Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 5. oktober 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
5. oktober 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Jens Backer Mogensen
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

196. Foreløbig 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At den foreløbige budgetopfølgning tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning
197. Nøgletal september 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.09.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsendes inden mødet, da det ikke har været muligt at have tallene klar inden udarbejdelse af dagsorden til mødet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ingen, da nøgletal ikke er udarbejdet inden udsendelse af dagsorden til mødet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2016.

Beslutning:

Taget til efterretning
198. Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Middelfart - juni 2016
Sagsnr.: 2016-021302
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Rapporten er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske mål og på implementeringen af de større reformer i landets jobcentre for juni 2016.  

Forvaltningen foreslår:

 • At nøgletallene drøftes
 • At nøgletallene tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Førtidspension og fleksjob

Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv:I forhold til hele landet og vores klynge ligger andelen af borgere på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb over ½ år, i forløb på sygedagpenge over 1 år eller i forløb på kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år ud af befolkningen (16-66 år) i Middelfart på 11 pct. mens landsgennemsnittet ligger på 10 pct. og den bedste kommune i klyngen – Tårnby/Dragør - har en andel på knapt 7 pct.

Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes:Andelen af personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud i Middelfart ligger på 16 pct. for hele landet ligger den på godt 14 pct. mens den kommune, der har flest personer der deltager i en virksomhedsrettet indsats – Vesthimmerland – har en andel på ca. 26 pct.

Brugen af mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes:Andelen af personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte ligger på 13 pct. i Middelfart, landsgennemsnittet ligger på ca. 25 pct. og Skive Kommune, som er den kommune med den største andel af borgere, der får mentorstøtte, ligger på knap 50 pct.

Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes:Andelen af personer på ledighedsydelse ud af samtlige personer i fleksjobordningen i Middelfart ligger på 13. pct., men landsgennemsnittet ligger på ca. 18 pct., Aabenraa har den laveste andel af personer på ledighedsydelse på 10 pct.

Kontanthjælpsreformen

Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres: Andel personer på kontant- og uddannelseshjælp ud af befolkningen (16-66 år) i Middelfart ligger på 3 pct. gennemsnittet for hele landet ligger på ca. 4 pct., mens den kommune med den laveste andel – Lemvig – har en andel på ca. 2,6 pct.

Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der modtager mentorstøtte ligger i Middelfart på 23 pct., landsgennemsnittet ligger på 20 pct. og den bedste kommune – København – ligger på knap 40 pct.

Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes: Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud ligger i Middelfart på 11 pct., mens den for hele landet ligger på ca. 14 pct. hvorimod den kommune der har flest borgere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud er Egedal Kommune med ca. 17 pct.

Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes:Andelen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud ligger på 45 pct., hvilket betyder at Middelfart er den kommune, der har den største andel aktivitetsparat borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats, for hele landet gælder det ca. 18 pct.

Sygedagpengereformen

Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt:Andelen af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af befolkningen (16-66 år) ligger i Middelfart på godt 2 pct., hvilket er ca. det samme for hele landet mens Slagelse der er bedst i klyngen har en andel på ca. 1,9 pct.

Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte:Andelen af sygedagpengemodtagere, der har været delvist raskmeldt eller deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge ligger i Middelfart på 38 pct., for hele landet på ca. 35 pct. og for Odder, der er den bedste Kommune på godt 50 pct.

Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte:Andelen af sygedagpengemodtagere, som indenfor de første 1-2 måneder af sygedagpengeforløbet har fået mindst en samtale, ligger i Middelfart på 53 pct., for hele landet på 45 pct. og for Ærø, som er den bedste kommune ligger andelen på ca. 63 pct.

Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats:Andelen af sygemeldte i jobafklaringsforløb, som deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud ligger i Middelfart på 23 pct., for hele landet ligger den på 20 pct. og for Samsø, der er placeret i top ligger den på ca. 40 pct.

Beskæftigelsesreformen

Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt:Andelen af dagpengemodtagere ud af arbejdsstyrken ligger i Middelfart på 2 pct. for hele landet ligger den på knapt 3 pct. og Morsø, der har den laveste andel ligger den på 1,5 pct.

Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb:Andelen af dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale ligger i Middelfart på 99 pct. hvilket er på niveau med to 10 kommuneren (Middelfart er 5. bedst) og for hele landet ligger andelen på knapt 90 pct.

Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb:Andelen af dagpengemodtagere med 3-6 måneders ledighed, som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder ligger i Middelfart på 76 pct., for hele landet på 70 pct. for top ti godt 90 pct.

Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud:Andelen af dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud ligger i Middelfart på 19 pct., hvilket også gælder for top 10 kommunerne mens hele landet har et gennemsnit på godt 10 pct.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

Langtidsledigheden skal reduceres: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. af tiden ligger i Middelfart på 18 pct., og dermed er Middelfart bedst i klyngen, for hele landet gælder det ca. 17 pct.

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges: Andelen af virksomheder, som har et samarbejde med et jobcenter dvs. offentlig eller privat løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob ligger i Middelfart på godt 30 pct., for 10 ti på knapt 34 pct. og for hele landet på godt 25 pct.

Flere unge skal have en uddannelse:Andelen af personer under 30 år på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse, som har påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-støttet uddannelse og uddannelsesaktivering) ligger i Middelfart på 3 pct. og er dermed bedst i klyngen, hele landet ligger med et gennemsnit på 2 pct.

Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats: Andelen af ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 16 og 66 år med sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år, som har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder ligger i Middelfart på 45 pct., hvilket er det 3. bedste ud af top 10, for hele landet gælder det at ca. 28 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

199. RAR Sydjyllands anbefalinger for anvendelse af nytteindsats
Sagsnr.: 2016-021294
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjylland skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen. På møde i Rådet den 20. september 2016 har Rådet godkendt anbefalingerne for anvendelsen af nytteindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At anbefalingerne drøftes
 • At anbefalingerne tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

RAR Sydjyllands anbefalinger til anvendelse af nytteindsats

Hensigten med nytteindsats bør være, at den motiverer borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse.Motivation for anbefalingen: Skal ledige hurtigt i varig beskæftigelse enten direkte eller via et uddannelsesforløb, er det afgørende, at de gennem indsatsen motiveres til selv aktivt at tage ansvar for at komme i job eller uddannelse.

Der skal i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges op, motiveres og gives mulighed for, at borgeren kan søge ordinært job og/eller uddannelse. Motivation for anbefalingen: Nytteindsats må ikke blive et formål i sig selv og må ikke stå i vejen for det egentlige mål: Job eller uddannelse.

Der tages aktivt stilling til, at nytteindsatsen ikke er konkurrenceforvridende.Motivation for anbefalingen: Nytteindsats må ifølge lovgivningen ikke være konkurrenceforvridende, men det er vigtigt, at kommunerne allerede i de første overvejelser om oprettelse af nytteindsatspladser tænker risikoen for konkurrenceforvridning med ind i planlægningen.

Der er en klar procedure for at sikre, at nytteindsatsen ikke erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver, der er budgetteret med i kommunen. Motivation for anbefalingen: For at få opbakning blandt de ordinært ansatte medarbejdere til etablering af et tilstrækkeligt antal nytteindsatspladser samt sikre, at lovgivningen bliver overholdt, skal der være klare linjer mellem alm. driftsopgaver og de opgaver, der indgår i nytteindsatsen.

Rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR Sydjylland. Motivation for anbefalingen: Det er afgørende for accept af nytteindsats både blandt de ordinært ansatte medarbejdere og i de faglige organisationer, at lovgivningens  rimelighedskrav er opfyldt.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

200. Beskæftigelsesplan 2017 - Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-021316
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre, at arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte, at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Indholdet til Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2017 drøftes

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen foreslår, at fortsætte i 2017 med de hovelinjer, der er lagt i Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan for 2016 (se vedhæftede bilag).

Desuden anbefaler forvaltningen at udvide Beskæftigelsesplane for 2017 med:

 • Et fokus på den øgede virksomhedsvendte indsat for borger der er i et ressourceforløb.
 • Et fokus på flere og ekstra jobs til Middelfart Kommunes ledige i forbindelse med indførelsen af 225 timers reglen.  

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning:

Drøftet.
Planen for 2017 suppleres med ekstraordinær indsats for virksomhedsrettede ressourceforløb.
Særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225 timers reglen.

Bilag:

201. Status vedr. kontanthjælpsloft og 225-timersreglen
Sagsnr.: 2016-003286
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om status på implementering af den del af Jobreformen omhandlende kontanthjælpsloft og 225 timers-regel.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Loven trådte i kraft 1. april 2016.  

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse er, at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp mv. at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.

Kontanthjælpsloft

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. Kontanthjælpsloftet varierer efter, om kontanthjælpsmodtagere er enlige eller gifte/samlevende, og efter antallet af børn. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag.
Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er:

 • Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen (17.700 kr./ måneden), når der tages højde for, hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud.
 • Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke.
 • Loftet omfatter alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
 • Loftet gælder så snart man begynder at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
 • Hvis borgerens samlede ydelse overstiger loftet, reduceres boligsstøtte og særlig støtte.
 • Arbejdsindkomst reducerer loftets virkning ved at det beløb, hvormed kontanthjælpen reduceres som følge af arbejdsindkomst, gør at modtageren kan "beholde" mere af boligstøtten og særlig støtte. Endvidere holdes det særlige fradragsfrie beløb pr. udført arbejdstime uden for loftet. Det øger incitamentet til deltidsarbejde for kontanthjælpsmodtagere.

Det nye kontanthjælpsloft får virkning d. 1. oktober 2016 (seks måneder efter ikrafttræden d. 1. april) for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere. Pr. 1. oktober 2016 forventes det at godt 33.000 personer på landsplan vil få foretaget en reduktion af deres boligstøtte og/ eller særlig støtte som følge af kontanthjælpsloftet. Heraf 136 personer i Middelfart Kommune.

225 timers regel

Udgangspunktet for 225 timers reglen er:

 • Reglen skal sikre et skærpet krav om rådighed.
 • Alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de sidste 12 måneder.
 • De personer, der ikke lever op til kravet, skal mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.
 • De, som ikke kan arbejde (på baggrund af konkret skøn af kommunen), undtages fra 225 timers reglen.
 • Så snart en person har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev reduceret eller bortfaldt.
 • For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, for at ægteparret igen er berettiget til fuld hjælp

For 225 timers reglen gælder en overgangsordning for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017:

 • Kommunen kan tidligst pr. 1. oktober 2016 lade kontanthjælpen nedsætte/ bortfalde som følge af 225 timers reglen
 • I perioden fra d. 1. oktober 2016 til d. 31. marts 2017 nedsættes/ bortfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år og ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

Pr. 1. oktober 2016 viser de foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere, at Middelfart Kommune af den samlede målgruppe af kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere har undtaget ca. 30 %, svarende til 233 borgere. Til sammenligning er der i kommunerne i region Syddanmark en foreløbig variation på mellem 12 – 55 % undtagede borgere.

For gruppen af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er der i regionen en variation på 17 – 86 %. I Middelfart er aktuelt 49 % af de aktivitetsparate borgere undtaget, svarende til 183 borgere.

Der skal ske en løbende vurdering på om en borger er omfattet eller undtaget af 225 timers-reglen, hvorfor ovenstående tal er dynamiske.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

LUKKEDE SAGER