Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 6. april 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
6. april 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

158. Nøgletal marts 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.03.16.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal, ledighedstal samt kommunefordelte tal er under udarbejdelse. Materialet vil blive udarbejdet og eftersendt, da det ikke er muligt at udarbejde materialet inden udsendelse af dagsorden.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06.04.16.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Taget til efterretning.
159. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Taget til efterretning.
160. Nøgletal integrationsområdet
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Orientering om de forskellige delopgaver i forhold til integration af flygtninge i Middelfart Kommune vil fremadrettet blive præsenteret som nøgletal.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Grundet den voksende opgave omkring modtagelse og integration af flygtninge i kommunen vil indeværende punkt fremover være et fast punkt på dagsordenen til udvalgsmøderne. Der udarbejdes nøgletal til beskrivelse af området, således at udvalget løbende orienteres om udviklingen i forhold til antal nyankomne flygtninge, antal virksomhedsrettede tilbud, antal boligplaceringer m.m.

Grundet påsken er nøgletallene ikke klar til fremstilling ved deadline for dagsorden. Tallene fremsendes til udvalget umiddelbart inden mødet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Taget til efterretning.
161. To- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om indgåede aftaler som resultat af to- og trepartsforhandlinger, som på integrationsområdet medfører et integrationsprogram med et entydigt jobrettet fokus, en del regelforenklinger og mere fleksible rammer for kommunernes integrationsindsatser.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Medio marts 2016 har forhandlingsforløb resulteret i indgåelse af aftaler, hvis primære formål er at finde konkrete løsninger på de praktiske og økonomiske problemer kommunerne står med på integrationsområdet.

I forbindelse med trepartsforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen om flygtninges integration på arbejdsmarkedet er et klart jobfokus i integrationsindsatsen hovedelementet. Herunder bl.a. fgl. initiativer:

 • Bedre brug af asyl- og overgangsfasen: screening af uformelle og formelle kompetencer foretages allerede i asylfasen, og jobmulighederne tænkes ind, når det besluttes, i hvilken kommune den enkelte flygtning skal boligplaceres.
 • I forlængelse af denne tidlige screening skal der udvikles et jobrettet værktøj til kompetenceafklaring af flygtninge, således at kommunerne ved hjælp af værktøjet kan matche den enkeltes kompetencer til arbejdsmarkedet og konkrete jobåbninger.
 • Der skal ske en bedre overgivelse af oplysninger om den enkelte flygtnings kompetencer f.eks. sprog, uddannelse, erhvervserfaring mv. fra asylcentret til kommunen med henblik på, at kommunen kan forberede indsatsen, allerede når kommunen får besked om, at en asylansøger får asyl.
 • Flygtninge er som udgangspunkt jobparate men kan midlertidigt fritages for aktiv jobsøgning via Jobnet.
 • Integrationsperioden intensiveres: den treårige integrationsperiode udgår til fordel for en ét-årig integrationsperiode, der kan forlænges med op til 4 år – indtil borgeren er i job/ uddannelse.
 • En mere erhvervsrettet danskundervisning med fokus på undervisningens indhold og tilrettelæggelse i forhold til fokus på job.

Det centrale element i aftalen er en ny toårig integrationsgrunduddannelse (IGU). IGU-forløbet skal give flygtninge og familiesammenførte mellem 18-40 år mulighed for at få ansættelse i særlige elevstillinger. Det forløb skal gøre dem klar – fagligt og sprogligt – til et job på det ordinære arbejdsmarked eller fortsat uddannelse. IGU-eleverne vil blive aflønnet efter de overenskomster, der gælder for EGU-elever inden for det relevante overenskomstområde. IGU-forløbet er et værktøj, som virksomhederne og de faglige organisationer får ansvaret for.

Desuden indføres en forsøgsperiode med bonusordning til virksomheder, som ansætter (i ordinær beskæftigelse) flygtninge, som har fået opholdstilladelse mindre end 2 år inden ansættelse.

Topartsforhandlingernes aftale ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” er en tillægsaftale til økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra i sommers. Gennem regelforenklinger søges det at øge fleksibiliteten og mulighederne for at kommunerne kan løfte deres integrationsopgaver. Aftalen indebærer ud over de mange tiltag i forhold til at få flygtninge i job således også f.eks.:

Styrkede muligheder for boligplacering (se under ”Økonomi”) – herunder:

 • en pulje som tilskud til det kommunale grundkapitaltilskud til nye almene boliger af en begrænset størrelse til en billig husleje
 • en pulje til statslig medfinansiering af etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge
 • refusion (i 2016 og 2017) på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering
 • yderligere smidiggørelse og tydeliggørelse af reglerne om boligplacering, herunder udvidelse af mulighederne for almene bofællesskaber.

Der sker en forenkling af reglerne om integrationskontrakt og integrationsplan, så integrationsplanen afskaffes, samtidig bliver reglen om samtaler i integrationsprogrammet gjort mere fleksible for kommunerne.

Derudover sker der blandt andet en målretning af tilbuddet om helbredsmæssige vurderinger til flygtninge, så det er op til kommunerne at beslutte, om der er behov for en helbredsvurdering.

Desuden indebærer aftalen en lempelse af krav til modtageklasser i folkeskolen. Klasseloftet i modtageklasser hæves, og der bliver mulighed for, at klasserne spænder over flere klassetrin end i dag.

For alle ovenstående tiltag gælder, at det pt. er uvist, hvornår de udmøntes/ træder i kraft.

Økonomi:

Topartsaftalen indeholder alt i alt ca. 1 milliard til kommunerne til hjælp til flygtningeområdet – langt den største del til etablering af permanente og midlertidige boliger. Pengene fordeles til fgl. indsatser:

640 millioner kroner til etablering af permanente boliger. Der er tale om et fast tilskud svarende til 75 procent af grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 kvadratmeter. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, er under 55 kvadratmeter. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.

150 millioner kroner til etablering af midlertidige boliger. Denne pulje kan bruges af kommuner, hvor den eksisterende boligsituation er så presset, at der er akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Puljen forventes at kunne finansiere cirka 2.000 midlertidige boliger i form af eksempelvis pavilloner eller om- og tilbygninger af eksisterende bygninger.

225 millioner kroner til forhøjet grundtilskud til flygtninge. Statens såkaldte grundtilskud til kommunerne pr. flygtning og familiesammenført bliver forhøjet med 50 procent allerede fra 2016. Det betyder, at kommunerne får tilført cirka 225 millioner kroner ekstra i år.

25 millioner kroner i 2016 og 50 millioner kroner i 2017 til en styrket jobindsats for flygtninge. Det er et led i aftalen, at den erhvervsrettede indsats i forhold til flygtninge skal igangsættes hurtigere end i dag. Til det formål får kommunerne tilført 25 millioner kroner i 2016 og 50 millioner i 2017.

Refusion af driftsudgifter til midlertidig indkvartering.

Staten refunderer både i 2016 og 2017 halvdelen af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, end flygtningene selv kan betale. Refusionen kan højest udgøre 2.000 kroner pr. måned pr. flygtning.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

162. Ansøgning om midler til dækning af tolkebistand - tjenerprojekt integration
Sagsnr.: 2016-000048
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart søger Arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværket om et rammebeløb på 100.000 kr. til dækning af tolkebistand under 6 ugers beskæftigelsesrettet konferencetjenerforløb på Hansenberg.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter, om der skal ydes tilskud til dækning af tolkebistand under kursusforløb.

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfart har indgået aftale med lokalområdets hotel- og konferencevirksomheder om et beskæftigelsesrettet forløb der består af 6 ugers kursus på Hansensberg efterfulgt af praktik/løntilskud/voksenlære/ordinær beskæftigelse som konferencetjener. Der deltager 12 flygtninge på forløbet 

Formålet med forløbet er at deltagerne via et kort fagligt kursusforløb (6 uger) med tolkebistand har lært de vigtigste brancherettede ord på dansk og har fået en introduktion til konferencetjener faget, så deltagerne efterfølgende gennem praktik/løntilskud opnår kompetencer til at kunne opnå beskæftigelse eller påbegynde uddannelse som konferencetjenere.

Under kursusforløbet bruges tolkebistand i det omfang det skønnes nødvendigt op til 100.000,- kr. (rammebeløbet er sat ud fra beregning om tolkebistand på fuld tid) med det udgangspunkt, at undervisningen i størst muligt omfang foregår på dansk uden tolk.
Kursusforløbet koster uden tolkebistand 280.000,- kr. Eventuelle restmidler fra rammebeløbet går til betaling af selve kursusforløbet.

Økonomi:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2016 over kr. 470.000,- kr.

Budget 2016 i alt                                                       770.000 kr.

Midler afsat til beskæftigelsesrettet forløb i detailhandlen: 200.000 kr.

Rammebeløb afsat til konference (april 2016)                  100.000 kr

Til rådighed 2016:                                                     470.000 kr.
 

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Godkendt.
163. Orientering om ansøgning til Industriens fond
Sagsnr.: 2016-004243
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Orientering om ansøgning om midler til integrationsprojekt i samarbejde med Industrivirksomheder

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Fiberlines henvendelse til Beskæftigelsesministeren/Jobservice Danmark om at ville medvirke til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, har Job- og Vækstcenter Middelfart, i samarbejde med Fiberline, ansøgt Industriens Fond om midler til et integrationsprojekt blandt kommunens virksomheder indenfor industriel produktion og lager.
Projektet skal løbe over 1 1/2 år og inddrager mindst 20 flygtninge og 9 virksomheder (virksomheder der alle har mulighed for at tilbyde ordinær ansættelse efter endt forløb).

Projektet har to hovedlinjer:
1. forløb for flygtninge i den enkelte industrivirksomhed der består af: 4 ugers praktik, 6 ugers kursus på EUC Lillebælt (målrettet sikkerhed, de vigtigste ord på dansk og forståelse for industriel produktion og lager) efterfølgende skal den enkelte ledige i praktik/løntilskudsjob samtidig med at der deltages i særligt tilrettelagt danskundervisning målrettet branchen - formålet er at den enkelte flygtning opnår ordinær beskæftigelse.
2. Forløb for ledelse og medarbejder i de deltagende virksomheder, der ruster virksomheden til at kunne klare de udfordringer arbejdet med at integrere en flygtning i virksomheden byder på. Forløbet sigter både mod at undervise virksomhedernes ledere og nøglemedarbejdere i hvordan opgaven kan løftes, samt at udvikle nye metoder til integration på arbejdspladsen, herunder at udbrede/vidensdele metoder til/med andre virksomheder.

Da en af de største udfordringer for industrivirksomhederne er sikkerhed, sigter forløbet også mod at der til de enkelte virksomheder/maskiner skal laves små film, der viser sikkerhed/funktion på de enkelte maskiner, der kan aflæses/fremfindes via mobil/QR-koder.

9 virksomheder har på forhånd skrevet under på at ville deltage i projektet og stille praktikpladser til rådighed og flere har udvist interesse for deltagelse. 

Ud over de 9 virksomheder har DIMA, Arbejdsmarkedskontor Syd og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk Middelfart underskrevet interesse tilkendegivelser.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

164. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2016
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER

165. Orientering om analyse