Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 9. september 2015

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
9. september 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Christian Martins Kromann
Ove Andersen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

38. Halvårsregnskabet på Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2015-002741
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager halvårsregnskabet til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget har et korrigeret budget på 778,270 mio. kr. for 2015. Forbruget efter 1. halvår svarer til 48% af udvalgets samlede budget for året. Der forventes højere udgifter andet halvår på Borgerrådgivnings område, idet der er en forskydning i udgifterne mellem 1. og 2. halvår på handicap- og psykiatris område.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes der et merforbrug i 2015 på 7,0 mio. kr. Der sket en stigning i forhold til det forventede merforbrug fra 2. til 3. budgetopfølgning. Merforbruget fordeler sig både på Handicap-/psykiatriområdet og på ældreområdet, begge steder skyldes størstedelen af merforbruget få enkeltsager, hvor plejebehovet hos enkelte borgere er steget betydeligt. Samtidig er madudbringning til de ældre øget fra 1 til 2 gange om ugen, af hensyn til fødevaresikkerheden, hvilket medfører et merforbrug på køkkendelen. Noget af merforbruget modsvares af et mindreforbrug på sundhedsområdet. Merforbruget forklares yderligere i vedlagte notat.

Der vil blive udarbejdet en handleplan for merforbruget på ældreområdet, som præsenteres på udvalgsmødet den 9. september 2015.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandling
 - Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Handleplanen på plejecenterområdet blev gennemgået. Den eftersendes til udvalgets medlemmer.

Bilag:

39. Fordeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde § 18 2. runde 2015
Sagsnr.: 2015-007145
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Fordeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde (§18), 2. runde i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles 201.000 kr i 2. runde 2015

Sagsbeskrivelse:

Ifølge lov om Social Service skal Byrådet samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er to årlige ansøgningsrunder, januar og august.

Ansøgningerne er modtaget og behandlet i Social- og Sundhedsforvaltningen, og der foreligger indstilling fra administrationen.

Der er stor interesse for at søge midler til friviligt socialt arbejde, så det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger.

Økonomi:

Der resterer kr. 200.630 til udbetaling ved 2. runde 2015.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015

Beslutning:

Forslag til fordeling af midler godkendt med følgende ændringer:
 • Motion i Dagtimerne tildeles 20.000 kr.
 • Udviklingshæmmedes Landsforbund tildeles 10.000 kr.
 • Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse tildeles til mindfulness-kurser 15.000 kr.
 • Ældresagen tildeles 15.000 kr.

Bilag:

40. Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, sommeren 2015
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt, hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens elleve forebyggelsespakker.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning,
 • At følgende indsatser godkendes i forhold til de anbefalinger, der på nuværende tidspunkt ikke opfyldes:
  - At der på næste møde med Middelfart Handel gøres opmærksom på reglerne for salg af tobak til børn og unge under 18 år.
  - At der igangsættes løbende rådgivning om gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i skoler og dagtilbud.
  - At der fra 2016 i alle kommunale lokaler, som udlejes til andre, synligt fremgår gode råd om håndhygiejne og smitte.
  - At der i 2016 igangsættes en indsats i forhold til information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning og om hensigtsmæssig syge- og raskmelding ved smitsom sygdom
  - At den samlede strategi for rusmiddelområdet, som der er under udarbejdelse, dækker forebyggelsespakkens anbefalinger om, at forebyggelse og behandling af stofmisbrug er en del af den
    kommunale sundhedsindsats.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt, hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om en sundhedsfremmende og forebyggende indsats på såvel grundniveau som udviklingsniveau. Kortlægningen er sket i samarbejde med de respektive forvaltninger.
Den aktuelle kortlægning skal ses i en sammenligning med den første kortlægning af de ni pakker i foråret 2013 samt den første kortlægning af de to pakker om henholdsvis Overvægt og Stoffer i sommeren 2014. 
Sundhedsstyrelsens overordnede formål med forebyggelsespakkerne er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme borgernes sundhed.
Forebyggelsespakkerne kan bidrage til planlægning og prioritering af indsatser.
Byrådet har besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til anbefalingerne på grundniveau, hvorfor der overvejende fokuseres på grundniveauet i nærværende beskrivelse.Ovenstående grafer viser, at d
er siden den første kortlægning i 2013/14 samlet set er blevet arbejdet målrettet i Middelfart Kommune med forebyggelse og sundhedsfremme svarende til forebyggelsespakkernes anbefalinger. Ambitionen om at alle forebyggelsespakkers anbefalinger skal være opfyldt på grundniveau må siges at være nået med få undtagelser.
I praksis griber de forskellige pakker mere eller mindre ind i hinanden ligesom arbejdet med indsatserne på grundniveau og udviklingsniveau ofte gør det.
 
Der er fortsat et udviklingspotentiale på samtlige forebyggelsespakker, som kræver et vedvarende fokus også selv om den enkelte anbefaling er helt opfyldt = grøn søjle.
Her kan nævnes eksemplet med, at Middelfart Kommunes Sundhedspolitik har et fokus på KRAM-faktorerne, hvorunder "mad og måltider" naturligt indgår. Skoler og daginstitutioner har arbejdet med handleplaner på kost og bevægelse, så her er pakkens grundanbefaling opfyldt i forhold til, at der er en overordnet kostpolitik og en handleplan. 
Der er dog fortsat et udviklingspotentiale i at få handleplaner omsat til dagligdagen alle steder.

De anbefalinger på grundniveau, som ikke er opfyldt = rød søjle er følgende:

* På tobaksområdet er der ikke igangsat initiativer i forhold til at viderebringe information til detailhandelen, som understøtter budskaberne om regler for salg af tobak til børn under 18 år. Dette vil kunne understøtte, at detailhandelen forstår og bakker op om rationalet bag loven.   

* På hygiejneområdet rådgiver sundhedstjenesten ikke i forhold til de fysiske rammer i dagtilbud og skoler, men der er fokus på det, idet rådgivning vedrørende god hygiejne er under udarbejdelse. Endvidere har kommunen ikke, som anbefalet, et særligt fokus på information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning. Det gælder også i forbindelse med syge-/raskmelding og ved udlån af kommunens lokaliteter. Der er planlagt en indsats på området i 2016.

* På området stoffer kræves det, for at grundniveauet er opfyldt, at der skal være et specifikt indsatsområde på stoffer, som der var i den gamle sundhedspolitik på henholdsvis alkohol og tobak. Der arbejdes med en samlet strategi på Rusmiddelområdet i Middelfart kommune.

Udover ovennævnte er der en række anbefalinger på grundniveau, som endnu kun er delvist opfyldt = gul søjle. Det betyder at der arbejdes aktivt med et projekt, en konkret implementering eller på planlægning af en kommende indsats. Det er vigtigt, at de delvist opfyldte anbefalinger følges tæt, så man sikrer, at de er i proces.
For eksempel på tobaksområdet, idet en af anbefalingerne på grundniveau er, at børn og unge skal sikres totalt røgfrie miljøer/matrikler. Dette er ikke opfyldt for børnene i privat dagpleje. Der må fortsat ryges i private dagplejehjems tilstødende lokaliteter uden for åbningstiden, når blot der luftes ud, inden børnene ankommer.
Forskning viser imidlertid, at det ikke er muligt helt at eliminere de sundhedsskadelige stoffer fra tobaksrøg i et rygerhjem, hverken med grundig udluftning eller udluftningsanlæg, så derfor er børnene fortsat udsat for påvirkning for røg.

Kortlægningen, som er vedlagt i bilag til sagen, viser desuden, at kommunens sundhedsindsatser også har udviklet sig på udviklingsniveau. Det skyldes blandt andet, at arbejdet med grundniveau og udviklingsniveau i praksis kommer til at hænge tæt sammen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
- Skoleudvalget 8. september 2015
- Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015
- Økonomiudvalget 28. september 2015


Beslutning:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Indsatserne indstilles til godkendelse
Fraværende: Kim Lund


Beslutning:
Skoleudvalget 8. september 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Indsatserne indstilles til godkendelse
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning:

Taget til efterretning.
Indsatserne indstilles godkendt.

Bilag:

41. Revision af de forebyggende hjemmebesøg
Sagsnr.: 201002793
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Ordningen om forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og opefter gøres mere fleksibel.

Forvaltningen foreslår:

 • At der tilbydes besøg til udsatte borgere mellem 65 og 80 år
 • At der tilbydes tryghedsbesøg til nye borgere på 75 år

Sagsbeskrivelse:

Siden loven om forebyggende hjemmebesøg trådte i  kraft i 1980'erne, har kommunerne skulle tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover.
I 2010 blev loven ændret, således at kommunen kun skulle tilbyde et årligt besøg, og Middelfart Kommune har efterfølgende fået dispensation til at vurdere, om det ved nye 75 årige er aktuelt at tilbyde besøg igen efter et år, eller vi kan vente med at tilbyde besøg til borgeren fylder 78 år.

I forbindelse med ældrepakken i 2014 blev varslet en ændring af reglerne omkring forebyggende hjemmebesøg, og forligspartierne indgik en aftale i april 2015.
Aftalen indebærer
- en forhøjelse af aldersgrænsen for de forebyggende hjemmebesøg fra 75 til 80 år
- forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år
- "tryghedsbesøg" til alle 75 årige
- forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard
- fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet

Forebyggende hjemmebesøg skal tilbydes til borgere, som ikke har både personlig hjælp og praktisk bistand eller som bor på plejecenter.
I Middelfart kommune er der 1794 borgere på 80 år og derover, heraf bor 254 på plejecenter og 339 får både personlig hjælp og praktisk bistand. Det betyder, at 1201 borger på 80 år og derover skal have tilbudt forebyggende hjemmebesøg.
Der er 310 borgere på 75 år, hvoraf 289 er i målgruppen for et "trygheds"besøg.

Der er 1075 borgere på 76 til 79 år, hvoraf 72 bor på plejecenter eller har både personlig hjælp eller praktisk bistand.

Praksis de seneste år har vist
- godt 50 % siger ja tak til besøg
- af de nye 75 årige har det været sundhedskonsulenternes vurdering, at knap halvdelen kunne have gavn at et besøg igen efter et år, medens halvdelen først har fået besøg igen som 78 årige.

Forslag til, hvordan tilbuddet skal se ud fremover

Tilbud til særligt udsatte borgere på 65 år og opefter, det kan være
- borgere, som har mistet ægtefælle/samlever
- borger, hvis ægtefælle er kommet på plejecenter
- borgere, som har været førtidspensionister og overgår til pension
- borgere med intet eller begrænset netværk
- borgere, som afsluttes i socialpsykiatrien, og som vurderes at være sårbare
- borgere med kommunikationsbarrierer pga nedsat syn eller hørelse
- borgere med nedsat fysisk funktionsevne

"Tryghedsbesøg" til alle nye 75 årige. Hvis borgere vurderes til at være udsat, tilbydes besøg igen efter et år, ellers tilbydes først besøg igen, når borgeren bliver 80 år.

Årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere på 80 år og derover.

Ændringen betyder, at cirka 150 besøg årligt til 78 og 79 årige skal omlægges til besøg til særligt udsatte grupper.

Økonomi:

Aftalen mellem forligspartierne indebærer ingen besparelse, men udelukkende en omlægning af besøg.

Høring:

Sagen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet kan udtale støtte til forslaget. De undrer sig lidt over, at besøgene hos borgere på plejehjemmene ikke kan klares af centerets personale, som har den daglige kontakt med beboerne. Men alt i alt er forslaget udtryk for en fornuftig og passende fleksibel udvikling af den hidtil kendte model.
Forvaltningen bemærker hertil for en ordens skyld, at der ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere på plejecentrene.

Handicaprådet synes, at det er godt, at man gør ordningen mere fleksibel og sikrer, at man får de udsatte borgere mellem 65 og 75 år med. Det er vigtigt at sikre, at man får fat i dem, som virkelig kan have stor gavn af dette tilbud.

Behandlingsplan
- Social- og Sundhedsudvalget den 9. september.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
42. Skolesundhedsprofiler overgår til drift pr. august 2015
Sagsnr.: 2014-004750
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Redskabet skolesundhed.dk har været anvendt på skolerne i samarbejde med sundhedsplejerskerne i en projektperiode på 3 år, og overgår fra projekt til drift pr. august 2015.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolesundhedsprofiler er et elektronisk spørgeskema, der har været afprøvet i et tværfagligt samarbejde mellem skoler, sundhedsplejersker og Sundhedsafdeling i en projektperiode på 3 år. Skolesundhedsprofilerne har vist sig at være et solidt fagligt redskab, der understøtter de gode lærings- og udviklingsmuligheder, ved at sætte fokus på sundhed og trivsel. Ved at anvende skolesundhedsprofilerne opnås stor viden om elevernes dagligdag og trivsel – herunder helbred, sundhedsvaner, sociale relationer og undervisningsmiljø. Resultaterne anvendes som et tværfagligt dialogredskab, og kan danne baggrund for indsatser, der forbedrer og styrker børn og unges trivsel og sundhed i dagligdagen. Derudover laves der statistikker, så udviklingen i elevernes sundhed og trivsel i Middelfart Kommune kan følges.

Fra skoleåret 2015/16 besvares skolesundhedsprofilerne af elever i 0., 4. og 8. klasse i offentlige og private skoler i Middelfart Kommune. Således opnås viden om elevernes sundhed og trivsel både på ind-, mellem- og udskolingstrin. Sundhedsplejerskerne bruger skolesundhedsprofilerne til at målrette og kvalificere de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, der varetages i 0. og 8. klasse. Derfor besvares skolesundhedsprofilerne i 0. og 8. klasse på individniveau. Klasseteamet kan ikke se individdata, men får resultater på klasseniveau. Eleverne i 4. klasse besvarer skolesundhedsprofilerne anonymt. Det betyder, at klasselærer og sundhedsplejerske kan se resultater af besvarelsen på klasseniveau, hvilket er med til at målrette og kvalificere det tværfaglige samarbejde, der sigter mod at styrke elevernes sundhed og trivsel. Ved at få svar fra eleverne i 4. klasse er der mulighed for at forebygge mistrivsel og igangsætte tiltag inden udskolingen.

Resultaterne fra skolesundhedsprofilerne skal fremadrettet linkes op til Handleguiden. Handleguiden er et tværfagligt redskab, der sætter fokus på børne- og ungefællesskaber. Her er det fagpersonerne omkring børnene, der udfylder trivselsskemaer, og igangsætter interventioner, hvis det vurderes, at et barn/ung ikke trives. Ved at koble viden fra skolesundhedsprofilen og handleguiden, får man både elevernes og lærernes ”stemme”. Sigtet med koblingen er, at kvalificere og målrette forebyggende tiltag, inden eventuelle problemer får konsekvenser for elevernes dagligdag.

Fra efteråret 2015 vil skolesundhed.dk fungere som IT-platform for besvarelse af Undervisningsministeriets Trivselsundersøgelse, undervisningsmiljøvurderingen hvert 3. år og skolesundhedsprofilerne for de valgte klassetrin. Det betyder, at personalet omkring eleverne fremadrettet kun skal forholde sig til én fælles platform, når de 3 ovennævnte spørgeskemaer skal besvares.

Skolesundhedsprofilen vil fortsat være forankret i Sundhedsafdelingen, og praktiseres i tæt samarbejde med Børne-, Unge- og Familieforvaltningen, ligesom det har gjort i projektperioden. På hver skole er der udpeget en kontaktperson, der skal fungere som lokal ressourceperson for skolesundhedsprofilerne.

Økonomi:

Opgaven løses indenfor den nuværende ramme.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
- Skoleudvalget 8. september 2015
- Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015


Beslutning:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Beslutning:
Skoleudvalget 8. september 2015
Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning:

Taget til efterretning
43. Godkendelse af Rammeaftale 2016
Sagsnr.: 2015-000964
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2016 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Ændringen betød, at kommunerne overtog koordineringsansvaret vedrørende de årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionerne. I praksis betød lovændringen, at Rammeaftalen blev erstattet  af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale på området.

Der er nu åbnet mulighed for, at Udviklingsstrategien og Styringsaftalen fremadrettet kan sammenskrives i en Rammeaftale med samlet godkendelse senest 15. oktober. På den baggrund fremlægges en samlet Rammeaftale for 2016 til godkendelse.

Rammeaftalens overordnede ambition
Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Det tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien for 2016 bygger videre på det gode samarbejde, som de syddanske kommuner og regionen har demonstreret gennem de seneste år. Den rehabiliterende/habiliterende tankegang er omdrejningspunkter for kommunerne og regionens udvikling på det specialiserede socialområde. Med den rehabiliterende indsats og de grænser de økonomiske rammer sætter, er der blevet etableret stor fokus på metode og effekt. for at udnytte ressourcerne således, at alle borgere får den hjælp de har brug for, er det nødvendigt at vide, hvilke metoder og indsatser, der har størst effekt. Der vil derfor være øget fokus på evidens og resultatdokumentation i de kommende år.

Initiativer i Udviklingsstrategien

Rapport om metoder i botilbud(udarbejdet af SFI)
KKR og Socialdirektørforum har i februar 2015 offenliggjort en rapport om metoder i botilbud for handicappede og sindslidende. Rapporten er udarbejde at Socialforskningsinstituttet. Rapporten rejser en række spørgsmål om metodeanvendelse, evidens og effekt, som i 2015 og 2016 vil være med til at sætte dagsordenen for metodeanvendelse på kommunale og regionale tilbud

Samspil og styring
Projektet Samspil og styring på det sociale område har fokus på, at kommunerne en gang i hver valgperiode, dvs. 1. januar 2017 i indeværende valgperiode, kan overtage sociale tilbud drevet af Region Syddanmark. Samspil og styring bliver et fokuspunkt i 2016 idet beslutninger om overtagelse af tilbud vil betyde forberedende arbejde i de enkelte kommuner, men også foranledige fælles strategiske beslutninger på tværs af kommunegrænser om eventuelt samarbejder vedr. tilbud.

National Koordination - Temaer i 2016
På baggrund af evaluering af kommunalreformen er der i Lov om Socialservice tilføjet National Koordinationsstruktur som Socialstyrelsen står for. Strukturen skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særlige komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser for på sigt at skabe et nationalt overblik over det mest specialiserede socialområde og det mest specialiserede specialundervisningsområde.

Socialstyrelsen har mulighed for at melde temaer ud, som der skal være specielt fokus på. 1. november 2014 meldte Socialstyrelsen således følgende temaer ud;
 • Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Børn og unge med alvorlige synsnedsættelser

Da lovgivningen er ny, skal kommunerne først give tilbagemelding på temaerne 1. marts 2016. Socialstyrelsen har allerede meldt ud, at spiseforstyrrelser bliver et tema, som skal have specielt fokus i 2017 aftalen. Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt yderligere temaer ud for 2017.

Kompetenceudvikling
På baggrund af et projekt på tværs af KKR, Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum er der i januar 2015 blevet afholdt Round table møde mellem socialområdet, sundhedsområdet og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Der er blevet udarbejdet et kompetenceoplæg og et fælles strategisk grundlag, som skal sikre, at uddannelse og kompetenceudvikling fremadrettet har fokus på at udvikle medarbejdere og kommende medarbejdere til at blive aktive medspillere i et paradigmeskifte, hvor velfærd har været noget, som medarbejderne har leveret til borgerne, til at være noget, som medarbejderne skal skabe sammen med borgerne og mange andre. Der vil således i projektet være fokus på udvikling af efteruddannelser, grunduddannelser og praktikforløb til at møde fremtidens udfordringer. Det er ikke en hverken let eller kortvarig proces, og kompetenceprojektet vil derfor være en vigtig indsats i 2016.

Vidensdeling
Vidensdeling og synliggørelse af resultater giver god mening, men det betyder ikke, at det altid er nemt. I hverdagen glemmer man ofte at afsætte tid til dialog, gode historier og vidensdeling. For at understøtte udvikling af vidensdeling vil der i 2016 blive afholdt 3-4 tværkommunale/regionale workshops. Strategisk arbejdsgruppe vil være tovholder på projektet og tage fat i kommuner/region, hvor der er igangsat gode projekter eller hvor der er erfaringer, som andre kan lære af. Der vil blive planlagt temadage med fokus på vidensdeling.

Endvidere omtales følgende områder i udviklingsstrategien;

Socialtilsyn
Tendenser og behov på områderne voksne, børn og unge og forebyggelse
Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Tilsyn med udviklingshæmmmede lovovertrædere

Der henvises til aftalen for nærmere beskrivelse af ovenstående.

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger på området.

I Styringsaftalen for 2016 vil kommunerne og Region Syddanmark sætte fokus på en række temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne. Der er for 2016 udpeget følgende temaer;

Styring af udgifterne
Der er et ønske om, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der skal være fokus på udgiftsniveauet og på løbende øget effektivisering af eksisterende tilbud. Der vil blive lavet analyse og beskrivelse af udvalgte udgiftsområder, hvor der måtte være risiko for stigende udgifter. Hvis områderne tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

Koordinering af kapacitetsudviklingen
Kommunerne og regionen vil løbende følge kapacitetsudviklingen og udnyttelsen af eksisterende tilbud med henblik på at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel af pladser på området. Der vil løbende blive indberettet data såsom belægningsprocenter på tilbud omfattet af aftalen. Dette skal sikre, at der ikke opstår en situation, hvor et tilbud får stort underskud på grund af underbelægning, som så efterfølgende skal dækkes af kommuner, som har borgere på tilbuddet.

Sikring af effektiv drift
Styringsaftalen skal medvirke til at sikre en effektiv drift af de sociale tilbud omfattet af aftalen. Den enkelte udbyder er forpligtet til løbende at tilpasse driftsudgifterne på tilbud med vigende belægning. Ved oprettelse af nye tilbud og pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunen i så god tid som muligt orientere udbyder om dette. Igen for at give udbyder mulighed for at tilpasse kapacitet og driftsudgifter til efterspørgslen.

Styringsaftalen indeholder endvidere retningslinjer for lukning af tilbud, oprettelse af tilbud og pladser, ændring af takster og kapacitet i aftaleperioden, ændring af kapacitet ved årsskifte, overtagelse af tilbud fra region/kommune og en omfattende redegørelse for takstprincipper(beregning af takster) på området.

Der henvises til aftalen for nærmere beskrivelse af ovenstående.

Økonomi:

Godkendelse af Rammeaftalen for 2016 medfører i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, idet aftalens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2016, eksempelvis i form af afsatte midler til betaling for borgere placeret på tilbud under Rammeaftalen i andre kommuner, midler til diverse abonnementsordninger m.v.

Høring:

Høring af Handicaprådet;
Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen.

Høring af Ældrerådet;
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling;
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
- Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015
- Økonomiudvalget 28. september 2015
- Byrådet 5. oktober 2015

Beslutning:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
Indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Beslutning:

Indstilles godkendt.

Bilag:

44. Orienteringssag - Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2015-009308
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er blevet revideret i 2014 og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange. Der gives på den baggrund en opfølgende orientering om sagsbehandlingsfrister indenfor Social og Sundhedsudvalgets område

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange i 2014. I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer f.eks., at ansøgninger om hjælp efter sociallovgivningen er fastsat efter § 3 stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration.

Sagsbehandlingsfristerne er på Middelfart Kommunes hjemmeside, hvor de er synlige og tilgængelige for borgere og andre. De gældende frister vedlægges som bilag til sagen.

På Borgerservice og Ydelsesområdet er alle frister overholdt med undtagelse af "Ansøgning om lån til indefrosne ejendomsskatter", hvor fristen er 2 uger. Dette skyldes manglende kompetencer på området i boligadministrationen, hvilket der er lavet en kompetenceudviklingsplan på. Forventes dermed overholdt i 2016. Erfaringer fra indførelse af digitale ansøgninger på Kontanthjælpsområdet har været positive og bidraget til overholdelse af frister.

To områder er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. maj 2015. Det er Ansøgning om Delpension og Ansøgning om Begravelseshjælp. Dermed udgår disse frister.

På Handicap og Psykiatriområdet har sagsbehandlerne haft svært ved at nå at behandle sagerne indenfor de fastsatte frister. Det skyldes primært udskiftning i personalegruppen, hvor nye medarbejdere endnu ikke har fået indarbejdet sagsgange. Derudover har der ligget et stort arbejde i at oprette og lære at håndtere sager elektronisk og efter Voksenudredningsmetoden. Det forventes, at samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force, samt ansættelse af en faglig koordinator vil fremme en mere optimal sagshåndtering med overholdelse af frister til følge.

Indenfor Hjælpemiddelområdet overholder vi sagsfrister på hastesager, biler og kropsbårne hjælpemidler.

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligsager og børnesager overholder vi ikke fristerne på. Ingen sager er dog ældre end fra 2015. Sagsgangene er ofte lange på f.eks. elkøretøjer og elektriske kørestole, da der skal ske hjemmebesøg, flere afprøvninger og tilretninger med borgere og producenter. Specielt boligssager tager væsentligt længere tid end 4 måneder, da der ofte er mange aktører ind over sagen, så som Planafdeling, private håndværkere, producenter af hjælpemidler m.v.

For at optimere arbejdsgange arbejder vi på mere effektiv dokumentation hos hver enkelt terapeut. Terapeuterne bruger i højere grad speciallæger og andre fagfolks vurderinger, da der derved kan ske en hurtigere afgørelse, end hvis der skal et hjemmebesøg til.
For at undgå, at en borger modtager flere forskellige ydelser fra kommunen som overlapper hinanden, bruger vi i højere grad afprøvning af elkøretøjer fra vores depot, så vi sikrer, at et bevilliget hjælpemiddel ikke står hos borgeren og ikke bliver brugt. Dette gør dog sagsgangen længere, men sikrer at borgeren får det rigtige hjælpemiddel og at det bliver brugt hensigtsmæssigt.

Ansøgning om hjælpemidler arbejder vi på at digitalisere fra 2016, da det samtidigt er en del af KL´s digitale bølgeplan for 2016. Dette vil sandsynligvis gøre sagsgange mere effektive og borgerne vil have mulighed for at medsende deres supplerende oplysninger med det samme, så terapeuterne ikke skal bruge tid på at indhente disse oplysninger efterfølgende.

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser

Høring:

Sendes ikke i høring i Handicap- og Ældreråd, da mange af fristerne er lovbundne og kommunen har kompetencen til at fastsætte frister.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres dog på et kommende møde om denne status.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

45. Orientering