Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 28. september 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
28. september 2015 kl. 14:30
Tilstede:
Niels Bebe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Flemming Worsøe
Ove Andersen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

158. Status på stiplanens projekter - 2015
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalget forelægges de projekter fra stiplanen, der er planlagt til gennemførelse i 2015. Nogle projekter falder primært inden for Teknisk udvalgs område og nogle Miljø- og energiudvalgets område. Der gives på møderne en detaljeret gennemgang af de løsninger, der i samarbejde med følgegrupperne er fundet frem til for de enkelte projekter.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget godkender projekterne til udførelse

Sagsbeskrivelse:

Slagplan for gennemførelse af Stiplanens projekter blev godkendt af af Miljø- og energiudvalget d. 12. august og af Teknisk udvalg d. 18. august. Det blev i den forbindelse oplyst, at projekterne i 2015 er igangsat og følgegrupper nedsat med henblik på at udføre projekterne i indeværende år.

I tidsplanen er der angivet 8 projekter til udførelse i 2015: 4 i området omkring Røjle, Aulby, Vejlby, Kustrup og omegn (RAVKO), 2 i Fjellerup-Harndrup området og 2 etaper af Banestien (eksisterende stier fra Middelfart til Fabriksvej i Røjle). Projektnummer fra Stiplanen er angivet i parantes:

RAVKO-området
Fartdæmpning på Vejlbyvej gennem Vejlby (R5)
Større sikkerhed ved krydsning af Gl. Aulbyvej/Bogensevej (R6)
Fartdæmpning på Røjle Bygade (T5)
Ventemulighed for krydsende cyklister på Bogensevej i Staurby (T7)
 
Fjellerup-Harndrup området
Fartdæmpning på Vindebjergvej nord for Brolundvej (T8)
Fartdæmpning og mere sikker krydsning på Fjellerupvej (T9)
 
Banestien
Afmærkning af stiforbindelse fra den gl. Lillebæltsbro til Hegnet (motorvejen) (R10 etape A)
Asfaltcykelsti på eks. sti ml. Hegnet i Middelfart og Fabriksvej i Røjle (R10 etape B)


Der blev d. 13. august afholdt møder med følgegrupper for henholdsvis RAVKO, Fjellerup-Harndrup og den eksisterende del af Banestien ved Middelfart/Røjle. Følgegrupperne er med hjælp fra lokaludvalgene sammensat af lokale repræsentanter og interessenter. Desuden deltog en politiker fra Teknisk udvalg/Miljø- og energiudvalget i hver af de tre følgegrupper.

Der er derefter arbejdet videre med projekterne ud fra det, man kom frem til på følgegruppemødet. Løsningerne er desuden drøftet med politiet og tilpasset derefter. De valgte løsninger for projekterne tilgodeser de ting, der er drøftet med følgegrupperne, og de holdes inden for den økonomiske ramme i de enkelte områder. Projekterne skal, hvis de skal udføres i år, udføres snarest og inden vejrforholdene ikke længere tillader det.

Det forslås dog, at et af projekterne udskydes til næste år. Det gælder Banesti-projektet på eks. sti ml. Hegnet i Middelfart og Fabriksvej i Røjle. Der søges her en løsning, der kan tilgodese både cyklende (asfaltcykelsti) og ridende (ridesti) på strækningen. Det er i budgetforliget for 2016 besluttet at undersøge mulighederne for at erhverve Staurby Skov. Dette vil i givet fald åbne op for sandsynligvis bedre og billigere løsninger, og projektet bør derfor koordineres med undersøgelsen.

Økonomi:

Da Stiplanen blev vedtaget af byrådet d. 7. april blev det samtidig besluttet, at udgiften til gennemførelse af projekter i 2015 bliver finansieret indenfor budget 2015 ved at frigive de afsatte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten på henholdsvis 1.416.000 kr. (Teknisk udvalg) og 800.000 kr. (Miljø- og energiudvalget).

Høring:

Stiplanen, hvor alle projekter er beskrevet, var i høring inden vedtagelsen. De enkelte projekter er drøftet med følgegrupperne og politiet.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg - 28. september 2015
Miljø- og energiudvalget - 7. oktober 2015

Beslutning:

Udvalget godkendte projektforslagene med mindre justeringer.

LUKKEDE SAGER