Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 2. februar 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
2. februar 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

123. Ønske om navneændring fra Brenderup Børnehave
Sagsnr.: 2016-000893
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Brenderup Børnehave ønsker at ændre navn.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer Brenderup Børnehaves ønske om navneændring.

Sagsbeskrivelse:

Brenderup Børnehave har fået vuggestue og ønsker af den grund at ændre navn til Brenderup Børnehus med virkning fra 1. marts 2016.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. feberuar 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus
Sagsnr.: 2016-000896
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forældrebestyrelsen i Nørre Aaby Børnehus har i efterår og vinter 2015 diskuteret tiltag, der skulle imødekomme det faldende børnetal i Børnehusets afdeling Søstjernen i Føns. Det er ikke lykkedes at få flere børn i Søstjernen og derfor fremlægger forældrebestyrelsen 2 løsningsforslag for at sikre vedblivende kvalitet i Børnehuset Nørre Aaby.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget sender forslag om nedlægning af afdeling Søstjernen i høring.

Sagsbeskrivelse:

Dagtilbudsafdelingen har modtaget en indstilling fra forældrebestyrelsen ved Børnehuset Nørre Aaby.

Forældrebestyrelsen og medarbejderne har igennem efteråret 2015 iværksat flere tiltag, for at højne opmærksomheden og børnetallet i Søstjernen. Tiltagene har ikke haft den nødvendige effekt og af den grund har forældrebestyrelsen besluttet at indstille to forslag til Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. At der gives en ekstrabevilling på 500.000 kr. til opretholdelse af afdeling Søstjernen. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde at børnefamilier skal kunne etablere sig i området og stadig have mulighed for pasning inden for en overskuelig afstand.
 2. Eller at afdeling Søstjernen lukkes. Denne løsning er selvfølgelig ikke ønskelig, men er den eneste mulighed inden for de nuværende økonomiske rammer. 

Børnehuset Nørre Aaby er fordelt på to matrikler. 3 afdelinger i Mikkelsbro (herunder vuggestue) og en afdeling i Føns (børnehave og vuggestue). Aktuelt er situationen sådan, at det faldende børnetal medfører en skævvridning af fordelingen af pædagogtimer de to matrikler imellem, idet der "mangler" børn i Søstjernen.

Pr. 1. marts 2016 er der indskrevet 20 børn i Søstjernen og pr. 1. august 2016 er tallet på 21 børn. Børnetallet skal være på ca. 30 børn i alt i afdeling Søstjernen, for at den kvalitets- og normeringsmæssige standard kan leve op til Middelfart Kommunes gældende beslutning om åbningstider og normering.

Det manglende børnetal vil pr. 1. marts 2016 betyde underskud på ca. 60 (personale)timer om ugen i Søstjernen. Finansiering af disse personaletimer, svarende til 500.000,- årligt, skal, som det ser ud lige nu, hentes i Mikkelsbro. Dette vil igen have store konsekvenser i form af en en væsentlig forringelse af kvaliteten og normeringen i Mikkelsbro.

Befolkningsprognosen angiver, at det ikke kun er en kortvarig nedgang i børnetallet i Søstjernen, men en stationær tilstand. Over en 5-årig periode forventes børnetallet falde fra 21 til 13.  

Forvaltningen har analyseret konsekvenserne af de to indkomne forslag fra forældrebestyrelsen. Nedgangen i børnetallet er en stationær tilstand og dagtilbudsafdelingens budget kan ikke år efter år, finansiere et merforbrug i Søstjernen. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Søstjernen lukkes med udgangen af juli 2016.

Forvaltningen påtænker bygningen som for nuværende huser Søstjernen forsøges solgt eller udlejet til eksterne parter.

Økonomi:

Dagtilbudsområdet er fra budget 2016 underlagt en demografikorrigeret rammestyring, hvilket medfører, at budgettildelingen fremover følger den demografiske udvikling i afdelingens relevante målgruppe, dvs. antallet af 0-6 årige børn.

Rammestyring indebærer som styringsprincip, at Dagtilbudsafdelingen relativt frit styrer og finder løsninger, men at dette sker indenfor den samlede økonomiske ramme, som op- eller nedreguleres i takt med udviklingen i børnetallet. 

Budgettet til den enkelte kommunale daginstitution bliver tildelt på baggrund af en objektiv tildelingsmodel, som blandt andet indeholder kriterier som forventede børnetal, forventede forbrugsudgifter og samlet areal til vedligeholdeles.   
Børnehuset Nørre Aaby, som består afdelingerne Mikkelsbro og Søstjernen i Føns, modtager en samlet budgettildeling på baggrund af ovenstående kriterier i tildelingsmodellen. 

Det er forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørre Aabys vurdering, at en fortsat drift af afdelingen Søstjernen i Føns vil kræve en årlig ekstra bevilling på 500.000 kr., hvorimod en lukning af afdelingen vil betyde at børnehuset kan overholde de nuværende økonomiske rammer.
  


Høring:

Forvaltningens forslag vedr. nedlægningen af Fønsafdelingen i Nørre Aaby Børnehus sendes i høring i:
 
• Lokaludvalg
• MED-udvalg
• Faglige organisationer

Forældrebestyrelsen vil have mulighed for at komme med evt. yderligere bemærkninger til indstillingen.

Høringsperioden varer fra 3. - 17. februar 2016.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016.
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2016.
Byrådet den 4. april 2016


Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:
Godkendt som indstillet.

Der udsendes en opdateret prognose for det forventede børnetal i Søstjernen som en del af høringsmaterialet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Der udsendes en opdateret prognose for det forventede børnetal i Søstjernen som en del af høringsmaterialet.

Bilag:

125. Centrale udmeldinger på særligt specialiserede områder
Sagsnr.: 2016-001175
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

På tværs af kommunerne i Region Syddanmark er udarbejdet afrapporteringer i forhold til de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Rapporteringerne forelægges alle kommunalbestyrelser til godkendelse, inden den samlede afrapportering sendes til Socialstyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • at afrapporteringen om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse godkendes
 • at afrapporteringen om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes  

  Sagsbeskrivelse:

  Baggrund
  Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på de to centrale udmeldinger: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

  Socialstyrelsen kan i regi af den nationale koordinationsstruktur udsende centrale udmeldinger til samtlige af landet kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

  Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

  Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftalesekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for region til Socialstyrelsen.

  Socialstyrelsen udmeldte på denne baggrund to centrale udmeldinger 1. november 2014: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

  Afrapporteringen

  Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

  Der er fra kommunerne i Syddanmark indmeldt, at målgruppen for den centrale udmelding er på 188 borgere. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen.

  Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.

  Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

  Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsnedsættelse, som kommunerne i Syddanmark var handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 173 børn og unge. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet giver mulighed for en bred fortolkning af målgruppen.

  Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse kan imødekommes.
  Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

  Sagen forelægges Social- og sundhedsudvalget og Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget sideløbende.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Handicaprådet orienteres om indholdet i de centrale udmeldinger på kommende møde.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016.
  Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  Bilag:

  126. Kulturaftale 2016-2019 for Kulturregion Trekantområdet
  Sagsnr.: 2014-005342
  Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

  Præsentation:

  Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet udløb pr. 31.12.2015. Der er i dialog med Kulturministeriet formuleret en ny kulturaftale for perioden 2016-2019. Kulturaftalen bygger på Kulturmetropolstrategien, der blev vedtaget i byrådene i 2014.

  Udkastet til kulturaftalen skal behandles og godkendes i alle syv byråd i Trekantområdet, hvorefter aftalen kan godkendes af Kulturministeren.

   

  Forvaltningen foreslår:

  • Kulturaftalen 2016-2019 indstilles til godkendelse.

  Sagsbeskrivelse:

  Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Formålet med aftalen er at fremme det tværgående samarbejde og sikre gode kulturtilbud til hele landet.

  Trekantområdet er et samarbejde mellem kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, der samlet omfatter 400.000 indbyggere. De syv kommuner arbejder målrettet med at udvikle samarbejdet i regionen bl.a. gennem foreningen Trekantområdet Danmark.

  Det kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet bygger på Kulturmetropolstrategien fra 2014, som er bidraget til den fælles vækststrategi: ”Vores fremtid” fra 2013. Vækststrategien knytter udviklingen og væksten sammen med evnen til at skabe en stærk og sammenhængende storbyregion. Kulturmetropolstrategien er det fælles pejlemærke for, hvordan vi ønsker at udvikle kulturlivet i Trekantområdet, og her spiller kulturmetropolen ind som målet for udviklingen af et rigt og mangfoldigt kulturliv, der skaber værdi for borgerne. Samtidig bygger Kulturmetropolstrategien på en forståelse af, at kulturen kan skabe en udvikling, der også influerer positivt på tiltrækning og fastholdelse, og gør Trekantområdet til et godt sted at bo.

  Ambitionen om at udvikle Trekantområdet som kulturmetropol skal ses i lyset af tidligere undersøgelser, hvor en høj vurdering af områdets erhvervs- og vækstimage har stået i skarp kontrast til en meget lav vurdering af områdets kulturbrand

  Denne kontrast svækker Trekantområdet i konkurrencen om tiltrækning og fastholdelse af borgere. Trekantområdet har dog et godt fundament at udvikle kulturmetropolen på. Trekantområdet er kendt for virkelyst og på, at der er kort fra tanke til handling. Området prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik

  Samlet set har indbyggerne i Trekantområdet et kulturforbrug, der svarer til landsgennemsnittet, og borgerne anvender også kulturtilbud i andre kommuner i Trekantområdet

  Der er derfor masser af udviklingspotentiale for at udvikle en attraktiv kulturmetropol og styrke opfattelsen af området som et sammenhængende kulturliv.

   Trekantområdet skal udvikles som den åbne, grønne storby med en god sammenhæng mellem by, land og vand, der tilsammen tilbyder storbyens oplevelser og funktioner med naturen lige om hjørnet. Sammenhængskraften i området forudsætter en stærk politisk og organisatorisk sammenhæng, men også en oplevelse af at Trekantområdet hænger funktionelt og kulturelt sammen. Ambitionerne om at skabe en sammenhængende storbyregion byder på to overordnede udfordringer: dels er områdets demografiske og geografiske sammensætning væsentlig anderledes end storbyens, og dels er det en udfordring at områdets borgere og kulturelle aktører i vid udstrækning orienterer sig mod den enkelte kommune fremfor at interagere med det samlede kulturliv i regionen.

   Fundamentet for kulturmetropolen er de syv kommuners kulturliv, men først når vi formår at binde kulturlivet sammen, kan vi udvikle kulturmetropolen. Gennem kulturaftalen samler vi kræfterne i kulturregionen og skaber synergier mellem kulturlivets aktører og brugere på tværs af kommunegrænser. Kulturaftalen giver os mulighed for at udvikle tværgående initiativer, der ellers ikke ville opstå, og i fællesskab løfte ambitionen om at udvikle en kulturmetropol.

   Kulturregionens kulturpolitiske vision

  Trekantområdet skal udvikles som en kulturmetropol, hvor områdets kulturbrugere gennem deres efterspørgsel og aktive deltagelse i kulturtilbud er med til at udvikle et aktivt kulturliv, og hvor kulturaktører tænker på tværs og i fællesskab skaber et rigt og varieret kulturliv gennem stærke og mangfoldige netværk.

   Om 10 år deltager Trekantområdets borgere aktivt i kulturlivet på kryds og tværs af kommunegrænserne.

  • Om 10 år har de kulturelle aktører i Trekantområdet et fælles perspektiv på kulturlivet og arbejder aktivt for at udvikle området i fællesskab.
  • Om 10 år er Trekantområdet kendt for kulturelt entreprenørskab.
  • Om 10 år har Trekantområdet styrket sin image som kulturmetropol markant.

  Kulturaftalen for Trekantområdet 2016-2019 er bygget op om tre indsatsområder:

  En kulturmetropol på vej

  Trekantområdet skal opleves som en samlet kulturmetropol med en mangfoldighed af kulturtilbud – og de aktive kulturbrugere skal i højere grad bevæge sig henover kommunegrænserne.

  Metropolens forbindelser

  Vi skal aktivere mange flere kulturelle aktører i at udvikle vores samlede kulturliv gennem netværk, udviklingsprocesser og samarbejdsprojekter.

  Metropolens næste generation

  Vi skal fremme kulturelt entreprenørskab blandt børn og unge og sikre gode udviklingsmuligheder for unge talenter.

  Kulturregion Trekantområdets politiske styregruppe har i udarbejdelsen af en ny kulturaftale lagt vægt på, at alle kulturlivets aktører har mulighed for at søge om projektstøtte, og at de støttede projekter rummer tydelige udviklingsperspektiver for Trekantområdet.

  Kulturregion Trekantområdet prioriterer Trekantområdets Festuge som en central del af kulturaftalen. Trekantområdets Festuge skal derfor have et tydeligt fokus på udvikling og på at skabe værdi for kulturlivet i Trekantområdet hele året.

   

  Økonomi:

  Den samlede økonomi i aftalen er på 4,1 mio.kr. i 2016, 4,4 mio. kr. pr. år i 2017-2019. Heraf er 2 mio. kr. finansieret af Trekantområdet Danmark og 2,1-2,4 er finansieret af staten.

   Som det fremgår af kulturaftalen med bilag, er økonomien fordelt på de tre indsatsområder henover årene 2016-2019. Nedenfor ses fordelingen af finansieringen mellem staten og kulturregionen for perioden.

  Årlig statslig bevilling til indsatsområder 2016- 2019

   

  Indsatsområde
  /mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  En kulturmetropol på vej

  600.000

   700.000

  700.000

  700.000

  Metropolens forbindelser

  800.000

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  Metropolens næste generation 1)

  100.000

  100.000

  100.000

  100.000

   

   

   

   

   

  I alt

  1.500.000

  1.800.000

  1.800.000

  1.800.000

   

  1) Det statslige tilskud fra de tidligere amtslige kommunalfuldmagtsmidler er med til at finansiere det 3. indsatsområde ”Metropolens næste generation”.

   

   Kulturregionens egenfinansiering 2016 – 2019

   

   

  Indsatsområde
  /mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  En kulturmetropol på vej

  600.000

  600.000

  600.000

  600.000

  Metropolens forbindelser

  1.400.000

  1.400.000

  1.400.000

  1.400.000

  Metropolens næste generation

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I alt

   

  2.000.000

  2.000.000

  2.000.000

  2.000.000

   


  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. feberuar 2016.
  Økonomiudvalget den 29. februar 2016
  Byrådet den 7. marts 2016

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse.

  Bilag:

  127. Bevilling af kommunalt tilskud til førskolebørn på frie og private skoler
  Sagsnr.: 2015-005794
  Sagsbehandler: Liselotte Skov

  Præsentation:

  De frie og private grundskoler i Middelfart Kommune og forvaltningen ønsker at indgå aftale om tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.

  Forvaltningen foreslår:

  • At de frie og private grundskoler i Middelfart Kommune fra 2016 får tilskud til Tidlig SFO, svarende til 80% af det beløb kommunens folkeskoler modtager pr. elev til Tidlig SFO. 
  • At der gives en tillægsbevilling til skoleområdet på 0,655 mio. kr.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på dagtilbudsområdet på 0,655 mio. kr.
  • At ovenstående bevillinger gives med virkning for såvel budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene.

  Sagsbeskrivelse:

  Der er et økonimisk incitiment for de frie og private grundskoler og daginstitutioner at beholde de kommende skolebørn i daginstitution frem til skolestart i august.

  Vælger de frie og private grundskoler og daginstitutioner at beholde de kommende skolebørn i daginstitution frem til skolestart i august, vil det have en samlet omkostning for Dagtilbudsafdelingen på 1,8 mio. kr. på årsbasis.

  Tilbyder de frie og private grundskoler derimod Tidlig SFO, på linje med kommunens folkeskoler, vil dette medføre en samlet merudgift til tilskud på 0,655 mio. kr. for Skoleafdelingen. På den baggrundes forslåes det, at Middelfart Kommune indgår aftale, med de frie og private grundskoler i kommunen, omkring tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.

  Dette vil give en mindrebelastning på op til 1,145 mio. kr. at yde tilskud til privatskolers tidlige SFO set i forhold til alternativet, hvor børnene fortsætter i private daginstitutioner helt frem til skolestart i august.

  Økonomi:

  Det bemærkes, at budgettet til tilskud til private daginstitutioner indgår som en del af dagtilbudsområdets samlede ramme.

  Da dagtilbuds- og skoleområdet er underlagt demografikorrigeret rammestyring, skal udgifterne til udbetaling af til privatinstitutioner afholdes indenfor områdets samlede budgetramme. 

  Da besparelsen ved at lade børnene benytte Tidlig SFO på privatskoler frem for at benytte private pasningstilbud findes på dagtilbudsområdet, indstilles det, at der flyttes 0,655 mio. kr. fra Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område til Skoleudvalgets område med virkning for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene.

  Det er lagt til grund for beregningen, at 78 børn vil benytte en tidlig SFO ordning i privat regi i 2016.

  Tilskuddet til privatskolernes tidlige SFO ordning forslås fastsat til 80 % af nettodriftsudgiften ved den kommunale ordning. Alt i alt forventes det, at tilskuddet til de private skolers tidlige SFO ordning udgør 655.000 kr. i 2016.

  Tilskuddet finansieres permanent fra dagtilbudsområdets budgetramme.

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.  Behandlingsplan:

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. ferbruar 2016.
  Skoleudvalget den 2. februar 2016 
  Økonomiudvalget den 29. februar 2016
  Byrådet den 7. marts 2016   Beslutning:

  Indstilles til godkendelse.

  LUKKEDE SAGER