Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 10. februar 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
10. februar 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

144. Nøgletal januar 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.01.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

Herudover er der udarbejdet opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige. Denne opgørelse vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 13 sager i januar måned. Det samlede antal udgjorde 427 pr. 31.01.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 3 sager i januar måned til i alt 151 pr. 31.01.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 2 sager i januar måned. Det samlede antal pr. 31.01.16 var således 431 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 3 sager i januar måned til i alt 122 pr. 31.01.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 5 sager i januar måned til i alt 132 sager pr. 31.01.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er uændret i januar måned, og udgjorde således 82 stk. pr. 31.01.16. 

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er faldet med 6 sager i januar måned til i alt 211 pr. 31.01.16.

Antallet af forsikrede ledige er steget med 8 sager i januar måned. Det samlede antal pr. 31.01.16 var 627 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10.02.16.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

145. Rehabiliteringsrapport 2015
Sagsnr.: 2013-005051
Sagsbehandler: Birthe Clement

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.

Der bliver ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelse om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med at føre statistikken er at følge reformen tæt, både i forhold til hvordan reformen bliver udmøntet i praksis, men også for at dokumentere Rehabiliteringsteamets indstillinger.

Sammenfatning

 • Der har været 122 sager forelagt Rehabiliteringsteamet i 2015, hvoraf 56 har været kvinder og de resterende 66 har været mænd.
 • Ud af 122 sager er der 33, der er blevet indstillet til et fleksjob, 52 blev indstillet til et ressourceforløb, 9 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 28 blev indstillet til førtidspension.
 • Ud af de 122 sager er der 27 sager, der er blevet revurderet.
 • 9 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§17 sager).
 • 39 % af de borgere der har fået deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet kommer fra kontanthjælp og 20 % kommer fra sygedagpenge.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10.02.16

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

146. Høring om anbefalinger for anvendelse/dispensation for nytteindsats
Sagsnr.: 2016-001865
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

På RAR-Sydjyllands møde den 26. januar 2016 blev RAR’s anbefalinger for anvendelse af nytteindsats drøftet. I forhold til Organiseringsloven skal RAR sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen. Kommunerne er repræsenteret i RAR, men der var ønske om, at alle kommuner i RAR Sydjyllands område får lejlighed til at kommentere på Rådets udkast til anbefalinger inden der træffes endelig beslutning på Rådets møde i marts måned. STAR har derfor fremsendt udkastet:  "RAR Sydjyllands anbefalinger for anvendelse af nytteindsats" til Middelfart Kommunes Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Der skal gives høringssvarsenest fredag den 26. februar 2016 kl. 12.00.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget afgiver høringssvar
 • At forvaltningen fremsender høringssvar til STAR senest den 26. februar

Sagsbeskrivelse:

RAR Sydjyllands anbefalinger til anvendelse af nytteindsats

RAR Sydjylland har på møde i Rådet den 26. januar 2016 besluttet følgende anbefalinger:

 • Hensigten med nytteindsats bør være, at den motiverer borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse. 

Motivation for anbefalingen: Skal ledige hurtigt i varig beskæftigelse enten direkte eller via et uddannelsesforløb, er det afgørende, at de gennem indsatsen motiveres til selv aktivt at tage ansvar for at komme i job eller uddannelse. 

 • Der skal i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges op, motiveres og gives mulighed for, at borgeren kan søge ordinært job og/eller uddannelse.  

Motivation for anbefalingen: Nytteindsats må ikke blive et formål i sig selv og må ikke stå i vejen for det egentlige mål: Job eller uddannelse. 

 • Der tages aktivt stilling til, at nytteindsatsen ikke er konkurrenceforvridende.  

Motivation for anbefalingen: Nytteindsats må iflg. lovgivningen ikke være  konkurrenceforvridende, men det er vigtigt, at kommunerne allerede i de første overvejelser om oprettelse af nytteindsatspladser tænker risikoen for konkurrenceforvridning med ind i planlægningen. 

 • Der er en klar procedure for at sikre, at nytteindsatsen ikke erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver, der er budgetteret med i kommunen.  

Motivation for anbefalingen: For at få opbakning blandt de ordinært ansatte medarbejdere til etablering af et tilstrækkeligt antal nytteindsatspladser samt sikre, at lovgivningen bliver overholdt, skal der være klare linjer mellem alm. driftsopgaver og de opgaver, der indgår i nytteindsatsen. 

 • Rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR Sydjylland.  

Motivation for anbefalingen: Det er afgørende for accept af nytteindsats både blandt de ordinært ansatte medarbejdere og i de faglige organisationer, at lovgivningens rimelighedskrav er opfyldt.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

147. Status på modtagelse af flygtninge i Middelfart Kommune i 2015
Sagsnr.: 2015-009675
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Orientering om status på modtagelsen af flygtninge i Middelfart Kommune 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antal samt underkategorier:

Middelfart Kommune har i 2015 modtaget i alt 203 personer, som omfattes af kategorien ’flygtninge’. De fordeler sig således:

 

kvoteflygtninge

Familiesammenførte

I alt

Mænd

81

0

81

Kvinder

15

25

40

Børn

21

61

82

I alt

117

86

203

 

Disse personer er alle fra enten Syrien (169 personer) eller Eritrea (34 personer)

Familiesammenføringer:

Det er gennemført 25 familiesammenføringer i 2015. Således er 25 ægtefæller og 61 børn under 18 år familiesammenført med en herboende flygtning. Flowet i familiesammenføringer er endog meget vanskelig at vurdere. Aktuelt forventes det at ca. 33 borgere har søgt familiesammenføring omfattende 63 børn.

Kvoten:

Kvoten for 2015 var på 120 personer. Kvoteåret går fra 1. marts – 30. februar. Middelfart Kommune har modtaget i alt 107 personer på kvoten.


 

Udviklingen i kvoten i perioden 2007 - 2016:

År:

Kvoten:

2007

11

2008

15

2009

18

2010

29

2011

34

2012

39

2013

36

2014

50

2015

120

2016

143

 

Boligplacering:

I perioden 1. oktober 2014 til 1. december 2015 har vi formidlet 72 boliger. Udvalgets boligplaceringsstrategi (boligplacering i hele kommunen) har været eksekveret således i ovennævnte periode:

 • Ejby – formidlet 19 boliger (29 voksne og 26 børn)
 • Nr. Åby – formidlet 16 boliger ((20 voksne og 12 børn)
 • Gelsted – formidlet 7 boliger (12 voksne og 14 børn)
 • Harndrup – formidlet 3 boliger (3 voksne)
 • Brenderup – formidlet 2 boliger (2 voksne)
 • Kauslunde – formidlet 1 bolig (2 voksne og 4 børn)
 • Strib – formidlet 5 boliger (8 voksne og 5 børn)
 • Middelfart by – formidlet 27 boliger (37 voksne og 35 børn)

Pr. februar er 35 personer boligplaceret i midlertidig bolig – heraf 20 personer på Limosegyden i Udby og 15 personer på kollegiet, Østre Hougvej.

Generelt:

Pr. 1. september 2015 gennemførtes en lovændring, som bevirker at alle ankommne denne dato eller senere er omfattet af en lavere integrationsydelse fremfor kontanthjælp. Samtidig forventes en kommende lovændring at medføre at målgruppen omfattet af integrationsydelsen udvides til alle, der ikke har opholdt sig i landet i 7 af de sidste 8 år.  Dette har haft og har den konsekvens, at Team Integration har måtte afslå ca. 25 boliger af den årsag, at ingen borgere har råd til at betale huslejen. Generelt er der således sket en ophobning af personer i midlertidig boligplacering i løbet af de sidste 3-4 måneder.  Det forventes at varigheden af de midlertidige boligplaceringer bliver længere. Aktuelt er der 13 borgere, som har boet i midlertidig bolig i 6-8 måneder.

Team Integration har gjort endnu en bygning på Limosegyden, Udby klar til nye flygtninge. Yderligere en bygning kan klargøres til samme formål.  Området indeholder også en større administrationsbygning med et industrikøkken og store lokaler. Det overvejes om der kan iværksættes yderligere aktiviteter for flygtninge derude.

Kommunen modtager nye flygtninge hver måned til d. 1. Kommunen orienteres 4-6 uger før borgeren kommer om ankomsten. Derudover er tilgangen og modtagelsen af nye flygtninge vanskelig at planlægge andet end på kort sigt. I 2015 har modtagelsen skulle omfatte mellem 5 og 17 nye borgere.

Beskæftigelsesrettet indsats:

Flygtningene er typisk startet på danskuddannelse på sprogskole inden for 10 dage efter ankomst til kommunen. Kommunen kan indhente resultattilskud på kr. 49.118, når en borger består danskprøve. For 2015 er der indhentet sådan resultattilskud på 28 borgere.

I 2. halvår 2015 har Team Integration fået et korps på fire virksomhedskonsulenter, som udelukkende arbejder på jobåbninger (via praktik og løntilskud) til flygtninge og familiesammenførte. Ved årets udgang var 70 borgere i praktik og 5 i løntilskud. Der er lavet ambitiøse målsætninger for effekterne af den virksomhedsrettede indsats – disse effekter vil slå igennem i 2016.

Generelt har området været udsat for en del lovændringer, dog primært i forhold til borgere, som endnu ikke har fået asyl i Danmark. Ganske snarligt forventes ny lovgivning om de borgere, der kommer til kommunerne – flygtningene – i forhold til de indsatser, kommunen skal iværksætte for at sikre integrationen.

Den kraftige stigning i antallet af flygtninge har bevirket dels opnormeringer dels omorganiseringer på området.

Team Integration har i løbet af 2015 transformeret sig til tre mindre teams, hver med sine delopgaver i forhold til kerneopgaven med at sikre bolig og jobs til de nye borgere. Samtidig er også ledelsesressourcerne på området styrket. Der er oprettet tre underteams – hver med teamleder:

 • Team Modtagelse, bolig og familie
 • Team Job og Uddannelse
 • Team Virksomhedsservice

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2016
Taget til efterretning.
148. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2016
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER