Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Teknisk Udvalg møde den 5. januar 2015

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
5. januar 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

95. Endelig vedtagelse af lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart
Sagsnr.: 2014-012728
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart ønskes endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

At forslaget til lokalplan 156 og kommuneplantillæg vedtages endeligt med de ændringsforslag, der fremgår af vedhæftede notat.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet fremlagde primo 2014 et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt butiks-, bolig- og rådhusbyggeri på den eksisterende rådhusgrund i Middelfart. Der er siden afholdt en projektkonkurrence og i efteråret 2014 valgte man et byggeprojekt for området tegnet af Henning Larsen Architects. Det valgte projekt afveg imidlertid på en række punkter fra det fremlagte forslag. Byrådet besluttede derfor den 3. november 2014, at sende et tilrettet lokalplanforslag og kommuneplantillæg i supplerende 4 ugers høring for at imødekomme Byrådets ønske om realisering af byggeprojektet.

I den første offentligheds periode indkom der 20 høringssvar, mens der i den supplerende høring indkom 11 svar.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag A og B
 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar kan ses i vedhæftede bilag C.

I forbindelse med detailprojekteringen af byggeriet sker der løbende tilretninger. Det har givet anledning til ønske om mindre justeringer af det lokalplanforslag, der var fremlagt i supplerende høring.

Udover de ændringsforslag, der har været fremlagt i supplerende høring foreslås følgende ændringer:
 • Gangforbindelsen mellem Østergade og Havnefronten anbefales optaget som offentlig sti (§ 5 pkt. 4).
 • Det præciseres at bebyggelsen mod Havnegade skal fremstå i varierende etager og at etageantallet skal aftage fra øst mod vest. (§ 7 pkt. 5)
 • Det sikres, at området mellem Havnegade 3 og den nye bebyggelse ikke anvendes til teknik- og affaldsskure o.lign (§ 7 pkt. 10)
 • Der åbnes mulighed for pudsede facader i tråd med øvrig bebyggelse i Østergade (§ 8 pkt. 2)
 • Byggefeltet justeres således, at den visuelle forbindelse mellem Østergade og Havnefronten ikke brydes af en bygningsdel. (Kortbilag 2)
 • Illustrationsplanen justeres i overensstemmelse med tilretningen af byggefeltet. (kortbilag 3)
I bilag D er alle de ønskede ændringsforslag til det oprindelige lokalplanforslag beskrevet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med de offentlige høringer af planforslagene. Se bilag C. Handicaprådet vil blive inddraget i detailprojekteringen..

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med de offentlige høringer af planforslagene. Se bilag C.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg: 5. januar 2015
Økonomiudvalget: 5. januar 2015
Byrådet: 5. januar 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

96. Indledende høring i forbindelse med VVM-undersøgelse for den nye jernbane over Vestfyn
Sagsnr.: 2014-014580
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med VVM-redegørelsen der skal udarbejdes for den nye jernbaneforbindelse over Vestfyn, er der i den indledende fase mulighed for, at borgere, trafikanter og andre interessenter kan komme med idéer, forslag og kommentarer til projektet.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes til Vejdirektoratet senest mandag den 5. januar 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At det vedhæftede forslag til brev til Vejdirektoratet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for ny jernbane over Vestfyn, er der i den indledende fase mulighed for, at komme med forslag og synspunkter vedrørende:

 • Alternative løsninger.
 • Særlige forhold i omgivelserne, man skal være opmærksom på.
 • Hvordan man kan begrænse eventuelle genevirkninger for omgivelserne.
 • Eller andet, som kan være relevant for undersøgelse.

Bemærkninger til ovenstående skal indsendes senest mandag den 5. januar 2015, hvorefter de vil indgå i det videre arbejde med VVM-undersøgelsen. Når der er vurderet på de enkelte forslag sammenfattes undersøgelsen i en VVM-redegørelse. Middelfart Kommune har anmodet om udsættelse på høringsfristen til den 8. januar 2015. Det har Vejdirektoratet accepteret.  

Når VVM-redegørelsen foreligger, vil der igen være en offentlig høring, hvor der er mulighed for at bedømme og kommentere. Denne høring forventes at finde sted i foråret 2016. 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til den indledende fase af VVM-undersøgelsen, hvor Middelfart Kommune stiller sig til rådighed med viden og kendskab til lokale forhold samt gør opmærksom på hvilke konsekvenser en sydlig løsning for jernbanen vil have for erhvervsområdet ved Ejby. 

Desuden gør forvaltningen opmærksom på, at der bør tages højde for en eventuel tredje lillebæltsforbindelse ved undersøgelse af en nordlig og sydlig løsning for jernbanen. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 5. januar 2015
Økonomiudvalget den 5. januar 2015
Byrådet den 5. januar 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller, at høringssvaret godkendes. Naturgasledningen nævnes, og ønske om en hurtig afklaring bliver nævnt som afslutning.

Bilag:

LUKKEDE SAGER