Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 2. december 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
2. december 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Allan Buch
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

172. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 101 - Boligområde ved Abelonelund i Strib
Sagsnr.: 2015-012699
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Kommunen har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre 30 mindre enfamiliehuse på del af matr. nr. 3c Røjle By, Vejlby. Realiseringen af det ansøgte projekt forudsætter imidlertid at der kan meddeles dispensation fra den gældende lokalplan for området til henholdsvis grundstørrelse og vejbredde 

Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles dispensation fra § 4 i lokalplan 101 til en grundstørrelse på 560 m² ekskl. vejareal.
  • at der meddeles afslag til at reducere vejbredden fra 9 meter til 5,9 meter. I stedet meddeles der dispensation til at etablere vejen med en bredde på minimum 7 meter med 5 meter kørebane og rabat på henholdsvis 0,5 m og 1½ m. Vendeplads skal udføres i henhold til vejreglerne.

Sagsbeskrivelse:

Projektet omfatter 30 stk. mindre enfamiliehuse a 109 m² med tilhørende carport og redskabsskur på i alt 32 m². Bebyggelsen ønskes opført som en samlet ejendom uden udstykning af grunde og veje. Der udarbejdes dog en §10a udstykningsplan, der viser at alle boligerne på sigt kan udstykkes. Ansøger har oplyst, at de har lavet lignende projekter i Vejle og Hedensted kommuner med stor succes og boligerne lejes ud til både unge familier og ældre. På den fremsendte situationsplan er minimumsgrundstørrelsen på 560 m². Vejen ønskes udlagt med 5 meter kørebane, 15 cm kantsten og 30 cm græsrabat i hver side, hvilket vil sige et samlet arealudlæg på 5,9 meter.Området er omfattet af lokalplan 101 Boligområde ved Abelonelund i Strib og ligger inden for lokalplanens delområde 1. Delområde 1 er udlagt til åben-lav bebyggelse og kan udstykkes som parcelhusgrunde på minimum 700 m² ekskl. vejareal i henhold til planens § 4. Det vurderes, at det ansøgte byggeprojekt kan karakteriseres som åben-lav bebyggelse idet der er tale om fritliggende enfamileihuse. Det kan anbefales, at der meddeles dispensation til den ansøgte grundstørrelse, da der fortsat er tale om en åben-lav bebyggelse og da det er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om at mindske byernes ressourceforbrug og byfortætning.

I henhold til lokalplanens § 5 stk. 4 skal der udlægges boligveje, som private fællesveje med en minimums bredde på 9 meter. 
 
Det kan ikke anbefales, at der meddeles dispensation til en vejbredde på 5,9 meter. Vejene bør som minimum være 7 meter brede med 5 meter kørebane, 1,5 meter rabat i den ene side således fodgængerne har en rabat de kan gå ind på, hvis der er biler på vejen og 0,5 meter rabat i den anden side. Der skal også sikres areal til belysning langs vejen. Det vurderes, at de skitserede vendepladser er for små. Vendepladserne skal opfylde kravene i vejreglerne, så det sikres at renovationsbilen kan vende. 

Afslaget til at dispensere til vejbredden og kravet til vendepladser betyder formentlig, at boligantallet reduceres. 

I henhold til lokalplanen er der stillet krav om 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav boligbebyggelse. Dette krav bør fastholdes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ansøgningen er sendt i 14 dages nabohøring blandt ejendommene inden for lokalplanområdet. Eventuelle svar der kommer ind i forbindelse med nabohøringen, vil blive forelagt udvalget på udvalgsmødet.

Beslutning:

Et flertal af udvalget bestående af Niels Bebe, Bo Juul Nielsen og Ove Andersen meddeler afslag til den dispensation. Flemming Worsøe ønsker at der meddeles dispensation.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

173. Ansøgning om landzonetilladelse til frasalg af rideskole samt opførelse af en ny bolig på Strib Landevej 101/Røjlevej 30, Middelfart
Sagsnr.: 2015-011684
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Strib Landevej 101/Røjlevej 30 søger om tilladelse til at frasælge Middelfart Ridecenter. Der er potentielle købere, forudsat at der kan opføres en mindre bolig i nær tilknytning til ridecentret.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tilkendegiver, at der kan forventes tilladelse til udstykning af ridecentret samt til opførelse af en ny bolig på max. 250 m² i tilknytning til ridecentret forudsat,
    • at der ligeledes kan opnås tilladelse efter landbrugslovens bestemmelser og,
    • at Region Syddanmark vurderer, at den nye bolig ikke beslaglægger råstofressourcen. 

Sagsbeskrivelse:

Strib Landevej 101/Røjlevej 30 er en landbrugsejendom på ca. 15 ha. Ejendommens bebyggelse består af et stuehus på 775 m² indeholdende 2 boliger samt ca. 9.300 m² driftsbygninger og bygninger til brug for ridecenter.

Der blev i 1999 udarbejdet lokalplan for ca. 5 ha af ejendommen med henblik på at muliggøre etableringen af Middelfart Ridecenter. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse til rideklubbens aktiviteter, herunder ridehal, stald m.m.. Det fremgår samtidig, at udstykning af området kun må finde sted på grundlag af en af Byrådet godkendt udstykningsplan, sådan at det areal, der anvendes til rideskole, udstykkes som selvstændig ejendom.

Der er interesserede købere til ridecentret, men køberne ønsker ikke at overtage det nuværende stuehus med 2 boligenheder. Derimod ønsker de en mindre bolig (max. 250 m²) i nær tilknytning til ridecentret, ikke mindst af hensyn til at centret i fremtiden påtænkes anvendt som elitecenter og dermed fortsat har behov for døgnopsyn. Den nye bolig skal udelukkende benyttes som bolig med tilhørende kontor for driftsherren af ridecentret. Boligen ønskes placeret uden for lokalplanens byggefelt men inden for lokalplanens område, hvilket vil forudsætte dispensation fra lokalplanen.

Ejendommen ønskes udstykket, således at ridecentret frasælges med et areal på ca. 12 ha. Restejendommen med den eksisterende hovedbygning bliver herefter på ca. 3 ha. Landbrugsnoteringen ønskes bibeholdt på begge ejendomme. Der er således tale om oprettelse af en ny landbrugsejendom, hvilket forudsætter tilladelse efter landbrugsloven.

Ejendommen ligger i det åbne land mellem Middelfart og Strib og øst for Staurby Skov. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 1,5 km fra kysten. Den vestlige del af ejendommen samt en del af ejendommens bebyggelse ligger inden for skovbyggelinjen omkring Staurby Skov.

Hele ejendommen ligger inden for et større råstofinteresseområde nord for motorvejen. Det indebærer, at der kun må meddeles landzonetilladelse til ny bebyggelse, forudsat at den nye bebyggelse ikke beslaglægger noget af råstofressourcen. Forvaltningen er i den forbindelse i dialog med regionen.
 Det følger af planlovens formål, at der som hovedregel ikke bør gives tilladelse til udstykning af ejendomme i landzone, hvorved der skabes en ny frit omsættelig ejendom i det åbne land. Derudover skal udstykning til boligformål så vidt muligt ske i områder, der gennem planlægningen er udlagt hertil. Der gives således som altovervejende hovedregel afslag til udstykning og opførelse af nye boliger i landområder med spredt bebyggelse. Den konkrete afgørelse træffes med udgangspunkt i de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I vurderingen indgår ligeledes overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen vil kunne få for fremtidige lignende sager.

Da lokalplanen muliggør udstykning af rideskolen som en selvstændig ejendom, er det forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at tillade udstykningen uanset, at rideskolen til dels er vokset ud af lokalplanen, der kun omfatter et areal på ca. 5 ha.

Kommunen meddelte i 2008 landzonetilladelse til opførelse af hovedbygningen på 775 m², der indeholder 2 boliger. Begrundelsen for at tillade 2 boliger var, at ridecentret nødvendiggør døgnopsyn med hestene, hvorved der var belæg for en driftslederbolig. Der er således allerede en driftslederbolig på ejendommen til brug for ridecentret.

Da driftslederboligen er indrettet i en del af hovedbygningen, kan den imidlertid ikke umiddelbart udstykkes sammen med ridecentret. Derudover ligger hovedbygningen lidt nord for ejendommens øvrige bygninger og dermed ikke i umiddelbar tilknytning til ridecentrets bygninger. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med udstykning af ridecentret rent undtagelsesvist vil være grundlag for at tillade en ny bolig med tilhørende kontor for driftsherren af ridecentret. Forvaltningen har ved vurderingen ligeledes lagt vægt på, at ridecentrets bebyggelse ligger i en lavning i terrænet. En ny bolig det pågældende sted vil således ikke medføre nogen negative landskabelige påvirkninger. Det kan oplyses, at forvaltningen om nødvendigt er indstillet på at meddele den fornødne dispensation fra lokalplanen til placering af den nye bolig uden for lokalplanens byggefelt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
174. Ansøgning om opførelse af ny bolig i stedet for fiskehus på Kystvejen 14B, Asperup
Sagsnr.: 2015-011511
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Båring Fiskehus søger principgodkendelse til at opføre en bolig på max. 250 m² som erstatning for det hidtidige fiskehus på Kystvejen 14B ved Båring Strand. Fiskehuset brændte i maj måned 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget tilkendegiver, at der vil kunne forventes landzonetilladelse til opførelse af en bolig på max. 250 m² som erstatning for det nedbrændte fiskehus på ejendommen, forudsat at kommunen modtager en konkret ansøgning her om.

Sagsbeskrivelse:

Båring Fiskehus, der ligger på Kystvejen 14B ved Båring Strand, brændte i maj måned 2015. Ejeren ønsker ikke at genopbygge fiskeforretningen på den nuværende placering grundet virksomhedens beliggenhed i et område præget af sommerhuse og helårsboliger. Ejer ønsker derfor afklaret, om der i stedet vil kunne opføres en bolig på max. 250 m². Boligen tænkes opført med stort set samme placering som det nedbrændte fiskehus. Det fremgår af ansøgningen, at en helårsbolig vil afhjælpe de gener som de omkringliggende boliger, sommerhuse og campingpladsen evt. har kunnet opleve i forbindelse med driften af fiskeforretningen.

Ejendommen er på 2.450 m², og ejendommens hidtidige bebyggelse har udelukkende bestået af det nedbrændte fiskehus på 310 m². Ejendommen ligger i landzone. Området er karakteriseret ved, at der på nordsiden af Kystvejen ligger en række af helårsboliger, der alle ligger i landzone. Størstedelen af området nord for helårsboligerne og ned mod kysten er sommerhusområder. Arealet syd for Kystvejen anvendes til campingplads, og umiddelbart overfor fiskehuset ligger der et enkelt sommerhus. På beboelsesejendommen øst for fiskehuset ligger der endvidere nogle erhvervsbygninger, der anvendes i forbindelse med fiskerierhvervet.


Orange = Sommerhuse   Grøn = Helårsboliger   Blå = Campingpladser


Området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Ejendommen ligger endvidere inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 270 m fra kysten. Ejendommen er i lighed med sommerhusområderne og de øvrige boliger langs Kystvejen undtaget strandbeskyttelseslinjen.

Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.  Derfor meddeles der normalt ikke landzonetilladelse til opførelse af nye boliger i landzone bortset fra i de eksisterende afgrænsede landsbyer. Den konkrete afgørelse træffes med udgangspunkt i de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I vurderingen indgår ligeledes overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen vil kunne få for fremtidige lignende sager.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til genopførelse af nedbrændt bebyggelse, og der ville således kunne forventes landzonetilladelse til genopførelse af fiskehuset, hvis der blev søgt her om. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at der i den konkrete sag rent undtagelsesvist er grundlag for at meddele landzonetilladelse til opførelse af en helårsbolig som erstatning for det hidtidige fiskehus, idet ejendommen ligger i et område, der i forvejen er domineret af helårsboliger, sommerhuse og campingplads. Samtidig ligger ejendommen umiddelbart nord for Kystvejen, således at den nye bolig vil kunne indpasses i den række af helårsboliger, der i forvejen ligger umiddelbart nord for Kystvejen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

  • Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Det præciseres, at der er tale om en helårsbolig.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
176. Salgssteder for Rejsekort i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-010308
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med, at der løbende i 2016 sker implementering af Rejsekortet i busserne på Fyn, har FynBus anmodet kommunerne om at tage stilling til, hvilke løsninger og serviceniveau der ønskes for salg af Rejsekort for den enkelte kommune. FynBus ønsker en tilbagemelding inden udgangen af 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • at der indmeldes til FynBus, at Middelfart Kommune ønsker lille salgssted på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby samt på Borgerservice.

Sagsbeskrivelse:

I løbet af 2016 vil Rejsekortet blive indført som rejsehjemmel i busserne på Fyn. Det betyder, at Rejsekortet både vil kunne benyttes i bus og tog. I en overgangsperiode frem til marts 2017 vil både FynBus´produkter og Rejsekortet kunne benyttes, herefter vil det kun være Rejsekort og kontantbetaling der kan benyttes i busserne.  

I Middelfart Kommune kan man på nuværende tidspunkt købe rejsekortsprodukter i automaterne på stationerne i Gelsted, Ejby, Nørre Aaby, Kauslunde og Middelfart samt i kiosken på Middelfart Station og på www.rejsekort.dk. Derudover vil man, når det indføres i busserne, også kunne købe rejsekort ved Kundecentret hos FynBus.

Med baggrund i henvendelsen fra FynBus, har Middelfart Kommune mulighed for at udvide med yderligere salgssteder, så som stort salgssted, som ved kundecentret hos FynBus, et mellem salgssted som det der findes på Middelfart Station, et servicecenter der kan vejlede i brug af Rejsekort eller et lille salgssted, hvor der kan købes forud optankede anonyme rejsekort.

En opgørelse fra FynBus viser, at der i Middelfart Kommune bliver købt ganske få 10-turskort i busserne. Indtægten fra salget af 10-turskort vil derfor ikke kunne oppebære større salgssteder, ud over de steder der allerede findes. Administrationen anbefaler dog, at der udvides med salg af Rejsekort anonym på bibliotekerne i Ejby, Nørre Aaby, Middelfart og på Borgerservice, så der er en lokal betjent service i forbindelse med Rejsekoret

Et lille salgssted kan sælge forhåndsoptankede Rejsekort anonym. Det koster kr. 170,- og dækker et gebyr for kortet på kr. 70,- og kr. 100,- som der kan rejses for. Når beløbet er brugt kan kortet tankes op i automaterne på stationerne eller i kiosken på Middelfart Station.

Økonomi:

Salgssteder vil få provision for salg af kort på ca. 2%. Det vil dog udgøre en meget lille indtægt, da kortsalget forventes at være minimalt.

Opgaven vurderes at kunne løses af det eksistrende personale på bibliotekerne og i Borgerservice.

Høring:

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

175. Ansøgning om tidsbegrænset dispensation til opførelse af carport/overdækning