Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. november 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
11. november 2015 kl. 16:00
Tilstede:
John Kruse
Nicoline Damkjær
Ove Andersen
Kaj Johansen
Christian Martins Kromann
Paw Nielsen
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

50. 4. Budgetopfølgning pr. 30-09-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-002741
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Socialforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30-09-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 for Social- og Sundhedsudvalget viser et merforbrug på 9,016 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig på følgende måde med et merforbrug på 7,225 mio. kr. på borgerrådgivning, et merforbrug på 2,150 mio. kr. på området for tilbud og indsatser til voksne og ældre og et mindreforbrug på 0,359 mio. kr. på sundhedsområdet.

Ved budgetopfølgningen forventes budgettet at gå i 0 på forsørgelse.

De vigtigste afvigelser på driften er;

 • Merforbrug på hjælpemidler 0,700 mio. kr. som følge af engangsinvesteringer i nye hjælpemidler og teknologier til borgere, der deltager i projektet Teknologi I Øjenhøjde samt en meget dyr bilsag.
 • Mindreforbrug til afregning af kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet på 0,300 mio. kr.
 • Merforbrug på Handicap- og Psykiatriområdet på ca. 6,000 mio. kr. Merudgiften er opstået som følge af højere udgifter til støtte i eget hjem, merforbrug på området botilbud som følge af især én meget dyr enkeltsag, hvor en borger har behov for døgnbemanding med specialuddannet personale. Endvidere er der et lille mindreforbrug på dagtilbud.
 • Merforbrug på 0,825 mio. kr. til opstartsudgifter i forbindelse med hjemtagelse af opgaver, der hidtil har været løst af CKV.
 • Merforbrug på ældreområdet primært plejecentre på 2,300 mio. kr. som følge af få dyre sager, hvor borgere med komplekse sundhedsmæssige problemstillinger har haft behov for ekstra pleje.
 • Merforbrug på køkkenområdet på 0,350 mio. kr. som følge af de merudgifter, der har været i forbindelse med listeriafund i Elbokøkkenet i april og maj måned
 • Mindreforbrug på rusmiddelområdet på 0,500 mio. kr.
 • Mindreforbrug på sundhedsområdet primært sygeplejen på 0,359 mio. kr.

I forhold til anlæg forventes der et merforbrug 2,061 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførte overskud på flerårige anlægsprojekter. Tages der højde for overførte midler fra 2014, forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,126 mio. kr.

Der er udarbejdet en handleplan for merforbruget på Handicap- og Psykiatriområdet. Handleplanen præsenteres på udvalgsmødet 11. november 2015.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunene ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

51. Elbokøkkenet Årsregnskab 2014
Sagsnr.: 2015-000387
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 23. juni 2015 godkendt årsregnskabet for 2014. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisorpåtegning uden forbehold.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskab 2014 for Elbokøkkenet tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 23. juni 2015 godkendt regnskabet for 2015. Ligeledes har revisionen godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter. Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Resultatet for 2014 efter de omkostningsbaserede principper.

Regnskab 2014        Omkostningsbaseret       
Indtægter i alt            -23.129.306  kr.                 
Udgifter i alt                23.093.118  kr.                    
Resultat                          -36.188  kr.                           

Note:
Regulering af ferieforpligtigelsen  og forskydning af varelager indgår i det omkostningsbaserede regnskab. Større anskaffelser medtages fuldt ud i det udgiftsbaserede regnskab. I det omkostningsbaserede regnskab fordeles omkostningerne over flere år via afskrivning.

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet skal balancere, dvs. der hverken skal være over- eller underskud. Elbokøkkenet har i 2014 haft et overskud på 0,036 mio. kr. , svarende til 0,16% af omsætningen, hvilket er meget tæt på at ramme et budget i balance.

Økonomi:

Der henvises til sagsbeskrivelse.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

52. Takster madservice 2016
Sagsnr.: 2015-000387
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der er beregnet nye takster for 2016 til borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår:

 • At borgertaksterne for madservice 2016 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af budgetvedtagelsen skal taksterne for levering af madservice i eget hjem godkendes.

Prisen der opkræves må ikke overstige de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af ydelser. I 2015 er den fastsatte maksimumsgrænse for borgerens egenbetaling for en leveret hovedret på 50 kr. Maksimumstaksten for 2016 forventes forhøjet ved lov i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 10. september 2015 vedtaget nye priser for Elbokøkkenet i 2016. Nedenstående priser er ikke det samme som borgertakster. Eksempelvis opkræves der ikke en forhøjet takst på diætmad.

 

    Pris pr. 1.1.15  

   Pris pr. 1.7.15  

   Pris pr. 1.1.16   
 Hovedret almindelig

38,71

42,67

43,84

 Biret almindelig

10,19

11,23

11,54

 Hovedret diæt

50,94

56,14

57,68

 Biret diæt

10,19

11,23

11,54

Elbokøkkenets prisstigning pr. 1. juli 2015 skyldes fundet af listeria i april og maj 2015. Fundet af listeria medfører, at fødevarestyrelsen udstikker nye retningslinjer for køkkenet, så holdbarheden ændres fra 7 til 5 dage. Det betyder, at produktionen er lagt om og at borgerne får leveret mad 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen. Borgere får således friskere mad med begrænset holdbarhed (max. fem dage), og på sigt vil der blive arbejdet på at give borgerne øgede valgmuligheder.

Forvaltningen vil gå i dialog med Det Danske Madhus, således at der gives mulig for at levere mad 2 gange om ugen til de borgere i Middelfart Kommune, der har valgt Det Danske Madhus som leverandør. 

Forvaltningen har beregnet nye borgertakster for madservice i 2016

  2015         2016     
Hovedret  38,7539,85
Biret 10,2511,50
Levering pris pr. uge    49,0050,00

Økonomi:

De økonomiske konsekvenser af de forhøjede priser, som kommunen skal betale for madservice, og de øgede leveringsomkostninger er ikke på nuværende tidspunkt finansieret. Der forventes et merforbrug i 2016 på madservice på ca. 0,600 mio. kr. Forvaltningen afventer, om der bevilges ekstra penge til ældreområdet ved vedtagelsen af finansloven for 2016, inden der fremlægges et forslag til finansiering af en handleplan med henblik på at skabe balance i økonomien på kost- og ernæringsområdet.

Høring:

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 • Ældrerådet anbefaler, velvidende at udgifterne ved at få leveret mad udefra er en væsentlig omkostning for mange pensionister, taksterne for 2016. 
 • Handicaprådet er positive overfor de nye takster for madservice.  
Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
- Økonomiudvalget  30. november 2015
- Byrådet  7. december 2015

Beslutning:

Anbefales godkendt

Bilag:

53. Overtagelse af de socialpsykiatriske botilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017
Sagsnr.: 2015-009932
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Overtagelse af de socialpsykiatriske botilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til Byrådet, at Middelfart Byråd tager beslutning om, at Middelfart Kommune pr. 1. januar 2017 overtager driften af de 2 socialpsykiatriske tilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark

Sagsbeskrivelse:

Lovændringer betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode. Ændringerne betyder, at hvis Middelfart Byråd ønsker at overtage tilbud fra regionen pr. 1. januar 2017, så skal Region Syddanmark have besked om dette senest pr. 1. januar 2016.

Middelfart Kommune nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, som havde til formål at udarbejde en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlagde og vurderede fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune. Analysen pegede dels på en overtagelse af Teglgårdskollegiet og dels på, at det kunne være hensigtsmæssigt at overtage Teglgårdshuset i samme proces, idet de to tilbuds beliggenhed giver gode muligheder for samarbejde og synergi med kommunens eget tilbud Guldregnen. 

Teglgårdshuset er for nylig er ombygget efter Servicelovens §108(længerevarende botilbud) og drives efter denne paragraf. Det betyder, at Middelfart Kommune ved en overtagelse styrker sin forsyningsforpligtigelse i forhold til målgruppen, med et tilbud indenfor kommunen.

Socialforvaltningen har i samarbejde med Region Syddanmark tilvejebragt et grundlag for en beslutning i Middelfart Byråd om overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017.

Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud vil være budgetneutral for Middelfart Kommune, idet finansiering af driftsbudgettet sker via kommunens hidtidige udgifter til køb af pladser fra Region Syddanmark og ved salg af pladser til andre kommuner. Overtagelsen vil samtidig betyde, at tilbuddenes serviceniveau i højere grad kan harmoniseres med kommunens øvrige tilbud på området.

Overtagelsesbetingelser
Delingsaftalen udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 782 af 6/7 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og ældreboliger m.v.

I det omfang, at værdien af aktiverne overstiger passiverne, skal Middelfart Kommune kompensere regionsrådet i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Et aftaleudkast udarbejdet af Region Syddanmark viser, at der samlet for de to tilbud skal overtages langfristet gæld i størrelsesordenen 36,027 mio. kr.

Aftaleudkastet er udarbejdet på basis af regnskab 2014. Der skal ske en efterregulering i 2017 på baggrund af regnskab 2016. Der vil blive orienteret herom, når de endelige beregninger foreligger i 2017.

Aftaleudkastet viser, at Middelfart Kommune samlet overtager ca. 26,4 månedslønnede heltidsstillinger, heraf 2,7 decentrale administrative stillinger, 0,6 fuldtidsstillinger i overheadpersonale fra regionshuset samt 1 tjenestemand. Til tilbuddene er endvidere tilknyttet 16,5 timelønnede medarbejdere.

Teglgårdshuset
Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddets målgruppe på sigt vil være antalsmæssigt aftagende. Men pt. er der 1 borger på venteliste, hvilket indikerer, at der ikke på kort sigt vil være risiko for tomme pladser.

Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salg-barheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Teglgårdshuset drives efter Servicelovens §108 (længerevarende botilbud), hvilket betyder, at kommunen ved en overtagelse dels styrker sin forsyningsforpligtigelse og dels udvider kapaciteten med et tilbud i nærområdet i forhold til målgruppen.

Overtagelsespris og finansiering:
Region Syddanmarks umiddelbare opgørelse viser, at Middelfart Kommune vil overtage en gældsforpligtigelse på 23,112 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af Teglgårdshuset.

For yderligere detaljer om personale, aktiver passiver, kompensation samt hvilke kommuner som køber pladser på tilbuddet henvises til vedlagte aftaleudkast fra Region Syddanmark, Bilag 1.

Teglgårdskollegiet
Ved overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Hvis tilbuddets målgruppe udvides til at kunne omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi om en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle øvrige aktører som de unge er omgivet af. En udvidelse af målgruppen vil også styrke driftsgrundlaget og minimere risikoen for ledige pladser.

Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salg-barheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Overtagelsespris og finansiering:
Region Syddanmarks aftaleudkast viser, at overtagelsesprisen på Teglgårdskollegiet vil være 12,915 mio. kr.

For yderligere detaljer om personale, aktiver passiver og kompensation samt hvilke kommuner som køber pladser på tilbuddet henvises til vedlagt aftaleudkast fra Region Syddanmark, Bilag 2.

Opsummering
Region Syddanmark driver i dag Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet som et samlet tilbud, hvad angår anvendelsen og udnyttelsen af personalet. Baggrunden for dette er bl.a. en vurdering om, at der skal være mulighed for 2 nattevagters tilstedeværelse på Teglgårdshuset. Dette er muliggøres via samdrift. Endvidere gør samdriften hvert tilbud mindre sårbart i forhold til antal personaler, og endvidere kan faglige kompetencer udnyttes på tværs af tilbuddene. Der kan derfor grundlæggende været en fordel i at overtage begge tilbud samlet.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet.

Der henvises til vedlagte aftaleudkast for yderligere detaljer om de enkelte tilbud. Her er endvidere overtagelsesøkonomien mere detaljeret beskrevet.


Socialområdet i Region Syddanmark har den 5. november 2015 orienteret forvaltningen om, at man vil indstille til Regionsrådet, at Teglgårdskollegiet som følge af den meget lave belægning lukker med udgangen af januar 2016. Der er endnu ikke er truffet beslutning herom i Regionsrådet, hvorfor det er aftalt med Region Syddanmark, at Middelfart Kommune fortsat i sin behandling af sagen tager stilling til overtagelse af begge tilbud.

Økonomi:

Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud er budgetneutral for Middelfart Kommune. En overtagelse vil således ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Høring:

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Rådet meddeler i et høringssvar, at de er enige i beslutningen om at overtage Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet, da vi så har dem i kommunen, og det øger kommunens tilbud til sindslidende.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
- Økonomiudvalget 30. november 2015
- Byrådet 7. december 2015

Beslutning:

Anbefales godkendt

Bilag:

LUKKEDE SAGER

54. Orientering