Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 8. september 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
8. september 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Ove Andersen
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

149. Placering af én syrekrukke ved indfaldsvej til Middelfart By
Sagsnr.: 2015-009488
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Teknisk Udvalg har anmodet forvaltningen om at udarbejde forslag til en nye placering af syrekrukkerne ved Industrivej, så de får en mere fremtrædende placering.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter sagen.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets bemærkninger udarbejdet følgende forslag til ny placering af en eller flere af syrekrukkerne:

1. En krukke i rundkørslen Vandværksvej/Fynsvej.
2. En krukke i oversigtsarealet ved Brovejen/Slengeriksvej.
3. En eller flere krukker på arealet på Gl. Banegårdsvej ud for I.T.W. Der er flere mulige placeringer af krukkerne ud for I.T.W.

De tre forslag er forvaltningens oplæg, der ikke har været drøftet med eksterne parter. Placeringen i rundkørslen ved Vandværksvej/Fynsvej vil kræve en godkendelse fra Politiet. Placeringen ved Slengeriksvej bør drøftes med Clay, og placeringen ud for I.T.W. skal afklares med I.T.W, da de ejer arealet.

Forvaltningen er betænkelig ved placeringerne i forslag 1 og 2, da syrekrukkerne ikke har en historisk tilknytning til stederne, samtidigt med at syrekrukkerne i sig selv ikke har et særlig skulpturelt udtryk. Det vil derfor være risiko for, at opstillingen af krukkerne på de pågældende steder kommer til at virke malplaceret.

I forhold til alle tre forslag kan det overvejes om der skal hyres en kunstner ind til at skabe et kunstværk, hvor syrekrukkerne indgår, som det bærende element.

Økonomi:

Placeringen ved Slengeriksvej kan overslagsmæssigt udføres for 20.000 kr. ekskl moms.

Placering i rundkørslen Vandværksvej/Fynsvej kan overslagsmæssigt udføres for 40.000 kr. ekskl moms.

Placeringen ud for I.T.W. er ikke prissat, da det afhænger af ambitionsniveauet.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er er forpligtet.

Beslutning:

Flemming Worsøe ønsker, at der udarbejdes en strategi for udsmykning af kommunens rundkørsler.

Udvalget vedtog, at der arbejdes videre med en placering ved ITW.

Fraværende: Allan Buch


Bilag:

150. Halvårsregnskab
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

At halvårsregnskabet tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forventer ved halvårsregnskabet, at der i 2015 realiseres et overskud på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overskuddet følger af et mindre forbrug i entreprenørafdelingen.

Økonomi:

Se vedhæftede bilag.

Høring:

Beslutning:

Udvalget tog halvårsregnskabet til orientering.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

151. Dispensation fra deklaration til tag- og facadeudtryk på Karensvej
Sagsnr.: 2015-006528
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ansøgning om dispensation i forhold til deklaration til hvide facader og mørkegrå tagbelægning.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation til hvide facader.
 • At der meddeles afslag til den ansøgte tagsten. Der bør dog indstilles, at der kan forventes dispensation til en tagløsning, som mere er lignende de øvrige tag i området.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med renovering af Karensvej 30 har vi modtaget ansøgning om at pudse facaden hvid og lægge skiferengoberet tagsten på bygningen. Karensvej er omfattet af udstykningsdeklaration af 30.11.65, som stiller krav om, at facader skal bestå af gule eller røde sten. Andre farver skal godkendes af byrådet.

Tilsvarende er der krav om, at tage skal dækkes med røde tegl.

Ved besigtigelse i området kan det konstateres, at tre boliger i området er opført enten med hvide sten eller hvidpudset. På den baggrund indstilles, at denne ejendom også kan hvidpudses. Da der allerede findes hvide huse i området.

Ansøger har fremsendt supplerende materiale særligt omkring tagmaterialerne i området. Af den fremgår det, at en meget stor andel af områdets boliger (31 boliger er omfattet af deklarationen) ikke er opført med røde tegl.  Af samme årsag bør krav om rødt tegl ikke fastholdes. Det ansøgte tagmateriale vurderes dog íkke, at være i tråd med de tagfarve, som allerede forefindes i området.

Der kan dog gives dispensation til en mere rødbrunlig løsning. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der har i forbindelse med sagen ikke været foretaget naboorientering m.v.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

152. Ændring af erhvervslokale til boligformål i Ejby bymidte
Sagsnr.: 2015-008541
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Stillingtagen til nedlæggelse af butikslokale på Algade 11 i Ejby til fordel for boligformål.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til det forespurgte.

Sagsbeskrivelse:

Plan & Byg har den 5. august modtaget forespørgsel om Algade 11 i Ejby kan omdannes til ren boligformål. Ejendommen rummer i dag i stueplan Ejby Apotek. Apoteket har opsagt lejemålet, og butiksdelen står derfor overfor udlejning pr. 1. januar 2016.

I forbindelse med salg af ejendommen har ejendomsmægleren rettet forespørgsel, om der vil være mulighed for, at udbyde ejendommen som projekterende til ren boligformål.

I henhold til gældende lokalplan EAU er stueplan udpeget til erhvervsformål, hvorfor nedlæggelse af erhvervet kræver dispensation fra lokalplanen.  

Der har tidligere været drøftet mulighederne for ny lokalplanlægning af Ejby Bymidte, som blandt andet skulle forholde sig til kravet om butikslokaler. Planlægningen er ikke igangsat pt., men vil være en del af byfornyelsesprojektet for Ejby.

Teknisk Udvalg har på udvalgsmødet den 11. november 2014 behandlet lignende forespørgsel fra Algade 12A og for Nørregade 20B. Der blev givet tilladelse til nedlæggelse af butiksarealet på begge ejendomme.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er forinden udarbejdelsen af sagen foretaget høring af Ejby Lokaludvalg og Ejby Handel. Begge er positive overfor nedlæggelse af butiksarealet, men ønsker at en eventuel dispensation stiller krav til facadeudtrykket (bibeholdelse af bygningens fine facade), og der ikke skabes for små boliger på ejendommen.

Der er ikke foretaget høring af Ældre- og Handicaprådet, da vi ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte nedlæggelse af butikslokaler til fordel for boligformål. Der tilbydes arkitekthjælp med henblik på forskønnelse af facadeudtryk.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

153. Endelig vedtagelse af lokalplan 148 Boligområde ved Kirkevej i Brenderup
Sagsnr.: 2012-007786
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 148 for ny kommunal boligudstykning i Brenderup har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og ønskes nu endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 148 for et boligområde i Brenderup vedtages endeligt, som fremlagt i den offentlige høring. Dog med den tilføjelse til lokalplanbestemmelse § 5.4, at stier skal udformes med handicapvenlig belægning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 22. juni 2015, at sende lokalplanforslag 148 i offentlig høring. Planforslaget omfatter den kommunale ejendom, der tidligere husede institutionen Bromsmae på Kirkevej i Brenderup og i henhold til planen er der åbnet mulighed for udstykning af 13 parcelhusgrunde.

Økonomi:

I budgettet er der under anlægsprojekter i 2015 afsat 2 millioner til byggemodning og yderligere 2 millioner i 2017 samt indtægter på 900.000 kr. i 2015, -16 og -17. Budget for udgifter og indtægter vil blive justeret efter den aktuelle byggemodning.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar.

Odense Bys museer har oplyst, at med lokalplanområdets beliggenhed i den middelalderlige by Brenderup, kan det ikke udelukkes at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder. Der skal derfor foretages en arkæologisk undersøgelse inden anlægsarbejdet igangsættes. Ved kommunale udstykninger er arkæologiske undersøgelser altid et fast punkt.

Danske Handicaporganisationer - Middelfart og Handicaprådet har fremsendt enslydende bemærkninger til forslaget. De ønsker at det præciseres, at bygningsreglementets regler vedrørende tilgængelighed skal opfyldes, at parkeringspladserne skal laves med handicapvenlig belægning ligesom stierne skal. Bygningsreglementets bestemmelser varetages i forbindelse med byggesagsbehandlingen og bør ikke indarbejdes i lokalplanen. Såfremt der er tale om offentligt tilgængelige parkeringspladser medtages normalt krav om belægning, der sikrer fuld tilgængelighed for alle. Det gør vi dog ikke, når der som her, alene er tale om private p-pladser i tilknytning til de enkelte boliger. Stierne bør være tilgængelige for alle. Det anbefales, at der medtages en bestemmelse herom i lokalplanens § 5.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Økonomiudvalget - 28. september 2015
Byrådet - 5. oktober 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch
154. Ansøgning om at opføre et redskabsskur på grønt areal ved Solvej, Bro Strandvej og Åvej, Bro Strand, 5464 Brenderup
Sagsnr.: 2015-008294
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Grundejerforeningen for Bro Strand sommerhusområde har ansøgt om byggetilladelse til at opføre et redskabsskur på det grønne areal mellem Solvej og Åvej i lokalplanområde B16.
Ifølge Lokalplan B16 § 3 (Delområde I) Det grønne areal ved solvej-Åvej: arealet må kun anvendes til rekreativt område og fritidsaktiviteter.
Ifølge Lokalplan B16 § 3 (Delområde I og II), kan der opføres en transformerstation til forsyning af området, når bygningen ikke overstiger 10 m² og bygningens højde ikke kommer over 2 meter fra terræn.
I Delområde II (Friarealet) kan ifølge lokalplan B16 § 3, stk. 8, opføres en offentlig toiletbygning  der er orienteret til brug for området.
Det grønne areal mellem Solvej - Åvej er desuden medregnet (ligeligt) i bebyggelsesprocenten for de enkelte sommerhusgrunde i lokalplanområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til det ansøgte redskabsskur.

Sagsbeskrivelse:

Det grønne område mellem Solvej, Åvej og Bro Strandvej, er beliggende i "Delområde I". Det grønne areal anvendes bl.a. til boldspil, petanque og legeområde for områdets brugere. Det grønne område er, efter sommerhusejernes ønske, opdelt i lige store andele, som er medregnet i bebyggelsesprocenten for hver sommerhusgrund som er omfatte af lokalplan B16.
Ifølge lokalplanens bestemmelser kan der kun meddeles byggetilladelse til en transformerstation som forsyner lokalplanområdet.
Ifølge lokalplanens bestemmelser kan der i "Delområde II friarealet" også opføres en bygning som er orienteret til områdets anvendelse som offentligt friareal (Toiletbygning).

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte, at der meddeles dispensation og byggetilladelse til det ansøgte.

Fraværende: Allan Buch
155. Ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2015-003225
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag om ophævelse af lokalplan 109 (hjørnet af Fynsvej, Vandværksvej og Hovedvejen i Middelfart (Toyotagrunden)) har været fremlagt i offentlig høring og lokalplanen ønskes nu ophævet.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart ophæves.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 4. maj 2015, at sende forslag om ophævelse af lokalplan 109 i offentlig høring. Formålet med lokalplan 109 var at åbne mulighed for placering af et nyt fælles rådhus for den nye Middelfart Kommune samt en ny brandstation. Planens formål er imidlertid ikke længere aktuel, idet brandstationen er placeret andet sted i erhvervsområdet og byggeriet af rådhuset er påbegyndt i Middelfart midtby.

Når lokalplanen ophæves, er det kommuneplanens rammebestemmelser der er gældende for området, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for områdets disponering/anvendelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslaget har, som nævnt, været sendt i 8 ugers høring hos såvel naboer, myndigheder, Ældre- og Handicaprådet m.fl. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Økonomiudvalget - 28. september 2015
Byrådet - 5. oktober 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch
156. Endelig vedtagelse af lokalplan 162 for nyt boligområde øst for Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-002428
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan for ny boligudstykning øst for Fynsvej i Båring har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 162 vedtages endeligt som fremlagt i offentlig høring. Dog med den tilføjelse til lokalplanbestemmelse §5,4, at stier skal udformes med handicapvenlig belægning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 22. juni 2015 at sende lokalplanforslag 162 i offentlig høring. Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af ca. 20 parcelhusgrunde på mellem 900 og 1.000 m². I henhold til kommuneplanens rammer må bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage og i 6,5 meters højde og bebyggelse skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier i området. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med disse rammer. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. Odense Bys museer har oplyst, at der er registreret bopladser fra bondestenalderen og yngre bronzealder m.m. i tilknytning til lokalplanområdet. Der skal derfor iværksættes en arkæologisk forundersøgelse inden området inddrages til boliger. Bemærkningen bliver sendt videre til udstykker.

Handicaprådet og Danske Handicaporganistationer - Middelfart har fremsendt enslydene breve om, at boligerne skal opfylde bygningsreglementets regler om fuld tilgængelighed, at parkeringspladserne skal laves med handicapvenlig belægning ligesom stierne og fællesarealerne skal være tilgængelige for alle. Bygningsreglementets bestemmelser varetages i forbindelse med byggesagsbehandlingen og bør ikke indarbejdes i lokalplanen. Såfremt der er tale om offentligt tilgængelige parkeringspladser medtages normalt krav om belægning, der sikrer fuld tilgængelighed for alle. Det gør vi dog ikke, når der som her, alene er tale om private p-pladser i tilknytning til de enkelte boliger. Stierne og dermed fællesarealerne bør være tilgængelige for alle. Det anbefales, at der medtages en bestemmelse herom i lokalplanens § 5.

Ejerne af Bågøvej 1 har bemærket, at området umiddelbart øst for og langs med Bågøvej er udlagt til grønt område og ikke bør inddrages til boligparceller. Området er omfattet af lokalplan 20 og på kortbilaget i planen er området markeret som "fremtidigt udstykningsområde", mens arealet der ligger for enden af Bågøvej er udlagt til offentligt grønt område. Lokalplan 162 er således i overensstemmelse med den eksisterende planlægning for området.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med TRE-FOR fremsendt høringssvar vedrørende varmeforsyningen af området. Der er foreslået 3 scenarier; 1. Vertikale varmeslanger der deles mellem 2 parceller, 2. Jordvarmeslanger i fælles fri- og vejarealer eller 3. Ingenting. Båring by er i dag forsynet med naturgas, men i henhold til bygningsreglementet må der ikke længere etableres naturgasfyr i nye boliger. Der er i lokalplanen ikke stillet krav om kollektiv varmeforsyning. Det anbefales, at der ikke foretages ændringer i lokalplanen vedrørende varmeforsyning. Det bør i stedet afklares i forbindelse med byggemodningen. Hvis man finder ud af, at der skal etableres en fælles løsning, må reglerne i varmeforsyningsloven tages i brug.  

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Økonomiudvalget - 28. september 2015
Byrådet - 5. oktober 2015

Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

157. Ny multihal med glasgang ved Brenderup Realskole
Sagsnr.: 2015-000569
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er indkommet byggeansøgning til ny multihal ved Brenderup Realskole. Hallen placeres vest for skolen på det grønne areal ud mod Skolevej. Den indeholder sportshal, musiklokale og et undervisningslokale, og den skal desuden benyttes til morgensamling. Hallen er forbundet til skolen via en ca. 50 m lang, lukket gang, så man ankommer nær ved skolens omklædningsrum. Gangen, der delvist består af sider med glaspartier, møder hallen i 1. sals højde.

Hallens facader er foreslået beklædt med sinusplader, dette forventes dog ændret til beton op til en højde af 260 cm, og den resterende facade beklædes med en glat pladebeklædning så det fremstår lyst. Dette er ikke endelig afklaret.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives afslag til glasgangen i 1. sals højde.
 • At der godkendes en overdækket gang, delvist med lukkede sider, der følger terrænet så man ankommer i niveau.
 • At hallen med den ændrede facadebeklædning godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Brenderup Realskole består hovedsageligt af hvidpudsede, murede bygninger med afvalmede røde teglstens tage og store vinduespartier med sprosser. Der er en enkelt bygning, beliggende tættest ved Stationsvej, der afviger med en anden tagform og tagmateriale. Billedet herunder viser facaderne der vender mod Skolevej. Glasgangen kobles på mellem de to bygninger.Byplanvedtægt nr 2, er gældende for området. Vedtægten beskriver at: "Bygninger må kun opføres i 1-2 etager og skal i øvrigt have en ydre fremtræden, der på rimelig vis tager hensyn til den eksisterende skoles arkitektoniske udformning." Den ansøgte glasgang er ikke i overensstemmelse med det sidstnævnte og den indstilles derfor til afslag. Glasgangen vurderes at være meget dominerende foran skolens øvrige bygninger, der vender ud mod Skolevej.

Der vil fra ansøger indkomme materiale til belysning af det ansøgte. Dette videresendes til udvalget inden mødet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkendte den ansøgte glasgang.

Fraværende: Allan Buch

LUKKEDE SAGER