Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 13. januar 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
13. januar 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø

ÅBNE SAGER

138. Nøgletal december 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.12.15 på de nævnte områder.

Nøgletal og ledighedstal vedlægges.

Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges endvidere.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 7 sager i december måned. Det samlede antal udgjorde 414 pr. 31.12.15.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 13 sager i december måned til i alt 154 pr. 31.12.15.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 15 sager i december måned. Det samlede antal pr. 31.12.15 var således 433 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 2 sager i december måned til i alt 120 pr. 31.12.15.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 2 sager i december måned til i alt 127 sager pr. 31.12.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 1 sag i december måned, så det samlede antal pr. 31.12.15 var 82 stk.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er steget med 3 sager i december måned til i alt 217 pr. 31.12.15.

Antallet af forsikrede ledige er steget med 131 sager i december måned. Det samlede antal pr. 31.12.15 var 619 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13.01.16

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

2015-001214-16Kommunefordelte tal
2015-001214-16Nøgletal 2015
2015-001214-16Ledighedstal
139. Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. december 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. december 2015 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 er under udarbejdelse. Der vil foreligge et notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2016
Taget til efterretning.
140. Ansøgning om midler til beskæftigelsesrettede sprogforløb i detailhandlen
Sagsnr.: 2016-000048
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart søger Arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværket om kr. 200.000,- kr. til beskæftigelsesrettede virksomhedsforlagt sprogforløb i Føtex og Kvickly.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget beslutter, om der skal ydes tilskud til beskæftigelsesrettet virksomhedsforlagt sprogundervisning.

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfart har indgået aftale med Kvickly Middelfart og Dansk Supermarked (Føtex Middelfart) om beskæftigelsesrettede virksomhedsforlagte sprogforløb. Forløbene består af praktik og sprogundervisning i de respektive forretninger. Der deltager 10 integrationsborgere i alt (5 pers. pr. forretning.) Forløbet er et pilotprojekt inspireret af forløbene i Bilka Odense og kører til og med 30 juni 2016.
Danskundervisningen foregår 2-3 timer dagligt i de respektive butikker og varetages af Lær Dansk. Ligeledes er kandidaten i praktik 4-5 timer dagligt.

Formålet med forløbet er at deltagerne via sproglig opkvalificering og indsigt i det danske arbejdsmarked opnår kompetencer til at kunne opnå beskæftigelse i eller uden for Kvickly/Dansk Supermarked eller påbegynde uddannelse indenfor detailhandlen.

Der betales fast 1 times mentorstøtte kr. 125,- pr uge pr. kandidat, med mulighed for bevilling af ekstra mentortimer, såfremt Job- og Vækstcenter Middelfart og praktiksted skønner det nødvendigt.

Dansk undervisning består af 12 lektioner pr. uge. De første 6 lektioner pr. uge afregnes over normal modultakst (ved 5-10 kursister) De sidste 6 lektioner afregnes med kr. 900,00 pr. lektion pr. hold. Udgiften til virksomhedsforlagt sprogundervisning vil ud over normal modultakst udgøre 280.800,- kr. (12 x 900 x 26). Job- og Vækstcenteret ansøger Arbejdsmarkeds og Uddannelsesnetværket om 200.000,- kr. til delvis dækning af udgiften til den virksomhedsforlagte sprogundervisning. Job- og Vækstcentreret dækker udgiften til mentorstøtte og den resterende del af udgiften til virksomhedsforlagt dansk undervisning.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2016 over kr. 770.000,- kr.

Økonomi:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2016 over kr. 770.000,- kr.

Budget for 2016              291.000 kr.

Overføres fra ’15             479.000 kr.  

Budget 2016 i alt            770.000 kr.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2016
Godkendt.
Effekten evalueres af udvalget i august.
141. "Status på reform og indsats i RAR Sydjylland" og "Nøgletal for udvikling på arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland" november 2015
Sagsnr.: 2015-007283
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

De to notater orienterer om udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i RAR Sydjyllands område.
"Nøgletal for udvikling på arbejdsmarkedet i RAR -Sydjylland" giver et overblik over situationen på det sydjyske arbejdsmarked via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.
"Status på reformer og indsats i RAR-Sydjylland" er en oversigt over udviklingen inden for de fire store reformer. Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sydjylland
Udviklingen i beskæftigelsen: Den syddanske beskæftigelse er det seneste år steget med 1 pct. svarende til 2.700 fuldtidsbeskæftigede. Middelfat har en mindre tilbagegang i beskæftigelsen.
Den største beskæftigelse over det seneste år har været inden for industri, med en fremgang på 2 pct. i Syddanmark.  Erhvervsservice og Kultur, fritid og anden service har oplevet en tilbagegang.

Jobomsætning: I Middelfart har der det seneste år været en stigning i jobomsætningen på 7,2 pct. fra maj 2014 til maj 2015

Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet: I Sydjylland udgør 1.426 forgæves rekrutteringer af det samlede antal på landsplan på 11.900. Den forgæves rekruttering sker især inden for "finansiering og forsikring".

Udvikling i ledigheden: Ledigheden har været faldende siden 2012. Sydjylland har med en ledighedsprocent på 4 pct. en ledighed der ligger under landsgennemsnittet, der er på 4,5 pct. I Middelfart var ledigheden i oktober 2015 på 2,7 pct.

Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivning): Der er en forventning om at der frem til 2016 vil ske en stigning i beskæftigelsen. Stigningen forventes overvejende indenfor den private servicesektor men også industri og bygge-/anlægssektoren forventes en fremgang.

Arbejdsstyrken: Grundet flere af de reformer der er blevet implementeret over de sidste år forventes der ikke at komme generelle og alvorlige mangelproblemer de nærmeste år. Arbejdsstyrken i Syddanmark forventes at stige fra 350.000 i 2013 til 353.000 i 2016, svarende til 1,2 pct
.

Status på reformer og indsatser
Status på beskæftigelsesreformen: Både ledigheden og langtidsledigheden har været faldende det sidste år. I Middelfart er langtidsledigheden faldet med 36,7 pct. 
Juli 2015 fik 45,2 pct. af dagpengemodtagerne første samtale inden for den første måned, hvilket er lavere end hele landet og Sydjylland.

Status på kontanthjælpsreformen: Der er sket en stigning i antallet af unge der får kontanthjælp og uddannelseshjælp. For Middelfart gælder det at de siden okt. 2014 frem til okt. 2015 er 17 pct. flere unge under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp. Andelen af passive kontanthjælpsmodtagere har været faldende. I Middelfart er det 16 pct. af de langvarige kontanthjælpsmodtagere der er uden aktivering. I Syddanmark er det 17 pct. og for hele landet er det 25 pct.

Status på førtidspension- og fleksjobreformen: Andelen af borgere der kommer i et ressourceforløb eller et fleksjob er stigende. I maj 2014 var der 566 ressourceforløb i Syddanmark det er steget til 2020 okt. 2015. Fleksjob er steget fra 9.249 til 10.240 okt. 2014 til okt. 2015.

Status på sygedagpengereformen:  Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb fra sep. 2014 til sep. 2015 er på 11,1 pct. i Middelfart, hele landet har oplevet en stigning på 4,2 pct. og Syddanmark har oplevet en stigning på 4,1 pct. Middelfart andel af sygemeldte i jobafklaringsforløb sep. 2015 er på 17,8 pct., hele landet er 14,1 pct. og i Syddanmark ligger den på 16,7 pct.

Jobcentrets målgrupper: Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse maj 2015 i Middelfart lå på 19,7 pct., for hele landet lå den på 19,0 og for Syddanmark lå den på 20,2 pct.
Udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Middelfart er siden august 2014 faldet med 1,4 pct. august 2015, i hele landet er den faldt med 1,4 pct. og i Syddanmark er den faldet med 0,5 pct.
I Middelfart er andelen af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse som andel af hele befolkningen (16-66 år) på 2,1 pct., for Syddanmark og hele landet ligger den på 2,7 pct.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

142. Opjustering af landstallet for flygtninge, som kommunerne skal modtage i 2016
Sagsnr.: 2015-011881
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Regeringen har opjusteret landstallet for antallet af flygtninge, som kommunerne skal modtage fra asylcentrene i 2016. Tallet, der tidligere lå på 12.000 flygtninge er pr. 9. december opjusteret til 17.000 flygtninge på landsplan. Regeringen ændrer derfor også i de tidligere udmeldte kommunekvoter.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På sidste møde i udvalget blev udvalget orienteret om, at Middelfart Kommune i brev à 29. september 2015 fra Udlændingestyrelsen orienteredes om, at kommunen i 2016 skulle forvente at modtage 102 flygtninge på den såkaldte kvote. D. 9. december 2015 har regeringen imidlertid opjusteret landstallet for antallet af flygtninge, som kommunerne skal modtage fra asylcentrene i 2016. Tallet, der tidligere lå på 12.000 flygtninge, blev opjusteret til 17.000 flygtninge på landsplan. Regeringen ændrer derfor også i de tidligere udmeldte kommunekvoter. Middelfart Kommune skal således forvente at modtage 143 flygtninge på kvoten i 2016.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2016
Taget til efterretning.

Bilag:

143. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2016
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER