Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Dagsorden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 15. november 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
15. november 2016 kl. 08:00
Mødested:
Mødelokale nr. 2, Teglgårdsparken 103, 1. sal, Middelfart 

ÅBNE SAGER

202. Nøgletal og implementering af reformer status september 2016
Sagsnr.: 2016-002057
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjylland har fremsendt status på nøgletal og implementering af reformer for september 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland marts 2016
Udviklingen i beskæftigelsen: Den syddanske beskæftigelse har haft en svag stigning det sidste år med 0,8 pct. svarende til 2270 fuldtidsbeskæftigede.

Jobomsætning: I Middelfart har det seneste år oplevet en lille tilbagegang på 0,2 pct. i jobomsætningen marts 2015 – april 2016.

Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet: I Sydjylland udgør 1997 forgæves rekrutteringer af det samlede antal på landsplan på 15.600. Den forgæves rekruttering sker især inden for "Landbrug, skovbrug og fiskeri", "Bygge og anlæg" og "Industri".

Udvikling i ledigheden: Ledigheden har været faldende siden 2012. Sydjylland har med en ledighedsprocent på 3,8 pct. en ledighed der ligger under landsgennemsnittet, der er på 4,2 pct.

Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivning): Der er en forventning om at der frem til 2017 vil ske en stigning i beskæftigelsen. Stigningen forventes overvejende indenfor den private servicesektor men også industri og bygge-/anlægssektoren forventes en fremgang.

Arbejdsstyrken: Grundet flere af de reformer der er blevet implementeret over de sidste år forventes der ikke at komme generelle og alvorlige mangelproblemer de nærmeste år. Arbejdsstyrken i Sydjyllan forventes at stige fra 202.000 i 2013 til 204.000 i 2017, svarende til 1,8 pct
.


Status på reformer og indsatser september 2016
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været svagt faldende de seneste år. 19,3 pct. af befolkningen i Middelfart var på offentlig forsørgelse juni 2016, og fra juni 2015 – juni 2016 er udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse i Middelfart reduceret med 5,1 pct.

Status på førtidspension- og fleksjobreformen: Fra maj 2015 til maj 2016 er der sket en stigning på 1,9 pct. i udviklingen i antal personer i Middelfart på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år.

Fokus er rettet mod personer i ressourceforløb der deltager i et virksomhedsrettet tilbud. maj 2016 var der 16 pct. af borgere i et ressourceforløb i Middelfart der deltog i et virksomhedsrettet tilbud.

Der er desuden færre på ledighedsydelse i Middelfart (13,2 pct.) end RAR-Syddanmark (15,8 pct.) og hele landet (17,6 pct.).

Status på kontanthjælpsreformen: Andelen af borgere der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp var på 3 pct. i Middelfart (juni 2016), hvilket ligger under landsgennemsnittet og RAR Sydjylland på godt 4 pct. Fra juni 2015 til juni 2016 er der sket et fald på 9,7 pct. I Middelfart modtager 22,6 pct. af de unge på uddannelseshjælp mentorstøtte, hvilket ligger over hele landsgennemsnittet og RAR Sydjylland. Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat elle offentligt løntilskud ligger på 10,6 pct. i Middelfart, hvilket er lavere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland. Derimod er andelen at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager virksomhedspraktik, privat elle offentligt løntilskud langt højere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland på 45,4 pct. (juni 2016) efterfulgt af Varde med 30 pct.


Status på sygedagpengereformen: Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb fra juni 2015 til juni 2016 er faldet med 5,8 pct. i Middelfart. Middelfarts andel af sygemeldte i jobafklaringsforløb juni 2016 ligger på 22,4 pct., hele landet er 20 pct. og i Sydjylland ligger den på 26,5 pct.

Status på beskæftigelsesreformen: 1,9 pct. af Middelfart Kommunes arbejdsstyrke modtager dagpenge. Siden juni 2015 til juni 2016 er der 12,2 pct. færre der modtager dagpenge af arbejdsstyrken.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål:

 • Middelfart kommune er den kommune, i RAR Sydjylland, der har færrest langtidsledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtager med 17,6 pct.
 • Ud fra RAR Sydjyllands opgørelse er andelen af virksomheder som har et samarbejde med Job- og Vækstcenter Middelfart maj 2016 30,6 pct., hvilket er på niveau med RAR Sydjylland og over landsgennemsnittet.
 • Flere uge skal have en uddannelse. I Middelfart har 3,1 pct. (april 2016) påbegyndt en uddannelse, hvilket ligger over landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.
 • Middelfart er den kommune i RAR Sydjylland, der har flest langtidsforsørgede i virksomhedspraktik, hvilket ligger højere end landsgennemsnittet og RAR Sydjylland.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag:

203. Udkast til Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017
Sagsnr.: 2016-021316
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udkastet til Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2017 diskuteres.

Sagsbeskrivelse:

I Middelfart Kommues beskæftigelsesplan for 2017 er der lokalt fokus på:

 • Virksomhedsservice
 • Udsatte ledige - kontanthjælpsmodtagere
 • Flygtninge
 • Unge forsikrede ledige
 • Unge på uddannelseshjælp
 • Sygemeldte borgere
 • Ressourceforløb - særlig tilrettelagt virksomhedsindsats (STV)

Samtidig tager beskæftigelsesplanen for 2017 højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:
1) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2) Flere unge skal have en uddannelse
3) Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag:

204. Ny strategi for virksomhedsservice, Job- og Vækstcenter Middelfart
Sagsnr.: 2016-016838
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

For at understøtte ambitionerne i Beskæftigelsesplan 2017 er der udarbejdet forslag til ny strategi for virksomhedsservice og den virksomhedsrettede indsats for Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender og kommenterer på udkastet

Sagsbeskrivelse:

For at understøtte ambitionerne i Beskæftigelsesplan 2017, har BAU bedt Job- og Vækstcenteret om at udarbejde forslag til ny strategi for virksomhedsservice og den virksomhedsrettede indsats for Job- og Vækstcenter Middelfart.

Job og Vækstcenter Middelfart skal være en strategisk og operationel samarbejdspartner for kommunens erhvervsliv, så kommunens virksomheder kan få den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger og så vores ledige borgere kan komme i varig beskæftigelse.

Da virksomhedernes brug af jobcentrets ydelser  hænger nøje sammen med de udfordringer den enkelte virksomhed står overfor, er det vigtigt at graden af jobcentrets ydelser, serviceniveau og tilbudsvifte løbende tilpasses konjunkturer og udfordringer på arbejdsmarkedet. Det betyder at Job- og vækstcentret fortsat skal overvåge det lokale arbejdsmarked og undersøger enkeltvirksomheders behov så den service kommunens virksomheder modtager, kontinuerligt effektiviseres og kvalificeres. Samtidig vil Job- og Vækstcenteret redskabsvifte ændre sig i takt med nye udfordringer på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er det vigtigt at skabe en sammenhæng mellem Job- og Vækstcentrets virksomhedsrettede indsats og jobcentrets øvrige indsatser. 

Job- og vækstcenter Middelfart lægger vægt på en professionel og dækkende virksomhedsindsats som gennem systematik, opsøgende besøg og et bredt netværk, sikrer samarbejdet med kommunens virksomheder og som medvirker til at supplere og skabe sammenhæng med øvrige indsatser i Job- og vækstcentret og med øvrige aktører på beskæftigelsesområdet.

Job- og Vækstcentrets virksomhedsrettede indsats har 2 hovedsigter:

 1. at servicere Middelfart Kommunes private og offentlige virksomheder med kvalificeret arbejdskraft.
 2. via en håndholdt opkvalificerende indsats, at støtte borgere til at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet,  og dermed  øge arbejdsstyrken samt  sikre  selvforsørgelse til flere.

Det vil sige at Job- og vækstcentret kontinuerligt arbejder for at: 

 • borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigst muligt vender tilbage til ordinær beskæftigelse.
 • de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet.
 • borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom, fastholdes på arbejdsmarkedet.

 

Indsatsen for den direkte virksomhedsservice er opdelt i tre områder:

 1. Brede virksomhedskonsulenter.
 2. Virksomhedskonsulenter tilknyttet særlig indsats.
 3. Rekrutteringsservice.

 

Strategien tegner  de overordnede linjer for virksomhedsservice, mens konkrete initiativer udmøntes i Beskæftigelsesplanen og i årlige handleplaner der løbende tilpasses vilkårene på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet.

 

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Bilag:

205. Nøgletal oktober 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.10.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 4 sager i oktober måned. Det samlede antal udgjorde 372 pr. 31.10.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 1 sag i oktober måned til i alt 152 pr. 31.10.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 27 sager i oktober måned. Det samlede antal pr. 31.10.16 var således 366 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 4 sager i oktober måned til i alt 128 pr. 31.10.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 1 sag i oktober måned til i alt 147 sager pr. 31.10.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 5 sager i oktober måned, og udgjorde således 80 stk. pr. 31.10.16. 

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 6 sager i oktober måned. Antallet udgjorde 204 pr. 31.10.16.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 9 sager i oktober måned. Det samlede antal pr. 31.10.16 var 447 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2016.

Bilag:

206. Overvågningsredskaber fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland
Sagsnr.: 2016-023911
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjylland introducerer nyt overvågningsredskab, der opdateres månedligt. Overvågningsredskabet indeholder indikatorer for mangelsituationen og en opgørelse over ledige med mere end 3. mdr. ledighed fordelt på stillingsbetegnelser og antal nyopslåede stillinger i jobnet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter overvågningsredskabet.

Sagsbeskrivelse:

Der er få erhvervsgrupper, hvor det er svært at rekruttere i Syddanmark, det gælder elever, sundhed, omsorg og personlig pleje samt transport, post, lager og maskinførerarbejde. De resterende erhvervsgrupper er enten uændrede eller lette at rekrutter til.

Status august 2016
Ledige og reserve Byg: Inden for Byg er der 7 ”ledige” som har været ledige i mere end 3 mdr. fordelt på elektriker, tømrer og bygningsmaler. Der er 8 i ”reserven”, som har været ledige i alle de 12 foregående uger, fordelt på vvs-montør, tømrer, murer og bygningsmaler.

Ledig og reserve Industrien: Inden for Industrien er der 3 ”ledige” som har været ledige i mere end 3 mdr. fordelt på automekaniker, klejnsmed og mekaniker. Der er 8 i ”reserven”, som har været ledige i alle de 12 foregående uger, fordelt på autolakerer, automekaniker, klejnsmed og svejser.

Ledige og reserve Blandede faggrupper: Inden for Blandede faggrupper er der 32 ”ledige” som har været ledige i mere end 3 mdr. fordelt på social- og sundhedsassistent, pædagog, folkeskolelærer, it-konsulent, rengøringsassistent og produktingeniør. Der er 50 i ”reserven”, som har været ledige i alle de 12 foregående uger, fordelt på social- og sundhedsassistent, lægesekretær, pædagog, folkeskolelærer, it-konsulent, programmør og systemer, rengøringsassistent og produktingeniør.

Ledige og reserve Offentlige faggrupper: Inden for Offentlige faggrupper er der 60 ”ledige” som har været ledige i mere end 3 mdr. fordelt på sygehuslæge, pædagog, pædagogmedhjælper, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut, handicaphjælper, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, folkeskolelærer, sagsbehandler og rengøringsassistent. Der er 104 i ”reserven”, som har været ledige i alle de 12 foregående uger, fordelt på sygehuslæge, dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper, socialrådgiver, fysioterapeut, handicaphjælper, lægesekretær,  social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, folkeskolelærer og rengøringsassistent

Bemærkninger til plancherne :

Planche nr. 2: Trafiklyset er baseret på udviklingen i den såkaldte ”jobratio”, dvs. jobratio i juni-aug. 2016 -  jobratio i juni-aug. 2015 og farvekoden er: 

 • Rød markerer, at der er blevet en vanskeligere rekrutteringssituation (udvikling i jobratioen på 0,03 eller derover) for virksomhederne.
 • Gul markerer uændret (udvikling i jobratioen på mellem -0,02 og 0,03)
 • Grøn marker, at det er blevet lettere at rekruttere det seneste år (udvikling i jobratioen er mindre end -0,02). 

Jobratioen er defineret, som antallet af nyopslåede stillinger i jobnet i perioden divideret med antal ledige i Reserven. Det er et udtryk for – en indikator for - hvor svært det er for virksomhederne at besætte en stilling. 

Planche nr. 3: For hver stillingsbetegnelse er angivet, hvor mange ledige som på jobnet/Min plan har angivet, at de står til rådighed for job inden for den pågældende stillingsbetegnelse. Antallet af ledige er desuden delt op på  ”Ledige”, som har været ledige i mindre end 3 mdr. og ”Reserven”, som er ledige, der har været ledige i alle de 12 foregående uger. Reserven er altså ikke blot kortvarigt jobskifte ledighed.

Antallet af ledige, uanset om det er ”Ledige”, ”Reserven” eller ”I alt” kan ikke summeres sammen, da ledige typisk vil stå til rådighed inden for mere end én stillingsbetegnelse (i gennemsnit 1,8 stillingsbetegnelse pr. ledig).

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag:

207. Puljen Særlig tilrettelagt virksomhedsindsats (STV)
Sagsnr.: 2016-019972
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart har søgt STAR's pulje for "Særlig Tilrettelagt Virksomhedsindsats" (STV) og har fået tilsagn om at deltage i projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget orienteres om STV.

Sagsbeskrivelse:

STV er et toårigt projekt, der løber fra 1. november 2016 – 31. december 2018.

Formålet med STV er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer.

Til formålet knytter der sig følgende tre underliggende indikatorer for, hvorvidt formålet opnås:

 • Kultur og forandring i jobcenteret: At jobcentermedarbejderne forbedrer deres kompetencer og øger deres motivation i forhold til at anvende den virksomhedsrettede indsats mod ordinært job til udsatte borgere
 • Opbygning af kapacitet i jobcenterets virksomhedsindsats: At der skabes et større og varieret udbud af virksomhedspladser
 • Mening og retning for borgeren: At den virksomhedsrettede indsats giver mening og retning for borgeren  

Målgruppen for ansøgning er personer i ressourceforløb. Ved projektstart er ca 18 % af denne målgruppe i virksomhedsrettet indsats.

Via STV er det målet at øge andelen af personer i målgruppen i virksomhedsrettet tilbud (STV) således:

 • august 2016 ligger niveauet på 18 pct.
 • ved udgangen af 2016 på 30 pct.
 • medio 2017 på 40 pct.
 • ved udgangen af 2017 skal 50 pct. af målgruppen være i en virksomhedsrettet indsats.
 • Middelfart Kommunen forventer at øge andelen af personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer med 32 pct.point.

Økonomi:

STAR understøtter Job- og Vækstcenter Middelfart med 1.210.000 kr.
Job- og Vækstcenter Middelfart medfinansiere STV med 1.187.600 kr.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.
208. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på udvalgets område, Beskæftigelsesindsats, er udfærdiget.

Forvaltningen foreslår:

 • At der søges negativ tillægsbevilling på -4,400 mio.kr.
 • At pengene lægges i kassen. 

Sagsbeskrivelse:

Administrationen har udarbejdet 4. budgetopfølgning som viser et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. vedrører det budgetgaranterede område og 2,4 mio. kr. vedrører øvrige overførsler.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2016-2017, blev der ved 3. budgetopfølgning givet en negativ tillægsbevilling på 6,3 mio. kroner. Reduktionerne vedrører hovedsagelig indførelsen af den nye integrationsydelse på udlændinge- og integrationsområdet og indførelse af kontanthjælpsloft, samt 225 timers regel på kontanthjælpsområdet. Samtidig har Byrådet ved 3. budgetopfølgning godkendt et ændret pris- og lønskøn for 2016, hvilket har medført en teknisk nedjustering af BAU’ s budgetter med 1,4 mio. kr.

Afvigelserne mellem korrigeret budget og forventet resultat på kr. 4,4 mio. kan henføres til følgende 3 områder.

udlændingeområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at Middelfart Kommune har modtaget færre flygtninge end forventet hidtil i år. Kommunerne fik den 31. august udmeldt en nedjusteret kvote for antal af flygtninge i 2016 og 2017. Det nedjusterede antal for 2016 er 7.500 flygtninge til fordeling i kommunerne, heraf 54 til Middelfart Kommune i forhold til tidligere 143. Ud af den nye kvote på 54 personer for dette ”kvoteår” har Middelfart Kommune modtaget i alt 50 personer. Hertil skal der lægges et antal familiesammenførte til de ankomne flygtninge. Tallene betyder, at det er begrænset hvor mange flygtninge kommunen kan forvente for resten af året, og det samlede budget nedjusteres med 1 mio. kr. Antallet og udviklingen af flygtninge og familiesammenførte følges fortsat tæt.

Kontantydelsen, dvs. ydelsen til forsikrede ledige, der opbruger retten til dagpenge, er benyttet i meget begrænset omfang i 2016.  Det lavere antal forsikrede ledige, som opbruger retten til dagpenge, medfører derfor en besparelse på ordningen for året som helhed. Besparelsen vurderes at reducere den årlige nettoydelse med tilsammen 1 mio. kroner.

fleksjobområdet har den kommunale puljeordning til institutioner standset for tilgang. Samtidig er der en forskydning af antal borgere mellem den nye og den gamle refusionsordning. De gamle refusionsordninger giver højere statslig refusion, hvilket betyder en besparelse i den samlede nettoydelse i forhold til budget. Derudover er det nye særlige fleksbidrag fra staten betydeligt højere end forventet. Fleksbidraget fungerer som et ekstra statsligt tilskud til de udgifter, som kommunen har til fleksjobansatte med en ledighed over 52 uger på ny refusionsordning. I forhold til budget vurderes de ændrede forudsætninger, at give en besparelse på 2,4 mio. kr.

 

Økonomi:

De 4,400 mio. kr. dækker over en reduktion på udlændingeområdet på kr. 1,0 mio. kroner, på området med kontantydelse en besparelse på 1,0 mio. kroner samt på fleksjobområdet en besparelse på kr. 2,4 mio. kroner.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
209. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 på udvalgets område, Beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har i alt et forbrug på 369,0 mio. kr. pr. 31. oktober 2016 ud af et samlet korrigeret budget på 452,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 81 pct. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2016-2017, blev der ved 3. budgetopfølgning givet en negativ tillægsbevilling på 6,3 mio. kroner. Reduktionerne vedrører hovedsagelig indførelsen af den nye integrationsydelse for nytilkomne på udlændinge- og integrationsområdet og indførelse af kontanthjælpsloft samt 225 timers regel på kontanthjælpsområdet.
Samtidig har Byrådet ved 3. budgetopfølgning godkendt et ændret pris- og lønskøn for 2016, hvilket har medført en teknisk nedjustering af BAU’ s budgetter med 1,4 mio. kr.
I forbindelse med 4. budgetopfølgning er der søgt en negativ tillægsbevilling på i alt 4,4 mio. kr. fordelt på integrations-, kontantydelse- og fleksjobområdet. Reduktionen er resultat af en samlet gennemgang og vurdering af alle ydelsesgrupper, herunder andelen af personer og gennemsnitssatser med henblik på budgetomplacering og forventninger til resultatet for året.  

På integrationsområdet har Middelfart Kommune modtaget færre flygtninge end forventet. Det nedjusterede antal for 2016 er 54 til Middelfart Kommune i forhold til tidligere udmeldt på143. Tallene betyder, at det er begrænset hvor mange flygtninge kommunen kan forvente for resten af året. Antallet og udviklingen af flygtninge og familiesammenførte følges fortsat tæt.  


På fleksjobområdet har den kommunale puljeordning til institutioner standset for tilgang. Samtidig er der en forskydning af antal borgere mellem den nye og den gamle refusionsordning. De gamle refusionsordninger giver højere statslig refusion, hvilket har betydet en mindreudgift i den samlede nettoydelse i forhold til budget.

På sygedagpengeområdet er der en ekstraudgift som følge af en højesteretsdom af 10. september 2015 og ankestyrelsens principafgørelse 75-15, som indeholder en praksisændring, der gør at der er sager om sygedagpenge, der skal genoptages i alle landets kommuner.  For Middelfart kommune drejer det sig om 6 sager der giver en ekstra dagpengeydelse på 0,6 mio. kr.  Dette kompenseres dog til dels af modregning i ydet ressourceforløbsydelse på 0,3 mio. kr.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

LUKKEDE SAGER