Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. november 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. november 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Niels Bebe
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

167. Ansøgning om lovliggørende tilladelse til erhvervsbyggeri og oplag på ejendommen Strib landevej 83, Middelfart.
Sagsnr.: 2015-007864
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende bebyggelse på ejendommen Strib Landevej 83 i forhold til byggeloven. Ejendommen er en blandet bolig og erhvervsejendom hvorfra der drives en entreprenørvirksomhed med hovedvægt på murervirksomhed. En række af de foretagne byggearbejder skal imidlertid også behandles i forhold til planlovens landzonebestemmelser, enten pga. størrelsen eller pga. beliggenheden. Derudover er der etableret et større udendørs oplag, der ligeledes skal behandles efter planloven.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles lovliggørende tilladelse til den foretagne udvidelse af boligen incl. udestue samt til halvtaget i forbindelse med erhvervsbygningerne. 
  • At der meddeles afslag til bibeholdelse af bygningen, der er placeret mere end 40 meter væk fra den øvrige bebyggelse med henvisning til, at det er i strid med det generelle krav om at byggeri inden for en ejendom skal placeres samlet og da der ikke er vægtige begrundelser for at fravige dette krav. Som følge af afslaget udstedes varsel om påbud om nedrivning af bygningen inden for en frist på 6 måneder.
  • At der meddeles lovliggørende tilladelse til udendørs oplag på 3 nærmere afgrænsede områder af hver ca. 150 m². Det er en betingelse, at der fortsat er et tæt levende hegn rundt omkring ejendommen. Samtidig udstedes varsel om påbud om fjernelse af oplaget, der ligger udenfor de 3 afgrænsede områder, inden for en frist på 6 måneder.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er en landbrugsejendom på 3,9 ha og ligger i landzone. Ejendommen grænser mod nord op til et kommune- og lokalplanlagt boligområde og ellers ligger det i et område, der er kendetegnet ved spredt bebyggelse. Området ligger inden for kystnærhedszonen og inden for område med særlig drikkevandsinteresse.

Virksomheden på ejendommen er etableret i 1988 i henhold til planlovens § 37 i en overflødiggjort driftsbygning. I 2004 blev der meddelt landzonetilladelse til en ca. 400 m² stor bygning til brug for entreprenørvirksomheden. (bygning 3).

I henhold til planlovens § 36 stk 1. pkt. 13 kræves der ikke landzonetilladelse til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugs-bygning såfremt det samlede udvidelses areal ikke væsentligt overstiger 500 m². Der kræves dog tilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen, hvis bygningerne ikke opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Der er i perioden fra 1988 og frem til nu sket en række bygningsmæssige udvidelser og ny-opførelser til såvel privatboligen som til erhvervsvirksomheden, hvortil der ikke er søgt tilladelse. Det drejer sig om følgende;

• Bygning 1 Udvidelse af boligen til 275 m² + 38 m² udestue (udvidelse over 250 m² kræver landzonetilladelse)
• Bygning 2 Garage til privatboligen på 85 m² (garage over 50 m² kræver landzonetilladelse)
• Bygning 4 Erhvervsbygning med et erhvervsareal på 126 m² samt et halvtag på 64 m² (Det vurderes, at bygningen på 126 m² kan rummes indenfor bestemmelsen om, at virksomheder kan udvides med et areal, der ikke væsentligt overstiger 500 m². Halvtaget kommer derimod udover denne grænse og kræver dermed landzonetilladelse)
 Bygning 5 Erhvervsbygning på 43 m², der er opført uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse. (kræver landzonetilladelse)

Derudover er der etableret udendørs oplag på hovedparten af arealet, der ligger nordøst for erhvervsbygningerne. Ansøger har indtegnet 3 mindre arealer nord for henholdsvis bygning 3 og 4 samt syd for bygning 5, hvor han vil forsøge at holde oplaget. 

Ved vurdering af lovliggørelsessager skal de vurderes på samme måde, som hvis det ansøgte ikke var etableret.

I henhold til praksis tillades normalt privatboliger på op til 300 m² og garager/udhuse på ca. 100 m². På den baggrund anbefales det, at der meddeles lovliggørende tilladelse til den foretagne udvidelse af boligen incl. udestuen samt til garagebygningen på knap 100 m².

Som nævnt ovenfor er det alene de erhvervskvadratmeter, der overstiger det samlede areal på godt 500 m², der skal behandles i henhold til planlovens landzonebestemmelser. Det vurderes, at halvtaget er en mindre udvidelse af en eksisterende virksomhed og dermed kan tillades.

Bygning 5, der anvendes til saltlager, ligger i en afstand af 40 - 45 meter væk fra det nærmeste byggeri. Der forudsættes derfor landzonetilladelse til dette byggeri både fordi det overskrider grænsen på de 500 m², men også fordi det er placeret uden tilknytning til det øvrige byggeri på ejendommen. Det er Forvaltningens vurdering, at bygningen vil kunne placeres i tilknytning til det eksisterende byggeri og dermed vurderes der ikke, at være argumenter for at placere bygningen, hvor den er. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag til lovliggørelse af bygningen samt påbud om fjernelse af den med en frist på 6 måneder. Det vurderes desuden, at der vil kunne meddeles tilladelse til at opføre en bygning med samme størrelse såfremt den placeres i tilknytning til den øvrige bebyggelse. 

I henhold til planlovens § 37 stk. 2 kan der uden landzonetilladelse etableres et mindre ikke skæmmende oplag til tilknytning til en § 37-virksomhed. I henhold til vejledningen er et oplag typisk "ikke skæmmende" hvis det ikke kan ses fra tilstødende ejendomme eller offentlige veje. Oplagets omfang skal være "mindre", også i forhold til de bygninger, der rummer virksomheden. Endvidere forudsættes det at oplaget placeres i direkte tilknytning til bygningerne f.eks. på en gårdsplads, overfløddiggjort møddingsplads el.lign. Der er ikke fastsat nogen præcis grænse for hvor stort et oplag kan være, men i henhold til afgørelse fra klagenævnet kunne opstilling af 10 biler ikke betragtes, som et mindre ikke skæmmende oplag.

Det eksisterende udendørs oplag overskrider væsentligt, hvad der kan betegnes som et mindre ikke skæmmende oplag. Det vurderes desuden, at selvom oplaget begrænses til de 3 oplagspladser vil det fortsat ikke kunne rummes inden for det umiddelbart tilladte og dermed kræver det en landzonetilladelse. De 3 oplagspladser er hver på ca. 150 m². Henset til oplagets placering og størrelse i forhold til virksomhedens bygningsareal kan Forvaltningen anbefale, at der meddeles tilladelse til bibeholdelse af disse tre pladser på betingelse af at der bibeholdes et tæt levende hegn rundt om virksomheden. Samtidig bør der meddeles afslag til det øvrige oplag på ejendommen og dermed påbud om at fjerne oplaget inden for en frist på 6 måneder.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Sagen har været sendt i nabohøring ved de 3 naboer, der har direkte skel til Strib Landevej 83. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling. Flemming Worsøe kunne ikke tilstøde indstillingen, idet bygning ønskes bevaret.

Fraværende: Allan Buch
168. Udbud af forpagtning på matr. nr. 16æ og 16ø Harndrup By, Harndrup
Sagsnr.: 2015-009602
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft landbrugsareal beliggende på matr.nr. 16æ og 16ø Harndrup By, Harndrup i udbud, da den nuværende forpagtning udløber pr. 31. december 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At det indkomne bud accepteres og forpagtning tilbydes byder.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft et landbrugsareal på matr.nr. 16æ og 16ø Harndrup By, Harndrup i offentligt udbud. Den nuværende forpagtning udløber pr. 31. december 2015.

Forpagtningen er udbudt for en periode fra 1. januar 2016 til og med 15. september 2019. 

Ved udbudsfristens udløb er der indkommet 1 bud. Tilbuddet bliver forelagt på mødet.

Økonomi:

Det indkomne bud er på niveau med det der betales i dag. Der sker årligt en regulering på 3% af forpagtningsafgiften.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch
169. Vandvejen - Søndergade fra Grønnegade til Smedegade
Sagsnr.: 2014-012999
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

På sidste udvalgsmøde blev projektet Vandvejen gennemgået. Der har nu været afholdt "vejmøde" med beboerne og der er indkommet forskellige synspunkter.
Teknisk Udvalg skal på denne baggrund forholde sig til hvordan projektet udformes.

Forvaltningen foreslår:

  • At ensretning af trafik sker fra Grønnegade mod Smedegade hvilket giver den samme parkeringsmulighed som i dag.
  • At vandrende etableres i nordsiden med en høj kantsten så der ikke kan køres op på fortov.
  • At opmærksomhedszone etableres ca. midt i gaden og nede mod Grønnegade.
  • At der reduceres væsentligt i antal bænke og grønne render i gaden.
  • At der tages hensyn til indbliksgener ved placeringen af vejelementer.

Sagsbeskrivelse:

Projektet Vandvejen blev gennemgået på sidste udvalgsmøde og ved vejmøden den 20. oktober på Vestre Skole.
Der er indkommet 12 bemærkninger fra beboere og den gamle bydels beboerforening samt 17 spørgeskemaer.
Nogle ønsker at vende ensretningen så den bliver fra Grønnegade mod Smedegade og nogle ønsker ikke en ensretning. Mange ønsker at der etableres en høj kantsten der hvor der parkeres så der ikke kan køres op på fortov. En del ønsker ikke opholdsarealer i gaden og i hvert fald ikke med så mange bænke og grønne kummer som angivet i projekt.
De 17 spørgeskemaer indeholder 13 imod bænke på opholdsarealer og lidt færre imod kummer på opholdsarealerne

Bemærkninger og spørgeskemaer er vedlagt sagen i bilag

Efter politisk behandling vil projektet blive detailprojekteret og der vil ske en orientering af beboere inden anlægsarbejdet sættes i gang til foråret 2016.

Økonomi:

Der er afsat 1.5 mio. kr. i budget 2016 fra Middelfart Kommune. Desuden bidrager Middelfart Spildevand og samarbejdspartnere til projektøkonomien.

Høring:

Beboere har været inddraget i høring.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

2014-012999-38201511031512.pdf
2014-012999-39201511031503.pdf

LUKKEDE SAGER