliver mere plads til ad-hoc-kulturen, hvor kulturelle foreninger, frivillige og borgere i alle aldersgrupper, kan sætte aktiviteter, events og udstillinger i gang. 

Den nye KulturØ skal understøtte et aktivt og vidtspændende kulturliv i Middelfart. Det bliver et indbydende fristed for Middelfarts borgere og gæster, et slaraffenland af aktivitetsudbud, med rig mulighed for aktive udfoldelser - et ø-rige af viden, kultur og oplevelser. 

På KulturØen kan man, ud over at låne bøger og andet materiale, booke en stille arbejdscelle, opleve en udstilling, drikke kaffe i cafeen, imens børnene leger, se en film, eller blot mødes med sine venner i en af de forskellige lounges. Med udgangspunkt i viden, inspiration, aktiviteter, kreativitet, gastronomi, bøger og film, bliver Kulturøen en magnet for egnens borgere og gæster - et kulturelt mødested.

Aktiviteter efteråret 2016

Aktiviteterne i efteråret 2016 i den ny-indrettede ø, er bl.a. udstillinger og koncerter i samarbejde med Mit Middelfart og børn/unge fra Middelfart kommunes daginstitutioner og skoler, Slots- og kulturstyrelsens showroom for kultur- og litteraturformidling, små koncerter indenfor blues, folk, klassisk, Fynske Mediers fotoudstilling, Magisk Harry Potter – efterår, Readathon, Abdel Aziz Mahmoud, DR’s SMART-PARAT-SVAR, makerspace og meget mere.

Nye rammer – nye opgaver

Kulturhusopgaverne medfører omlægning af arbejdsopgaver og mødetider for medarbejderne i Kultur & Bibliotek. Udover de faste betjente åbningstider, der annonceres nedenfor, omlægges formidlingsopgaverne, bl.a. for kultur- og litteraturformidlerne. Der planlægges og gennemføres foredrag, booktalks, familelæsekredse, børn/unge(bl.a. Mit Middelfart)-aktiviteter, koncerter, hjælp til gennemførelse af foreningsarrangementer o.lign.
 
Det medfører at der afsættes gnstl. 10-15 timer ugentligt til kulturhusopgaver, der gennemføres udover eller sideløbende med de faste betjeningsvagter.

Tilrettede åbningstider i de fire biblioteker

"Åbent bibliotek"-servicen øger tilgængeligheden til tjenester, faciliteter og samlingerne i det moderne bibliotek og kulturhus. Erfaringerne fra Nørre Aaby, Ejby og Strib biblioteker, viser at en del brugere fortsat gerne vil have hjælp til informationssøgning, og rådgivning om litteraturen, medens andre brugere især sætter pris på at de kan benytte samlingerne på egen hånd, f.eks. om aftenen.

De betjente og selvbetjente åbningstider i de fire biblioteker tilrettelægges mhp. at tilgodese flest mulige ønsker ift. personaleressourcer.

Åbningstider fra 10. august 2016

KulturØen
Åbent alle dage 7-22. Betjent åbningstid: mandag-fredag 10-17. Lørdag 10-14

Ejby Bibliotek
Åbent alle dage 7-22. Betjent åbningstid: mandag-tirsdag-torsdag og fredag 13-17

Nørre Aaby Bibliotek
Åbent alle dage 7-22. Betjent åbningstid: mandag-tirsdag-torsdag og fredag 13-17

Strib Bibliotek
Åbent alle dage 7-22. Betjent åbningstid: tirsdag og torsdag 13-17

Evaluering foråret 2017

I kulturhusets første levetid, lægges der vægt på muligheden for at kunne eksperimentere og tilrette arbejdsplanlægningen i takt med at gæsternes og borgernes trafik og brug af den nye KulturØ studeres. Det vil ske på baggrund af borgerinddragelse, trafiktælling, udlåns – og besøgsstatistik mm.
Såfremt der efterspørges betjent tid – eller aktiviteter i andre tidsrum end udgangspunktet,  tilrettes åbningstiderne og aktiviteterne.

Evaluering af de første 6 måneder i ny indretning på KulturØen forventes gennemført februar 2017. 

Økonomi:

Indenfor budgettet.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 7. juni 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet
152. Med Skolen i Biografen
Sagsnr.: 2016-015678
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Det Danske Filminstitut ansøger Middelfart Kommuen om deltagelse i "Med Skolen i Biograften" for sæsonen 2016/2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Det Danske Filminstitut, om kommunen ønsker at være med i "Med Skolen i Biografen", selvom kommunen ikke længere er med i Kulturregion Fyn.
Det Danske Filminstitut tilbyder Middelfart Kommunen en ordning med en egenfinanciering på 24.800 kr. som dækker udgifter til filmleje og forsendelse til kommunenes to biografter for sæsonen 2016/2017.
Kulturregion Fyn står for den overordnede amdinistration, logistik mm.  

Programmet i sæson 2016/2017 består af 8 filmtitler som vises i Fyns 17 biografer (inklusiv biograferne i Middelfart). 

Tilbuddet om deltagelse bliver sendt til alle skoler i kommunen, og der ligger undervisningsmateriale som baggrund til alle filmene.
De skoler der vil benytte sig af tilbuddet vil have en udgift på 17,00 kr. pr. elev som ser en film. Disse 17,00 kr. går til den enkelte biograf som salleje.

Middelfart Kommune har deltaget i ordningen fra før kommunesammenlægning.


Økonomi:

Beløbet vil bliver financeret fra puljen "Den attraktive forening" under folkeoplysningsudvalget.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. juni 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER