Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. juni 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. juni 2015 kl. 16:15
Tilstede:
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Allan Buch
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

129. Trafiksikkerhed 2015
Sagsnr.: 2015-001776
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

I budget 2015 er der afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejdet. Der ud over er der et restbudget fra 2014 på 56.000 kr. samt et restbudget fra 2013 på 292.000 kr.. Det samlede budget til trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 er såldes 1.348.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

At følgende trafiksikkerhedsprojekter udføres:
 • Færdiggørelse af 2-1 veje, Abelonelundvej og Søndergade
 • Forbedringer for cyklister i krydset Brovejen/Viaduktvej/Øster Hougvej
 • Forbedringer for cyklister i krydset Fruerhøjvej/Brenderupvej 
 • Trafiksikkerhedsanalyse af krydset Hessgade/Stationsvej/Behrendtsvej
 • Trafiksikkerhedsfremmende tiltag for udkørslen ved Gymnasiet
 • Trafiksanering af søndergade fra Vibyvej til Idrætsvej i Nørre Aaby
 • Kampagner

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har i 2014 og 2015 modtaget 25 henvendelser fra borgere, der ønsker konkrete trafiksaneringstiltag – typisk på veje nær deres bopæl. Den fulde liste for 2013-2015 indeholder nu 63 ønsker om konkrete trafiksaneringstiltag. Liste over henvendelser er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at udføre de nævnte projekter ud fra en samlet vurdering af hvor budgettet giver mest trafiksikkerhed for pengene sammenholdt med de henvendelser fra borgere, institutioner, lokaludvalg m.fl., som forvaltningen har modtaget i løbet af året.

Forbedringer for cyklister i krydset Brovejen/Viaduktvej/Øster Hougvej:
Forvaltningen foreslår, krydset forbedres for cyklister. Dette ved at anlægge svingbaner for cyklister samt ny cykelsti langs højresvingsbane på Viaduktvej. De foreslåede ændringer er på baggrund af trafiksikkerhedsanalyse udført af Rambøll i 2014.

Forbedringer for cyklister i krydset Fruerhøjvej/Brenderupvej
Forvaltningen foreslår, krydset forbedres for cyklister. Dette ved at anlægge en svingbane for cyklister samt bump før og efter krydset.

Trafiksikkerhedsanalyse af krydset Hessgade/Stationsvej/Behrendtsvej:
Forvaltningen foreslår, at der laves en trafiksikkerhedsanalyse af krydset Hessgade/Stationsvej/Behrendtsvej. Flere trafikanter er utrygge og usikre når de færdes i krydset i myldretiden. Krydset er kompliceret i sin form og der er ingen direkte oplagte løsninger for forbedringer af krydset.

Trafiksikkerhedsfremmende tiltag i udkørslen ved Gymnasiet:
Forvaltningen foreslår, der udarbejdes kampagnemateriale for trafikanterne i krydset. (Primært gymnasieelever og deres forældre) Kampagnematerialet skal ændre på trafikanternes holdning, således at både cyklister og bilister køre mere efter de gældende færdselsregler og tager større hensyn. Ud over kampagnematerialet arbejdes med ændring af skiltning og opstribning.

Trafiksanering af Søndergade fra Vibyvej til Idrætsvej i Nørre Aaby:
Forvaltningen foreslår, der udføres trafikchikaner på Søndergade. Der er sket to uheld indenfor de sidste 5 år og ifølge Nørre Aaby Lokaludvalg føler cyklister sig utrygge når de færdes på strækningen.

Kampagner
Forvaltningen forslår, Middelfart Kommune deltager i relevante kampagner.

Økonomi:

 

Projektpris
2-1 vej på Søndergade i Nørre Aaby fra Assensvej til Mikkel Bro80.000 kr.
2-1 vej på den resterende del af Abelonelundvej100.000 kr.
Forbedringer for cyklister i krydset Brovejen/Viaduktvej/Øster Hougvej650.000 kr.
Forbedringer for cyklister i krydset Fruerhøjvej/Brenderupvej148.000 kr.
Trafiksikkerhedsanalyse af Hessgade150.000 kr.
Trafiksikkerhedsfremende tiltag i udkørslen ved Gymnasiet75.000 kr.
Trafiksanering af Søndergade fra Vibyvej til Idrætsvej100.000 kr.
kampagner45.000 kr.
Samlet budget

1.348.000 kr.

 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Bilag:

130. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 22.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"Handicaprådet:

 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Bilag:

131. Budgetopfølgning pr 30. april 2015 Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2015-003008
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager opfølgningen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forventer et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Overskuddet fordeler sig med 2,0 mio. kr. vedrørende asfaltslidlag, hvilket skyldes at der i 2014 blev brugt 2,0 mio. kr. mere end budgetteret til udskiftning af slidlag end budgetteret. De resterende 1,5 mio. kr. er et forventet overskud vedrørende driften af entreprenørafdelingen. Dette overskud skyldes et forventet mindre forbrug til vintervedligeholdelsen.  

Økonomi:

Se vedhæftede bilag

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

132. Istandsættelse og vedligeholdelse af stier
Sagsnr.: 2015-006266
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelsen af Stiplanen blev det også besluttet, at der skal laves en vedligeholdelsesplan for stierne i Middelfart Kommune. Vedligeholdelsesplanen skal omfatte både de eksisterende stier og de kommende stier.

Målet med planen er at sikre, at den fremtidige vedligeholdelse af både eksisterende og af nye stier sker struktureret og med et ensartet serviceniveau for de forskellige stityper på tværs af Kommunen.

Trafik- og Vejafdeligen har kortlagt de eksisterende stier i kommunen. Der er et uensartet serviceniveau for vedligeholdelsen af de forskellige stityper.

Forvaltningen foreslår:

Til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen ønsker en drøftelse af det fremtidige serviceniveau for stierne i Kommunen, for at kunne færdiggøre oplægget til vedligeholdelsesplan.
 
Der er vedlagt 6 eksempler på offentlige stier til illustration af vedligeholdelseproblematikken. Eksemplerne er vedlagt som bilag. De øvrige eksempler kan ses i sagen med sagsnr. 2015-006266.Økonomi:

Ikke relevant.

Høring:

Ikke relevant.

Beslutning:

Udvalget vedtog, at der skal skabes et bedre overblik for så vidt angår omfang, økonomi af forskellige vedligeholdelsesmuligheder.

Bilag:

133. Indstilling af emner til Landsbypulje 2015
Sagsnr.: 2014-005487
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er i alt indkommet 22 ansøgninger til landsbypuljen, heraf søger 17 om støtte til renovering og 15 søger støtte til nedrivning. Som det fremgår af kortbilaget, er de jævnt fordelt over hele kommunen.

Vi har derudover gennemgået 112 tomme og ældre boliger langs med hovedvejene og jernbanen, ved at sammenkøre nyeste BBR data med kommunens digitale kort. Ud af disse bygninger fandt vi 23 relevante, som vi har taget kontakt til, heraf har fire indsendt ansøgning om nedrivning.

Forvaltningen foreslår:

-at der gives tilsagn til de 9 indstillede nedrivninger, med en støtteprocent på 100.
-at der gives tilsagn til at bruge det resterende støttebeløb og fordele det til de 4 forsamlingshuse, der har ansøgt om bygningsforbedringer.

Sagsbeskrivelse:

Efter at have gennemgået alle ansøgningerne, er de ejendomme udpeget, der har indsendt en gyldig ansøgning, samt opfylder kriterierne for at opnå støtte. De indstillede nedrivninger er alle beliggende i én af kommunens mindre byer eller langs en hovedvej eller jernbanespor. De indstillede bygningsforbedringer kommer alle et landsbysamfund til gode og er, udover at forskønne, desuden med til at sikre bevarelsen af et socialt samlingssted i lokalsamfundene.

Puljen har et samlet støttebeløb på 2,5 mio. Heraf er der brugt midler fra 2015 puljen på at opkøbe og nedrive Nørregade 16 og Rugårdsvej 97. Det giver et restbeløb på ca. kr. 1,8 mio.

Der indstilles hermed 9 ejendomme til nedrivning med en samlet estimeret pris på kr. 1,25 mio., som det fremgår af økonomiskemaet. Dermed er der et restbeløb på ca. kr. 520.000,-. Forvaltningen indstiller at restbeløbet fordeles på bygningsforbedringer af de 4 forsamlings- og foreningshuse, der har ansøgt. På nuværende tidspunkt giver restbeløbet en samlet mulig støtteprocent på ca. 40. Forvaltningen foreslår derfor, at drøfte bygningsforbedringerne nærmere med forsamlingshusene, med henblik på at afklare hvilke arbejder, der kan støttes. Det forudsættes at egenbetalingen er min. 25 % og at bygningensistandsættelserne styrker bygningernes bevaringsværdier.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

134. Eksprorprition af adgangsforhold til Østergade 13 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2015-003066
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

Der har været afholdt åstedsforretning på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart, den 24. april 2015.
Ekspropriationen vedrører ændring af overkørsler fra ejendommen til Hans Bangsvej.
Hans Bangsvej nedlægges og der bygges ny vej i forbindelse med byggeriet af rådhus og nyt bycenter.

Indsigelsesperioden er overstået, og der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af overkørslerne.

Forvaltningen foreslår:

At der træffes beslutning om ændring af adgangsforholdene på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart med matrikel nr. 12a Middelfart Bygrunde i henhold til vejlovens § 69, lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune afholdt den 24. april 2015 åstedsforretning med den berørte lodsejer.
Der er ikke opnået forlig med lodsejeren.

Lodsejeren gør indsigelse mod proceduren og hjemmelen til afholdelsen af ekspropriationsforretningen, da lodsejer mener, at det i den givne situation ikke er hjemmel i henhold til vejloven til at gennemføre ekspropriationen af indkørslerne.
Forvaltningen har drøfte indsigelsen med landinspektøren. Han er af den klare opfattelse at vejlovens ekspropriationsbestemmelser kan anvendes i denne situation. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke tages hensyn til indsigelsen, og sagen fortsættes som planlagt.


Lodsejers bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

Økonomi:

Erstatning og udgifter til ekspropriationen afholdes af budgettet for byggeri af nyt rådhus.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

135. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation i forbindelse med lukning af Kappelsbjergvej
Sagsnr.: 2015-006224
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til "Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres en ny regnvandsledning med tilhørende brønde og bygværker for afvanding af området omkring det nye bycenter med rådhus i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
 • At der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedlagte ekspropriationsplan fra Grontmij A/S, tegning nr. 43 dateret 1. juni 2015.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og vejafdelingen har fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en ekspropriation for etableringen af ny regnvandsledning fra Middelfart by og ud i Lillebælt.

Der skal pålægges en servitut på matrikel nr. 405a Middelfart Bygrunde, Middelfart for sikring af ledninger, brønde og bygværker under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 9. juni 2015
Økonomiudvalg 15. juni 2015
Byrådet 22. juni 2015

Beslutning:

Sagen udsættes.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

2015-006224-2Tegning TP-43
136. Forslag til lokalplan 148 Boligområde ved Kirkevej i Brenderup
Sagsnr.: 2012-007786
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen Kirkevej 16 i Brenderup (det tidligere Bromsmae). Planforslaget giver mulighed for etablering af et mindre parcelhusområde med ca. 13 parceller.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 148 for boligområde ved Kirkevej i Brenderup godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede i 2012, at den kommunale ejendom, der tidligere husede institutionen Bromsmae, skulle omdannes til boligområde i form af åben-lav bebyggelse.

Området er omfattet af kommuneplanramme B.06.11 for Brenderup Kirkeby. I henhold til rammebestemmelserne er området udlagt til boligformål i form af såvel åben-lav som tæt-lav. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området nærmest Kirkevej er desuden omfattet af lokalplan B45. Lokalplan B45 ophæves indenfor det område, der omfattes af lokalplanforslag 148. 

Forslaget til lokalplan åbner mulighed for åben-lav bebyggelse i  max 1 etage med udnyttet tagetage. Der stilles krav om at bebyggelsen af hensyn til solindstrålingen, så vidt muligt orienteres med øst-vest som dominerende længderetning. Der stilles desuden krav om at eventuelt solcelleanlæg skal være en integreret del af tag/facader. Der skal etableres grøft langs boligvejen til håndtering af regnvand fra vejen, mens regnvand på de enkelte parceller skal holdes på egen grund. I områdets nordlige del ligger en sø og et moseareal, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Søen og mosen indgår i områdets fælles friareal for det nye boligområde, dog med den binding at der ikke må ske tilstandsændringer af § 3 området (sø- og moseområdet) samt indenfor en 10 meter buffer herom.

Den internevej i området udlægges som privat fællesvej.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

I budgettet er der under anlægsprojekter i 2015 afsat 2 millioner til byggemodning og yderligere 2 millioner i 2017 samt indtægter på 900.000 kr. i 2015, -16 og -17.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes, skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

137. Forslag til lokalplan 162 for boligområde i forlængelse af Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-002428
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et nyt boligområde øst for Båring. Planforslaget giver mulighed for åben-lav bebyggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 162 for boligområde øst for Fynsvej i Båring godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2015, at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt parcelhusområde i Båring. Området omfatter del af matr. nr. 17a Båring By, Asperup, der tilhører landbrugsejendommen Middelfartvej 106 og del af matr. nr. 112, der ligger langs Bågøvej og er kommunalt ejet. Området ligger øst for Båring i forlængelse af Fynsvej.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for udstykning af ca. 20 parcelhusgrunde på mellem 900 og 1.000 m². I henhold til kommuneplanens rammer må bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage og i 6,5 meters højde og bebyggelse skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier i området. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med disse rammer. For at sikrer, at bebyggelsen tilpasses det forholdsvis kuperede terræn i området, er der stillet krav om at terrænforskelle over 1 meter, skal optages ved niveaudeling i bygningerne fremfor ved terrænregulering. 

Ved områdets udformning er der desuden lagt vægt på håndtering af regnvand fra vejarealerne samt afgrænsning af området med fælles levende hegn mod det omkringliggende landskab.

Ny bebyggelse tillades opført i blank mur eller med pudsede eller vandskurede facader og med tag i tegl, betontagsten, tagpap eller grønt tag. Tagene skal enten være saddeltag eller ensidig taghældning.

De interne veje i området udlægges som private fællesveje.
 
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring hos myndigheder, foreninger, naboer m.fl. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstillinger.

Bilag:

LUKKEDE SAGER