Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 8. juni 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
8. juni 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

178. Nøgletal maj 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.05.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 17 sager i maj måned. Det samlede antal udgjorde 396 pr. 31.05.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 4 sager i maj måned til i alt 148 pr. 31.05.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 7 sager i maj måned. Det samlede antal pr. 31.05.16 var således 373 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 7 sager i maj måned til i alt 117 pr. 31.05.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet med 3 sager i maj måned til i alt 132 sager pr. 31.05.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 sager i maj måned, og udgjorde således 79 stk. pr. 31.05.16. 

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er uændret i maj måned. Antallet udgjorde 217 pr. 31.05.16.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 43 sager i maj måned. Det samlede antal pr. 31.05.16 var 434 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. juni 2016.

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

179. Statistik over klager til Ankestyrelsen over Middelfart Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Sagsnr.: 2016-009016
Sagsbehandler: Sophie Westergaard

Præsentation:

Ankestyrelsen har offentliggjort ankestatistik 2015 for Middelfart Kommune. På baggrund af denne orienteres om udviklingen af ankesager i 2014 og 2015. 

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsen offentliggører hvert år statistik over antallet af afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.  Der er udarbejdet en beskrivelse af udviklingen af klagesager fra 2014 til 2015 på baggrund af statistikken.

Ankestyrelsen kan ændre, ophæve eller hjemvise en sag til kommunen, hvis afgørelsen ikke er korrekt eller tilstrækkelig oplyst. Dette opgøres i en omgørelsesprocent.
Statistikken viser at Middelfart Kommunes omgørelsesprocent, på langt de fleste lovområder, ligger under landsgennemsnittet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 7.6.2016
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8.6.2016
Social- og Sundhedsudvalget 8.6.2016
Økonomiudvalget 13.6.2016
Byrådet 20.6.2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

180. Tværkommunalt samarbejde om implementering af beskæftigelsesreformen
Sagsnr.: 2016-002756
Sagsbehandler: Per Rasmussen

Præsentation:

Udvalgsformændene for beskæftigelsesområderne i de syv kommuner i Trekantområdet har indgået et samarbejde omkring implementering af reformerne af beskæftigelsesindsatsen.

For at synliggøre formålet med samarbejdet på beskæftigelsesområdet i de syv kommuner, er der udarbejdet en hensigtserklæring til politisk godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at BAU drøfter og godkender udkast til hensigtserklæring vedrørende beskæftigelsesområdet.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med beskæftigelsesreformen primo 2015, de øvrige reformer af beskæftigelsesindsatsen og udviklingen på beskæftigelsesområdet generelt, er kommunerne mødt af en række udfordringer. Dette omfatter eksempelvis øget fokus på servicering af virksomhederne, en sammenhængende virksomhedsindsats, øget borgerinddragelse og forbedret borgeroplevelse samt samarbejde på tværs af kommunegrænser.
For at sikre en effektiv implementering af reformerne og imødekomme udfordringerne bedst muligt, ønsker udvalgsformændene for beskæftigelsesområdet i Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle at indgå et formaliseret samarbejde.
Fælles opmærksomheder i beskæftigelsespolitikken og mulige fælles samarbejdsflader, intentioner, indsatser mv. har været drøftet.
For at sikre, at virksomhederne får adgang til den efterspurgte arbejdskraft og oplever en god og relevant service fra jobcentrene, er der arbejdet med tiltag i forhold til ”fælles rekrutteringsservice” og ”uddannelse og opkvalificering af ledige”. Derudover er der også enighed om et mere konkretiseret samarbejde omkring den virksomhedsvendte del af sygedagpengeområdet, da det er et emne, der har sammenhæng til de to øvrige tiltag.
For at kunne løse beskæftigelsesopgaven bedst muligt, og for at kunne synliggøre formålet med samarbejdet på tværs af de syv kommuner, er der udarbejdet udkast til hensigtserklæring. Hensigtserklæringen er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2016

Beslutning:

Godkendt

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

181. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Svend-Aage Nielsen
182. Status på projekt Virksomhedscentre Generation 2 samt tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentrene
Sagsnr.: 2016-003889
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Orientering om status, resultater og effekter af projekt Virksomhedscentre Generation 2. Herunder præsentation af tilfredshedsanalyse foretaget blandt samtlige virksomhedscentre i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:


Kort om projektet

I en toårig periode – fra januar 2014 til december 2015 – har Job- og Vækstcenter Middelfart via STAR deltaget i det landsdækkende Projekt Virksomhedscentre Generation 2. Målgruppen i projektet var personer i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end to år. Formålet var at støtte disse borgere i at få en tilknytning til arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem en tværfaglig indsats, hvor virksomhedspraktik var den primære aktivitet. Det var et krav, at minimum 100 borgere skulle deltage i projektet.

Resultater og effekter

I alt har vi registreret 149 borgere i projektet, hvoraf 1/3 var borgere i ressourceforløb mens de resterende 2/3 var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Job- og Vækstcentrets ambition var, at minimum 100 borgere skulle have gennemført et praktikforløb af mindst tre måneders varighed. Ved projektets endelige afslutning[1], var antallet 106, så målet blev nået.

Hovedpointer fra tilfredshedsundersøgelsen

Som opfølgning på projektet har vi i Job- og Vækstcentret valgt at foretage en tilfredshedsanalyse blandt vores virksomhedscentre, hvor formålet dels er at undersøge i hvilken grad virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med hhv. jobkonsulent samt Job- og Vækstcentret som helhed, og dels hvordan de føler sig i stand til at varetage opgaven som mentor og herunder deres oplevelse af, hvorvidt praktikanterne gør fremskridt i forbindelse med praktikken.

Analysens kvantitative del som udgøres af 60 spørgeskemabesvarelser viser, at 90% af vores samarbejdspartnere enten er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Job- og Vækstcentret som helhed, mens endnu flere udviser stor tilfredshed med samarbejdet med den enkelte jobkonsulent.

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget 33 interviews med mentorer/aftalepersoner i virksomhedscentrene, med det formål at give os et mere nuanceret billede af, hvordan deres oplevelse er af Job- og Vækstcentret samt deres rolle som mentor. Blandt de adspurgte er der bred enighed om, at mentorerne i høj grad er rigtig glade for samarbejdet med Job- og Vækstcentret, og den service vi yder over for dem. Vi er synlige i det omfang som efterspørges og altid tilgængelige, hvilket er alfa og omega for vores samarbejdspartnere. Det er vigtigt for dem, at vi i Job- og Vækstcentret er fleksible og tilretter os deres behov og ikke holder møder kun for mødets skyld, men at der er en mening med det. Mentorerne brænder for arbejdet med de udsatte borgere, og det er vigtigt, at vi husker at anerkende dette blandt andet ved at give dem den nødvendige feedback, som de fortjener.

Mentorerne føler sig godt klædt på i forhold til at kunne varetage mentorrollen, og de er også godt rustet til at håndtere situationer som udeblivelser og andet fravær blandt borgerne. Kun en lille del af dem efterspørger mere viden, information eller opfølgning på kurset, hvorfor det nøje bør overvejes, om det er noget der er relevant at arbejde videre med på nuværende tidspunkt.


[1] Datoen for projektets endelige afslutning er den 31.03.16, idet borgere der er startet op pr. 31.12.15 også må tælles med, når de har gennemført et tremåneders praktikforløb. Dvs. disse er medregnet i de 106.

Økonomi:

Job- og Vækstcentret modtager tilskud til medfinansiering af projektet. Tilskuddet til Job- og Vækstcentret består af et fast tilskud og et aktivitets- og resultatafhængigt tilskud:

I den toårige projektperiode har Job- og Vækstcentret modtaget et fast tilskud på i alt 825.000 kr. Tilskuddet er anvendt til at medfinansiere de faste udgifter, der har været i projektet.

Derudover vil Job- og Vækstcentret modtage et aktivitets- og resultatafhængigt tilskud, når de endelige resultater af projektet foreligger. Rammen beregnes på grundlag af 100 deltagere og et enhedsbeløb på 10.800 kr. pr. deltager. Rammen er således på 1.080.000 kr. Der udløses følgende tilskud inden for rammen:

Når en borger er i aktivt forløb på en virksomhed i minimum tre måneder, udløses et tilskud på 1.500 kr. pr. måned borgeren er i virksomhedsforløb. Afbrydes forløbet inden tre måneder gives kun tilskud, såfremt forløbet genoptages på samme eller anden virksomhed inden for fire uger – og det samlede forløb er minimum tre måneder.

Når en borger efter aktivt forløb på en virksomhed som del af projektet, har været i job eller fleksjob i minimum 13 uger og arbejdstiden beregnet som gennemsnit over de 13 uger er på mindst syv timer ugentligt, eller er påbegyndt ordinær uddannelse, uden anden offentlig forsørgelse end SU i minimum 13 uger, udløses et tilskud på 12.000 kr. Også uger, der ligger efter projektperiodens udløb tæller med, såfremt 13 ugers perioden er startet inden projektperiodens udløb.

Særligt for borgere, der udsluses til fleksjob i kommunen, gælder, at de kun vil kunne modtage resultattilskud efter ”Virksomhedscenter Generation 2”, men ikke hjemtage fleksjobbonus.

Job- og Vækstcentrets resultat- og aktivitetsafhængige tilskud kan ikke overstige den fastsatte ramme, heller ikke i tilfælde hvor en opgørelse viser, at der har været større aktivitet og en større grad af udslusning end forudsat i jobcenterets ansøgning/i Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsagn.

Opgørelse af jobcenterets samlede tilskud, foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen på grundlag af de sædvanlige registre hurtigst muligt efter projektets udløb.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

183. Orientering af foreløbige effekter af beskæftigelseplan 2016 - forsikrede unge
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

I beskæftigelsesplan 2016 er et af fokuspunkterne at den gennemsnitlige varighed af ledighed, for unge forsikrede ledige, skal reduceres med 2 uger.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen og indsatsen drøftes/tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Et af målene for beskæftigelsesplan 2016 er, at den gennemsnitlige varighed for unge forsikrede ledige skal reduceres fra det nuværende niveau med 2 uger. Det skal blandt andet ske ved hjælp af en skærpet indsats for forsikrede ledige via tidlig offensiv indsats, omorganisering samt tidlig screening og målretning af selektive tilbud, til nedbringelse af den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioden.

Indsatsen forventes at have en effekt på reduktion af tre årspersoner svarende til kr. 450.000 kr. som er reduceret i eksisterende budget  

Der er internt i Team Jobklar lavet en omorganisering så indsatsen for målgruppen varetages af to faste jobvejledere sammen med virksomhedskonsulenter. Medarbejderene har siden marts 2016 blandt andet  haft særligt fokus tidlig screening, og på gentagen virksomhedsrettet aktivering af målgruppen, samtidig er vi hjulpet af den positive udvikling på arbejdsmarkedet.

Ungeindsatsen pr. 31.05.16:

Unge forsikrede ledige

31.01.16

29.02.16

31.03.16

30.04.16

31.05.16

18-24 år aktive

8

12

7

6

11

25-29 år aktive

11

9

15

13

17

18-24 år passive

54

42

38

36

25

25-29 år passive

66

65

51

47

27

I alt

139

128

111

102

80

 

Til sammenligning så tallene således ud i samme periode 2015:

Unge forsikrede ledige

31.01.15

28.02.15

31.03.15

30.04.15

31.05.15

18-24 år aktive

4

7

6

6

9

25-29 år aktive

4

9

6

8

8

18-24 år passive

59

45

47

51

46

25-29 år passive

75

59

50

50

57

I alt

142

120

109

115

120

 

Forskel fra 2015 til 2016

Januar

Februar

Marts

April

Maj

I alt

-3

+8

+2

-13

-40

 

Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Perioder med ferie fra beskæftigelse indgår ikke i målingen

Det skal bemærkes, at på vores nøgletal har vi 102 ledige unge pr. 30.04.16 – forskellen i tallene kan forklares med ovennævnte anmærkning vedr. ferie og mgl. opdatering. Stigningen i varighed i april afspejler, at vi har fået en del raskmeldinger på unge med lang ledighed.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Svend-Aage Nielsen
184. Det forventede landstal samt kommunefordelte tal (kvoter) for modtagelse af flygtninge i 2017
Sagsnr.: 2016-015869
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Udlændingestyrelsen har meldt ud at landstallet for flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2017, forventes at blive 15.000. På baggrund heraf har styrelsen lavet en foreløbig beregning på antallet af flygtninge, som de enkelte kommuner skal modtage.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Hvert år den 1. april udmelder Udlændingestyrelsen, hvor mange flygtninge, som styrelsen forventer at meddele opholdstilladelse det kommende år. Den 1. april 2016 udmeldte Udlændingestyrelsen således et landstal på 15.000 flygtninge for 2017.

Det kan imidlertid være vanskeligt at forudsige antallet af flygtninge, da det påvirkes af mange faktorer, fx antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. Landstallet er derfor foreløbigt, og der kan først udmeldes et mere præcist antal i løbet af efteråret.

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2017. Udlændingestyrelsens oversigt over kommunekvoter for flygtninge i 2017 er vedhæftet.

Beregningen foretages efter følgende tre objektive parametre:

 • Kommunens andel af den samlede befolkning.
 • Kommunens andel af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med undtagelse af internationale studerende, au pairs og udenlandsk arbejdskraft.
 • Antallet af familiesammenførte til flygtninge, der er indrejst i kalenderåret forud for udmelding af landstallet.

Beregningsmetoden tager dermed hensyn til, om en kommune har en væsentlig større andel flygtninge og familiesammenførte i forhold til befolkningsandelen end gennemsnittet. Ligeledes kompenseres en kommune i forhold til hvor mange familiesammenførte, der er modtaget det seneste kalenderår.

Modellen betyder, at kommuner, der i forvejen har forholdsvis mange flygtninge og familiesammenførte, får en mindre kvote, mens kommuner med forholdsmæssigt få flygtninge og familiesammenførte får en større kvote.

Udlændingestyrelsen forventer desuden at meddele ophold til ca. 8000 familiesammenførte til flygtninge. Hertil kommer et uvist antal opholdstilladelser til familiesammenførte til indvandrere og danskere.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

185. Tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne
Sagsnr.: 2016-004380
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp i 2. kvartal 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forvaltningen indstiller til at orienteringen tages til efterretningen.
 • At der sker en berigtigelse af alle sager i perioden 1. januar 2015 – 1. maj 2016, hvor der uretmæssigt er sket fradrag i borgers kontanthjælp som følge af manglende check af jobforslag på Jobnet. Fra 1. maj 2016 er praksis på området revideret.

Sagsbeskrivelse:

Tilsynet

STAR har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Middelfart Kommune. Styrelsen har trukket samtlige 18 cpr-numre på jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i 2. kvartal 2015 fik en sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) og som kommunen havde indberettet til det fælles datagrundlag.

Desuden har STAR anmodet om og fået tilsendt kommunens forretningsbeskrivelser på området (arbejdsgangsbeskrivelser samt kompetencefordelingsplan).

Byrådet skal i henhold til aktivlovens 13 d, stk. 5 behandle resultatet af tilsynet på et møde.

Resultatet af tilsynet

I alt 18 sager indgik i tilsynet. 1 sag udgik af tilsynet, da borgeren ikke modtog ydelser i 2. kvartal 2015.

De resterende 17 personer havde 22 negative hændelser. Styrelsen har på den baggrund oprettet 22 sager.

Heraf var de 6 behandlede sager håndteret korrekt, hvorfor sagerne er henlagt.

De resterende 16 behandlede sager er registreret med fejl:

 • 15 fejl skyldtes forkert fradrag i kontanthjælpen ved borgerens afmelding som arbejdssøgende og senere tilmelding, jf. aktivlovens 38, stk. 2. I alle tilfælde blev borgeren sanktioneret for mindst 1 dag for meget, da borgeren ikke skal trækkes i hjælp for første dags manglende rådighed.
 • Af disse var der 10 tilfælde, hvor borgere var afmeldt og gentilmeldt samme dag, og hvor kommunen sanktionerede de pågældende for 1 dag. Disse borgere skulle ikke have været sanktioneret.
 • 1 fejl skyldes, at kommunen ikke havde sanktioneret borgeren for udeblivelse for udeblivelse fra samtale jf. aktivlovens § 37.

Resultatet af tilsynet - konklusion

På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale, hvor der er fundet 16 fejl i 22 sager og hvor de 15 fejl er samme fejltype, at der er tale om en systematisk fejl i forbindelse med aktivlovens § 38, stk. 2.

STAR vurderer, at Middelfart Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere manglende rådighed, og styrelsen forventer derfor, at kommunen ved efterfølgende tilsyn vil opnå væsentlig bedre resultat under forudsætning af at den korrekte sanktionering indarbejdes i de administrative procedurer i sager om afmelding som arbejdssøgende på grund af mangelende check af jobforslag på Jobnet.

Forvaltningens praksis i dag

Efter § 38, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik foretages fradrag i hjælpen i de dage, hvor personen har været afmeldt. Der skal således ikke ske fradrag i de sager, hvor borgeren afmeldes Jobnet og gentilmeldes igen samme dag.

På baggrund af tilsynet er arbejdsgangen omkring sanktionering ved borgers afmelding som arbejdssøgende på grund af manglende check af jobforslag på Jobnet ændret. Såfremt borgeren afmeldes Jobnet grundet manglende check af jobforslag dannes der automatisk en opgave i Workbase (fagsystemet). Af nuværende arbejdsgang følger, at denne opgave tidligst behandles den efterfølgende dag, hvor det kontrolleres om borger har gentilmeldt sig samme dag som afmelding er sket. Såfremt borgeren ikke har tilmeldt sig samme dag foretages partshøring / sanktion på sagen efter almindeligt gældende regler. Såfremt borger har tilmeldt sig samme dag som afmelding er sket, behandles opgaven om afmelding administrativt via journalnotat i fagsystemet uden at der foretages partshøring / sanktion.

Der er via STAR indhentet en liste over de sager, hvor denne type sanktion er forekommet i perioden 1. januar -31. december 2015. Af denne liste fremgår 62 sager, hvor den pågældende sanktion er forekommet.

Økonomi:

De økonomiske konsekvenser forventes afholdt inden for den eksisterende budgetramme.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2016
Økonomiudvalget den 13. juni 2016
Byrådet den 20. juni 2016

Beslutning:

Godkendt

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

LUKKEDE SAGER