Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. marts 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. marts 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

104. Regnskabberetning 2014 for Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Teknisk Forvaltning har udarbejdet regnskabsberetning for 2014 for Teknisk Udvalgs område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2014 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Teknisk Udvalgs drift i 2014 udgør et overskud på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud fra tidligere år.

Fordelt på de fire politikområder er resultatet:
 • Vej- og Trafik: 3,3 mio. kr. Primært som følge af overskud i entreprenørafdelingen
 • Rekreativeområder: 0,1 mio. kr. Primært på grund af mange besøgende i Middelfart Marina
 • Bygningsvedligeholdelse: 0,36 mio. kr. Som skal ses i sammenhæng med et merforbrug i 2013.
 • Jordforsyningen: -0,11 mio. kr. Hvilket skyldes en periodeforskydning mellem årene.

Økonomi:

Se under sagsbeskrivelse og i vedlagte regnskabsberetning.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

105. Anlægsregnskab - Etablering af Sti fra Kingstrup til Ejby.
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Etableringen af cyklestien mellem Kingstrup og Ejby er afsluttet i 2014. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Etableringen af cyklestien mellem Kingstrup og Ejby er afsluttet i 2014.

Økonomi:

Byrådet bevilligede i september 5,7 mio. kr. til etableringen af cyklestien. Projekter er endeligt afsluttet i 2014 med en samlet investering på 5,671 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

106. Anlægsregnskab - Asfaltslidlag 2013
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der skal aflægges anlægsregnskab for asfaltslidlag 2013 i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

I 2013 var budgettet til asfaltvedligeholdelse samlet set på 9,6 mio. kr., heraf var de 4,5 mio. kr. givet som anlægsbevilling.

Økonomi:

Med budgettet for 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje. Herudover lå der en bevilling på driften. Der blev på anlægssiden gennemført vedligeholdelsesarbejde for samlet 5,316 mio. kr. Et merforbrug i forhold til bevillingen på 0,816 mio. kr. Merforbruget blev dækket ind ved, at der i 2014 blev givet en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af driftsmidlerne til asfaltvedligeholdelse i 2014.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

107. Anlægsregnskab - fremrykket bygningsvedligeholdelse 2013
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der blev i 2013 bevilliget midler til fremrykket bygningsvedligeholdse. Arbejdet er afsluttet i 2014, og der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i april 2013, at bevillige 4,6 mio. kr. til fremrykket bygningsvedligeholdese.
Midlerne blev prioriteret anvendt til følgende projekter
 • Udskiftning af tegltag Gelstedskole
 • Udskiftning af tag Ejby Skole
 • Udskiftning af tag Grøn Chili
 • Udskiftning af tag Børnehuset Mikkelsbro
 • Udskiftning af tag Multihuset Teglgårdsparken
 • Udskiftning af vinduer i SFO på Vestre Skole
 • Renovering af administrationsfløj Vestre Skole
 • Udskiftning af ovenlysvinduer Vestre Skole

Økonomi:

Der blev givet en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. De gennemførte projekter har samlet kostet 4,643 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

108. Anlægsregnskab - Udskiftning af broer i Middelfart Marina
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Udskiftningen af broerne i Middelfart Marina er afsluttet i 2014. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i september 2012, at der skulle påbegyndes en udskiftning af broerne i Middelfart Marina. Arbejdet blev påbegyndt i 2013 og afsluttet i foråret 2014. De gamle træbroer er udskiftet med nye betonbroer, der sikre en langere holdbarhed, samt en forventning om færre udgifter til vedligeholdelse.

Økonomi:

Der blev oprindeligt bevilliget 8,4 mio. kr. til renovering af 3 broer, samt udskiftning af 4 af broerne. Efterfølgende blev det konstateret, at det ville være hensigtsmæssigt at udskifte alle 7 broer til nye betonbroer. Byrådet gav derfor en tillægsbevilling på 3,55 mio. kr. i marts 2013. Det giver en samlet anlægsbevilling på 11,95 mio. kr. Bevillingen blev givet under forudsætning af at investeringen bliver afdraget over 25 år via driften af Marinaen.
Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 12,189 mio. kr. eller et merforbrug på 0,239 mio. kr. Merforbruget skyldes i det væsentligste, at man har måttet flytte de monterede standerere til el og vand. Standerne var oprindeligt monteret midt på broerne, men er efterfølgende flyttet ud til siden, hvilket giver bedre pasage muligheder for brugerne.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

109. Anlægsregnskab - Sikring af Kaj 6
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Sikringen af Kaj 6 i Middelfart er gennemført i 2014. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til bevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Der blev med budget 2013 bevilliget midler til etablering af en stenkastning ved Kaj 6. Den eksisterende spundsvæg var i meget dårlig stand og trængte til vedligeholdelse. Da kajen ikke længere anvendes som kajplads, blev det besluttet, at etablere en stenkastning i stedet.

Økonomi:

Med budgettet for 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til projektet. Ved gennemførelsen af liciatationen blev det konstateret, at projektet blev 0,8 mio. kr. dyrere som følge af øgede priser på granit. De 0,8 mio. kr. blev givet som en tillægsbevilling i 2014.

De samlede omkostninger til projektet løber op i 3,119 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2015-002232-5240053 Kaj 6.pdf
110. Fodgængerfelter på strækninger
Sagsnr.: 2014-014256
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

Vejledningen for etablering af fodgængerfelter er ændret væsentligt. Derfor er der tidligere etableret fodgængerfelter på steder, hvor vi i dag ikke vil etablere fodgængerfelter, da de i bedste fald ikke medfører ændring i trafiksikkerheden, og i værste fald mindsker trafiksikkerheden.

Forvaltningen foreslår:

Til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Fodgængerfelter placeres, hvor der er, eller kan forventes, mange krydsende fodgængere, og hvor den tilladte hastighed er 50 km/t eller derunder.  

I forbindelse med vejkryds/rundkørsler forventes i mange tilfælde fodgængere som vil krydse vejene, og helt naturligt er derfor etableret fodgængerfelter i disse kryds. På strækninger er situationen en anden. Bilisterne kan ikke se der sker nogen forandring i vejforløbet og forventer derfor ikke fodgængere eller fodgængerfelter. Risikoen er derfor større for, at bilisterne overser fodgængerfeltet og de krydsende fodgængere. 

Den utryghed børn og ældre føler, når de skal krydse en vej, er med til at gøre dem mere opmærksomme. I visse situationer kan et fodgængerfelt skabe en falsk tryghed, da fodgængerne forventer bilerne vil stoppe, når de skal krydse vejen, men desværre er der flere biler der overser fodgængerfeltet eller ikke respekterer fodgængerfeltet og stopper som de skal. 

Undersøgelser viser, at et fodgængerfelt ikke syntes at påvirke sikkerheden – hverken positivt eller negativt, om end enkelte fodgængerfelter fører til markante stigninger og i andre tilfælde reduktioner i den lokale forekomst af fodgængeruheld.
Generelt anbefaler Forvaltningen at fodgængerfelter på strækninger nedlægges i takt med at afstribningen bliver slidt ned. Der vil dog være enkelte steder, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at bevare fodgængerfeltet. For eksempel er fodgængerfeltet på Viaduktvej ved Østre Skole helt i sin ret. Fodgængerfeltet benyttes primært af skolebørn og både morgen og eftermiddag hjælper skolepatruljen børn med at krydse vejen. Yderligere er der opsat intelligente tavler, som fortæller bilisterne de skal køre langsommere på grund af krydsende skolebørn. 

Forvaltningen har anmodet Fyns Politi Vejteknisk Kontor om en udtalelse, om politiets generelle holdning til opretholdelse eller nedlæggelse af fodgængerovergange på strækninger.
Udtalelsen vil foreligge til udvalgsmødet.

Økonomi:

Arbejdet udføres indenfor driftsøkonomien.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Sag udsættes.

Bilag:

111. Evaluering af busruter til Middelfart og Dyrehaven Hindsgavl
Sagsnr.: 2014-004650
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med den nye skolereform der skulle træde i kraft fra august 2014, blev der i forbindelse med køreplanlægningen mulighed for at oprette nye busruter, der kører fra alle områder og ind til Middelfart by og videre til Dyrehaven Hindsgavl.

Teknisk udvalg besluttede på mødet den 13. maj 2014 at igangsætte et forsøg for skoleåret 2014/2015 med disse ruter. Der skal derfor ske en evaluering af ordningen nu, så den kan medtages i køreplanen for 2015/2016, hvis udvalget ønsker at fortsætte ruten endnu et år.

Forvaltningen foreslår:

 • At ordningen forsættes endnu et år, da ruterne er godt benyttet og der er meget positive tilbagemeldinger fra skoler og dagsinstitutioner på, hvad det har gjort for deres muligheder i undervisningen ved at gøre brug af både Middelfart by og Dyrehaven Hindsgavl.
 • At der tages kontakt til skolerne og børnehaven i Middelfart by, for en drøftelse af deres brug af ordningen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med den nye skolereform der skulle træde i kraft fra august 2014, blev der i forbindelse med køreplanlægningen mulighed for at oprette nye busruter, der kører fra alle områder og ind til Middelfart by og videre til Dyrehaven Hindsgavl og retur.  

Ruterne blev mulige, da der ikke længere var elever der skulle transporteres hjem kl. 12.00 og 13.00, som derved gav køreplantimer i overskud, i forhold til kommunens kontrakt på bustrafik.

Alle skoler og daginstitutioner samt alle øvrige der har lyst til at benytte ruterne, da de alle er åbne ruter, fik nu mulighed for at benytte afgange et par gange om ugen til og fra Middelfart. Ruterne har ankomst til Middelfart kl. 9.00 og afgår fra Middelfart lige over middag igen.

Skoler og institioner har taget godt imod muligheden og hovedparten af ruterne har været rigtig godt benyttet.

Rute 361: Fjelsted-Harndurp Skole, Regnbuen, Anna Trolle Skole, Brenderup Børnehave, Båring Skole og Båring Børnehus har benyttet afgangene med 75,25%

Rute 373: Børnehuset Chili, Børnehuset Nordlys og Solsikken har benyttet afgangene med 69,64%

Rute 374: Gelsted Skole, Børnehuset Mælkevejen, Ejby Skole, Børnehuset Egetræet og Ejby Private børnhave har benyttet afgangene med 77,22%

Rute 541: Nørre Aaby Skole, Børnehuset Nørre Aaby, Søstjernen, Nørre Aaby Realskole har benyttet afgangene med 89,87%

Rute 542: Hyllehøjskolen, Lillebæltskolen, Naturbørnehaven, Bakkehuset har været benyttet med 64,47%

Rute 405-Middelfart: Vestre Skole, Østre Skole, Nysgerrium har været benyttet med 19,30 %

Rute 405-Strib: Strib Skole, Kastatnieborgen, Bulderby, Stribonitten har været benyttet med 77.63%

Det har været svært at få skolerne i Middelfart by til at benytte ordningen, da de ønsker at have 2 klasser af sted ad gangen. Det kan busserne desværre ikke rumme, da der kun er 32 sidddepladser pr. bus, og alle elever og lærere skal sidde ned. Børnehaven Nysgerrium har ikke benyttet ordningen så meget pga. flytning til ny institution, men ønsker meget at gøre brug for muligheden i fremtiden.

Fra januar  2015 har rute 405-Middelfart kun haft 1 afgang om ugen, da behovet ikke var for 2 afgange. Den afgang der blev fjernet herfra blev benyttet på rute 361 i stedet, da der her var meget stor efterspørgsel, og der derved at 3 afgange om ugen for denne rute, frem til sommerferien. 

Af vedhæftede bilag kan læses nogle af de muligheder som skoler og instituoner har fået mulighed for, både i forbindelse med skolereformen, men også på grund af de nye busruter.  


Økonomi:

Udgiften til ruterne holdes inden for det nuværende budget, da det er køreplantimer der blev i overskud i forbindelse med skolereformen.

Høring:

Ingen høring på nuværende tidspunkt. Ruterne vil indgå i den samlede høring af køreplanen for 2015/2016, hvis det besluttes at videreføre dem.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Bilag:

112. Ekspropriation af adgangsforhold i forbindelse med rådhusbyggeri
Sagsnr.: 2015-001878
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

I forbindelse med byggeriet af det nye rådhus, er det nødvendigt at ekspropriere de nuværende adgangsforholdene til matr. nr. 12a Middelfart Bygrunde.

Der skal derfor træffes beslutning om, at igangsætte den nødvendige ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

 • At det politisk besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til Vejlovens § 69.

Sagsbeskrivelse:

I byggefasen med det nye rådhus- og butikscenter og deraf følgende etablering af forlængelsen af Havnegade, er det nødvendigt at ekspropriere de nuværende 2 kørende adgangsforhold for matr. nr. 12a Middelfart Bygrunde. 

På grund af niveauforskel mellem ny vej og ejendommen på matr.nr. 12a Middelfart Bygrunde, er det ikke muligt at bibeholde de to indkørsler, som i dag er fra ejendommen til Hans Bangsvej. Ligeledes vil de nuværende indkørsler også ligge for tæt på det nye lyskryds der etableres ved den nye vej, så det trafiksikkerhedsmæssigt vil blive for farligt.  

Efter endt anlægsarbejde vil der igen blive etableret en kørende adgang til ejendommen ved det nordlige skel ud mod den fremtidige rådhusbygning på Hans Bangsvej.

I hele anlægsperioden vil der være gående adgang til ejendommen.

Tidsplan for erhvervelse:

- Indkaldelse til åstedsforretning i dagspressen uge 13 (senest 4 uger før åstedsforretningen)
- Afholdelse af åstedsforretning uge 17
- Teknisk Udvalgs indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet den 9. juni 2015.

Økonomi:

Udgiften til ekspropriationen vil afhænge af en åstedsforretning. Udgiften vil afholdes af budgettet for rådhusbyggeriet.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
113. Dispensationsansøgning til 2 etager, Café Razz Havnegade 40
Sagsnr.: 2011-007729
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

Ejer af Café Razz ønsker at udvide eksisterende Café med en 1. sal.
Lokalplanen giver kun mulighed for byggeri i én etage med et etageareal på 250 m².

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling, til den ansøgte dispensation.

Sagsbeskrivelse:

Ejer ønsker at tilbygge en 1. sal på eksisterende bygning på ca. 235m², nyt samlet etageareal vil blive ca. 485 m².
Lokalplan nr. 23.25, der er gældende for ejendommen, beskriver følgende -
§6 stk. 1 at bebyggelse til erhversformål maksimalt må udgøre 250m² etageareal.
§6 stk. 4 at bebyggelse til erhversformål maksimalt må opføres i ét plan med en bygningshøjde på 7 m.

Bygningen vil efter tilbygning være i 2 etager, men vil ikke være højere end den tilladte maksimal højde på 7m.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ønskede projekt ikke er forenligt, med lokalplan nr.23.25 §6.

Ved en eventuel dispensation, vil ejer kunne forvente, at Middelfart Kommune, vil stille krav om etablering, af et antal P-pladser eller indbetaling til parkeringsfonden.

Sagen har været sendt i naboorientering, og der er indkommet 5 bemærkninger.
Alle indkommende bemærkninger er imod projektet. 

Økonomi:

Ingen økonomi.

Høring:

 • Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015

Beslutning:

Et flertal af udvalget bestående af Allan Buch, Flemming Worsøe og Ove Andersen besluttede, at meddele den ansøgte dispensation. Niels Bebe og Bo Juul Nielsen stemte imod, og begærede udvalgets beslutning standset, og sagen behandlet i Byrådet jf. Kommunestyrelseslovens §23.

Bilag:

2011-007729-30Bemærkninger.pdf
2011-007729-23Dok_02022015 090940.PDF
2011-007729-23skitse
2011-007729-23skitse nr. 2
2011-007729-23skitse nr. 3
2011-007729-23skitse nr. 4
114. Genopførelse af bygning på Bogensevej 50, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2014-006200
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Bogensevej 50 i Staurby søger om landzonetilladelse til at udskifte en af ejendommens længer med en ny bygning. Den nye bygning ønskes anvendt til erhvervsformål og til midlertidig beboelse, mens stuehuset renoveres.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles tilladelse til opførelse af den nye bygning.
 • At der meddeles tilladelse til midlertidigt at anvende den nye bygning til beboelse, mens stuehuset renoveres.
 • At der meddeles afslag til indretning af erhverv, idet det findes i strid med planlovens landzonebestemmelser at meddele tilladelse til nyetablering af erhverv i det åbne land.

Sagsbeskrivelse:

Bogensevej 50 i Staurby er en 4-længet gård, hvor de ældste bygninger er fra 1860´erne. Ejendommen er en beboelsesejendom med et grundareal på godt 5.000 m². Ejendommen ligger i landzone i landsbyen Staurby. Området er ikke landsbyafgrænset i kommuneplanen. 

Ejeren af ejendommen, Staurby ApS er i gang med at nedrive den ene længe, da denne er i meget dårlig stand. I stedet ønskes opført en ny længe i stil med stuehuset. Den nye bygning bliver på ca. 120 m² i grundplan og skal fremstå som 1 etages byggeri med udnyttet tagetage. Bygningen indrettes med køkken og 2 badeværelser. Det største rum, der evt. ønskes anvendt til foredragslokale, forventes at blive på 33 m².

Ejeren har endnu ikke besluttet sig for, hvordan bygningen præcist ønskes anvendt og søger derfor om tilladelse til følgende anvendelsesmuligheder: Foredragslokale, gårdbutik, lager, galleri, bed and breakfast og liberalt erhverv i form af f.eks. kontorfaciliteter og behandlerrum. Derudover søges der om tilladelse til midlertidigt at anvende bygningen til beboelse, imens stuehuset renoveres.

Forvaltningen har foretaget nabohøring af Bogensevej 48 og Bogensevej 52. Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboerne.

Opførelse af den nye bygning samt anvendelse af bygningen til erhverv og til midlertidig beboelse forudsætter landzonetilladelse. Da den nye bygning opføres som erstatning for den hidtidige længe, der er ved at blive nedrevet, er det forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at meddele landzonetilladelse til opførelse af den nye bygning.

Landzonebestemmelserne giver mulighed for at indrette erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger med henblik på at udnytte eksisterende bygningers værdi. Derimod gives der kun undtagelsesvist tilladelse til at opføre byggeri til brug for nyetablering af erhverv i landzone. Sådanne erhvervsbyggerier bør som hovedregel placeres i byzone, hvor tilgængelighed, bosætning og service er størst. Derfor bør der kun i overensstemmelse med konkrete retningslinjer for lokalisering i kommuneplanlægningen f.eks. i landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen, meddeles landzonetilladelse til opførelse af sådanne erhvervsvirksomheder. Forvaltningen kan således ikke anbefale, at der meddeles tilladelse til anvendelse af bygningen til erhverv.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med den ændring, at der meddeles tilladelse til indretning af erhverv.
115. Lokalplan 161 for tre grunde på Færøvej i Middelfart
Sagsnr.: 2014-012916
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 161 og tilhørende kommuneplantillæg til offentlig fremlæggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At planforslag indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Region Syddanmark har forespurgt om muligheden for at udstykke tre grunde fra en del af Middelfart Sygehus. Arealet er i dag ubenyttet og grænser op til Færøvej.

Økonomiudvalget godkendte at planlægningen kunne igangsættes 27. oktober 2014, hvorefter der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til udstykning af tre grunde. Udstykningen bliver 1 grund ud mod Færøvej og to grunde bagved, som vejforsynes af et koteletben til Færøvej.

Der gives i lokalplanen mulighed for boliger i et plan og maksimal 7 meter bygningshøjde samt en bebyggelsesprocent på 30.

Arealet er i kommuneplanen i dag en del af sygehuset og derfor udlagt til offentlige formål. Etablering af boliger vi kræve kommuneplantillæg. Arealet vil blive underlagt samme kommuneplanrammer som gælder for de eksisterende boliger på Færøvej.

Planforslagene udsendes inden mødet til udvalget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet høres i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforsalget.

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Planforslaget er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes ikke at være nødvendigt at udarbejde egentlig miljøvurdering.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

LUKKEDE SAGER

116. Ekspropriation