Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 14. april 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
14. april 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

118. Fordeling af handicapmidler 2015
Sagsnr.: 200701670
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Teknisk Udvalg skal endeligt godkende hvilke projekter der skal ydes støtte til fra handicprådspuljen 2015. Projekterne har været på dagsorden i handicaprådet, der er kommet med indstilling om forslag til støtte af 8 projekter

Forvaltningen foreslår:

at udvalget bestemmer hvilke projekter der godkendes

Sagsbeskrivelse:

I 2015 er der afsat 318.000 kr til støtte af projekter med særligt henblik på at sikre bedre forhold for borgere med handicap.
Der har været annonceret efter projekter hvilket har resulteret i 4 forslag. Efter drøftelse i handicapråd er der tilføjet yderligere 4 projekter så der foreligger samlet 8 projekter til vurdering.
Følgende projekter er foreslået:

Kajakklubben Strømmen

Handicapvenlig hæve anlæg til kajakker:                                                    10.000 kr.

Indslev – Tårup forsamlingshus

El oplukker på indgangsdør:                                                                    5.000 kr.

Humlemagasinet

Handicapvenlige stier                                                                            50.000 kr.

Fortov i Brenderup

Fortov mellem Plejehjem og bageri Middelfartvej 301:                                  50.000 kr.

Naturens dag

Tilskud til handicap tiltag ved arrangement                                                20.000 kr.

Kulturøen

Bedre tilgængelighed for borgere med handicap                                           50.000 kr.

Hjælpemiddeldepot       

Bedre tilgængelighed med døropluk (afventer Beredskabsbeslutning)               15.000 kr.

Offentligt rum

Bedre tilgængelighed i det offentlige rum (ramper, kantsten m.m.)                 118.000 kr.

Økonomi:

Der er afsat 318.000 kr i budget 2015 til handicapforanstaltninger. Forslagene giver samlet et5 forbrug på 318.000 kr. og disse bedes frigivet med udvalget beslutning om tildeling af midler til projekter.

Høring:

Forslag har været til høring i handicapråd den 26. marts 2015.

Beslutning:

Udvalget godkendte støtte til de foreslåede projekter.
119. Effektiviseringer vedr. budget 2016
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 4. maj 2015.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. maj 2015.

Beslutning:

Udvalget godkendte, at effektiviseringsforslagene sendes i høring.

Bilag:

120. Etablering af restaurant
Sagsnr.: 2015-003798
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Dispensation til etablering af restaurant på Nyvang 2.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation til etablering af restaurant på Nyvang 2

Sagsbeskrivelse:

Der er i december 2014 fremsendt ansøgning om etablering af restaurant på Nyvang 2. Restauranten ønskes placeres på Nyvang 2 med op til 150 siddepladser og hvis mulig drive-in del.

I henhold til bestemmelserne i lokalplan 29.08 skal området ved Nyvang anvendes til publikumsorienterede virksomhedstyper som udvalgsvarebutikker og udstillingsvirksomheder samt erhvervsvirksomheder i form af kontorer, lager- og engrosvirksomheder. Det ansøgte vurderes ikke at være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, hvorfor det ansøgte vurderes at kræve dispensation. Det ansøgte vurderes dog at være muligt på baggrund af en dispensation. Der er allerede beliggende en restaurant på Nyvang, ligesom der tidligere er givet tilladelse til grillkiosk i området.

Der ønskes etablering af drive-in del til restauranten. Afklaringen af dette afventer i første omgang eventuel dispensation til restaurantdrift på ejendommen. Der vil til denne del blive udarbejdet yderligere materiale, som redegøre for en hensigtsmæssig trafikafvikling i området. Etablering af drive-in vurderes ikke at kræve særskilt dispensation.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen foretaget naboorientering af ejere m.m. på Nyvang. Høring er afsluttet inden udvalgsmødet, der er dog den 8. april ikke indkommet bemærkninger til den ansøgte dispensation. 

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2015-003798-1SV_ Nyvang.msg
121. Endelig vedtagelse af lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 for Turbinehallen, Middelfart
Sagsnr.: 2012-001002
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 for Turbinehallen i Middelfart har været i offentlig høring i 8 uger og ønskes nu endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • at lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt med de ændringsforslag, der fremgår under afsnittet med Forvaltningens bemærkninger.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 29. september 2014 forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Turbinehallen på havnen i Middelfart. Turbinehallen er blevet indrettet til kontorformål og planerne skal åbne mulighed for yderligere byggeri i området.

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring, og i høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

Odense Bys Museer har oplyst, at de ikke formoder, at området rummer jordfaste fortidsminder, da arealet formodes at være kunstigt opbygget i forbindelse med anlæggelsen af havnen. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis de under anlægsarbejde støder på arkæologiske spor, skal arbejdet straks standses og museet skal kontaktes.

Museets bemærkninger bør ikke give anledning til ændringe af lokalplanforslaget. Bemærkningen er sendt videre til bygherre.

Bemærkningerne fra ADP bør give anledning til en række mindre justeringer af lokalplanen.

Det er en fejl, at der i indledningen til lokalplanen står, at området grænser op til ITW's bygninger mod vest. Bør rettes til erhvervshavnen i stedet.

Redegørelsen om naboarealernes anvendelse kan udbygges med oplysning om, at arealet nord for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 23.24 for "ny trafik havn", og at området i henhold til planen kan opfyldes. Desuden kan det oplyses, at arealet indgår som en del af søterriotoriet, der hører under erhvervshavnens havnegrænse.

Bemærkningen på side 17 om muligheden for faciliteter til anløb af lystbåde suppleres med henvisning til deklaration mellem ADP og Selfestate(ejer/nabo).

Afstandene i miljøscreeningen er behandlet efter de faktiske afstande, hvorfor der kun er tale om en trykfejl og ikke ændrer ved screeningsresultatet.

Bemærkning fra ITW om, at de ikke ønsker aktivitet indenfor lokalplanområdet, som kan medføre begrænsninger af deres virksomhed. Sagen har været vurderet i forhold til støj. Vurderingen fra miljøafdelingen er, at lokalplanen ikke forventes at medføre skræpede krav til ITW i forhold til i dag. Der ændres derfor ikke i planen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg: 7. april 2015
Økonomiudvalget 27. april 2015
Byrådet: 4. maj 2015

Teknisk Udvalg - 14. april 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2012-001002-104Museets bemærkninger
122. Lokalplan 160 for tæt/lav boliger ved Syrenvej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2014-012022
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 160 for tæt/lav-boliger ved Syrenvej i Nørre Aaby

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 160 indstilles godkendt med nævnte ændringer og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig vedtagelse.
 • At lokalplanen tilrettes med Handicaprådets anbefaling om at undgå plantevalg til gene for pollenallergikere.
 • At lokalplanen ophæver servitut om vejret mod at der udarbejdes ny servitut for sikring af Tunnelvej 2.
 • At museets bemærkninger indarbejdes i den endelige lokalplan.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 4. december 2014 til 29. januar 2015. Der indkom i perioden tre bemærkninger til lokalplanen. Handicaprådet anbefaler boliger i et plan, hvorfor formulering om udnyttelse af førstesal ikke er ønskelig. Bestemmelsen er dog fastholdt. Samtidig ønsker rådet ikke brug af græsarmering ift. gangbesværede. Lokalplanen stiller dog ikke krav om brug af græsarmering, hvorfor bemærkningen ikke medfører ændring af lokalplanen. Endelig ønsker de at lokalplanen tager hensyn til plantevalg ift. pollenallergikerne. Der indstilles, at der indføjes bestemmelse i lokalplanen om, at træsorter, som el, elm, hassel og birk bør undgås. Bestemmelsen vil blive medtaget i kommende lokalplaner.

Odense Bys Museer har gjort opmærksom på, at der ikke kan afvises at være jordfaste fund i området. Der er fundet fund både nord og syd for området. Lokalplanen suppleres med museets bemærkninger.

Tunnelvej 2 har i offentlighedsfasen gjort opmærksom på en deklaration over arealet, som giver Tunnelvej 2 vejadgang til Rønnevej via området syd for stiforløbet. Efter dialog med Tunnelvej 2 arbejdes der på at ophæve den oprindelige deklaration fra 26.07.60 mod udarbejdelse af ny deklaration, som klart præciserer vejadgang fra Rønnevej til Tunnelvej 2. Tunnelvej 2 er en mindre virksomhed, som har lager/værksted, der vejbetjenes via Rønnevej. Anvendelsen af det konkrete areal er i lokalplanforslaget ikke beskrevet nærmere, men vil med ændringen blive nævnt som vejadgang for de ejendomme syd for lokalplanområdet. Stiforløbet berøres ikke af ændringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicaprådet og Ældretrådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Planen er gennemgået i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes ikke at være nødvendig at udarbejde egentlig miljøvurdering. Afgørelsen har været annonceret og er ikke påklaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 14. april
Økonomiudvalg 23. april
Byråd 4. maj

Teknisk Udvalg - 14. april 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

123. Ansøgning om dispensation til altan udenfor byggefeltet.
Sagsnr.: 2015-003110
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

Ejer af Kystvejen 8F, 5466 Asperup, ønsker at etablere en altan med trappe til terræn, udenfor byggefeltet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddelelse afslag til det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Ejer ønsker at bygge en altan i 1. sals niveau på eksisterende bygning, men udenfor byggefeltet.
Altanen er på ca. 27m² inkl. trapper.
Alternativt ønskes altanen opført uden trapper, så den bliver ca. 18m².

Lokalplan nr. 92, der er gældende for ejendommen, beskriver følgende -
§7 stk. 2 at bebyggelse skal opføres inden for de viste byggefelter.
Altanen "hænger" udenfor byggefeltet.

Der er, som ejer beskriver i ansøgningen, givet tilladelse til mindre altaner ved øvrige sommerhuse i lokalplanen, i forbindelse med opførelsen.
Disse er dog placeret på nordfacaden ud mod vandet og generer dermed ikke udsynet eller helhedsindtrykket.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ønskede projekt ikke er foreneligt med lokalplan nr.92 §7.

Sagen har ikke været sendt i naboorientering.

Økonomi:

 • Ingen økonomi

Høring:

 • Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2015-003110-1Ansoegning.pdf
2015-003110-720150330093328920.pdf
124. Forslag om ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2015-003225
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Lokalplan 109 blev udarbejdet i 2008 og omfatter ejendommen på hjørnet af Fynsvej, Vandværksvej og Hovedvejen i Middelfart (Toyotagrunden). Baggrunden for planen var et ønske om at udlægge området til offentlige formål og placere et nyt fælles rådhus for den nye Middelfart Kommune samt brandstation. Planens formål er imidlertid ikke længere aktuelt, idet brandstationen er placeret andet sted i erhvervsområdet, ligesom der er truffet beslutning om at bygge det nye rådhus i midtbyen i Middelfart i stedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget om ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart offentliggøres i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 16. december 2013 at igangsætte planlægningen for et nyt bycenter inkl. rådhus i midtbyen i Middelfart. Samtidig traf udvalget beslutning om, at plangrundlaget for "Toyotagrunden" skulle ændres i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området.
 
Kommuneplanrammerne for området blev i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2013 ændret fra offentligt område til erhvervsområde, med de samme bestemmelser som naboarealet umiddelbart øst for lokalplanområdet. Området er således i kommuneplanen udlagt til kontor, lager, værksted, service og produktion samt butikker til særlig pladskrævende varer.

I henhold til planlovens § 33 stk. 1 pkt. 2 kan Byrådet beslutte at ophæve en lokalplan, når udviklingen inden for planområdet ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af §14 og § 19. Beslutningen kan først træffes, når Byrådet har offentliggjort et forslag - i minimum 8 uger - om ophævelsen.

Det vurderes at være hensigtsmæssigt at ophæve lokalplan 109, da den ikke længere er aktuel og i stedet i en overgangsperiode administrere efter kommuneplanens intentioner og rammer. Da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen helt konkrete ønsker om udnyttelse af grunden, vurderes det, at en ny lokalplanlægning af området bør afvente en nærmere afklaring af områdets disponering/anvendelse for ikke at udelukke nogen muligheder.  

Planforslaget om ophævelse af lokalplanen er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes ikke at være nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicaprådet og Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 14. april 2015
Økonomiudvalget 27. april 2015
Byrådet 4. maj 2015

Teknisk Udvalg - 14. april 2015
Godkendte forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indtilling.

Bilag:

125. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 22.10 til boligbyggeri på Fænøsund Haven, Middelfart
Sagsnr.: 2015-000956
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af 10 boliger på Fænøsund Haven - hvoraf de 4 nordligste opføres i én etage med en facadehøjde på 4 meter, de 2 nordligste huse placeres 12 meter fra nordskel.

Der søges om  dispensation fra Lokalplan 22.10, § 6, stk 1  § 6. Bebyggelsens omfang og placering
1.Bebyggelsen i delområde I og III skal opføres inden for de på kortbilag
2 viste byggefelter. (bilag)

Dispensationen søges til overskridelse af byggefeltet med 6 meter, der er placeret 18 meter fra nordskel, til opførelse af de 2 nordligste boliger, i en afstand af 12 meter fra nordskel.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår, at der gives dispensation fra Lokaplan 22.10, § 6, stk. 1, Byggefelt 18 meter fra nordskel, til at kunne opføre de to nordligste bygninger i en afstand på 12 meter i een etage med 4 meters højde.

Sagsbeskrivelse:

Der er efter nabohøring fremsendt revideret og tilrettet projekt. 

Oprindelig omfattede det ansøgte projekt opførelse af 10 fritliggende boliger i 2 etager med en højde på 7 meter over terræn, hvor hver bolig er sammenbygget med carport/udhus, hvorpå der etableres tagterrasse.

Ved nabohøringen -  på det først ansøgte projekt, er der indkommet en del bemærkninger og kommentarer, især vedrørende bygningernes højde samt afstanden til skel, set i forhold til overskridelse af byggefeltet.

Efter nabohøringen har bygherre fremsendt revideret projekt, hvor de 4 nordligste boliger ændres til én etagers bygnigner i 4 meters højde, der i opføres i samme stil og udtryk som de øvrige. 

Hele projektområdet, matr. nr. 9 fk Middelfart Markjorde, er omfattet af Lokalplan 22.10 område III, delområde 5.
I delområde 5 er der fastlagt 2 parallelle langsgående byggefelter, med en afstand på 18 meter til det nordligste skel.
Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor byggefelterne kan opføres bebyggelse i en højde på 12 meter, svarende til 4 etager. 
 
Tilladelse til opførelse af boligbebyggelse på de to nordligste parceller, ansøges opført i en afstand af 12 meter fra nordskellet, og dermed 6 meter udenfor byggefeltet, dette forudsætter, at der givesdispensation fra følgende bestemmelser: 

Lokalplan 22.10, § 6, stk 1§ 6. Bebyggelsens omfang og placering1. Bebyggelsen i delområde I og III skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. (Kortbilag 2 i lokalplanen) 

Såfremt der meddeles dispensation fra lokalplanen til overskridelse af byggefeltet, vil kommunen samtidig godkende byggeriet i forhold til tinglyst deklaration af 08.12.2006 om reduktion i byggemuligheder indenfor byggefeltet.
Middelfart Kommune er påtaleberettiget i forhold til deklarationen. (bilag)

Der er tidligere i 2013, givet dispensation fra Lokaplan 22.10, §6, stk. 1 -  til opførelse af enfamiliehuse med carporte/ udhuse, til overskridelse af byggefeltetet, med en afstand på 12 meter til nordskel og med en bygningshøjde på 5 meter i een etage. (2013-005425).

Økonomi:

Ikke relevant.

Høring:

Der er foretaget nabohøring ved første projektansøgning.
Ændret projekt sendes som orientering ud til berørte naboer.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indtilling.

Bilag:

2015-000956-2920150407120228222.pdf
2015-000956-3020150407120315102.pdf
126. Telependler i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-003195
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Teknisk Udvalg har bedt FynBus om at udarbejde et notat om en mulig indførelse af Telependlerordning i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At der træffes beslutning om, at ønsket om indførelse af Telependlerordningen indgår som en del af budgetforhandlingen for budget 2016
 • At der træffes beslutning om, at hvis ordningen indføres, skal afstandskriteriet være 2,5 km. til nærmeste stoppested/togstation
 • At Ungdomskort kun kan benyttes til Telependlerordningen,
 • At der ikke tilbydes Telependlerordning på tidspunkter, hvor der er bus en gang i timen.

 

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg har bedt Trafikselskabet FynBus om at udarbejde et notat om mulighederne for indførelse af en Telependlerordning i Middelfart Kommune samt et skøn over økonomien i en sådan ordning.

En Telependlerordning åbner op for, at elever til ungdomsuddannelser og pendlere til arbejde kan blive transporteret frem til tog eller bus, på tidspunkter hvor der ikke er anden transportmulighed.

Ordningen er en abonnementsordning, hvor man for en sammenhængende periode tilmelder sig de tidspunkter, hvor man har brug for transport. Desuden kræver ordningen, at man har enten et Ungdomskort eller et periodekort til bus/tog. Der er ikke mulighed for kontant betaling i denne ordning. Ved indførelse af en Telependlerordning, vil Ungdomskortet ikke kunne benyttes i Telebasis ordningen.

Hvis ordningen skal indføres, skal der ligeledes tages stilling til:

hvilke afstandskriterier der skal være til nærmeste knudepunkt ?
hvilke kort der kan benyttes ? 
hvor lang tid må man vente, hvis der kører anden transportmulighed ?

Økonomi:

I følge FynBus' notat, anslås Telependlerordningen at koste ca. 600.000 kr. ved indførelse af ordningen i områderne nord og syd for Nørre Aaby samt nord og syd for Ejby. Dette beror på erfaringer fra andre kommuner på Fyn.

Omkostningerne til en Telependlerordning kan ikke afholdes inden for det nuværende budget for kollektiv trafik.

Høring:

Hvis en Telependlerordning ønskes indført, vil der skulle ske en høring af forslaget.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

127. Køreplan 2015/2016
Sagsnr.: 2015-001525
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft sendt udkast til køreplan 2015/2016 i høring blandt Skolebestyrelserne, Ungdomsrådet, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd. Høringsperioden har været fra den 12. marts til og med den 7. april 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udkast til køreplan 2015/2016 godkendes. Køreplanen træder i kraft 10. august 2015.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i samarbejde med FynBus udarbejdet udkast til køreplan for 2015/2016.

Udkast til køreplan 2015/2016 indeholder få justeringer i minuttal for at opnå bedre forbindelse til tog og regionale busser.

Køreplanen har været sendt i høring i perioden fra 12. marts til og med 7. april 2015 hos Skolebestyrelser, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd.

Ved høringsfristen udløb er der indkommet 8 høringssvar.

Økonomi:

Udkast til køreplan for 2015/2016 kan holdes inden for det nuværende budget for kollektiv trafik.

Høring:

Der har været udsendt materiale til høring hos Skolebestyrelserne, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd.

Der er indkommet 8 høringssvar til udkastet fra Ældrerådet, Handicaprådet, Fjelsted Harndrup Skole, Båring Skole og Transportgruppen fra Fjelsted-Harndrup, Strib Skole, Ejby Skole og Hyllehøjskolen.
De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

128. Fodgængerfelter på strækninger
Sagsnr.: 2014-014256
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

Vejledningen for etablering af fodgængerfelter er ændret væsentligt. Derfor er der tidligere etableret fodgængerfelter på steder, hvor vi i dag ikke vil etablere fodgængerfelter, da de i bedste fald ikke medfører ændring i trafiksikkerheden, og i værste fald mindsker trafiksikkerheden.

Forvaltningen foreslår:

Til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Fodgængerfelter placeres, hvor der er, eller kan forventes, mange krydsende fodgængere, og hvor den tilladte hastighed er 50 km/t eller derunder.

I forbindelse med vejkryds/rundkørsler forventes i mange tilfælde fodgængere, som vil krydse vejene, og helt naturligt er derfor etableret fodgængerfelter i disse kryds. På strækninger er situationen en anden. Bilisterne kan ikke se, der sker nogen forandring i vejforløbet og forventer derfor ikke fodgængere eller fodgængerfelter. Risikoen er derfor større for, at bilisterne overser fodgængerfeltet og de krydsende fodgængere.

Den utryghed børn og ældre føler, når de skal krydse en vej, er med til at gøre dem mere opmærksomme. I visse situationer kan et fodgængerfelt skabe en falsk tryghed, da fodgængerne forventer bilerne vil stoppe, når de skal krydse vejen, men desværre er der flere biler, der overser fodgængerfeltet eller ikke respekterer fodgængerfeltet og stopper som de skal.

Undersøgelser viser, at et fodgængerfelt ikke synes at påvirke sikkerheden – hverken positivt eller negativt, om end enkelte fodgængerfelter fører til markante stigninger og i andre tilfælde reduktioner i den lokale forekomst af fodgængeruheld.
Generelt anbefaler forvaltningen, at fodgængerfelter på strækninger nedlægges, i takt med at afstribningen bliver slidt ned. Der vil dog være enkelte steder, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at bevare fodgængerfeltet. For eksempel er fodgængerfeltet på Viaduktvej ved Østre Skole helt i sin ret. Fodgængerfeltet benyttes primært af skolebørn, og både morgen og eftermiddag hjælper skolepatruljen børn med at krydse vejen. Yderligere er der opsat intelligente tavler, som fortæller bilisterne, at de skal køre langsommere på grund af krydsende skolebørn.

Fyns Politi har, på forvaltningens anmodning, udtalt sig om fodgængerovergange på lige strækninger og ikke signalregulerede kryds, samt foretaget en vurdering af bestående overgange, der ikke lever op til anbefalingerne i de nuværende vejregler.

Politiets udtalelse vedlægges.

Økonomi:

Arbejdet udføres indenfor driftsøkonomien.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte at følge politiets anbefaling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER