Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 5. januar 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
5. januar 2016 kl. 13:15
Tilstede:
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Fraværende:
Peter Storm

ÅBNE SAGER

119. Bevilling af kommunalt tilskud til førskolebørn på frie og private skoler
Sagsnr.: 2015-005794
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

De frie og private grundskoler i Middelfart Kommune har henvendt sig med henblik på at forhandle tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.
Der ydes i dag ikke tilskud til tidlig SFO i private institutioner hvilket ønskes ændret.

Forvaltningen foreslår:

  • At de frie og private grundskoler i Middelfart Kommune fra 2016 får tilskud til Tidlig SFO, svarende til 80% af det beløb kommunens folkeskoler modtager pr. elev til Tidlig SFO. 
  • At der gives en tillægsbevilling til skoleområdet på 655.000 kr.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på dagtilbudsområdet på 655.000 kr.  

Sagsbeskrivelse:

Af friskolelovens § 36b fremgår følgende:

”En fri grundskole kan optage børn i en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst løbe fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af ordningen.

Stk. 2. Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved ordningen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.”
 
Det fremgår således, at kommunen kan, men ikke er forpligtet til at yde tilskud til tidlig SFO i privatskoler.

Da en stor del af børnene i målgruppen må forventes at benytte offentlige pasningstilbud, såfremt der ikke tilbydes tidlig SFO på privatskolerne, forventes forslaget ikke netto at belaste Børn, Unge og Frittids forvaltningens samlede ramme. Økonomi:

Kommunen er som udgangspunkt ikke forpligtet til at yde tilskud til Tidlig SFO på frie og private grundskoler.

(Det bemærkes i øvrigt, at dagtilbuds- og skoleområdet er underlagt demografireguleret rammestyring, hvilket betyder, at udgifter til tilskud til privatinstitutioner reguleres og afholdes indenfor områdets samlede budgetramme).  

Forvaltningen forventer, at 78 børn vil benytte en tidlig SFO ordning i privat regi i 2016.

Tilskuddet til privatskolernes tidlige SFO ordning forslås fastsat til 80 % af nettodriftsudgiften ved den kommunale ordning. Alt i alt forventes det, at tilskuddet til de private skolers tidlige SFO ordning udgør 655.000 kr. i 2016.

Som det fremgår af ovenstående indstilling, finansieres tilskuddet permanent inden for dagtilbudsområdets budgetramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016.
Økonomiudvalget den 25. januar 2016
Byrådet den 1. februar 2016 

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

120. Orientering om magtanvendelser på daginstitutionsområdet 2015
Sagsnr.: 2015-000601
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Dagtilbudsafdelingen har modtaget indberetninger fra daginstitutioner vedrørende magtanvendelser i 2015.


Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Unge- og Fritidsudvalget tager indberetningerne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Middelfart Kommunes vejledning "Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet" skal alle magtanvendelser indberettes til forvaltningen. I vejledningen er et bilag til indberetning af episoden og alle indberetninger skal i statistisk form forelægges Børn, Unge og Frititidsudvalget.

Forvaltningen har modtaget 4 indberetninger om magtanvendelse, alle fra samme daginstitution på samme barn. I alle tilfælde har institutionerne handlet på magtanvendelsen og lavet en handleplan for det videre forløb i et tæt samarbejde med Brohuset. Barnet er i mellemtiden startet i skolen, hvor det følges tæt og hvor tiltag og handlinger løbende iværksættes og evalueres.  

De indkomne indberetninger holder sig alle inden for lovgivningen og de af Middelfart Kommunes udarbejdede retningslinjer for personalets brug af fysisk magt på børne og unge området. Der er ikke baggrund for yderligere tiltag ud over det, der er foretaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 5. januar 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

121. Orientering om status på effektiviseringer på Dagtilbudsområdet 2016
Sagsnr.: 2015-014082
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Ved budgetforlig 2016 blev der vedtaget effektiviseringer på dagtilbudsområdet. Arbejdet med effektiviseringerne påbegyndtes i 2015 og effektueres i løbet af det kommende år 2016.

Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Status og tiltag ift. effektiviseringer er som følger:

Mere kvalitet i ferietilbud i daginstitutioner og SFO'er:
Her blev i sensommer/efterår 2015 nedsat lokale arbejdsgrupper som skulle udvikle modeller for et kvalificeret pædagogisk og trygt ferietilbud for børn fra 0-9 år. De lokale arbejdsgrupper bestod af forældrerep., medarbejderrep. og ledere fra SFO og dagtilbud samt fællestillidsrep. for pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Modeller er drøftet og udviklet i samarbejde på fælles dialogmøder for skoler og dagtilbud. På baggrund af arbejdet i de lokale grupper er der udarbejdet modeller/løsningsforslag til yderligere kvalificering og stillingen tagen af hhv. dagtilbuds- og skolechef.

I januar 2016 er der model klar til afprøvning i 2016. Det igangsættes dog først efter vinterferien i 2016, da det ikke kan nås inden grundet varslingsregler for personale på daginstitutioner og SFO'er.

Indsats for fokuseret ledelse på overgang fra dagtilbud til skole:
I Brenderup blev effektiviseringen en realitet fra 1. august 2015 pga. ledig lederstilling. I Ejby er effektiviseringsprocessen netop igangsat. Den nye leder udpeges 5. januar 2016.

Fælles pedelservice for daginstitutioner og skoler:
Arbejdet med forsøgsområderne Strib, Brenderup, Båring og Fjelsted-Harndrup påbegyndtes i efteråret 2015. Der har været flere dialogmøder i sidste halvdel af året og det er nu beskrevet hvilke opgaver daginstitutioner ønskes løst og hvilke (og hvordan) skolernes serviceledere og medarbejdere kan varetage dem.

Serviceledere og medarbejdere på Strib Skole dækker således Kastanieborgen, Bulderby og Stribklubben.
Serviceleder på Anna Trolles Skole dækker Brenderup Børnehave og Skovbørnehaven. 
Serviceledere på hhv. Fjelsted-Harndrup og Båring Børneunivers dækker institutionerne der.

Derudover er der i Brenderup og Båring fælles aftale om at teame op ved større opgaver, akutte situationer, sygdom mv. 

Forsøget igangsættes som planlagt ved årsskiftet.
 
Optimering af kapaciteten og organiseringen på dagtilbudsområdet:
Effektiviseringen her består af tre dele
  1. Ved Fjelsted Harndrup blev processtarten planlagt til oktober 2015. Der har indtil nu været arbejdet med planen på forvaltningsniveau på et undersøgende plan. Der arbejdes med og regnes på forskellige forslag, der giver mening pædagogisk og økonomisk.
  2. I Middelfart By blev det besluttet, at Bakkehuset lukker med udgangen af februar 2016.
  3. De to børnehaver i Strib får fælles leder. Else jacobsen udpeges som leder pr. 1 januar 2016

Derved er alle effektiviseringsforslag igangsat og kører som planlagt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 5. januar 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet

122. Tilkøb af Legetek i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-014300
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som led i hjemtagelsen af specialiserede ydelser på børneområdet (CKV-funktion) har Middelfart Kommune behov for at tilkøbe enkelte højt specialiserede ydelser. Legeteket har været af de ydelser der hidtil har været tilkøbt og denne har kommunen fået mulighed for at fortsætte.
 

Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutning om at tilkøbe Legetek CKV Odense til Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

På Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 14. april 2015 godkendtes beslutningen om hjemtagelse af specialiserede ydelser på børneområdet (CKV). På samme møde blev det samtidig besluttet, at Middelfart Kommune skulle fortsætte tilbud af Legetek.

CKV Odense har tilbudt Middelfart Kommune at fortsætte tilkøbet af Legetek på samme årlige ydelse som hidtil.

Forvaltningen har kigget på andre løsninger som sikrer den ønskede besparelse, men oprettelse af alternativer ville ikke blive billigere men derimod dyrere.

Derfor anbefaler forvaltningen at tilbuddet om Legetek på CKV Odense fortsættes, da det både er en acceptabel pris og samtidig leverer en god service for kommunens borgere.

Økonomi:

Den årlige ydelse vil være kr. 58.000.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016.
Skoleudvalget den 5. januar 2016.
Økonomiudvalget 25. januar 2016.
Byråd den 1. februar 2016. 

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

LUKKEDE SAGER