Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 23. november 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
23. november 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

170. Forslag til lokalplan 145 for boliger på Falstersvej
Sagsnr.: 2015-000716
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 145 for boligområdet ved Falstersvej til offentlig fremlæggelse.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg bliver godkendt til offentlig fremlæggelse.
  • At der afholdes offentlig møde om planen.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede i januar 2015, at der kunne udarbejdes ny lokalplan for området ved Falstersvej 44(den åbne mark mellem Jyllandsvej og Strandvejen). Området er på ca. 15 ha og forventes at kunne rumme omkring 250 boliger.

Lokalplan 145 afløser lokalplan 30.10, som tilsvarende udlagde området til åben-lav, tæt/lav boligbyggeri samt mindre del etagebyggeri. Der er i forhold til lokalplan 30.10 planlagt, at den primære vejadgang til området skal være fra Falstersvej med stimulighed til og fra området fra blandt andet Strandvejen og Karensmindevej. Der er i forslaget angivet, at en mindre del af bebyggelsen kan have vejadgang fra Jyllandsvej. Trafik & Vejafdelingen har udarbejdet notat om den løsning. Lokalplan 30.10 havde vejadgang fra Karensmindevej, Strandvejen og Jyllandsvej.

Lokalplanen omfatter udover "den åbne mark" også en mindre del af erhvervsområdet/omdannelsesområdet ved Falstersvej(ubebygget erhvervsareal). Dette delareal er med lokalplanen udlagt til blandet bolig og erhverv i 3-5 etager og vejforsynes fra Falstersvej som resten af området. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan igangsættes ny lokalplan for dette område, som muliggør to højhuse på maksimal 10 etager. Det er kun muligheden som beskrives og altså kun på baggrund af ny lokalplan.

For at sikre en ensartethed i området er der indføjet, at områdets boligbebyggelse skal opføres med sorte tage(ikke reflekterende) eller som "grønne" tage/f.eks. mossedum.

Lokalplanen er lavet efter DGNB-principperne om bæredygtighed. Der er arbejdet meget med udenomsarealerne, både til brug for afledning af regnvand og som reelle opholdsmuligheder. Til planen er der sideløbende arbejdet med en blå-grøn plan for området til afvanding og opholdsarealer.

Disponering af området er begrænset af, at der langs områdets nordlige afgrænsning går en gastransmissionsledning, som ny bebyggelse skal holdes 46 meter fra.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om screeningen offentliggøres samtidig med planforslagene. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes særskilt miljøvurdering med planerne.

Der er med lokalplanforslaget udarbejdet kommuneplantillæg for delområdet, som er udlagt til bolig- og erhvervsformål, som muliggør det ønskede byggeri i 3-5 etager og en bebyggelsesprocent på 100. For det øvrige lokalplanområde er den samlede bebyggelsesprocent på 30.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i otte uger. Der indstilles, at høringen suppleres med borgermøde i høringsfasen.

Ældre- og Handicaprådet vil begge blive hørt i den offentlige høring. Erhvervsvirksomheder mv. i naboerhvervsområdet(Falstersvej/Fynsvej) vil ligeledes blive orienteret om planen.  

Middelfart Kommune og Lillebæltgruppen er de klart to største jordejere i området. De har begge været inddraget i planprocessen. De to nuværende boliger i området vil kunne fortsætte uændret lokalplanlægningen, såfremt det ønskes.


Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 23. november 2015
Økonomiudvalget - 27. november 2015  
Byrådet - 7. december 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

171. Ekspropriation til 3 etape af Toften
Sagsnr.: 2015-012590
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

I forbindelse med videreudvikling af boligområderne i Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for forlængelse af stamvejen Toften.
Byrådet ønskes at træffe ekspropriationsbeslutning om erhvervelse af arealerne til vejen.

Forvaltningen foreslår:

  • At det anbefales, at Byrådet træffer ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af arealer til videreførelse af stamvejen Toften.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med videreudvikling af boligområderne i området ved Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for forlængelse af stamvejen Toften. Forlængelsen er på ca. 360 meter, og skaber mulighed for at videreudvikle den østlige del af området frem mod Ulvsbjergvej.
Vejen udlægges i 18 meters bredde og der er behov for, at erhverve i alt ca. 6700 m2 fra to private lodsejere.
Vejen vil kunne eksproprieres i henhold til vejloven.
Middelfart Kommune har en stor interesse i at området videreudvikles, og har derfor ekspropriationsvilje.
Når beslutningen om ekspropriation er truffet, vil der, ved åstedsforretning, ske forhandling med lodsejerne.

Økonomi:

Ved den tidligere etape af stamvejen har overtaksationskommisionen i 2011 fastsat erstatningen til 60 kr. pr. m2 for arealer, der afstås til vej, og 75 kr. pr. m2 for afskårne arealer.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 23. november 2015
Økonomiudvalget -  30. november 2015
Byrådet - 7. december 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER