Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 9. marts 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
9. marts 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

149. Nøgletal februar 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 29.02.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

Herudover udarbejdes der opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige. Denne opgørelse vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 14 sager i februar måned. Det samlede antal udgjorde 413 pr. 29.02.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 6 sager i februar måned til i alt 145 pr. 29.02.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 22 sager i februar måned. Det samlede antal pr. 29.02.16 var således 409 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 2 sager i februar måned til i alt 124 pr. 29.02.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 2 sager i februar måned til i alt 134 sager pr. 29.02.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 sager i februar måned, og udgjorde således 80 stk. pr. 29.02.16. 

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er steget med 3 sager i februar måned til i alt 214 pr. 29.02.16.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 40 sager i februar måned. Det samlede antal pr. 29.02.16 var 587 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09.03.16.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

150. Foreløbig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2106 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.
151. Regnskab 2015
Sagsnr.: 2016-003110
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Regnskab for 2015 på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde "Beskæftigelsesindsats" er udarbejdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Det korrigerede budget udgjorde 435,8 mio. kr. samt et overskud fra 2014 på 35,0 mio. kr., heraf de 26,9 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige.
Endvidere har udvalget fået tilført 0,1 mio. kr. som følge af lov- og cirkulærepakken samt regulering af beskæftigelsestilskuddet.
Årets resultat er et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Heraf udgør området "de forsikrede ledige" 17,2 mio. kr. og øvrige områder -2,3 mio. kr. 

Følgende kommentarer knyttes til et par af områderne:

Kontant- og uddannelseshjælp:
Kontant- og uddannelseshjælp har i årets løb været under pres, men det er lykkedes at få tilgangen stabiliseret, bl.a. med en mere intensiv indsats for etablering af løntilskudsjobs og ordinære jobs. Regnskabet viser et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er finansieret ved mindreforbrug på førtidspension, flygtningeområdet og driftsudgifter.

Førtidspension:
Området blev i september måned overført fra Social- og Sundhedsudvalget.

Flygtningeområdet:
Der blev tilført 9,1 mio. kr. til området i forbindelse med tilgangen af flygtninge, finansieret af et mindreforbrug på området "De forsikrede ledige". Området kommer ud med et mindreforbrug, idet der blev indført en ny integrationsydelse som erstatning for kontanthjælp for alle nytilkomne udlændinge ankommet efter 1. september. Dertil kommer at et stort antal af flygtninge er ankommet senere på året end først antaget.

Driftsudgifter:
Området kommer ud med et mindreforbrug, idet det i større grad er lykkedes at få arbejdsledige i virksomhedspraktik og privat løntilskud, frem for vejledning og kurser.

Årsberetning for 2015 med yderligere oplysninger, vil blive eftersendt.

Økonomi:

Der forventes et overført overskud til regnskab 2016 på 19,2 mio. kr. heraf "de forsikrede ledige" med 17,2 mio.kr., hvoraf det meste af overskuddet forventes at skulle tilbagebetales.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.
152. Midtvejsevaluering for de politiske udvalg for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2016-002502
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene skal have en midtvejsevaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014.

De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her".

Som opfølgning på denne proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet have en midtvejsevaluering af egne politiske mål med henblik på at give en status for byrådet på byrådsseminariet 2016.

Udvalgene skal overveje:

1. Hvor langt er vi med opfyldelsen af de politiske mål?

2. Skal vi opstille flere mål for indeværende byrådsperiode?

Beredskabskommissionen er overgået til Trekant Brand hvorfor der ikke vil være en afrapportering fra dem.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
De politiske mål for området opdateres årligt i Beskæftigelsesplanen, hvorfor der henvises til denne.

Bilag:

2016-002502-1politiske_mlpdf.pdf
153. Effektiviseringsforslag vedr. 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og fremlægger forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. april 2016.

Behandling
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016
- Økonomiudvalget 29. marts 2016
- Byrådet 4. april 2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Det indstilles, at forslagene sendes i høring.

Bilag:

154. Kontanthjælpsloft og 225 timers regel
Sagsnr.: 2016-003286
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om det fremsatte lovforslag 113 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven m.m. (kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.). Forslaget er en del af den Jobreform, som blev igangsat med indførelsen af den nye integrationsydelse, og som skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelsesministeren har d. 3. februar 2016 fremsat lovforslaget L 113. Lovforslaget er 1. behandlet, forventes 3. behandlet 17. marts 2016 og ventes at træde i kraft pr. 1. april 2016.

Partierne bag aftalen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er enige om at indføre et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225 timers regel for både ægtepar og ugifte. Endvidere ændres retten til ferie fra fem til fire ugers ferie med kontanthjælp.

Et nyt kontanthjælpsloft
Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. Kontanthjælpsloftet varierer efter, om kontanthjælpsmodtagere er enlige eller gifte/samlevende, og efter antallet af børn. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag.
Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er:

 • Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen (17.700 kr./ måneden), når der tages højde for, hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud.
 • Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede ydelser ikke.
 • Loftet gælder, så snart man begynder at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
 • Loftet omfatter alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
 • Hvis borgerens samlede ydelse overstiger loftet, reduceres boligstøtte og særlig støtte.
 • Arbejdsindkomst reducerer loftets virkning ved at det beløb, hvormed kontanthjælpen reduceres som følge af arbejdsindkomst, gør at modtageren kan ”beholde” mere af boligstøtten og særlig støtte. Endvidere holdes det særlige fradragsfrie beløb pr. udført arbejdstime uden for loftet. Det øger incitamentet til deltidsarbejde for kontanthjælpsmodtagere.

225 timers regel
Udgangspunktet for 225 timers reglen er:

 • Reglen skal sikre et skærpet krav om rådighed.
 • Alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de sidste 12 måneder.
 • De personer, der ikke lever op til kravet, skal mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.
 • De, som ikke kan arbejde (på baggrund af konkret skøn af kommunen), undtages fra 225 timers reglen.
 • Så snart en person har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev reduceret eller bortfaldt.
 • For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer, for at ægteparret igen er berettiget til fuld hjælp


Fire ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere

Personer, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Ferien skal aftales med jobcentret og en ferieperiode må maksimalt vare to uger.

Ikrafttræden
Det nye kontanthjælpsloft får virkning seks måneder efter forventet ikrafttræden (d. 1. april) d. 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.
For 225 timers reglen gælder en overgangsordning for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017:

 • Kommunen kan tidligst pr. 1. oktober 2016 lade kontanthjælpen nedsætte/bortfalde som følge af 225 timers reglen
 • I perioden fra d. 1. oktober 2016 til d. 31. marts 2017 nedsættes/bortfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år og ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.
 • Retten til ferie ændres d. 1. april 2016.
Økonomi:

Se bilaget "Fakta Økonomi".

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

155. Nøgletal og implementering af reformer
Sagsnr.: 2016-002057
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har fremsendt to notater for at orientere om udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i RAR Sydjyllands område.
"Nøgletal for udvikling på arbejdsmarkedet i RAR -Sydjylland" giver et overblik over situationen på det sydjyske arbejdsmarked via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.
"Status på reformer og indsats i RAR-Sydjylland" er en oversigt over udviklingen inden for de fire store reformer. Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland
Udviklingen i beskæftigelsen: Den syddanske beskæftigelse har haft en svag stigning det sidste år med 0,2 pct. svarende til 680 fuldtidsbeskæftigede.

Jobomsætning: I Middelfart har der det seneste år været en stigning i jobomsætningen på 4,4 pct. fra aug. 2014 til aug. 2015

Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet: I Sydjylland udgør 2320 forgæves rekrutteringer af det samlede antal på landsplan på 11.900. Den forgæves rekruttering sker især inden for "Handel", "Bygge og anlæg" og "Industri".

Udvikling i ledigheden: Ledigheden har været faldende siden 2012. Sydjylland har med en ledighedsprocent på 4 pct. en ledighed der ligger under landsgennemsnittet, der er på 4,5 pct. I Middelfart var ledigheden i december 2015 på 2,8 pct.

Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivning): Der er en forventning om at der frem til 2016 vil ske en stigning i beskæftigelsen. Stigningen forventes overvejende indenfor den private servicesektor men også industri og bygge-/anlægssektoren forventes en fremgang.

Arbejdsstyrken: Grundet flere af de reformer der er blevet implementeret over de sidste år forventes der ikke at komme generelle og alvorlige mangelproblemer de nærmeste år. Arbejdsstyrken i Syddanmark forventes at stige fra 350.000 i 2013 til 357.000 i 2017, svarende til knapt 2 pct
.

Status på reformer og indsatser
Status på beskæftigelsesreformen: Både ledigheden og langtidsledigheden har været faldende det sidste år. I Middelfart er langtidsledigheden faldet med 15,1 pct. 
August 2015 fik 68,7 pct. af dagpengemodtagerne første samtale inden for den første måned, hvilket er lidt mere end hele landet og Sydjylland.

Status på kontanthjælpsreformen: Der er sket en stigning i antallet af unge der får kontanthjælp og uddannelseshjælp. For Middelfart gælder det at de siden nov. 2014 frem til nov. 2015 er 14 pct. flere unge under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp. Andelen af passive kontanthjælpsmodtagere har været faldende. I Middelfart er det 15,4 pct. af de langvarige kontanthjælpsmodtagere der er uden aktivering. I Syddanmark er det 17,4 pct. og for hele landet er det 24,3 pct.

Status på førtidspension- og fleksjobreformen: Andelen af borgere der kommer i et ressourceforløb eller et fleksjob er stigende. I november 2015 var der 2.099 ressourceforløb i Syddanmark. Antallet af fleksjob lå på 10.160 i sammen måned.

Status på sygedagpengereformen:  Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb fra okt. 2014 til okt. 2015 er på 6,2 pct. i Middelfart, hele landet har oplevet en stigning på 0,7 pct. og Syddanmark har oplevet en stigning på 1,5 pct. Middelfart andel af sygemeldte i jobafklaringsforløb okt. 2015 er på 17,6 pct., hele landet er 14,7 pct. og i Syddanmark ligger den på 17,6 pct.

Jobcentrets målgrupper: Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse okt. 2015 i Middelfart lå på 20 pct., for hele landet lå den på 19,1 pct. og for Syddanmark lå den på 20,5 pct.
Udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Middelfart er siden okt. 2014 faldet med 2,5 pct. okt. 2015, i hele landet er den faldt med 2,5 pct. og i Syddanmark er den faldet med 1,5 pct.
I Middelfart er andelen af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse som andel af hele befolkningen (16-66 år) på 2,2 pct., for Syddanmark og hele landet ligger den på 2,7 pct.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

156. Kvittering for fremsendt Beskæftigelsesplan for 2016 fra RAR Sydjylland
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Kvittering for fremsendt Beskæftigelsesplan for 2016 fra RAR Sydjylland.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

RAR Sydjylland har fremsendt kvittering for  Beskæftigelsesplan for 2016, brev er vedhæftet sagsfremstillingen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

"Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

2015-002625-14Middelfart.pdf
157. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER