Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 22. juni 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
22. juni 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

138. Lokalplan 159 for Skrillinge Strand
Sagsnr.: 2014-001867
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Orientering  om status for lokalplanlægning af Skrillinge Strand

Forvaltningen foreslår:

At lokalplanlægningen fortsættes suppleret med egentlig miljøvurdering

Sagsbeskrivelse:

Der blev tilkendegivet i forbindelse med vedtagelse af kommuneplan 2013-2015 i december 2015, at der skulle lokalplanlægges fpr Skrillinge Strand/Hestehaven når højspændingsledningerne blev nedtaget. Det blev de i forår/sommer 2014. Den efterfølgende lokalplanlægning blev indledt med en forudgående idefase, som blev offentliggjort i december-januar 2015.

Den efterfølgende lokalplanudarbejdelse har været behandlet i forhold til lov om miljøvurdering. Screeningen i forhold til lov om miljøvurdering vurderer, at der skal udarbejdes egentlig miljøvurdering sideløbende med lokalplanlægningen.

Alle planforslag skal screenes i forhold til lov om miljøvurdering. Denne afgørelse annonceres sideløbende ved offentliggørelse af planforslaget. Miljøvurderingen skal udarbejdes forinden lokalplanlægningen kan vedtages endelig. Der er ikke formål i at annoncere lokalplanen og efterfølgende afvente miljøvurderingen.

Miljøvurderingen igangsættes hurtigst mulig.

Økonomi:

Udgifter til miljøvurderingen afholdes i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Ingen. Afventer offentliggørelse af planforslag.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.
139. Lokalplan 161 - boliger på Færøvej
Sagsnr.: 2014-012916
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 161 og tilhørende kommuneplantillæg for boliger på Færøvej

Forvaltningen foreslår:

At planerne vedtages endelig, dog med ændret formulering for erhverv i boligområder(tilrettet standardtekst som efter planforslaget er udarbejdet) samt præcisering at selvstændige carporte må opføres med fladt tag, samt mindre formuleringsmæssige ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Kommune- og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger fra 16. april til 11. juni 2015. Der er i høringsfasen ikke indkommet indsigelser m.v. til planforslagene. Der er dog indkommet anmodning om uddybning af lokalplanens bestemmelser. Der ønskes bekræftelse på, at lokalplanens bestemmelse om levende hegn i skel ikke er til hinder for eksisterende fast hegn i skel. Det er meddelt, at lokalplanen ikke er til hinder for bibeholdelse af eksisterende faste hegn. Derudover er der spurgt ind til ordet principiel placering af vejadgang til området. Her er der meddelt, at vejadgangen til grundene både fra bygherre og kommunens side er ønsket placeret.

Odense Bys museer har i offentlighedsfasen orienteret om, at der ikke er fundet jordfaste fortidsminder i området. Selve brevet er videregivet til bygherren.

Lokalplanen giver mulighed for tre boliger med vejadgang til Færøvej. Da området i dag er beliggende i et offentlig område(sygehus) er der udover lokalplan udarbejdet kommuneplantillæg, som overfører området til boligområdet ved Færøvej.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kommune- og lokalplanforslag har været i offentlig høring i otte ugers offentlig høring. Handicaprådet og Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Bilag:

140. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation i forbindelse med lukning af Kappelsbjergvej
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

I henhold til "Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres en ny regnvandsledning med tilhørende brønde og bygværker for afvanding af området omkring det nye bycenter med rådhus i Middelfart.
Forvaltningen foreslår: 

    • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation. 
    • At der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedlagte ekspropriationsplan fra 
      Grontmij A/S, tegning nr. 43A dateret 19. juni 2015.

Forvaltningen foreslår:

Trafik- og vejafdelingen har fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en ekspropriation for etableringen af ny regnvandsledning fra Middelfart by og ud i Lillebælt.

Der skal pålægges en servitut på matr. nr. 405a, Middelfart Bygrunde, Søterritorium for ”Havn 2” projekt, 15r, Middelfart Markjorde, 15s, Middelfart Markjorde, 15u, Middelfart Markjorde og 15v, Middelfart Markjorde, Middelfart for sikring af ledninger, brønde, og bygværker under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 9. juni 2015
Økonomiudvalg 15. juni 2015
Byrådet 22. juni 2015

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 - sagen udsat. Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

2015-006224-743A.PDF

LUKKEDE SAGER