Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 11. maj 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
11. maj 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

166. Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. april 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. april 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen
167. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 6.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april behandet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestragien

 • Vi synes det er dejlig at høre, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj
Økonomiudvalget d. 30. maj
Byrådet d. 6. juni

Beslutning:

Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

2015-002461-93Effektiviseringsforslag
2015-002461-102Høringssvar
168. Orientering om Projekt Jobstart 2016
Sagsnr.: 2016-005882
Sagsbehandler: Kristina Krüger Mortensen

Præsentation:

Orientering om Projekt Jobstart 2016 ved Kristina Krüger.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Projekt Jobstart er et tilbud til den svagere del at kontanthjælpsmodtagergruppen, som har gavn af en håndholdt virksomhedsrettet indsats for at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er iværksat adskillige initiativer ifbm. projektet, hvor det primære fokus er på borgerens tilegnelse af faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at borgeren nærmer sig selvforsørgelse.

Virksomhedskonsulenter varetager opsøgende og opfølgende arbejde i kommunens virksomheder, som velvilligt er med til at opkvalificere og kompetenceudvikle netop denne målgruppe.

Målet for alle i Projekt Jobstart er selvforsørgelse, herunder også ordinær deltidsbeskæftigelse, jf. 225-timers-reglen.

Projekt Jobstart har et ambitiøst mål: 45 kontanthjælpsmodtagere i job/uddannelse + 10 unge under 30 i job/uddannelse

Status pr. 01.05.16 er:

Job: 27
Uddannelse: 2
Ordinær deltidsbeskæftigelse: 3

Økonomi:

Projekt Jobstart er sammen med Projekt Unge i Job en del af det samlede effektiviseringsforslag.

Målet for 2016 er, at 35 kontanthjælpsmodtagere kommer i ordinært job, jf. effektiviseringsforslag for 2016. Dette forventes at give en besparelse på kr. 1,0 mio.

Ydermere er målet for 2016, at 10 kontanthjælpsmodtagere kommer i ordinært job, og det forventes at give en besparelse på kr. 0,6 mio.

Derudover er målet for 2016, at 10 unge under 30 kommer i ordinært job. Dette forventes at give en besparelse på kr. 0,48 mio.

Indsatsen forventes dermed samlet at resultere i at:

 • 45 kontanthjælpsmodtagere kommer i ordinært job
 • 10 unge under 30 kommer i ordinært job

og dette forventes at give en samlet besparelse på kr. 2,08 mio.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen
169. RAR Sydjyllands anbefalinger for anvendelse af nytteindsats.
Sagsnr.: 2016-004741
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

RAR Sydjyllands har fremsendt deres anbefalinger for anvendelse af nytteindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget diskuterer RAR Sydjyllands anbefalinger for anvendelse af nytteindsats.
 • At RAR Sydjyllands anbefalinger for anvendelse af nytteindsats tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

RAR Sydjyllands anbefalinger til anvendelse af nytteindsats

RAR Sydjylland har på møde i Rådet den 16. marts 2016 besluttet følgende anbefalinger:  

 • Hensigten med nytteindsats bør være, at den motiverer borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse.  

Motivation for anbefalingen: Skal ledige hurtigt i varig beskæftigelse enten direkte eller via et uddannelsesforløb er det afgørende, at de gennem indsatsen motiveres til selv aktivt at tage ansvar for at komme i job eller uddannelse.  

 • Der skal i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges op, motiveres og gives mulighed for, at borgeren kan søge ordinært job og/eller uddannelse.  

Motivation for anbefalingen: Nytteindsats må ikke blive et formål i sig selv og må ikke stå i vejen for det egentlige mål: Job eller uddannelse. 

 • Der tages aktivt stilling til, at nytteindsatsen ikke er konkurrenceforvridende.  

Motivation for anbefalingen: Nytteindsats må iflg. lovgivningen ikke være konkurrenceforvridende, men det er vigtigt, at kommunerne allerede i de første overvejelser om oprettelse af nytteindsatspladser tænker risikoen for konkurrenceforvridning med ind i planlægningen. 

 • Der er en klar procedure for at sikre, at nytteindsatsen ikke erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver, der er budgetteret med i kommunen.  

Motivation for anbefalingen: For at få opbakning blandt de ordinært ansatte medarbejdere til etablering af et tilstrækkeligt antal nytteindsatspladser samt sikre, at lovgivningen bliver overholdt, skal der være klare linjer mellem alm. driftsopgaver og de opgaver, der indgår i nytteindsatsen. 

 • Rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR Sydjylland.  

Motivation for anbefalingen: Det er afgørende for accept af nytteindsats både blandt de ordinært ansatte medarbejdere og i de faglige organisationer, at lovgivningens rimelighedskrav er opfyldt.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

170. Udvidelse af målgruppen på integrationsydelse
Sagsnr.: 2016-005906
Sagsbehandler: Mette Schmidt Hansen

Præsentation:

Orientering om lov 111 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige andre love. Med lovforslaget udvides målgruppen for integrationsydelsen til at omfatte alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Formålet med udvidelsen er at styrke målgruppens incitament til at komme i arbejde og blive selvforsørgende og blive integreret i det danske samfund.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Udlændinge-, integrations- og boligminister har d. 28. januar 2016 fremsat lovforslaget L 111. Lovforslaget er 1. behandlet den 02-02-2016, 2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-03-2016. 3. behandlet, og vedtaget 17-03-2016 og loven er trådt i kraft pr. 1. april 2016.

Folketinget indførte ved lov nr. 1000 af 30. august 2015 et opholdskrav for ret til uddannelseshjælp og kontanthjælp og en ny, lavere integrationsydelse for personer, der ikke opfylder dette opholdskrav. Loven omfatter ikke personer, som allerede havde opnået lovligt ophold og bopælsadresse inden den 1. september 2015. Med lov 111 udvides målgruppen, så både personer, der allerede i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og personer, der ansøger herom, fremover vil modtage integrationsydelse, hvis ikke de opfylder kravet om som minimum at have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Målgruppen omfatter både udlændinge og danske statsborgere. Kommunerne har derfor gennemgået alle uddannelseshjælps- og kontanthjælps-sager i 3 måneders perioden fra 1. april – 1. juli 2016 og varsle de berørte personer. Kommunen har gennemgået ca. 800 sager og sendt parthøring samt afgørelse ud til den omtalte målgruppen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen
171. Nøgletal april 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.04.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 1 sag i april måned. Det samlede antal udgjorde 413 pr. 30.04.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 4 sager i april måned til i alt 152 pr. 30.04.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 19 sager i april måned. Det samlede antal pr. 30.04.16 var således 380sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 3 sager i april måned til i alt 124 pr. 30.04.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 6 sager i april måned til i alt 135 sager pr. 30.04.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 sager i april måned, og udgjorde således 81 stk. pr. 30.04.16. 

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er steget med 2 sager i april måned til i alt 217 pr. 30.04.16.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 56 sager i april måned. Det samlede antal pr. 30.04.16 var 477 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016.

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

172. Nøgletal integration
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Månedlige nøgletal på integrationsområdet.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletallene fremstilles med henblik på at kunne følge området tæt i forhold til målopfyldelse.
Der er kun kommet få personer på kvoten i årets første måneder. Årsagen er travlhed hos Udlændingestyrelsen, vi skal forvente et stort antal personer i kommende måneder.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Beskæftigesels- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

173. Nøgletal og implementering af reformer
Sagsnr.: 2016-002057
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har fremsendt "Nøgletal for udvikling på arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland og "Status på reformer og indsatser i RAR-Sydjylland" marts 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At status på nøgletal og implementering af reformer diskuteres.
 • At status på nøgletal og implementering af reformer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland marts 2016
Udviklingen i beskæftigelsen: Den syddanske beskæftigelse har haft en svag stigning det sidste år med 0,2 pct. svarende til 680 fuldtidsbeskæftigede.

Jobomsætning: I Middelfart har der det seneste år været en stigning i jobomsætningen på 5,5 pct. fra okt. 2014 til okt. 2015

Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet: I Sydjylland udgør 2324 forgæves rekrutteringer af det samlede antal på landsplan på 18.000. Den forgæves rekruttering sker især inden for "Handel", "Bygge og anlæg" og "Industri".

Udvikling i ledigheden: Ledigheden har været faldende siden 2012. Sydjylland har med en ledighedsprocent på 3,9 pct. en ledighed der ligger under landsgennemsnittet, der er på 4,4 pct.

Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivning): Der er en forventning om at der frem til 2017 vil ske en stigning i beskæftigelsen. Stigningen forventes overvejende indenfor den private servicesektor men også industri og bygge-/anlægssektoren forventes en fremgang.

Arbejdsstyrken: Grundet flere af de reformer der er blevet implementeret over de sidste år forventes der ikke at komme generelle og alvorlige mangelproblemer de nærmeste år. Arbejdsstyrken i Syddanmark forventes at stige fra 350.000 i 2013 til 357.000 i 2017, svarende til knapt 2 pct
.


Status på reformer og indsatser marts 2016

Status på beskæftigelsesreformen: Både ledigheden og langtidsledigheden har været faldende det sidste år. I Middelfart er langtidsledigheden faldet med 14 pct. 
November 2015 fik 74 pct. af dagpengemodtagerne første samtale inden for den første måned, hvilket ligger under "hele landet" (80 pct.) og på niveau med Sydjylland og Syddanmark.

Status på kontanthjælpsreformen: Der er sket en stigning i antallet af unge der får kontanthjælp og uddannelseshjælp. For Middelfart gælder det at de siden dec. 2014 frem til dec. 2015 er 11,1 pct. flere unge under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp. Andelen af passive kontanthjælpsmodtagere har været faldende. I Middelfart er det 15,9 pct. af de langvarige kontanthjælpsmodtagere der er uden aktivering. I Sydjylland er det 16,9 pct. og for hele landet er det 23,9 pct.

Status på førtidspension- og fleksjobreformen: Andelen af borgere der kommer i et ressourceforløb eller et fleksjob er stigende. I dec. 2015 var der 2127 ressourceforløb i Syddanmark. Antallet af fleksjob lå på 10.160 i sammen måned.

Status på sygedagpengereformen:  Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb fra dec. 2014 til dec. 2015 er på 5,2 pct. i Middelfart. Middelfarts andel af sygemeldte i jobafklaringsforløb dec. 2015 er på 18 pct., hele landet er 16 pct. og i Sydjylland ligger den på 18,8 pct.

Jobcentrets målgrupper: Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse dec. 2015 i Middelfart lå på 20,9 pct., for hele landet lå den på 19,4 pct. og for Sydjylland lå den på 20,9 pct.
Udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Middelfart er siden dec. 2014 faldet med 2,2 pct. dec. 2015, i hele landet er den faldt med 2,6 pct. og i Sydjylland er den faldet med 1,6 pct.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

174. Politisk godkendelse af projekt "Flygtningekvinder i arbejde"
Sagsnr.: 2016-005930
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart ønsker at søger midler til projekt "flygtningekvinder i arbejde". Ansøgningen kræver politisk godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”. Initiativet skal gennem en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i udvalgte kommuner.

Der er afsat 30 mio. kr. til kommunerne i en ansøgningspulje under delinitiativet Målrettet beskæftigelsesindsats. Fra puljen kan kommunerne søge om midler til en tilrettelæggelse af udviklingsforløb, som skal styrke kvaliteten i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for flygtninge og indvandrere. Midlerne er afsat på finansloven over tre år, og kan specifikt anvendes til frikøb af medarbejdere til opkvalificering og projektledelse i 12-14 udvalgte kommuner i hele projektperioden.
I forbindelse med målene for integration i Beskæftigelsesplan 2016 og byrådets vision på området, har Job- og Vækstcentret ansøgt om fondsmidler fra puljentil et projekt målrettet beskæftigelsesindsats for flygtningekvinder.
Projektet formål er at  øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder uden uddannelse og arbejdsmarkedsperspektiv, der hører under målgruppen flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke-vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed.

Kommunen modtager pt. en del kvinder der ikke har nogen uddannelse eller noget ønske om indtræden på arbejdsmarkedet, hvor både den enkelte kvinde og familien som helhed, bremser kvindens beskæftigelsesrettede integration, ud fra en kulturel forestilling om at kvindens plads er i hjemmet og mandens plads er på arbejdsmarkedet.

Kommunen oplever lokalt en stor udfordring med de uuddannede kvinder uden arbejdsmarkedsperspektiv og deres familier, i forhold til at skabe såvel en indtræden på samt varig tilknytning til det danske arbejdsmarked.  

Vi ønsker derfor, med en koordinerende tilgang, der involverer alle interessenter (borgeren selv og dennes familie, Jobcenter, Børn- og Familieafdelingen, frivillige, virksomheder og uddannelsesinstitutioner), kraftigt at øge målgruppens beskæftigelsesfrekvens.  Indsatsen skal i høj grad handle om at flygtninge/indvandrere af ikke vestlig herkomst lærer dansk arbejdsmarkedskultur/ligestilling via virksomhedsrettede brancheforløb og med inddragelse/koordinering af indsatsen hos alle interessenter omkring integrationsindsatsen.

Der søges midler til en projektleder/koordinatorstilling, hvor opgaven bliver at metodeudvikle, koordinere og ensrette den beskæftigelsesrettede indsats overfor målgruppen, at udvikle nye metoder til opgaven og sørge for intern og ekstern vidensdeling.

Ved ansøgning om puljemidler stilles der krav om, at ansøgningen er godkendt af kommunalbestyrelsen. Oplysninger om politisk godkendelse kan eftersendes. Dog skal den foreligge, inden midlerne kan udbetales.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodes derfor om en politisk godkendelse af ansøgningen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

175. Opfølgning på sanktioner
Sagsnr.: 2016-006199
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

I forlængelse af Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet fra 2015 er der fra januar 2016 i Job- og Vækstcentret omlagt arbejdsgange og myndighedsrolle i forhold til sanktionsområdet.
I denne forbindelse blev det aftalt, at Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skulle have kvartalsstatus på udviklingen på området.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsens undersøgelse havde fokus på om Aktivlovens § 35, stk. 1 (kommunens generelle vejledningsforpligtelse) og 5 (har kommunen udtømt alle muligheder for at komme i personlig kontakt med en aktivitetsparat borger, der er udeblevet fra tilbud, for at kunne vurdere, om der foreligger en rimelig grund til udeblivelsen) og § 36, stk. 1 (sanktion for udeblivelse fra tilbud uden rimelig grund) er anvendt korrekt.  Undersøgelsen viste, at Middelfart Kommune, i de fire sager vi deltog i undersøgelsen med, havde lavet forvaltningsmæssige fejl. De med kontanthjælpsreformens ændrede krav til forvaltningen var ikke tilstrækkelig implementeret i vores praksis.
Beskæftigelsesmnisteriet/ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er senere blevet kritiseret for at indføre lovgivning, hvortil vejledninger først udsendes adskillige måneder senere. I dette tilfælde blev vejledningen "Vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp" udsendt 11. september 2015. Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014.

I forbindelse med en genopretning af praksis, som efterlever lovens krav er hele opgaven med at behandle en sanktion nu placeret hos beskæftigelsesmyndighedssagsbehandler. Pr. 1. januar 2016 har alle sager om sanktion - undtagen §38, stk. 2 - været medtaget til faglig sparring inden der er sendt partshøring til borger. Dette for at sikre at kommunens vejledningsforpligtelse samt sagsbehandlingskrav iøvrigt er overholdt. Sagen er igen medtaget til faglig sparring, når borgers partshøringssvar er indkommet / inden der træffes afgørelse om sanktion.

I perioden januar - februar 2016 er der sket sanktion i ialt 11 sager.
I perioden marts - april 2016 er der sket sanktion i ialt 38 sager.
Der har således pågået et udviklingsarbejde med at tilrette arbejdsgange og praksis. Det stigende antal sanktioner er et udtryk for, at praksis er "landet" på et tilfredsstillende niveau, at myndighedssagsbehandlerne er fortrolige med de nødvendige sagsbehandlerskridt for at efterleve vejledningsforpligtelsen.

Fordelingen af sanktionssager på hændelse:
§36: udeblivelse fra tilbud - 5 sanktioner gennemført.
§37: udeblivelse fra jobsamtale - 15 sanktioner gennemført.
§38, stk. 2: manglende check af jobforslag og dermed bekræftelse af at pågældende er arbejdssøgende (medvirker afmelding fra Jobnet) - 18 sanktioner gennemført.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen
176. Handlingsplan rusmiddelområdet
Sagsnr.: 2016-001399
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en uddybende beskrivelse og handlingsplan for rusmiddelområdet i Middelfart Kommune. Der er mange interessenter på rusmiddelområdet og mange, der har synspunkter på, hvordan midlerne bør prioriteres. Et af formålene med denne handlingsplan er netop at give de politiske udvalg mulighed for en politisk og strategisk prioritering af indsatserne på rusmiddelområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At handlingsplanen på rusmiddelområdet godkendes

Sagsbeskrivelse:

På foranledning af Social- og sundhedsudvalget er der blevet udarbejdet en tværgående kortlægning og handlingsplan for rusmiddelindsatsen i Middelfart Kommune.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante afdelinger. 

Enhver rusmiddelbehandling tager udgangspunkt i borgerens udfordringer, forudsætninger og egne mål med den overordnede målsætning, at borgeren opnår alkohol- og stoffrihed. Hvis det ikke er muligt tilstræbes højst mulig grad af rehabilitering og forbedret livskvalitet for borgeren, dennes pårørende og nære omgivelser.
Det er rusmiddelområdets opgave at planlægge behandling og indsatser, således at disse bygger på de tilgange og metoder, der har størst og mest forebyggende effekt. Borgere kan få hjælp til behandling ved overforbrug, regelmæssigt eller dagligt forbrug af rusmidler. Et overforbrug medfører typisk udvikling af afhængighed med abstinenser til følge og med fysiske, psykiske, sociale samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget. Et misbrug kan omfatte indtagelse af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, LSD, heroin og/eller benzodiazepiner.

Rusmiddelcenteret målretter sin behandling mod borgere med misbrug, når de er motiverede for at samarbejde med Rusmiddelcenteret. Det betyder, at borgeren skal kunne definere klare mål sammen med en medarbejder fra Rusmiddelcenteret inden for de 3 første samtaler. Samtalerne med borgeren danner grundlag for et visitationsmøde, hvor der laves en aftale med borgeren om den behandlingsindsats, der skal sættes i gang.  Det er en forudsætning for behandling, at borgerens forbrug af rusmidler kan karakteriseres som et misbrug.

Arbejdet med handlingsplanen har taget udgangspunkt i de fastsatte kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug i forhold til Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 og 142.

Handlingsplanen består af en kortlægning af de nuværende tilbud og samarbejde på rusmiddelområdet og munder ud i en række målrettede anbefalinger for forskellige grupper af borgere:

Borgere under 30 år

 • Arbejdsgruppen mener, at en opsøgende indsats på tilbud blandt ungeaktører vil kunne reducere antallet af misbrugere under 30 år. Såfremt Rusmiddelcenteret skal løse denne opgave, bør der tilføres midler svarende til en fuldtidsstilling. Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budget, uden at andre indsatser markant nedprioriteres. Det vurderes, at investeringen i en opnormering på området over tid vil tjene sig hjem gennem besparelser på indsatser, der ellers ville skulle leveres til borgere, som ikke kommer ud af deres misbrug.  
 • Arbejdsgruppen anbefaler at Rusmiddelcenteret inviteres med i SSP-koordinationen, når borgeren har et rusmiddelproblem, eller at Rusmiddelcenteret kan anmode om at forelægge en sag for SSP koordinationen. Indsatsen kan udføres inden for nuværende budgetramme.
Borgere over 30 år

 • Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes et åbent rådgivningstilbud i Rusmiddelcenteret. Formålet hermed er at ”fange” de borgere, som kortvarigt er motiveret for behandling. I Rusmiddelcentrets nuværende tilbud vil denne type borgere først komme til en samtale efter et stykke tid, og så kan motivationen være forsvundet. Det vurderes, at der er behov for at tilføre Rusmiddelcentret 100.000 kr. årligt til åben rådgivning.  Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budgetramme, uden at andre indsatser skal nedprioriteres.
 • Arbejdsgruppen anbefaler, at Jobcenter og Rusmiddelcenter primo 2016 udvikler en model for en fælles job- og handlingsplan, hvor flere aktører på voksenområdet eventuelt deltager. En model for en fælles job- og handlingsplan udvikles inden for nuværende økonomiske ramme. Det forventes at tiltaget optimerer borgerens forløb i Jobcenter og Rusmiddelcenter.
Borgere på Plejecentre, Dagcentre og i Hjemmeplejen

 • Arbejdsgruppen anbefaler, at Rusmiddelcenteret to gange om året tilbyder information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen.
 • Halvårlig information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen udføres inden for nuværende budgetramme.

Økonomi:

Se bilag

Høring:

Handlingsplan sendt til høring i handicapråd og i ungdomsråd d. 19. april 2016.

Handicaprådet udtrykker i vedlagte bilag støtte til handlingsplanens anbefalinger.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget d. 11. maj
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni
- Økonomiudvalget d. 13. juni
- Byrådet d. 20. juni

Beslutning:

Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

177. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

LUKKEDE SAGER