Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 18. august 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
18. august 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

141. Opførelse af boliger på Østergade 11/nyt bycenter
Sagsnr.: 2015-006488
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

Dispensationsansøgning fra lokalplan 156 rådhus/bycenter til ændring af boligernes placering mod vest samt mulighed for etablering af tagterrasser.

Forvaltningen foreslår:

 • at der meddeles dispensation fra lokaplanens § 7.7 til det ansøgte byggeri i to plan istedet for lokalplanens krav om 3 etager i facadebyggelinjen
 • at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 7.5 til etablering af tagterrasse for de to østlige boligtårne på henholdsvis 6. og 9. etage

Sagsbeskrivelse:

Der er den 25. juni 2015 ansøgt om dispensation til at ændre udtrykket for det vestlige byggeri (mod karreen Østergade/Havnegyden/Havnegade), således der kun opføres byggeri i to plan mod denne. Byggeriet skal ifølge lokalplanens § 7.7 opføres i facadebyggelinjen og i tre etager. Bygherre ønsker kun byggeri i to plan, stueplan som fastholdes i facadebyggelinjen og en indrykket førstesal (bolig). Dette skal ifølge bygherre sikre bedre lysforhold for det samlede projekt og give en bedre udnyttelse af området. Dispensationen vedrører kun det midterste stykke af facadebyggelinjen mod nabokarreen, da bebyggelsen mod Østergade og Havnegade udføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Sideløbende ønskes der dispensation til etablering af tagterrasser for de to østlige boligtårne til brug for den øverste taglejlighed. Dette kræver dispensation fra lokalplanens § 7.5, da den kun omtaler tagterrasser op til 4. etage. Boligtårnene bliver opført som dobbelttårne, hvor det østlige tårn er en etage højere end det vestlige, tagterrassen ønskes så placeret på det vestlige tårn og er dermed ikke placeret højere end boligen. Boligtårnene bliver ikke højere end det tilladte og vil fortsat fremstå forskudte/med variation, som lokalplanen foreskriver.

Der har i forbindelse med sagsbehandlingen været foretaget naboorientering af nabokarreen. Der indkom ingen bemærkninger til det ansøgte.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er forud for sagen behandling foretaget naboorientering af de omkringboende. Der indkom ingen bemærkninger i høringsfasen.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
 
Fraværende: Allan Buch

Bilag:

142. Ansøgning om landzonetilladelse vedrørende spejderlejren Fønsborg, Gl. Fønsvej 3, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2015-006641
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

FDF Odense ønsker at sælge spejderlejren Fønsborg der ligger Gl Fønsvej 3, Nørre Aaby på matr. nr. 6c og 2ao Føns by, Føns. Køberen ønsker at fortsætte udlejningen af ejendommen til samme formål og på samme vilkår som FDF hidtil har gjort. Derudover ønsker køber at udvide med en række aktiviteter.

Ejendommen ligger i landzone og det er vurderet, at de nye aktiviteter kræver en tilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1. 

Forvaltningen foreslår:

 • at det tilkendegives, at der kan forventes tilladelse efter planloven til udlejning af værelserne særskilt under forudsætning af, at udlejningen er afklaret i forhold til sommerhusloven
 • at der meddeles afslag til indretning af erhvervsvirksomhed med udlejning af både og kajakker med henvisning til at det ansøgte, er i strid med planlovens formål
 • at der i henhold til campingreglementet meddeles afslag til udlejning af teltpladser og shelters med henvisning til, at der ikke er tale om primitiv overnatning

Sagsbeskrivelse:

Spejderlejren ligger inden for kystnærhedszone, skovbyggelinje, værdifuldt landskab og særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde. En del af spejderlejrens areal - Springbakken - er fredet (landskabsfredning), mens del af området er registreret som § 3 område, værdifuld natur og økologisk forbindelse. Der er således store landskabelige og naturmæssige interesser knyttet til området. Området er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer.

Spejderlejren er opført i slutningen af 1940'erne. Lejren består af en hovedbygning på knap 370m² og et mindre hus fra primo 1970'erne på knap 50 m².    

Ansøger ønsker fortsat at leje hytten ud til spejdere, skoler o.lign. samt familiesammenkomster, men derudover ønsker han også at:

 • renovere sovesalene i form af indretning af 4 sengs-stuer med eget bad
 • udleje til cykelturister, lystfiskere o.lign. d.v.s. udlejning til enkeltpersoner i stedet for udlejning af hele spejderhytten samlet
 • udleje sheltere (nybyggeri) og teltpladser til enkeltpersoner
 • udleje både og kajakker  

Ansøger har oplyst, at det ikke er hensigten at spejderlejren skal indrettes til kro eller hotel, men han vil satse på naturturisme 

Formålet med planlovens landzonebestemmelser er bl.a. at friholde det åbne land for anden bebyggelse end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Ved afgørelse om ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, skal der foretages de samme overvejelser som ved opførelse af ny bebyggelse. Der kan dog være særlige hensyn til bevarelse og udnyttelse af eksisterende værdier. Praksis er mere imødekommende for byggeri til organiseret friluftsliv f.eks. spejdere. Naturklagenævnet har (jf. Naturklagenævnet orienterer nr. 187) tilkendegivet, at der kan ske en bredere udnyttelse af de spejderhytter der tillades opført, så længe anvendelsen har tilknytning til organiserede frilufts- og naturinteresser. Anvendelse af spejderhytter til almindelige mødeaktiviteter, kursusaktiviteter, festlokaler, alm. overnatning tillades normalt ikke.

Området er som nævnt omfattet af væsentlige natur-, fredningsmæssige og landskabelige interesser, hvilket bør spille en afgørende rolle i forbindelse med vurderingen af det ansøgte, men samtidig bør der lægges vægt på udnyttelse af eksisterende bygningsmasse.

Lov om by- og landzoner (nu planloven) trådte i kraft den 1. januar 1970. Den faktiske anvendelse af en ejendom, der blev påbegyndt inden loven trådte i kraft, kan i forhold til planloven fortsætte efter lovens ikrafttrædende uden tilladelse. Det er således kun senere ændringer, der vil forudsætte en tilladelse. I følge de nuværende ejere har Fønsborg siden 1950'erne også været udlejet til private familiesammenkomster o.lign. ved siden af den primære anvendelse som spejderlejr.
 
Forvaltningen vurderer derfor, at fortsat udlejning til spejdere, skoler og familie-sammenkomster ikke forudsætter tilladelse. Renovering af sovesalene i form af indretning af 4 sengsstuer med eget bad forudsætter endvidere ikke tilladelse efter planloven, men det gør særskilt udlejning af værelserne. For at sikre udnyttelse af de eksisterende bygningsværdier på ejendommen, anbefales det at værelserne tillades udlejet særskilt. Der lægges vægt på, at der er tale om naturturisme og at der ikke er ønske om indretning af kro/hotel. Udlejning kræver dog også tilladelse i henhold til sommerhusloven medmindre der kan tilbydes en form for servering f.eks. morgenmad (hotelreglen). Naturstyrelsen er myndighed.

Udlejning af shelters og teltpladser er omfattet af campingreglementet medmindre det kan betragtes som primitivt overnatningssted. Forvaltningen vurderer, at pladsen ikke kan betragtes som en primitiv overnatningsplads og dermed forudsættes tilladelse efter campingreglementet. Det kan imidlertid ikke meddeles, da der som udgangspunkt kun kan gives tilladelse til campingpladser med minimum 100 enheder og henset til de landskabelige og naturmæssige interesser i området. 

Udlejning af både og kajakker er en erhvervsaktivitet, der ikke umiddelbart har tilknytning til stedet. Derfor anbefales det, at der meddeles afslag til denne aktivitet med henvisning til at det er i strid med planlovens formål.

Ansøger har oplyst, at det er vigtigt at der gives tilladelse til så mange aktiviteter som muligt for at gøre projektet økonomisk rentabelt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget høring af Handicaprådet og Ældrerådet da vi ikke er forpligtet. Der er heller ikke foretaget høring af naboerne jf. planlovens § 35 stk. 5, da det er vurderet, at det ansøgte har underordnet betydning i forhold til naboerne pga den forholdsvis store afstand til nabobebyggelse.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

2015-006641-7Kortbilag
143. Forslag til lokalplan 165 for nyt boligområde ved Lindegaardsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-004464
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et lokalplanforslag for en mindre boligudstykning med åben-lav ved Lindegaardsvej i den vestlige del af Båring.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 165 for boligområde ved Lindegaardsvej godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring
 • at kommunen stiller krav til ejeren om sikkerhedsstillelse for udgifterne til overtagelse af arealet efter planlovens § 47A, medmindre ejeren fraskriver sig denne ret

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 27. oktober 2014 at igangsætte lokalplanlægningen for ny privat boligudstykning ved Lindegaardsvej i Båring. Ejeren har nu fået udarbejdet et lokalplanforslag for området.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 3v Asperup By, Asperup og giver mulighed for ca. 10 parcelhuse. Bebyggelsen tillades opført i blank eller pudset mur eller i træ og med både fladt tag eller med hældning. I områdets nordlige del skråner terrænet en del og der er derfor stillet krav om at bebyggelse skal tilpasses terrænet. Regnvand skal håndteres indenfor området.

Den sydligste del af området ligger inden for kommuneplanens kirkeomgivelseslinje. Der er derfor i lokalplanen medtaget bestemmelser der sikrer, at bebyggelse max opføres i 1 etage inden for kirkeomgivelseslinjen, mens der uden for tillades byggeri i 2 etager.

Området er endvidere støjbelastet med trafikstøj fra Hedegaardsvej, der ligger i lokalplanområdets vestafgrænsning. Ejeren har fået udarbejdet en støjredegørelse, der viser at såfremt der opsættes støjskærm, kan de vejledende støjgrænser overholdes. Det forudsættes, at støjafskærmningen etableres på egen grund. Bebyggelsen ud mod Hedegaardsvej kan dog kun opføres i 1 etage, mens der tillades 2 etager på grundene længst væk fra vejen.

Lokalplanforslaget er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Når en lokalplan overfører et areal fra landzone til byzone på grundejerens begæring har ejeren mulighed for inden 4 år at forlange kommunes overtagelse af dette areal, såfremt arealet fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. planlovens § 47 A.

I henhold til planlovens § 13, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at en ejer, der ønsker en lokalplan tilvejebragt, stiller en af kommunen godkendt sikkerhed dels for kommunens udgifter til udarbejdelse af lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg, dels for kommunens udgifter til en eventuel overtagelse af ejendommen efter planlovens § 47 A. Ejeren kan i henhold til planlovens § 13, stk. 4 fraskrive sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Der bør tages stilling til, om kommunen skal stille krav om sikkerhedsstillelse for at undgå tab i forbindelse med krav om overtagelse. Sikkerhedsstillelse i forbindelse med planudgifterne er ikke aktuelt i dette tilfælde, da bygherre selv har fået udarbejdet lokalplanforslag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 18. august 2015
Økonomiudvalgsmøde - 31. august 2015
Byrådsmøde - 7. september 2015

Teknisk Udvalg - 18. august 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

144. Ansøgning om dispensation fra lokalplan E48 (Ejby Industripark) til jordvold indenfor byggelinje omkring vej
Sagsnr.: 2015-007582
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Sønderjysk Miljørådgivning har på vegne af virksomheden Genvej A/S søgt om dispensation fra lokalplan E48 til etablering af støjvold i vejskel mod Navervej og Fabriksvej i Ejby. 

Forvaltningen foreslår:

 • at der meddeles afslag på dispensationsansøgningen til at placere støjvolden direkte i vejskel. I stedet gives dispensation til at volden kan placeres 3 meter fra vejskel langs såvel Navervej som Fabriksvej. Det forudsættes at volden beplantes som oplyst i ansøgningen og at den etableres med en hældning der sikrer mod nedskridning af jord

Sagsbeskrivelse:

Virksomheden Genvej A/S har købt matr. nr. 9f Ejby by, Ejby, der ligger på hjørnet af Navervej-Fabriksvej i erhvervsområdet i Ejby.

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til oplag af materialer m.m. og en del af disse materialer skal knuses med henblik på genanvendelse. For at kunne overholde støjkravene skal der anlægges en støjvold rundt langs hele ejendommens matrikelskel. Ansøger har oplyst, at støjvolden skal være op til 6 meter høj og ønskes etableret med en hældning på 1:1.  Volden vil blive beplantet med egnstypiske lave buske og iøvrigt blive tilsået med græs.
Der søges om dispensation til at placere volden i vejskel mod Navervej og Fabriksvej. Ved indkørslen til ejendommen fra Navervej rykkes volden dog lidt ind på grunden for at sikrer oversigtsforholdene. Volden ønskes placeret i vejskel for at få den mest optimale udnyttelse af pladsen inden for voldene. Kortbilag er vedhæftet.

Området er omfattet af lokalplan  E48 for et erhvervsområde mellem motorvejen og Ejby "Ejby Industripark". I henhold til lokalplanens § 7.5 må der ikke opføres bebyggelse eller andre faste anlæg nærmere vejskel mod 12 m brede veje (overordnede) end 6 meter. I henhold til §§ 9.4 og 9.5 udlægges et areal til 3 meter brede beplantningsbælter på ejendommene langs de overordnede veje og hegning skal af hensyn til beplantningsbælterne holdes i en afstand af mindst 3 meter mod vejskel.

Det vurderes, at en støjvold er et fast anlæg og dermed er omfattet af lokalplanens § 7.5 om minimum 6 meter til vejskel.

Lokalplanen rummer ingen bestemmelser vedrørende terrænreguleringer, så det er byggelovens almindelige bestemmelser der er gældende i forhold til terrænreguleringen langs naboskel.

I forbindelse med behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse, er der givet tilladelse til, at virksomheden allerede kan kører jord til ejendommen - dog på en række nærmere vilkår. Miljøgodkendelsen er blevet meddelt den 28. juli 2015.

Der er ikke umiddelbart tidligere meddelt dispensation fra lokalplanens § 7.5 til byggeri eller andre faste anlæg nærmere vejskel end 6 meter. Der er tilbage i 1998 givet afslag til byggeri i en afstand af 4,25 meter fra vejskel på Fabriksvej 27. Kravet om 3 meter beplantningsbælte og hegn minimum 3 meter fra vejskel har derimod ikke været håndhævet på alle ejedommene i området.

Forvaltningen vurderer, at volden med sin højde på 6 meter og meget stejle skråninger vil påvirke omgivelserne væsentligt og være i strid med lokalplanens ønske om en vis form for åbenhed og grønne arealer langs områdets overordnede veje.  

Da volden beplantes med lave buske og tilsås med græs vurderes det, at volden trods alt kan placeres nærmere vejskel end 6 meter. Det anbefales, derfor at der meddeles afslag til at placere volden direkte i vejskel, men dispensation til at placere volden minimum 3 meter fra vejskel. Sagsfremstillingen har været sendt i høring hos ansøger. De har ikke fremsendt bemærkninger hertil.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da vi ikke er forpligtet.

Der er lavet nabohøring i henhold til planlovens § 20. Der er indkommet 5 høringssvar. E20 ERHVERVSUDLEJNING (Industrivej 17) har bemærket, at de forudsætter at trafiksikkerheden overholdes og at dispensationen ikke forhindrer deres planlagte indkørsel fra Navervej. JM Enginering A/S samt ejeren af grunden (Industrivej 15) har bemærket, at de forventer at der bygges en tilsvarende støjvold ind mod deres grund. MM Composite A/S (Fabriksvej 21) har ingen bemærkninger til dispensationen, men de forventer at der strammes op omkring vanding af området for at minimere støvgenerne. Sommer-Savex A/S (Industrivej 13) har bemærket, at de ikke kan forholde sig til jordvolden ind mod deres grund, da de ikke har modtaget tegningsmateriale for den. Derudover har de svært ved at forholde sig til støj og støvgener på nuværende tidspunkt.

Vej og Trafik har oplyst at volden uanset den placeres i vejskel ikke hindrer oversigten ved hjørnet af Navervej og Fabriksvej. Da volden placeres inden for egen grund kommer den ikke i konflikt med mulighederne for indkørsel til ejendommen Industrivej 17 fra Navervej. I følge det oplyste vil der blive etableret støjvold mod alle naboejendommene, men det er som beskrevet i sagsbeskrivelsen kun voldene mod Fabriksvej og Navervej der forudsætter en dispensation fra lokalplan E48. Støj- og støvgener tages der hånd om i virksomhedens miljøgodkendelse. 

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

145. Dispensation til ikke godkendte vinduer og dør, Algade 17, Middelfart
Sagsnr.: 2014-014719
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

Det er blevet konstateret af forvaltningen, at der er isat andre vinduer i gårdfacade og sidebygning, end der er ansøgt og godkendt i henhold til lokalplan 23.22. Der er desuden isat vindue og dør, der ikke er ansøgt. Dette er ejer gjort bekendt med, hvorefter der anmodes om at fremsende en ny ansøgning. Ejer søger om dispensation til at beholde de ikke godkendte vinduer og dør.

Forvaltningen foreslår:

 • at det fastholdes at vinduer og døre skal overholde lokalplanens krav 
 • at der fremsendes ny ansøgning, der skal godkendes efter lokalplanens krav

Sagsbeskrivelse:

Der er ansøgt om at skifte et vindue i gårdfacaden og tre vinduer i sidebygningen, samt at flytte eksisterende dør et murhul. Der er givet tilladelse til dannebrogsvinduer uden sprosser i de nederste rammer, i ren trækonstruktion og med glaslister i træ og uden alubundglaslister. Der er i tilladelsen gjort opmærksom på at vinduerne skal isættes med mørtelfuge.

Ved besigtigelse på stedet med ejeren d. 15. juni 2015, oplyser han at da vinduerne blev leveret, bliver han klar over at der var sket en fejl, der efter eget udsagn skyldtes uopmærksomhed fra egen side. Vinduerne isættes imidlertid alligevel. Det konstateres på mødet at følgende forhold ikke er opfyldt i henhold til krav i lokalplanen:
 • vandret sprosse i de nederste rammer kræver en koblet konstruktion. Kun ved en løsning uden sprosser kan vinduer udføres med termoruder
 • der er alubundglasliste, der ikke tillades
 • ved badeværelsesvinduet er der isat vindue, der ikke opfylder krav om "...plant og farveløst glas"
 • vinduerne er ikke isat med mørtelfuge, som påkrævet

Disse krav fremgår af lokalplanen, hvis formål er at alle udvendige bygningsarbejder sker i overensstemmelse med områdets stedlige byggetradition og traditionel byggeskik.Desuden konstateres det at der er isat et etfags vindue og dør i samme bygning længst mod nord. Der er ikke ansøgt om dette. For vinduet gælder de samme krav som beskrevet ovenfor. Dørens opdeling og konstruktion kan ikke godkendes. Der skal fremsende ansøgning for godkendelse. Ejer begrunder dette med at han ikke mener denne del af bygningen er med i lokalplanens afgrænsning. Det fremgår af kommunens kort, at den del af matriklen, der grænser op til Havnegade er omfattet af lokalplan 23.16. Her ligger garage og havehus ud mod Havnegade.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Ejers bemærkninger blev fremlagt under mødet.

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch
146. Vedtægter for grundejerforeningen Nøddeparken i Brenderup
Sagsnr.: 2015-006605
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er fremsendt forslag til vedtægter for grundejerforeningen Nøddeparken i Brenderup til godkendelse. Teknisk Udvalg skal tage stilling til godkendelse af vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

 • at vedtægter godkendes

Sagsbeskrivelse:

Der er fremsendt forslag til grundejerforeningsvedtægter for Nøddeparken som omfatter alle ejere beliggende i lokalplanområde 143 ved Stationsvej 3 - 7 i Brenderup.
Vedtægterne beskriver foreningens formål som hovedsageligt er, at passe de grønne områder og private veje internt i området.
Vedtægterne beskriver ligeledes medlemmer, kontingent, generalforsamling, bestyrelse, revision og regnskab m.m.
Forvaltningen finder vedtægterne i overensstemmelse med sædvanlig standard og foreslår en godkendelse af disse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

2015-006605-120150610070625.pdf
2015-006605-120150610070651.pdf
147. Ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af del af overdækket terrasse
Sagsnr.: 2014-012997
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af del af overdækket terrasse på ejendommen Strandstien 35. Der er på ejendommen opført et 10 kvm.  badehus med 6 kvm. overdækket terrasse i 2001. Landzonetilladelse fra 2000 fra Fyns Amt omfatter kun selve badehuset.
Teknisk Udvalg har i november 2014 givet lovliggørende landzonetilladelse til 4 kvm. overdækket terrasse. Det er efterfølgende konstateret, at overdækningen retteligt er 6 kvm.

Forvaltningen foreslår:

 • at der meddeles afslag til det ansøgte efter Planlovens §35, idet ejendommen er beliggende indenfor område udlagt til rekreativt formål i kommuneplanen med begrænsning på byggemuligheder

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er beliggende i landzone indenfor kommuneplanens rammeområde R.02.01. Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt formål med bestemmelse om, at der kun må opføres mindre  bygninger til brug for den (offentlige) rekreative anvendelse. Dog kan eksisterende huse genopføres i deres eksisterende lovlige omfang.

Der var på ejendommen frem til 2001 2 badehuse på henholdsvis 5 og 10 kvm. Fyns Amt behandlede i 2000 ansøgning om opførelse af 10 kvm. badehus med 4 kvm. overdækket terrasse, og gav i december 2000 landzonetilladelse. Amtet har i sin afgørelse betinget, at det nye badehus ikke opføres med den viste overdækkede terrasse.

I november 2014 har Teknisk Udvalg behandlet en ansøgning om lovliggørelse af 4 kvm. overdækket terrasse udfra tegning indsendt af ejer. Udvalget gav tilladelse til lovliggørelse af 4 kvm. I forbindelse med en sag på anden ejendom har det efterfølgende vist sig, at overdækningen på Strandstien 35 er større end 4 kvm. Ejer har herefter indsendt præciseret tegning, der viser en overdækning på 6 kvm., og søger om landzonetilladelse til de yderligere 2 kvm.

Indenfor området har kommunen i juni 2015 modtaget afgørelse i lignende sager fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor nævnet har omgjort tilladelser til større bygninger end 10 kvm., således tilladelserne er reduceret til 10 kvm.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

148. Slagplan for gennemførelse af stiplanens projekter
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog Stiplanen i april 2015 (se www.middelfart.dk/stiplan). Nu skal Stiplanens projekter gennemføres - de fleste af dem i løbet af de kommende 4 år (2015 - 2018), hvor til der er afsat 20 mio. kr.

Der er lavet en slagplan for gennemførelsen, og denne fremsendes til godkendelse i de to udvalg, hvorunder stiprojekterne hører: Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • at slagplanen med proces og tidsplan godkendes
 • at der udpeges politiske repræsentanter fra de to udvalg til at deltage i følgegrupper

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har lavet en slagplan (vedlagt som bilag) for gennemførelse af stiplanens projekter, der vil medføre en lang række trafikmæssige forbedringer for cyklende samt forbedringer af det rekreative stinet.

Slagplanen beskriver, på hvilken måde opgaven gribes an. Projekterne skal projekteres, evt. udbydes, der skal evt. ske forhandling med lodsejere, og projekterne skal gennemføres og formidles. Undervejs vil der ske involvering af lokaludvalg, borgere, lodsejere og andre. Lokalkendskab og lokale ideer til optimering af projekterne kan på den måde give forvaltningen værdifuldt input om f.eks. lokale forhold, der kan forbedre løsningen i det enkelte projekt. Samtidig vil man lokalt kunne følge med i projektet gennem f.eks. lokaludvalgenes formidling på hjemmesider, facebook m.m.

Særligt de større projekter skal der søges medfinansiering til. Der skal findes en hensigtsmæssig rækkefølge at udføre projekterne i, og i slagplanen beskrives kriterierne herfor.

Følgegruppe
Slagplanen beskriver, hvordan projekterne kan gennemføres i en proces, hvor der for hvert projekt eller gruppe af projekter sker en involvering af relevante parter i en følgegruppe, der følger projektet fra start til slut.

Dialogen i følgegruppen følges af en "politisk proceshjælper", udpeget af og blandt medlemmerne af hhv. Teknisk udvalg og Miljø- og energiudvalgt.

Tidsplan
Med vedtagelsen af Stiplanen vedtog Byrådet, at alle mindre projekter (under 500.000 kr.) udføres i årene 2015 – 2018, og at de større projekter (over 500.000 kr.) udføres i henhold til en besluttet rækkefølge, og i forhold til hvordan det lykkes at opnå ekstern finansiering.

Projekternes gennemførelse skal være effektiv i forhold til at "få mest for pengene". Projekterne samles derfor ud fra en række kriterier i forhold til projektets art, den geografiske placering i kommunen og økonomien i forhold til de afsatte budgetbeløb.

På baggrund heraf er der lavet en projektliste (vedlægges som bilag), der viser hvilke projekter, der søges gennemført det enkelte år. Afhængig af bl.a. hvordan det lykkes at få midler ude fra til projekterne, vil rækkefølgen af projekterne kunne blive justeret løbende.

Jf. projektlisten vil projekternes udførelse fordele sig således i forhold til lokalområder:

2015 - Røjle, Aulby, Vejlby, Kustrup og omegn (RAVKO) og Fjellerup-Harndrup
2016 - Ejby (by), Nørre Aaby, Middelfart og start på Kyststi
2017 - Båring, Fjelsted/Ejby, Gelsted, Kauslunde, Strib og Middelfart
2018 - Middelfart og rekreative forbindelser fortsat

Det bemærkes, at projekterne i 2015 er igangsat og følgegrupper for disse nedsat, med henblik på at nå at udføre dem i indeværende år. Udvalgsformændene for de to udvalg deltog i opstartsmøde med de respektive lokaludvalg i juni, og der er fastlagt 1. møde i følgegrupperne d. 13. august 2015.

Evaluering
Det foreslås at slagplanen inkl. metode for involvering og rækkefølge af projekter evalueres i udvalgene når 2015-projekterne er gennemført.

Økonomi:

Der er afsat ca. 20 mio. kr. til gennemførelse af stiplanens projekter i årene 2015 - 2018. Beløb fordelt på år og udvalg fremgår af slagplanen.

Høring:

Selve stiplanen har været i høring, og man har her kunnet indsende bemærkninger til projekterne i planen. Slagplanen for gennemførelse sendes ikke i høring, men har været drøftet kort med lokaludvalgene.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Teknisk udvalg - 18. august 2015


Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget godkendte proces og tidsplan. I udgangspunktet deltager udvalgsformanden i følgegrupperne.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget godkendte proces- og tidsplan.

I udgangspunktet deltager udvalgsformanden i følgegrupperne.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

LUKKEDE SAGER